دانلود پایان نامه درباره افغانستان، مواد مخدر، ریاست جمهوری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر «وزارت دفاع ملی» بوده و سران قبایل و نیز برخی احزاب و حتی والیان نیز ارتش ویژه و مخصوص به خود دارند از جمله ژنرال دوستم ، ژنرال عطا ، ژنرال ملک و سایر فرماندهان محلی  .

نیروهای مسلح حداکثر تا ۷۰۰۰۰ نفر در ابتدا پیش بینی شده بود اما با توجه به افزایش نا آرامی ها در افغانستان و تحولات انجام شده ژنرال وردک وزیر دفاع خواهان گسترش آن تا ۲۰۰۰۰۰ نفر گردیده است و سربازان از میان مردان ۱۵ تا ۴۰ ساله انتخاب می شوند. این نیرو ها در ارتش در قسمت نیروی زمینی فعالیت دارند و نیروی هوایی افغانستان منحل گردیده است و قرار است  تحت رهبری آمریکا با با هواپیما های غربی باز
سازی گردد. خدمت سربازی دلخواه است و داوطلبان از اردوی ملی جهت خدمت به وزارت دفاع حقوق دریافت می کنند. 

3-2-11-ساختار سیاسی 
3-2-11-1-حکومت
در قانون اساسي تشكيل مجمع ملي با دو مجلس كه با رأي تمام افراد بالغ انتخاب مي‌شود، پيش بيني شده است. لويه جرگه 0هيأت عالي حكومتي) متشكل از مجمع ملي و كابينه و نمايندگان محلي، قضايي و طوايف. لويه جرگه رئيس جمهور انتخاب مي‌كند، رئيس جمهور نخست وزير را انتصاب مي‌كند و وي را نيز شوراي وزيران را انتصاب مي‌كند. در 1999 دولت موقتي تشكيل شد. گروهبندي‌هاي مختلف سياسي فعال هستند، ولي در حال حاضر احزاب سياسي درون چارچوب قابل تشخيصي فعاليت نمي‌كنند.

3-2-11-2-قوه مجریه
بالاترین مقام سیاسی در افغانستان رییس جهمور است که با رای مستقیم مردم به همراه معاون اول و دوم خود برای یک دوره ۵ ساله اتنخاب می شود . رئیس جمهور نظر به ماده ۶١ قانون اساسى وقانون انتخابات، با کسب اکثریت بیش از پنجاه  درصد آرای رأی دهنده گان انتخاب میگردد. هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرأ را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرأ را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند.  در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرأ را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.
قسمیکه در ماده ۶۴ قانون اساسى جمهوری اسلامی تصریح گردیده، رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:
1. مراقبت از اجرای قانون اساسی؛
2. تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی؛
3. قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛
4. افتتاح اجلاس شورای ملی ولویه جرگه؛
5. تعیین وزرا، لوی سارنوال
6. رئیس بانک مرکزی
7. رئیس امنیت ملی
8. رئیس واعضای ستره محکمه به تأیید ولسی جرگه
9. توشیح قوانین و فرامین تقنینی
10. انتخاب ۳/۱ افراد مجلس  سنا
11. اعلام جنگ و یا صلح دعوت
12. تشکیل لویی جرگه و انتخاب نفرات انتصابی آن
13. انتخاب افراد کمسیون مستقل انتخابات و…
وظایف معاونت های رئیس جمهور بذل مساعدت به رئیس جمهور دراجرای وظایف شان میباشد. معاون اول همچنان وظایف رئیس جمهور را در صورت استعفاء، فوت ویا مؤاخذه وى پیش می برد. در چنین حالات، درظرف سه ماه انتخابات جدید برگزار خواهد شد وهر دو معاونین ریاست جمهوری میتوانند خود را کاندید ریاست جمهوری نمایند.

3-2-11-3-قوه مقننه
قوه مقننه افغانستان یا شورای ملی دارای ۳۵۱ نماینده است و بصورت دومجلس شورای نمایندگان(ولسی جرگه)  و مجلس سنا( مشرانو جرگه )  اداره می گردد .
اعضای پارلمان با رای مستقیم مردم و برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می گردند . تعداد نفرات پارلمان  ۲۴۹ نفر می باشد . این پارلمان به نام شورای نمایندگان (ولسی جرگه) معروف است . مجلس سنا ( مشرانو جرگه ) ۱۰۲ نفر عضو دارد که ۳/۱ آنرا رئیس جمهور منصوب می کند و ۳/۲ آنرا از طریق شوراهای ایالتی  به مجلس سنا راه می یابند .
در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن مرز بندی دقیق میان بخش ها و عدم انجام انتخابات در بخش ها افراد مربوط به شوراهای ولسوالی از میان  افراد شوراهای ولایتی انتخاب شده اند .
شورای ملی دارای اختیارات ذیل است :
1. تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی ،
2. تصویب پروگرامهاى انکشافی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادى و تکنولوژیکی ،
3. تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطاى قرضه،
4. ایجاد واحدهاى ادارى ، تعدیل و یا الغاى آن ،
5. تصدیق معاهدات و میثاقهاى بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن .

