دانلود پایان نامه درباره انگیزه پیشرفت، عزت نفس، تعلیم و تربیت، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

آن ها مایلند سرنوشت خود را خود کنترل کنند نه اینکه امور را به دست تقدیر، شانس یا بحث بگذارند. آن ها دوست دارند که بر اساس ارزیابی ها و تجربه های خود و نه براساس عقاید دیگر، داورهای مستقل داشته باشند، اشخاص پیشرفت گرا اهداف خود را پس از ملاحظه احتمال موفقیت، از راههای گوناگون تعیین می کنند. اهداف آنها خطرات احتمالی متوسطی را در بر می گیرند. به گونه ای که کوشش های آنان محکوم به شکست است نه ضمانت کننده موفقیت. اهداف آن ها رقابت آمیز بوده و نتایج آنها کاملاً نامطمئن هستند و افرادی که انگیزش پیشرفت در آنان زیاد است، بیشتر نگران آینده میان مدت هستند تا دراز مدت، آنها چشم انداز طولانی تری از زمان آینده دارند، از آینده انتظار بیشتری نشان میدهند و پاداشهای بزرگتر آینده را بر پاداشهای کوچکتر حال ترجیح می دهند. شاید به سبب این آگاهی دقیق از گذشت زمان است که به نظر این افراد، زمان به سرعت می گذرد، احساس می کنند که زمان بسنده برای انجام هر چیزی را ندارند. آنها برای اینکه پیشرفت به سوی اهداف خود را همچنان ادامه دهند دوست دارند درباره چگونگی پیشرفت خود، پسخوراند فوری، منظم و واقعی دریافت کنند(بال46، 1994 ترجمه مسدد، 1373).
2-1-3-4- تفاوت های شخصیتی در انگیزه پیشرفت
به دنبال پژوهش های اولیه مک کلند مطالعات زیادی در ارتباط با ماهیت و اثرات انگیزه پیشرفت انجام گرفت. در برخی از این مطالعات ویژگی های شخصیتی افراد پیشرفت گرا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این دسته از افراد از راههای ویژه ای عمل می نماید. در زیر برخی از جنبه های شخصیتی افراد پیشرفت گرا ارائه شده است( کدیور، 1392).
احساس مسئولیت در مقابل عملکرد
مطالعات بیانگر آن است که افراد با انگیزه پیشرفت بالا معمولاً در مقابل نتایج عملکردشان خود را مسئول می دانند، زیرا در این صورت است که آنها از عملکردشان احساس رضایت می کنند و این افراد در پرداخت به کارهایی که نتیجه آنها به شانس بستگی دارد کمتر علاقه نشان می دهند (مک کلند ، 1975).
تمایل به دریافت بازخوردهای واقعی
به طور کلی افراد با انگیزه پیشرفت بالا علاقه دارند در موقعیت هایی کار کنند که نحوه عملکردشان از طریق بازخوردهای عینی، دقیق و غیر مبهم مشخص شود. به عبارت دیگر، آنها می خواهند بدانند آیا از دیگران کار را بهتر انجام داده اند یا خیر این افراد باز خوردهای واقعی را بر تشویق ترجیح میدهند. بازخورد برای این افراد نشانه چگونگی عملکردشان است نه این که مشوقی برای آنها باشد. به عنوان مثال، برای دانش آموز با انگیزه پیشرفت بالا و شاغلین با انگیزه پیشرفت بالا نمره و پول ارزش چندانی ندارد مگراین که نمره یا پول نشانه چگونگی عملکردشان باشد (محمدزاده، 1385).
سطح آرزو
در مطاله ای که (ایزاکسون، 1964 ، به نقل از مک کلند ، 1985) انجام داده به این نتیجه رسید که افراد با انگیزه پیشرفت بالا مسائل با دشواری متوسط را ترجیح می دادند. آنها ریسک حساب شده ای داشتند، زیرا اگر کاری بسیار آسان باشد فرد پیشرفت گرا نمی تواند با انجام آن احساس رضایت کند چرا که هر فرد دیگری هم می تواند آن را انجام دهد، و اگر کاری بسیار دشوار باشد نیز ارزش انجام دادن ندارد زیرا هر فردی نیز در آن شکست می خورد.
رفتار ریسک کردن
(لیتینگ،1963، به نقل از هک هاسن، 1982) در بررسی رفتار افراد با نیاز به پیشرفت بالا و پائین در یک بازی شرط بندی، دریافت که افراد با نیاز پیشرفت بالا ریسک پایین تری را نسبت به افراد با نیاز به پیشرفت پایین ترجیح می دهند. ظاهراً افراد با نیاز به پیشرفت بالا تکالیف با دشواری متوسط را به این دلیل انتخاب می کنند که با انجام دادن آنها بتوانند حداکثر برآورد واقع بینانه را از توانایی خویش به دست آورند اما افراد با انگیزش پشرفت پایین غالباً تکالیف با دشواری خیلی بالا یا خیلی پایین را انتخاب می کنند.
