دانلود پایان نامه درباره اولویت بندی، روایی محتوا، روش تحقیق، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

ايمنی
انسانی
فنی

ايمنی

انسانی

جدول 3-7 مقایسه سه منظر نسبت به منظر مالی
فنی
مالی
ايمنی
انسانی
مالی

ايمنی

انسانی

جدول 3-8 مقایسه سه منظر نسبت به منظر فنی
ايمنی
فنی
مالی
انسانی
افنی

مالی

انسانی

جدول 3-9 مقایسه سه منظر نسبت به منظر ایمنی
انسانی
فنی
ايمنی
مالی
افنی

ايمنی

مالی

جدول 3-10 مقایسه سه منظر نسبت به منظر انسانی
پس از تکمیل این جداول با استفاده از نظر خبرگان شرکت که در این مرحله از ده مدیر ارشد مصاحبه بعمل آمد و تلفیق نظرات آنها با استفاده از میانگین هندسی جدول نهایی وزن نهایی مناظر چهار گانه بدست می آید .
ب :در سطح سوم برای محاسبه وزن هر یک از شاخص‌ها‌ از رویکرد ANP فازی فقط برای شاخص‌ها‌ی هر یک از مناظر استفاده می نماییم .بدین منظور برای شاخصهای هریک از مناظر جدول مقایسات زوجی تشکیل می دهیم که برای مثال برای منظر مالی به شرح شکل 3-2 ذیل می باشد .

شکل 3-2 تعامل شاخصهای منظر مالی بایکدیگر
در اینجا نیز نیاز است تا تعامل هر یک از معیارهای اصلی با معیار اصلی و همچنین زیر گرو هها با یکدیگر سنجیده شود که به عنوان مثال دو جدول از زیر گروه مالی را ارائه می نماییم . و بقیه جداول مورد نیاز در پیوست آورده شده است .

مالی
قيمت تجهيز
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
توجيه پذيري
زمان تهيه تجهيز
قيمت تجهيز

ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز

ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.

توجيه پذيري

زمان تهيه تجهيز

جدول 3-11 تعامل شا خصهای منظر مالی با یکدیگر
برای اینکه بتوانیم تعامل هر یک از زیر گروههای شاخصهای اصلی را با یکدیگر بدست آوریم نیاز است تا شاخصهای زیر گرو هها را نیز با یکدیگر مقایسه نماییم که برای این کار بعنوان مثال برای شاخص مالی علاوه بر جدول اصلی نیاز است تا 5 جدول دیگر نیز تهیه گردد که یکی از جداول آن بعنوان مثال مانند جدول زیر است :

زمان تهيه تجهيز
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز
ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.
توجيه پذيري
قيمت تجهيز
ميزان خسارت وارد شده به خط توليد در اثر از کار افتادن تجهيز

ميزان هزينه اي که بايد صرف نگهداري مداوم از تجهيز گردد.

