دانلود پایان نامه درباره اوقات فراغت، اجتماع محور، فرهنگ مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

اعتقادات آنان و نگاه شان به امور ديني چگونه است و چگونه وقت خود را پر مي کنند و از نظر فرهنگي خود را غني مي سازند چگونه آن را به ديگران انتقال مي دهند.
“پوشاک و هنجارهاي انتخاب پوشاک ،يکي از جلوه هاي مد درميان جوانان است و جوانان کافي شاپ به اين بخش از سبک زندگي اهميت قابل توجهي مي دهند.”حدود 70 درصد جوانان کافي شاپ به روز بودن کفش،ساعت و گوشي تلفن همراه را به ميزان زياد و خيلي زياد با اهميت مي دانند و حدود 7/32 جوانان کافي شاپ مطابق مد بودن را يکي از دو اولويت خود در انتخاب لباس مي دانند .( شالچي:1386؛97)
بيشتر جوانان که اهل شعر و موسيقي هستند گاهي شب شعرهاي خودماني خود را در کافه ها برگذار مي کنند .براي مثال سيد مهدي موسوي که پرچم دار شعر پست مدرن در ايران است حتي نقد کتاب هاي شعر را در کافه برگذار مي کند حميد چشم آور يکي از شاگردان اوست که در وصف کافه چنين مي گويد:
کافه بي توچقدردلگيراست
کافه بي توچقدرتکراريست
گيج ومبهوت وخنده آوروتلخ
مثل سرگيج چه هاي سيگاريست

کافه بي توفضاي مسمومي ست
پاتوق مردهاي مشروبي ست
جاي هرزهرماروهرگندي ست
بي توکلاًجهنم خوب يست

بي تودرکافه هاخراب شدم
کافه بي توبه جان من افتاد
بعدتوهرچه قهوه آوردند
يخ زدوازدهان من افتاد

گم شدم توي کافه هاهرشب
ول شدم مثل يک”سگ ولگرد”
“کافکا”رابه دست من دادند
کافه ازشهر،بي تو “مسخ”ام کرد

بي تودرکافه هامرامي سوخت
لب سيگاررالب سردم
هي توراجاي دودسيگارم
درته سينه حبس ميکردم

شده ام کافه گردولگردي
که به دنبال کافه ميگردم
بي توهرکافه رامحک زده ام
کفرهرکافه رادرآوردم

پاره خطّ شکسته اي شدهام
که به آخررسيده ام بي تو
هرچه که توي کافه گرديها
گيرم آمدکشيده ام بيتو

بعدتوپاسدارشعرشدند
کافه هايي که در “کرج”بودند
شب به شب بيقرارديدار
شاعري باکلاه کج بودند