تنش تکالیف
شواهدی وجود دارد که انگیزه پیشرفت بالا با یادآوری و ادامه تکالیف ناقص در ارتباط است اتکینسون (1964) دریافت که آزمودنی ها دارای نیاز به پیشرفت بالا نسبت به افرادی دارای نیاز به پیشرفت پایین تکالیف ناقص را بیشتر به یاد می آورند. در حالی که آزمودنی ها روی تکالیف مختلف کار می کردند فعالیت آنها را قطع می کرد. به این ترتیب دریافت که بعداز تجزیه شکست از سوی آزمودنی ها افراد با نیاز پیشرفت بالا تمایل داشتند که تکالیف ناتمام را ادامه دهند، در حالی که افراد با نیاز به پیشرفت پائین دنبال تجربه موفقیت تمایل مجدد به ادامه کار نشان می دادند. بنابراین کوشش برای شروع مجدد یک فعالیت نیمه تمام ویژگی دانش آموزان با انگیزه پیشرفت بالاست.
ابتکار و نوآوری
افراد با نیاز به پیشرفت بالا به کارهای روزمره علاقه ندارند و از انجام این نوع کارها اجتناب می ورزند.
(شپارد، 1966، نقل از محمد زاده، 1385) در تحقیقی نشان دادکه افراد با انگیزه پیشرفت بالا برای جمع آوری اطلاعات مربوط به راه های جدید شغلی بیشتر فعال بودند (سنها و مهتا،1972، نقل از فرج زاده، 1380) معتقدند بالا و پائین رفتن نیاز به پیشرفت در جمعیت ایالات متحده رابطه نزدیک با بالا و پائین رفتن میزان انتشار اختراعات در هر یک میلیون جمعیت وجود دارد. سنها و مهتا نشان دادند که این افراد برای کسب موقعیت های جدید بیشتر اقدام به مسافرتهای شهری یا کشوری می کنند.
پافشاری در کار
زمانی که افراد پیشرفت گرا، انجام کاری را آغاز کنند نسبت به اتمام آن وسواس نشان می دهند. یکی از خصوصیات افراد پیشرفت گرا درگیری و اشتغال ذهنی به کار است، این افراد به سختی می توانند در مورد کاری که بر عهده گرفته اند فکر نکنند. این اشتغال ذهنی حتی قبل از شروع کار شکل می گیرد و تا وقتی که کار پایان نیافته ادامه دارد (محمد زاده، 1385).
آینده نگری
شواهدی وجود دارد که افراد با نیاز به پیشرفت بالا بیشتراز افراد با نیاز به پیشرفت پائین آینده نگر هستند. همچنین آنها بیشتر به اهداف میان مدت توجه دارند تا اهداف دراز مدت در مطالعه ای نشان داده شد اگر دانش آموزان احساس کنند تعلیم و تربیت در آینده برای آنها فرصت هایی را پیش نخواهد آورد در مدرسه انگیزه پیشرفت را نشان نمی دهند و برعکس اگر احساس کنند درآینده تعلیم و تربیت فرصت هایی برای آنها پیش خواهد آورد برانگیخته خواهند شد (نقل از فرج زاده،1380).
9- عزت نفس بالا
تحقیقات توربان وکئون47 (1973) بر روی عده ای از دانشجویان نشان داد افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از عزت نفس بیشتری نسبت به افراد با انگیزش پائین برخوردارند (محمد زاده، 1385)
10- عملکرد مربوط به تکلیف
کرینجر (1966) با بررسی پیشینه پژوهش های مربوطه به انگیزش به این نتیجه دست یافت که بین نیاز به پیشرفت و عملکرد مربوط به تکلیف ارائه شده، در حدود 50% از مطالعات، رابطه معناداری وجود دارد (بفخم، 1387).
2-1-3-5- زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت
هنگام توصیف انگیزه پیشرفت ضروری است که به زمنیه های اجتماعی آن توجه شود. هر فرد تلاش می کند به وظایف مورد نظر خویش عمل کند ولی از آنجا که این امر در یک محیط اجتماعی اتفاق می افتد، مفاهیمی از قبیل تشریک مساعی، رقابت، تشکیل گروه، اهداف گروه و پیشرفت گروهی در این زمینه مطرح می شود. از آثار مثبت اجتماعی موفقیت در واقع این است که با توجه به اینکه بیشتر افراد جامعه موفقیت در انجام وظایف را یک هدف مثبت در نظر می گیرند و در این زمینه تلاش می کنند. در نتیجه به آثار مثبتی از قبیل فزونی انتظار موفقیت های بعدی، غرور و صلاحیت بیشتر دست می یابند. بنابراین موفقیت دارای آثار مثبت اجتماعی است. دستیابی به هدف مورد انتظار موجب می گردد و در این صورت افراد نسبت به یکدیگر برخورد صمیمانه و خیراندیشانه از خود نشان می دهند (خداپناهی، 1393).