توجيه پذيري

قيمت تجهيز

جدول 3-12 تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز
همین روند برای شاخصهای فنی و ایمنی و انسانی نیز انجام می شود که در مجموع نیاز است تا هر مصاحبه شونده21 جدول را کامل نماید.
ج: براساس ضرب اوزان بدست آمده برای هر یک از مناظر چهار گانه با رویکرد ANP فازی در وزن شاخص‌ها‌ی هر یک از مناظرکه نیز براساس رویکرد ANP فازی حاصل شده است، وزن نهایی هر یک از شاخصها بدست خواهد آمد.
3-5- رتبه بندی تجهیزات
در این مرحله با توجه به اوزان بدست آمده از مرحله قبل و جمع آوری نظرات خبرگان در ارتباط باتجهیزات،اطلاعات ماتریس تصميم‌گيري تکمیل می گردد. جهت جمع آوری نظرات خبرگان از اعداد فازی استفاده می گردد وبا توجه به زیاد بودن آلترناتیو‌ها‌ بهترین تکینیک تصميم‌گيري که می تواند به ما کمک نماید TOPSIS فازی می باشد .این روش با توجه به ادبیات تحقیق میتواند از وزنهایی که خروجی روش ANP فازی می باشد استفاده نماید و بهترین گزینه را ارائه نماید.(صیادی ،حسین ،1387) و همچنین دارای توانایی تحلیل بسیار بالایی در محیط فازی نیز می باشدو محاسبات ریاضی این روش نیز در مقایسه با سایر روشهای تصميم‌گيري ساده میباشد. CHEN ,TUNG CHEN1997))
3-6- تصميم‌گيري نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات
در نهایت پس از آنکه اولویت بندی نهایی برای انتخاب تجهیزات انجام گرفت این لیست در اختیار مدیر ارشد نگهداری و تعمیرا ت شرکت قرار می گیرد تا در مورد روش ا جرا ی این پروژه در عمل تصميم‌گيري نماید .
3-7- روش انجام تحقیق
مهمترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی ،روش تحقیق و بعبارت دیگر نحوه گرد آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها‌ می باشد . به طور کلی روش تحقیق شامل مجموعه ای از شیو ه‌ها‌ و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش بکاربرده می شود و به طور دقیقترروش تحقیق به سه چیز اطلاق می شود.
مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می کنند .
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات بکار می روند .
مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات می رساند.
بدین ترتیب ملاحظه می شود روش ،لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست و اعتبار دستاورد‌ها‌ی هر دانش نیز وابسته به روش یا روش‌ها‌یی است که در آن مورد استفاده قرار می گیرد .
براساس هدف ،تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی ،توسعه ای ،و کاربردی تقسیم می شوند (خاکی ،1379:دانایی فرد وهمکاران، 1383)
تحقیق بنیادی (پایه ای) : هدف اساسی این نوع تحقیق آزمون نظریه‌ها‌ ،تبیین روابط بین پدید ه‌ها‌ وافزودن دانش در یک زمینه خاص است .تحقیقات بنیادی ،نظریه‌ها‌ را بررسی کرده ،آنها را تائید ، تعدیل ویا رد می کند.
با تبیین روایط میان پدید ه‌ها‌ تحقیق بنیادی به کشف قوانین واصول علمی میپردازد بااین اهداف، تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموع دانسته‌ها‌ی موجود در باره اصول وقوانین علمی است.این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده ودر رابطه با نیازهای تصميم‌گيري انجام نمیشود(بازرگان ،1380،ص79)
تحقیق کاربردی :هدف تحقیقات کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت عملی دانش هدایت میشود(بازرگان ص79;اسکاران 1381،ص8)
تحقیق وتوسعه :فرایندی است که به منظور تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فراورده آموزشی انجام میشود. هدف اساسی این تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه‌ها‌، طرحها وامثال آن است بطوریکه ابتدا موقعیت نامعین خاص مشخص شده وبر اساس یافته‌ها‌ی پژوهشی ،طرح یا برنامه ویژه آن تدوین میشود( بازرگان ،1380،ص79)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داد ه‌ها‌ی مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته‌ها‌ی زیر تقسیم نمود :
تحقیق توصیفی
تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی : شامل مجموعه روش‌ها‌یی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌ها‌ی مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فر آیند تصميم‌گيري باشد .
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری و انسانی را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد که خود به دسته‌ها‌ی زیر تقسیم می شود :
تحقیق پیمایشی : برای بررسی توزیع ویژ گی‌ها‌ی یک جامعه آماری بکار می رود
تحقیق همبستگی : رایطه بین متغیر‌ها‌ بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد .
پژوهش علمی : هدف آن ،توصیف شرایط یا پدید ه‌ها‌ی مربوط به اقدام و عملیات را مشخص کرد و در بهبود آن کوشید .
مطالعه موردی: پژوهشگر مطالعه موردی به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنیه‌ها‌ی بی شمار بررسی می کند.
