دانلود پایان نامه درباره انحراف معیار، درصد تجمعی، فرهنگ سیاسی، دانش سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

متوسط پایین ، 3/10 درصد در گروه متوسط ، 1/12 درصد درگروه متوسط بالا و 4/19 درصد در گروه بالا از نظر شاخص های فوق ارزیابی می شوند .
جدول 4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
طبقه پایین
طبقه متوسط پایین
طبقه متوسط
طبقه متوسط بالا
طبقه بالا
144
48
34
40
64
6/43
5/14
3/10
1/12
4/19
6/43
2/58
5/68
6/80
100
جمع
330
100
100

4-1-24- گرایش به ارزش های فرامادی :
جدول زیر وضعیت پاسخگویان را حیث گرایش به ارزش های فرامادی نشان می دهد . حداقل نمره برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 10 و حداکثر 25 است . میانگین این متغیر 46/17 و میانه آن 17 می باشد که معرف گرایش متوسط و میانه پاسخگویان به ارزش های مذکور می باشد . اطلاعات مربوط به جدول فراوانی و داده های طبقه بندی شده میانگین 89/2 از 5 و میانه 3 را برای این متغیر نشان می دهد که موید تفسیر فوق در باره داده های بدست آمده است .
جدول 4-1-24- گرایش به ارزش های فرا مادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین
متوسط پایین
متوسط
متوسط بالا
بالا
50
95
98
42
45
2/15
8/28
7/29
7/12
6/13
2/15
9/43
6/73
4/86
100
جمع
330
100
100
میانگین : 46/17 میانه : 17 انحراف معیار : 63/3

4-1-25- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) :
4-1-25-1- مدارای سیاسی :
جدول ذیل توزیع پاسخگویان را بر حسب متغیر مدارای سیاسی ( یکی از ابعاد فرهنگ سیاسی ) نشان می دهد . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 3 و حداکثر نمره ممکن 15 است . میانگین 8/10 با انحراف معیار 2/2 نشان دهنده آنست که صفت مدارا و تسامح سیاسی در بین پاسخ گویان در حد متوسط و میانه اندازه گیری شده است .

جدول 4-1-25-1- مدارای سیاسی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین
متوسط پایین
متوسط
متوسط بالا
بالا
12
80
128
56
54
6/3
2/24
8/38
17
4/16
6/3
9/27
7/66
6/83
100
جمع
330
100
100
میانگین : 8/10 میانه : 10 انحراف معیار : 2/2

4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی :
جدول ذیل معرف توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر حمایت از ارزش آزادی است حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 6 و حداکثر 30 است مقدار میانگین 68/22 و انحراف معیار آن 3/4 محاسبه شده است . مقادیر جدول فراوانی نشان میدهد که پاسخگویان به این جنبه از ارزش های دمکراسی گرایش زیادی نشان داده اند . بررسی درصد ها درباره این شاخص معرف آنست که 97 درصد از افراد مورد مطالعه گرایش متوسط و بالایی نسبت به این ارزش داشته اند و نکته جالب آنکه گرایش هیچکدام از پاسخگویان به این جنبه از ارزش های دمکراسی در حد خیلی کم ارزیابی نشده است .

جدول 4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
پایین
متوسط
بالا
خیلی بالا
0
10
115
107
98
0
3
8/34
4/32
7/29
0
3
9/37
3/70
100
جمع
330
100
100
میانگین : 68/22 انحراف معیار : 3/4

4-1-25-3- حمایت از تساوی جنسیتی :
این جدول وضعیت توزیع پاسخگویان را بر اساس متغیر حمایت از تساوی جنسیتی نشان می دهد . کمترین نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 4 و بیشترین نمره 20 است . میانگین 5/11 نشان می دهد که متوسط میزان حمایت از تساوی جنسیتی دربین پاسخگویان در حد نسبتاَ پایینی بوده است . میزان انحراف معیار 9/4 نیز نشان تفاوت و پراکندگی زیاد داده ها از میانگین دارد که احتمالاَ ناشی از الگوی متفاوت پاسخ مردان و زنان به این متغیر می باشد .

جدول 4-1-25-3-حمایت از تساوی جنسیتی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
پایین
متوسط
بالا
خیلی بالا
92
171
42
14
11
9/27
8/51
7/12
2/4
3/3
9/27
7/79
4/92
8/97
100
جمع
330
100
100
میانگین : 5/11 انحراف معیار : 9/4

4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دمکراتیک :
این جدول وضعیت پاسخگویان را بر حسب متغیر حمایت از حکومت دمکراتیک و مطلوبیت دمکراسی نشان می دهد . کمترین نمره در این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 5 و بیشترین نمره ممکن 25 است . میانگین 6/16 برای این متغیر معرف اینست که پاسخگویان در حد متوسطی از حکومت دمکراتیک حمایت کرده برای آن مطلوبیت قائلند .