2-1-3-6- نظریه های انگیزه پیشرفت
2-1-3-6-1- نظریه مورای:
مورای اولین کسی بود که مفهوم نیازها را برای توجیه انگیزش و جهت رفتار به کار برد و آنها را از مطالعه گسترده ی آزمونهای بهنجار و با روشهای مختلف به دست آورد. به اعتقاد مورای (نقل از هحل و زیلگر، 1992) انگیزه پیشرفت به مفهوم انگیزه ی غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد می باشد. وی در توصیف نیازها، نیاز به پیشرفت را در ارتباط با انجام دادن کارهای دشوار، مهارت یافتن، دستکاری کردن یا سازمان دادن موضوعات اعم از موضوعات فیزیکی، انسانها و یا اندیشه ها به گونه ی مستقل و سریع، چیره شدن به موانع، به دست آوردن معیارهای بالا، بهبود بخشیدن به خود و بالاخره برتری جستن، رقابت و هم چشمی بادیگران تعریف می کند. بنابر عقیده مورای، افراد را می توان برحسب نیرومندی متغیرهای گوناگون نیازهای شخصیتی آنان طبقه بندی کرد. یک نیاز به یک ساخت یا نماینده ی نیروی تعریف شده است که محل آن نیرویی مغز است. نیاز نیرویی است که ادراک، تصور، تعلق، میل و اراده واکنش را سازمان می دهد و به شیوه ای عمل می کند که موقعیت موجود زنده را در جهت معینی تغییر شکل می دهد. به نظر مورای هر نیاز از دو عامل تشکیل شده است:
1- جزء کیفی یا هدایت کننده آن که نمایانگر هدفی است که انگیزش به سوی آن هدایت می شود.
2- جزء کمی یا انرژی زا که نماینده قوت و شدت جهت گیری انگیزه به سوی هدف است.
مورای شخصیت یک فرد را مرکب از انواع نیازهای گوناگون دور ازهم یا غالباً متضاد درحال کشمکش می داند که نیروی نهفته انگیزش رفتار انسانی را در خود دارند. فهرست نیازها شامل: نیاز به کسب موقعیت، وابستگی و بهم پیوستگی، قدرت، خود مختاری، رشد، پیشرفت و احترام گذاری خود و دیگران می شود(ساعتچی، 1387).
نظریه مورای از دو لحاظ حائز اهمیت است، نخست آنکه وی اولین محققی است که نیاز به پیشرفت را مطرح کرد. مورای یک طبقه بندی بیست گانه در مورد نیازهای انسان ارائه می دهد که در آن نیاز به پیشرفت یکی از آنها به شمار می رود. وی نیاز را کوششی برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع می داند که موجب افزایش توانایی های مطلوب می گردد به طوری که می توان با دیگران رقابت کرد، به آنان پیروز شده و با موفقیت حاصل، عزت نفس خویش را افزایش داد. دومین اهمیت نظریه مورای این است که وی برای پرورش های مربوط به انگیزه پیشرفت آزمونی ابداع کرد که با آن می توان حالات نیاز را مورد ارزیابی قرار داد. این آزمون به تست اندریافت موضوع معروف است و می تواند عقیده های ناهشیار و پنهان را آشکار سازد. این تست بعداً مورد استفاده همه کسانی قرار گرفت که در زمینه انگیزه پیشرفت به تحقیق پرداختند(خدا پناهی، 1393).
2-1-3-6-2- نظریه دیوید مک کلند:
مک کلند (1965) به چگونگی پیدایش انگیزه پیشرفت و پیامدهای اجتماعی آن علاقه داشت و کوشش وی بر آن بود که در درجه اول انگیزه ای را که باعث می شود فردی نسبت به فرد دیگری تمایل بیشتری برای کارکردن داشته باشد شناسایی نماید، آن گاه مشخص نماید که آیا می توان چنین انگیزه ای را در افرادی که رغبتی به کار کردن ندارند به وجود آورد. وی پس از انجام بررسی ها و مطالعات نظری فراوان دراین زمینه اصول زیر را برای تعریف این نیاز تبیین نمود:
1- افراد از لحاظ درجه ای که پیشرفت را تجربه ای رضایت بخش تلقی کنند با هم تفاوت دارند.
2- افرادی که نیاز شدید به پیشرفت دارند، موقعیت های زیر را توضیح داده و در آن به سختی کاری می کنند:
الف: موقعیتهای مخاطره آمیز در حد متوسط؛ زیرا در مواردی نیز که مخاطره ای وجود ندارد و یا اندک است تمایل به پیشرفت در حداقل خواهد بود و در مواردی نیز که به شدت مخاطره آمیز است احتمالاً پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
ب: موقعیت هایی که در آن امکان آگاهی از نتایج وجود دارد؛ فردی که انگیزه زیادی برای پیشرفت دارد مایل است بداند که آیا پیشرفت قابل حصول است یا نه.
پ: موقعیت هایی که در آنها مسئولیت فردی فراهم می شود؛ شخصی که گرایش به پیشرفت دارد می خواهد مطمئن شود که کسی جز او برای پیشرفت امتیاز نمی گیرد.
3- افراد که انگیزه پیشرفت زیادی دارند، غالباً به حرفه های افراد کارآفرین به صورت مادام العمر، جذب می شوند (شکرکن،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره انگیزه پیشرفت، بهره وری سازمانی، نیروی انسانی، ساختار اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه درباره خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، رضایت شغلی، رضایت شغل