گذراندن اوقات فراغت و کافي شاپ
به طور کلي،فراغت به مجموعه ساعاتي از بيداري فرد در طول يک شبانه روز اطلاق مي شود که فرد پس از انجام تعهدات شغلي ،اجتماعي و خانوادگي در اختيار دارد و مي تواند از روي ميل و رغبت به طور آزادانه به فعاليتي فردي يا جمعه خود را مشغول کند.(رئيسي 108:1386)
فراغت انتخابي و آزادانه است و موجب ابراز وجود و خود شکوفايي فردي مي شود و به عنوان تجربه اي دروني به وضع روحي و رواني ،گرايش ها،شرايط و تجربه ي فرد بستگي دارد .نظريه تجربه و توضيح در مورد پوياي گزينش اقات فراغت که اساس نظر بورديواست ،به طور خلاصه بدين شرح است :
1-افراد با توجه به تجربيات اوان زندگي خويش ،خواست هاي ويژه و متفاوتي پيدا مي کنند که بعد ها به برداشت سليقه و علاقه تبديل مي شود.
2-اين خواست ها قابليت نقل مکان دارند،يعني در تمام اشکال فعاليت فراغت و مصرف گرايي خودنمايي مي کنند
3-افراد از نظر برداشتي که از فراغت و فعاليت هاي فراغتي دارند ،با يکديگر متفاوت اند
4-سبک ها و فعاليت هاي گوناگون نياز به انواع متفاوتي از شايستگي فرهنگي دارد .
5- اهميت فعاليت ها ،فضاها و سبک هاي خاص فراغت به نحوه توزيع آن ها در بين گروه هاي مختلف اجتماعي بستگي دارد.
تقسيم بندي هاي مختلفي درباره ي سبک هاي فراغتي وجود داردمانند سبک هاي فراغتي “اجتماع محور” و “خانواده محور” .سبک فراغتي اجتماع محور بيشتر در گروه هاي سني 18سال به بالا ديده مي شود.در اين سبک فراغتي ،جوانان برنامه هايي را براي حضور در کافي شاپ براي گروهي از جوانان بهره بردن از اوقات فراغت محسوب مي شود .اين گروه برخي برنامه هاي خارج از منزل خود را در اين فضا برنامه ريزي مي کنند .
سبک فراغتي ديگر متعلق به کساني است که الگوي گذراندن اوقات فراغت در آن ها بيش از هر چيزي از پرورش اجتماعي آن ها و همچنين دسترسي آنان به امکانات مختلف ناشي مي شود .همگوني مشاهده شده در روش گذراندن زمان فراغت در اين دسته از افراد ناشي از تعلق طبقاتي و پايگاهي آنان است و به همين واسطه اين سبک فراغتي “طبقه محور”نام دارد .افراد داراي اين سبک فراغتي اغلب متعلق به طبقات بالاي جامعه هستند و سبک زندگي و فراغت آنان ،به واسطه تاثير اين موقعيت طبقاتي در ترجيحات،معنا و امکانات فراغتي است که از سبک زندگي و فراغت ساير افراد جامعه متمايز مي شود.تاثير موقعيت اقتصادي و اجتماعي افراد متعلق به اين سبک فراغتي بسيار فراتر از آن است که نقش ساختارهاي جنسي ،شغلي و تحصيلي در تعيين شيوه هاي فراغتي فرصت به روز بيابند.گذراندن اوقات فراغت اين گروه از جوانان در کافي شاپ با الگوي اوقات فراغت “طبقه محور “قابل تبيين است .جوانان اين گروه با ويژگي هاي خاص خود از زمان فراغت خود به صورت متفاوتي استفاده مي کنند .رفت و آمد در کافي شاپ و گذراندن اوقات فراغت در آن جا نيازمند صرف هزينه هايي است که گروه هاي خاصي به صورت دائمي قادر به پرداخت آن هستند.
3-5- مد و مد گرايي
از مد تا فرهنگ مصرف : قبل از اينکه فرهنگ مصرف نيروي اصلي حيات اجتماعي افراد در جهان مدرن تلقي شود مد اين کار را انجام مي داد”پي ير گيرو” يکي از انواع ارتباطات اجتماعي را مد مي نامد.مد اشکال سبک پرداخته و فردي شده رمزگان هايند (پير گيرو 1380:1270) همچنين مد شيوه هاي موجودي خاص گروه ها از حيث پوشاک ؛خوراک؛مسکن و غيره نيز هستند. در نخستين مرحله مد به همراه زندگي بوژووازي شروع شده بود .اين معني در نوشته هاي زيمل و هابر مارس نشان داده شده است .مد هر آنچه که در رفتار افراد جنبه نوشتن داشت بود چندين نمونه اصلي مد وجود دارد :
