دانلود پایان نامه درباره افغانستان، سپتامبر 2001، کشورهای آسیایی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

هزار نفر در آن ها تردد داشتند .(قدر، 1385 :25)
 متعاقب اين حملات بالافاصله جرج بوش در تلويزيون ظاهر شد واز همان ابتدا اين حمله رابه القاعده وگروههاي تروريستي نسبت داد وبه مردم آمريكا قول داد كه انتقام اين حمله را خواهد گرفت وبه نيروهاي مسلح دستور داد كه براي يك جنگ طولاني آماده باشند وگفت به تلافي حمله به آمريكا با كساني كه عليه آمريكا جنگ به راه انداخته اند وارد جنگ خواهيم شد وتروريست ها را از سوراخشان بیرون خواهيم كشيد وبه دنبال رد خواست گروه طالبان مبني برتحویل دادن بن لادن به مقامات ايالات متحده  آمريكا مقدمات حمله نظامي به افغانستان را در چهار چوب گسترده اي به نام مبارزه با تروريسم فراهم كرد .
رويداد 11سپتامبر تحولات چشمگيري را در سياست خارجي آمريكا ايجاد كرد . با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي قدرت ايالات متحده در سياست خارجي خود بيشتر شد وبا نبود قدرتي ديگر در برابر سياست هاي خارجي آمريكا ، اين كشور بهتر وسريع ترمي توانست نقشه هاي خود را عملی وسياست خود را پيش ببرد . ماجراي 11سپتامبر كه پرل هاربرقرن جديد محسوب مي شد نقش دولت آمريكا را در حوزه روابط وسياست بين الملل پررنگ تر وپويا تر ساخت .