تحقیق علی- مقایسه ای : به تحقیقاتی اطلاق می شود گه در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد .این تحقیق سعی دارد که از معلول به علت احتمالی پی ببرد .
تحقیق آزمایشی : به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌ها‌ی آزمایشی استفاده می شود .ویژگی‌ها‌ی این نوع تحقیق آن است که متغیر‌ها‌ی مستقل دستکاری می شوند سایر متغیر‌ها‌ بجز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شود و گواه مورد نظر قرار می گیرند و از طریق آنها تفاوت‌ها‌ی میان آزمودنی‌ها‌ کنترل می شود .
بر اساس مطالب فوق الذکر و با توجه به اینکه تحقیق حاضر در شرکت فولادآلیاژی ایران انجام شد ه است نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می باشد و بر اساس چگونگی بدست آوردن داد ه‌ها‌ی مورد نیاز ،تحقیق حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی (تحلیلی) محسوب می شود .
3-8- روش شناسی پژوهش
3-8-1- سوالات پژوهشی :
1- معیارهایی که برا ساس آن مي‌ توان تجهیزات را اولویت بندی نمود کدام است ؟
2- وزن معیارهایی که برای اولویت بندی مشخص مي‌ گردد چه مقدار است ؟
3- اولویت بندی تجهیزاتی که باید تحت CM قرار بگیرند با استفاده از معیارهای وزن داده شده چگونه است ؟
3-8-2- ابزار‌ها‌ی مورد استفاده در گرد آوری اطلاعات
جهت گرد آوری داد ه‌ها‌ی مورد نیاز برای الگوریتم پژو هش مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت . در فاز اول جهت شناسایی شاخص‌ها‌ی اولویت بندی تجهیزات مراحل زیر صورت گرفت:
بررسی ادبیات موضوع واستخراج شاخص ‌ها‌ی اولیه بر اساس پیشینه تحقیق
بررسی مدارک فنی که در هنگام انتقال دانش فنی از شرکت دانیلی ایتالیا انتقال پیدا کرده است .
نظر سنجی از خبرگان مدیریتی شرکت با استفاده از پرسشنامه شماره 1 که در این پرسشنامه سعی شده است مصاحبه نیمه هدایت شده باشد .
برگزاری جلسه نهایی با خبرگان مدیریتی شرکت و تصویب نهایی معیارها پس از دخیل نمودن معیارهایی که از طریق پیشینه تحقیق ،مصاحبه و مدارک فنی شرکت بدست آمده بود.
در نهایت 16 معیاری که در پژوهش بکار گرفته شده است بدست آمد.
در مرحله بعد پس از اینکه معیارها مشخص گردیدند با توجه به اینکه این معیارها باید از طریق ANP فازی وزن دهی شوند و اگر 16 معیار در نظر بگیریم مقایسات زوجی بساز زیاد می شود بنابراین تصمیم گرفته شد تا این معیارها را به چند گروه تقسیم نماییم که در این مرحله از پرسشنامه شماره 2 استفاده گردید .
پرسشنامه شماره 1: برای انتخاب معیارها که به پیوست می باشد
پرسشنامه شماره 2 : برای تقسیم بندی معیارها به گرو ههای متجانس طراحی گردید و از خبرگان مدیریتی مصاحبه بعمل آمد در این پرسشنامه از خبرگان شرکت خواسته شد تا معیارهای اولیه را در گرو ههای شبیه به یکدیگر قرار دهند در یک طرف پرسشنامه شماره ردیف ودر طرف دیگر نام گروه نوشته می شد .
پرسشنامه شماره 3 – این پرسشنامه به منظور وزن دهی به معیارها طراحی گردید در این پرسشنامه که برای هر خبره شامل 21 جدول بود میزان اهمیت هر شاخص نسبت به شاخص دیگر سنجیده می شود که این پرسشنامه‌ها‌ در فصل چهارم به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است .
پرسشنامه شماره 4: در این پرسشنامه 100تجهیز نهایی که باید اولویت بندی شوند مشخص گردیده و سپس بر اساس معیارهای مشخص شده به این 100 تجهیز امتیاز داده شد .
3-9- روایی وپایایی پژوهش
یکی از مهمترین جنبه‌ها‌ی هر تحقیق ، مناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است .زیرا اطلاعات و داده‌ها‌ی لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری نهایی بوسیله ابزار اندازه گیری بدست می آید .ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه است برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازه گیری (پرسشنامه ) دو مولفه سنجیده می شود.
روایی تعیین می کند که ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد به بیان دیگر روایی به ما می گوید که آیا مفهوم واقعی (آنچه مدنظر بوده است )را اندازه می گیریم ؟
آزمون‌ها‌ی روایی را در سه گروه دسته بندی کرده اند که عبارتند از :
روایی محتوا ،روایی وابسته به معیار و روایی سازه (سکاران 1380،صص 222-223)
روایی محتوا :اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌ها‌ی مناسب برای برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد .هر قدر عناصر مقیاس گسترده تر و قلمرو مفهوم مورد سنجش را بیشتر در بر گیرند روایی محتوا بیشتر خواهد بود ،به بیان دیگر روایی محتوا نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است روایی ظاهری ،یک شاخص ابتدایی و حداقل برای روایی محتوا به شمار می آید.این نوع روایی نشان می دهد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره روش تحقیق، تکنیک TOPSIS، جمع آوری اطلاعات، رویکرد سیستمی Next Entries دانلود پایان نامه درباره میزان سازگاری، ادبیات تحقیق، قابلیت اعتماد، سلسله مراتب