جدول 4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دموکراتیک
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
پایین
متوسط
بالا
خیلی بالا
3
73
143
59
52
9/0
1/22
3/43
9/17
8/15
9/0
23
4/66
2/84
100
جمع
330
100
100
میانگین : 6/16 انحراف معیار : 9/3

4-1-25-5- دانش سیاسی :
جدول زیر توزیع پاسخگویان را از لحاظ متغیر دانش سیاسی نشان می دهد . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 3 و بیشترن نمره 15 بوده است . میانگین 2/9 معرف دانش سیاسی متوسط در بین پاسخگویان است . انحراف معیار 5/4 بیانگر اینست که بین پاسخگویان از لحاظ دانش سیاسی تفاوت زیادی وجود دارد به این معنی که عده زیادی از افراد مورد بررسی دارای دانش سیاسی بالا هستند و در مقابل درصد قابل توجهی از این لحاظ در سطح پایینی هستند .

جدول 4-1-25-5-دانش سیاسی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
پایین
متوسط
بالا
خیلی بالا
87
21
78
64
80
4/26
4/6
6/23
4/19
2/24
4/26
7/32
4/56
8/75
100
جمع
330
100
100
میانگین : 2/9 انحراف معیار : 5/4

4-1-25-6- علاقه سیاسی :
جدول ذیل معرف وضعیت پاسخگویان از لحاظ متغیر علاقه سیاسی است . حداقل نمره ممکن در این متغیر 4 و حداکثر نمره 20 است . میانگین محاسبه شده 5/12 و انحراف معیار آن 5/3 است . نتایج بدست آمده درباره این وجه از فرهنگ سیاسی نیز از میزان متوسط علاقه سیاسی در بین افراد مورد مطالعه حکایت دارد .
جدول 4-1-25-6- علاقه سیاسی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
متوسط پایین
متوسط
متوسط بالا
خیلی بالا
39
51
115
93
32
8/11
5/15
8/34
2/28
7/9
8/11
3/27
1/32
3/90
100
جمع
330
100
100
میانگین : 5/12 انحراف معیار : 5/3
4-1-25-7- مشارکت سیاسی :
جدول ذیل توزیع پاسخگویان را برحسب متغیر میزان تمایل به مشارکت سیاسی نشان میدهد . حداقل نمره ممکن در این متغیر 4 و حداکثر نمره 20 می باشد . میانگین بدست آمده 7/9 و انحراف معیار 8/3 می باشد که نشان دهنده میزان نسبتاَ پایین مشارکت سیاسی در بین پاسخ گویان است . بررسی چارک ها و ستون درصد تجمعی نشان میدهد که بیش از نیمی از پاسخگویان (7/52 ) میزان مشارکت سیاسی خود را در حد بسیار پایین و پایین ارزیابی کرده اند .
جدول 4-1-25-7- مشارکت سیاسی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
متوسط پایین
متوسط
متوسط بالا
خیلی بالا
72
102
83
51
22
8/21
9/30
2/25
5/15
7/6
8/21
7/52
9/77
3/93
100
جمع
330
100
100
میانگین : 7/9 انحراف معیار : 8/3
4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه و هنجارین فرهنگ دموکراتیک :
جدول زیر توزیع پاسخگویان را بر حسب متغیر گرایش به جنبه های تکثر گرایانه دمکراسی نشان می دهد . این متغیر ترکیبی از متغیرهای مدارای سیاسی ، حمایت از ارزش آزادی ، و مطلوبیت حکومت دموکراتیک است متغیرهایی که جنبه های تکثرگرایانه ذهنی فرهنگ سیاسی دمکراسی را تشکیل میدهد . حداقل نمره برای این متغیر 17 و حداکثر نمره 85 بوده است . میانگین حاصله 48/59 و انحراف معیار 34/12 می باشد . بیشترین فراوانی به کسانی تعلق دارد که از نظر تمایل و گرایش به جنبه های تکثرگرایانه دمکراسی گرایش متوسطی را از خود نشان داده اند که1/46 درصد از کل پاسخگویان را شامل می شوند . در مرتبه بعد به ترتیب 6/27 درصد تمایل نسبتاَ بالا ، 7/16 درصد تمایل خیلی بالا و 7/9 درصد تمایل نسبتاَ پایین به این جنبه از فرهنگ سیاسی دموکراتیک نشان داده اند . میانگین داده های طبقه بندی شده برای این متغیر 5/ 3 از 5 است که نشاندهنده گرایش متوسط رو به بالا به جنبه های تکثرگرایانه دمکراسی در بین پاسخگویان می باشد نکته قابل توجه درباره این متغیر اینست که گرایش هیچکدام از پاسخگویان در مجموع در حد خیلی پایین ارزیابی نشده و به همین دلیل است که نمودار 4- 31 تنها دارای چهار ستون می باشد .
جدول 4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه فرهنگ دموکراتیک
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین (1)
متوسط پایین(2)
متوسط(3)
متوسط بالا(4)
خیلی بالا(5)
0
32
152
91
55
0
7/9
1/46
6/27
7/16
0
7/9
8/55
3/83
100
جمع
330
100
100
میانگین :48/59 انحراف معیار : 34/12