1- مد لباس : قديمي ترين نمونه مد در جهان ؛مد لباس بوده است .افراد و گروه هاي سامان يافته از اين طريق سعي مي کرده اند تا به نوآوري ؛قبضه ردن بازار و هويت بخشي دست بزنند.
2- آرايش مو و صورت: زنان ؛جوانان در دوره جديد ؛مردم شهري و تا حدودي مردم روستا از طريق آرايش مو و صورت سعي دارند تا خود را از ديگران متمايز سازند .هريک از آرايش هاي موجود در صورت و مو ؛نام و سايقه خاصي دارد .آرايش موي مخصوص زنان با دختران ازدواج نکرده متفاوت است .آرايش موي پسراني که به مدرسه مي روند با کساني که از مدرسه فارغ شده اند و وارد دانشگاه شده اند متفاوت است .بدين خاطر دانش آموزان در برخي مواقع سعي مي کنند براي جلب توجه بيشتر ؛از مدل آرايش موي سر بزرگتر ها و يا گروه هاي اجتماعي خاص استفاده کنند مردان کارمند با اساتيد دانشگاه به لحاظ آرايش مو متفاوت اند .دانشگاهيان و گروه هاي روشنفکري جامعه سعي دارند تا از فرم طبيعي و ساده مو استفاده کنند در صورتي که فروشندگان خودرو و يا رانندگان اتوبوس وخودروهاي بزرگ از فرم موي خاص استفاده مي کنند .در ايران نحوه آرايش صورت مردان خود بررسي مستقلي را مي طلبد زيرا ره رنوع فرم آرايش مو و صورت حکايت از رفتار و باور خاصي دارد .داشتن ريش يا نداشتن آن نشان دهنده رفتار و عقايد افراد است .
3- مد راه رفتن و به نمايش گذاشتن بدن خود : استفاده از مد خاص لباس و آرايش صورت و تنظيم موي سر با وجود رفتار خاصي که حاکي از ترکيب و استفاده آن ها در موقعيت هاي خاص است ؛نشان دهنده هويت فردي و اجتماعي است مثلا رفتن به مهماني با لباس ؛کفش؛موي سر و نوع خاصي از آرايش صورت همراه است .در حالي که رفتن به محل کار همهه اين نوع مد ها را متفاوت کرده و از فرد درگير با مد شخصيتي متفاوت ارائه مي دهد .پس در اينکه فرد در چه موقعيتي قرار مي گيرد استفاده و ترکيب از مد هاي اشاره شده با هم مت
3-5-1- زنان و پديده مد
در دهه هاي اخير زنان حضوري فعال در عرصه هاي شغلي و تحصيلي داشته اند و يکي از موضوعات مهم در سبک زندگي آنان،موضوع پوشش و پيروي از مد بوده است.مصرف کنندگان (زنان) با استقبال و تقاضايي که از مد به دليل ميل به تغيير و تنوع دارند،مهم ترين نقش را در گسترش پديده مد ايفا مي کنند و توزيع کنندگان مد ب عنوان حلقه ارتباطي بين زنان،توليد کنندگان و درنهايت رسانه هاي گروهي ؛در گسترش پديده مد گرايي نقش موثر دارند.
بشر در زندگي اجتماعي خود ،به منظور ايجاد ارتباط و رساندن پيام دلخواه ،از نشانه هايي استفاده مي کند که يکي از مشهودترين آن ها پوشاک است.
پوشش يکي از اصلي ترين حوزه هاي تغيير پذيرو تغيير ساز در جهان پوشاک بوده است .هر روز مدل ها و طرح هايي به عوان مد براي زنان به بازار عرضه مي شود ،اين نوع ظهور و بروز مد که ايجاد برخي حساسيت هاي فرهنگي را در کشور به همراه داشته ،مورد توجه بسياري از افراد و کارشناسان علوم اجتماعي واقع شده است .مد و تغييرات سريع آن از جمله پديده هاي مهم در کشورهاي در حال گذار هستند .امروزه با گسترش رسانه هاي گروهي و تبليغات برنامه ريزي شده ي وسيع ،اين تغييرات سرعت بيشتري گرفته اند.