3-2-11-4-قوه قضائیه
قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامی افغانستان می باشد. قوه قضائیه مرکب است از یک سترمحکمه ، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد. ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد.

3-2-11-5-اعضاء (دیوان عالی)
سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرگه تعیین می گردند. بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق هاى بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاى حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحیت سترمحکمه می باشد.

3-2-12-موقعيت ژئوپلتيكي افغانستان
 افغانستان به دليل موقعيت ژئوپولیتيكي ممتاز، از لحاظ همسايگي  ومجاورت با كشورها ورقباي ديروز وامروز آمريكا از اهميت بسزايي برخوردار است . آمريكا به خوبي توانست مهره اي همچون افغانستان را انتخاب كند كه علاوه برشرايط موجود دراين كشور ، موقعيت ژئوپلیتيكي ومرزهاي آن را نيز بررسي نمايد وبه خوبي دريافت كه با تسلط برافغانستان مي تواند نفوذ وكنترل خود را در كشورهاي ايران – روسيه وچين اعمال نمايد واين گونه مرزهاي خود را دراين سرزمين بگستراند .
افغانستان به عنوان سرزميني محصور در خشكي مكمل جغرافيايي راهبردي همسايگانش است واصولا” كشوري كه داراي موقعيت راهبردي باشد به ناچار بخشي از راهبرد هاي نظامي به شمارمي رود افغانستان نيز از اين پتانسيل برخوردار بوده است بدين ترتيب جاذبه هاي ژئوپلیتيكي افغانستان توجه ابرقدرتها را از گذشته تا به حال به همراه داشته است اهميت افغانستان كه در قرون 18و19 با رقابت شديد بين روسيه وبريتانيا اوج گرفت را می توان در تئوري قدرت دريايي ماهان مورد بررسي قرارداد . در آن زمان دسترسي هرچه بيشتر به آبهاي آزاد وتنگه ها در قدرت كشورها نقش بسزايي داشت . روس ها در آرزوي دسترسي به آبهاي گرم مترصد فرصتي بودند كه به آب هاي خليج فارس واقيانوس هند دست يابند واز طرفي بريتانيا در تلاش بود با جلوگيري از رسيدن روسها به آبهاي گرم تسلط خود رابر آبهاي منطقه تداوم بخشند بنابراين افغانستان به صحنه رقابت دو رقيب تبديل شده بود .
امروزه نيز افغانستان درتئوري ماهان از اهميت ويژه اي برخوداراست چون قدرت ها به واسطه حضور در اقيانوس هند وخليج فارس مي توانند بر بخش اعظم انرژي دنيا نظارت داشته باشند لذا در تئوري ماهان به تنها از اهميت افغانستان كم نشده است بلكه به دليل افزايش نقش انرژي اين اهميت بيشتر هم شده است .
با ظهور ايالات متحده به عنوان قدرت جديد به خصوص دردوران جنگ سرد اهميت افغانستان بيشتر از منظر تئوري هارتلند مكيندر وريملند اسپايكمن قابل بررسي مي باشد در اوج رقابت آمريكا وشوروي از لحاظ ژئواستراتژيك ، افغانستان به دليل واقع شدن در هارتلند مورد توجه دو قدرت شوروي وآمريكا واقع شد . با طرح تئوري ريملند اسپايكمن آمريكا درصدد بود با تسخير مناطق ريملند  ، شوروي را در تنگناي بيشتر قرار دهد ونقش افغانستان مضاعف شد. وبا واقع شدن افغانستان در تئوري هاي هارتلند وريملند پس از جنگ جهاني و بالاخص دوران جنگ سرد اين كشور نقش مهمي در سياست كشورهاي  قدرتمند بازي مي كرد . با فروپاشي شوروي وپايان جنگ سرد گفتمان نظامي وموقعيت ژئوپلتيكي جاي خود رابه گفتمان اقتصادي وموقعيت ژئواكونوميك داد. ملاك قدرت در قرن بيست ويكم توانمندي اقتصادي در سطح بين المللي است وبه همين جهت خاورميانه وبه ويژه خليج فارس ودرياي خزربه دليل داشتن اين توانمندي از مناطق مهم ژئواستراتژيك  وژئواكونوميك خواهند بود وباز هم افغانستان به دليل مجاورت با بيضي استراتژيك وهمسايگي با كشور ايران مركز هارتلند جديد براهميت آن افزوده شد . امروزه با اهميت يافتن منابع انرژي هارتلند انرژي ، افغانستان مي تواند اهميت خود را در سياستهای جهاني بيشتر نشان دهد.
)http://www.iran-afghanistan.com/news/?p=30)