4-1-25-9- گرایش به جنبه های درگیرانه و رفتاری فرهنگ دموکراتیک :
جدول زیر نمایانگر وضعیت پاسخگویان از نظر گرایش به جنبه های رفتاری و درگیرانه دمکراسی است این بعد شامل علاقه سیاسی و مشارکت سیاسی است حداقل نمره ممکن برای این متغیر 8 و حداکثر نمره 40 است . میانگین بدست آمده 06/22و انحراف معیار آن5/6 می باشد . در اینجا نیز بیشترین فراوانی (8/35 درصد) به کسانی اختصاص دارد که در حد متوسطی به این جنبه از فرهنگ دموکراتیک گرایش نشان داده اند5/28 درصد از این لحاظ گرایش نسبتاَ پایین ، 1/16 درصد گرایش نسبتاَ بالا ، 7/12 درصد گرایش خیلی پایین و 7 درصد گرایش خیلی بالا نشان داده اند . میانگین داده های طبقه بندی شده برای این متغیر 7/2 از 5 است که نشاندهنده اینست که گرایش پاسخگویان به این جنبه از دمکراسی در مجموع پایینتر از متوسط ارزیابی شده است .
جدول 4-1-25-9- گرایش به جنبه های رفتاری فرهنگ دموکراتیک
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین (1)
متوسط پایین(2)
متوسط(3)
متوسط بالا(4)
خیلی بالا(5)
42
94
118
53
23
7/12
5/28
8/35
1/16
7
7/12
2/41
77
93
100
جمع
330
100
100
میانگین :06/22 انحراف معیار : 5/6

4-1-25-10- میزان گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته تحقیق ) :
جدول ذیل نمایانگر وضعیت پاسخگویان از نظر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک (متغیر وابسته تحقیق) است .این متغیر از ترکیب دو بعد اصلی « گرایش به جنبه های هنجارین دموکراسی » و « گرایش به جنبه های عملی و درگیرانه دموکراسی » تشکیل شده و حاصل تجمیع و ترکیب داده های بدست آمده در باره دو بعد یاد شده است . حداقل نمره ممکن برای این متغیر 25 و حداکثر نمره 125 است . میانگین بدست آمده 54/81 و انحراف معیار آن 35/16 می باشد . میانگین مذکور نمایانگر وجود حد متوسطی از فرهنگ دموکراتیک در نزد پاسخگویان است . داده های بدست آمده در جدول فراوانی نیز با وجود 4/46 درصد گرایش متوسط نسبت به این نوع فرهنگ سیاسی موید چنین نتیجه گیری است نکته قابل توجه درباره این متغیر آنست که گرایش هیچکدام از پاسخگویان درمجموع در حد خیلی پایین ارزیابی نشده است و در جدول و نمودار مربوط هیچ فراوانی برای این میزان گرایش ثبت نشده است . میانگین این متغیر برای داده های طبقه بندی شده 3/3 است که نشان میدهددرمجموع گرایش پاسخگویان به فرهنگ سیاسی دموکراتیک درحدی بالاتر از متوسط می باشد.
جدول 4-1-25-10- گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین (1)
پایین(2)
متوسط(3)
بالا(4)
خیلی بالا (5)
0
43
153
96
38
0
13
4/46
1/29
5/11
0
13
4/59
5/88

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره احساس امنیت، انحراف معیار، درصد تجمعی، امنیت سیاسی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع کاربری فضای سبز، رشد جمعیت، سلسله مراتب، سرانه فضای سبز