فرهنگ دهخدا مد را اين گونه تعريف مي کند :مد لغتي فرانسوي است به معني روش و طريقه موقت است که طبق ذوق و سليقه اهل زمان،طرز زندگي و لباس پوشيدن و غيره را تنظيم مي کند .شيوه متداول و باب زمان در شئون زندگي اجتماعي را مد مي گويند(دهخدا 1352″2).
در دايره العارف تطبيقي علوم اجتماعي ،تعريف مد اين گونه آمده است :مد عبارت است از شيوه هاي نسبتا زودگذر؛کنش در آرايش شخصي يا طرز گفتار و بسياري ديگر از رفتارها.(شايان مهر،126،1377)
ظهور و افول مد،با همه سرعت آن ،به طور معمول پنج مرحله ،آفرينش و ايجاد مد ؛ارائه و معرفي مد مردم پسند کردن مد (که در اين مرحله با استفاده از تبليغات و رسانه هاي عمومي ،سعي در معرفي مد و کالاي جديد است)توليد انبوه و زوال را پشت سر مي گذارد .پس از آنکه تقاضاي مد به اوج رسيد ،قوس نزولي تقاضا و زوال مد آغاز مي شود و با پيدايش مد جديد،مد قبلي را از دور خارج مي کند. (زارعي 1356:151)
بنابراين مد پديده اي نيست که مختص جامعه و فرهنگ خاصي باشد.هر جامعه اي بنا به مقتضيات زماني و مکاني ،در عرصه هاي گوناگون اعمم از پوشاک،آرايش و..مدهاي مختلفي را به نمايش مي گذارد .انواع مد با اينکه عمر کوتاهي دارند ،مي توانند عامل موثري در ايجاد تغييرات اجتماعي مثبت يا منفي باشند.
3-5-2- سير تاريخي مد گرايي
از نظر تاريخي ؛اين پديده از جنبش دانشجويي دهه 60 فرانسه و جنبش هاي ضد جنگ ايالات متحده در دهه 60 تا 80 ميلادي رواج يافت .
مدل لباس،مدل موسيقي ،ظاهرو آرايش مورد استفاده به مرور در جهان انعکاس پيدا کرد و حال که عصر ارتباطات است ،سرعت انتقال و نسخه برداري از انواع مدها ومدل ها بيش از پيش شده است .نکته جالب اين است که اين موج ها به طور عمده از ايالات متحده آمريکا به تمام جهان،به ويژه کشورهاي جهان سوم فرستاده مي شود.در کشور ما هم مد گرايي در تمام سطوح اجتماعي رسوخ پيدا کرده است.
برخي رضاخان را بنيان گذار مد گرايي در ايران و تقليد از غرب مي دانند و برخي ديگر معتقدند اولين محصلان ايراني که در دوره ي قاجار براي تحصيل به اروپا سفر کردند،مد را به ايران آوردند(جلالي فراهاني1383:21)
تاريخچه مد در ايران
به دربارقاجارها مي رسد.البته درآن زمان،مدهاي اروپا به ويژه فرانسه ،فقط در دربار مشاهده مي شد اما در دوره ي رضاخان تجدد و مردم گرايي به مردم عادي هم تسري پيدا کرد .هيپي گري اولين مدي بود که جوانان ايراني از غرب اقتباس کردند.بر اين اساس،مردها پيشگامان مد گرايي بودند،آن ها که در دوران قاجار و سال هاي اوليه ي حکومت رضاخان مجال بيشتري براي استفاده از مدل هاي غربي و آراستن ظاهر خود داشتند در سال هاي بعد کم کم عرصه را به زنان واگذار کردند.در يک نگاه کلي و جامع نگر،مد گرايي را مي توان ناشي از عوامل و زير ساخت هاي تاريخي،اقتصادي،اجتماعي ،فرهنگي و روان شناختي دانست .(صمدي فر,24:1390)
“در دوره پهلوي وضعيت بسيار متفاوت بود .يکساني پوشش براي زنان و مردان تا حدودي اين نوع تغيير را محدود مي ساخت .ولي زنان و مردان در بخش هاي ديگر زندگي به ايجاد مد و تبعيت از مد ديگران اقدام مي کردند .در دوره حکومت پهلوي شرايط به کلي تغيير کرد ريرا در اين دوره امکان ورود کالاهاي خارجي و تبليغ مدهاي گوناگون خارجي از جمله استفاده از اشيا گرانبها ؛زيبا؛کالاهاي پوشيدني و اسباب منزل به وجود آمد .بدين خاطر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اوقات فراغت، قهوه خانه ها، صنعت فرهنگ Next Entries دانلود پایان نامه درباره قهوه خانه ها، روشنفکران، سلسله مراتب