فصل چهارم : تجریه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مهمترین تهدیدات مرزی ایران و افغانستان
عدم وجود ثبات سیاسی، اداری، اقتصادی در افغانستان از چندین دهه قبل به ویژه بعد از خروج شوروی سابق از این کشور تاکنون همواره منشأ بروز مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور بوده است. به طوری که از 130 سال پیش بدین سو، افغانستان دست کم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولت های همجوار به ویژه ایران و پاکستان بوده است(زرقانی،1386، ص16). افغانستان با 57 منبع تنش و مشاجره پایه ای با همسایگانش تقریباً در قبال هر همسایه، 10 منبع مشاجره فعال یا پنهان داردکه مهمترین آن به شرح زیر است.

4-1-1- مواد مخدر
صدور مواد مخدر از افغانستان به ایران برای مصرف داخلی و انتقال به اروپا، در شمار منابع اصلی و فعال بودن تنش بین دو کشور بوده است (کریمی پور،1379، ص 150). مهمترین چالش ایران با افغانستان، این است که ایران به رغم صرف هزینه های سنگین انسانی و مالی در طی سه دهه گذشته، همچنان با معضل مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران روبرو است. بر اساس برخی آمارهای منتشر شده، مواد مخدر مهمترین منبع اقتصادی مردم افغانستان است که آن کشور از این طریق سالانه بیش از 2/1 میلیارد دلار درآمد دارد. ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و به ویژه به این علت که راه عبور کاروان های قاچاق مواد مخدر است، لطمات زیادی را متحمل می شود. یکی از نتیجه های ورود کلان مواد مخدر از افغانستان به ایران، بالا رفتن آمار معتادان و جرم و جنایت های ناشی از ترانزیت و توزیع این مواد در کشور بوده است(همان: 151). مهمترین دلایل و چالش های تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان عبارتند از:
1. گره خوردگی اقتصاد افغانستان با تجارت مواد مخدر
2. کم هزینه و سهل بودن کشت خشخاش
3. تقاضا، بستر ساز افزایش قیمت مواد مخدر
4. برخورد انفعالی دولت افغانستان با کشت خشخاش
5. نبود ثبات امنیتی در افغانستان
6. تأمین منابع مالی دولت از اقتصاد مواد مخدر
7. عملی نشدن کمک های مالی غربی ها به کشاورزان
8. پیش خرید تریاک توسط تجار مواد مخدر
9. وجود رقابت اقتصاد پنهان بین قوم پشتون و دیگر اقوام
10. دست نشانده بودن دولت افغانستان
11. افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر(غنجی،1386 ص 265-261).

نمودار شماره4-1- میزان تحت کشت خشخاش و تولید تریاک طی سال های 2003 تا 2008 در افغانستان

(Report to Congress, 2009: 97)
قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلی است که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و چالش های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده است.
پدیده مواد مخدر به عنوان یک مشکل ملی در اکثر کشورهای جهان و تنوع گونه های مواد مخدر و قاچاق بین المللی آن ، مشکل جهانی است . پیامد استعمال مواد مخدر، نابودی نیروی انسانی که مهم ترین سرمایه هر جامعه است ، می باشد.
کشت خشخاش در افغانستان یک کشت سنتی محسوب می شود. تولید مواد مخدر و ترانزیت آن در دوره های زمانی مختلف بسته به شرایط افغانستان افزایش یا کاهش داشته است. حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1979 و از دست دادن کنترل مناطق روستایی توسط دولت افغانستان تولید مواد مخدر را در این کشور سال به سال افزایش داد.
تولید مواد مخدر در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، آسیای مرکزی، ژئوپولیتیکی، ژئوپولیتیک Next Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، عربستان سعودی، ایدئولوژی، ولایت فقیه