2-10- نقش نومحافظه كاران و يكجانبه گرايي در واكنش به حوادث 11سپتامبر
پس از حملات 11سپتامبر بوش وتيم سياستمداران وي به سمت يكجانبه گرايي در مقابل چند جانبه گرايي روي آورند در حاليكه دولت كلينتون چند جانبه گرايي را اختيار كرده بود دولت بوش وسردمداران وي به اين نتيجه رسيدند كه كشورهاي ديگر را از درگير شدن در مسائل بين المللي باز دارند و از دخالت و حتي رايزني كشورهاي اروپايي وحتي همپيمانان آمريكا در مورد مسائل استراتژيك وسياست هاي آمريكا جلوگيري به عمل آورند چرا كه شيوه رفتار بين المللي اروپائيان را قبول نداشتند وحتي نيروهاي نظامي آنها در مقابل عظمت نيروي نظامي آمريكا هيچ قدرتي نداشت كه عدم همراهي آنها منجر به شكست آمريكا شود .
از طرفي ايالات متحده ترجيح داد حال كه اروپا وديگر كشورها از قدرت وتوانايي قابل توجهي برخوردار نيستند بهتر است كه براي دستاوردهاي خود در منطقه شريك وسهيمي در نظر نگيرد . ازاين رو بوش ويارانش يك جانبه گرايي را پيش گرفتند وسياست خارجي آنها پس از حوادث 11سپتامبر حالت تهاجمي به خود گرفت .
ريچاردپرل معاون پيشين وزير دفاع دراين باره گفته است اين رويداد دگرگوني بزرگي در سياست هاي ما در برابر تروريسم پديد آورد واين دگرگوني بايد دولت هاي پشتيبان تروريسم را نيز در برگيرد . دولت بوش در پي اين رويداد استراتژي حمله پيش دستانه per-emption attack را يكجانبه ، براي رسيدن به اهدافش
مد نظر قرارداد به سخني ديگر يكجانبه گرايي ، محور طرح هاي استراتژيك  ايالات متحده آمريكا شد .
(گوهری مقدم ، 1383)
از نشانه هاي يك جانبه گرايي ايالات متحده آمريكا نگرش تك قطبي به جهان است كه آمريكا در آن رقيبي نداشته باشد وهيچ ائتلافي از قدرت هاي بزرگ بي اجازه آمريكا نتواند يه يك قدرت تبديل شود.
( (ikneberry,2003: 47
ايالات متحده آمريكا براي افزايش قدرت خود وتضعيف ومهار ديگر قدرت هاي رقيب رويكرد ستيز با چند جانبه گرايي رابا تاكيد برنظامي گري اتخاذ كرد وبه منظور خنثي نمودن نظام چند قطبي متشكل از قدرت هاي بزرگ روسيه، چين ، فرانسه ، آلمان وژاپن به مبارزه با چند جانبه گرايي واخذ سیاست های يك جانبه گرايي مبني برآزادي عمل ايالات متحده در عرصه بين الملل پرداخت .
آمريكائيان هوادار اين رويكردمعتقدند كه آمريكا براي تامين امنيت ومنافع خود وايجاد نظم نوين جهاني وتشكيل سيستم بين المللي نيرو وتوان كافي در اختيار دارد ومي تواند آن را در جهت رسيدن به رهبري جهاني آمريكا به كار گيرد .
نومحافظه كاران آمريكا بر خلاف محافظه كاران خواهان حفظ وضع موجود نيستند بلكه براي خود رسالتي معنوي در سطح ملي وبين المللي قائلند وبا فرض رسالت اخلاقي براي خود نقش نجات دهنده جهان را در نظر گرفته اند ودرصدد تغيير جهان وايجاد بي نظمي اخلاقی ونوين در جهان مي باشند وبراي پيشبرد اهداف
جهاني ،  آمريكا هيچ ابايي از نظامي گري وجنگ افروزي ندارد .
نسخه اي كه ولفووتيز ، ريچاردپرل وداگلاس فيث وديگران در اسناد منتشره از سوي موسسه تحقيقاتي پروژه قرن نوين آمريكايي (PNAC ) وساير موسسات محافظه كاران جديد پيچيده بودند سرانجام در دولت بوش پسر محقق شد وحادثه 11سپتامبر شرايط مطلوب را براي پی گيري آن فراهم ساخت .
گروه كوچك ولي عميقا ايدئولوژيك محافظه كاران جديد طراحان فكري سياست  خارجي جرج بوش وگاه مجريان آن هستند اين گروه با دسترسي به قدرت ، نه تنها ايده هاي خود را در خصوص آنچه كه آمريكا  بايد انجام دهد را مطرح مي كنند بلكه در تلاش براي تحقق آنها نيز مي باشند وبا تدوين دكترين بوش پس از11سپتامبر به پيروزي مهمي دست يافتند.
نومحافظه كاران معتقدند كه دموكراسي آمريكايي به عنوان يك خير مطلق هميشه در معرض آسيب  وحمله است زماني شوروي دشمن اين خير محسوب مي شد وامروز اسلام بنيادگراممكن است اساس اين خير را مورد تهديد قراردهد . نومحافظه كاران در سياست خارجي به رئاليسم وبدبيني از ماهيت بشر نزديك مي شوند وشبيه توماس هابز مي انديشند كه وضع طبيعي را وضع جنگ همه عليه همه مي دانست ويا شبيه ماكياولي كه بيشتر انسان را مستعد شر مي دانست تا خير.
همانطور كه گفته شد نومحافظه كاران ازيك سو بين الملل گرا واز سوي ديگر يك جانبه گرا و مخالف با محوريت اروپا در سياست خارجي آمريكا مي باشند . افراد كليدي كاخ سفید و دولت بوش از قبيل ديك چني ، رامسفلد ، ريچاردپرل ، ولفووتيز ورايس وديگران شديدا تحت تاثير انديشه هاي نومحافظه كاران هستند وطبيعتا” در راستاي اهداف اين گروه گام برمي دارند.
ريچارد پرل  از منتقدين سياست هاي دولت كلينتون به شمار مي رود كه معتقد است بي تفاوتي كلينتون به انفجار برج هاي تجارت آمريكا در سال 1993، انفجارهاي سفارت خانه هاي آمريكا در غرب آفريقا ، انفجار مقرسربازان آمريكايي در الخبر عربستان وحمله به كشتي كول زمينه  هاي ضعف آمريكا در قدرت يافتن مخالفين را فراهم آورد . پرل معتقد است دولت هاي حامي گروههاي تروريستي به عنوان مخاطبان اصلي آمريكا در مبارزه با تروريسم به مراتب از گروههاي تروريستي مهمترند.
ولفووتيز بالافاصله پس از 11سپتامبر به ميدان آمد وگفت كه جنگ ما عليه تروريسم فقط شامل بن لادن وگروه القاعده نمي باشد بلكه جنگي جهاني وعليه تمام دولت ها وملت هاي حامي تروريست مي باشد .
همانطور كه قبلا ذكر شد به قدرت رسيدن بوش وبه دنبال آن حوادث 11سپتامبر فرصتي استثنايي و ايده آل را براي عملي كردن وبه ثمر نشستن اهداف نومحافظه كاران فراهم كرد وپس از حملات 11سپتامبر سياست خارجي آمريكا برمبناي دكترين مبارزه با تروريسم قرار گرفت وبه سر درگمي در عرصه خارجي اين كشور پس از پايان جنگ سرد التيام بخشيد واسلام رايكال را به جانشيني كمونيسم سابق برگزيد .
با فروپاشي شوروي نومحافظه كاران تلاش كردند تا فضاي مبتني بردشمن مخاطره آميز رابه وجود آورند وهويت سازي مي توانست دشمن جديدي را معرفي نمايد دشمنی كه ماهيت ايدئولوژيك داشته وبه گونه اي موثر در نظام باورها تثبيت شود.(متقی: 1385)
بنابراين 11سپتامبر به مركزثقل سياست خارجي آمريكا تبديل شد وبه هويت سياست خارجي آمريكا معنا بخشید وهويت آمريكايي به عنوان هدف تروريست ها مطرح وبه جمله معروف بوش ،” در جنگ تروريسم يا با ما هستيد يا دشمن ما منجر شد”.

2-11- دكترين بوش وافكار عمومي
روز 11سپتامبر 2001 در حالي كه بوش ازيكي از مدارس ايالت فلوريدا بازديد مي كرد توسط يكي از همراهان خبر غير منتظره حادثه ااسپتامبر را شنيد در آن زمان  كمتركسي باور مي كرد كه به زودي بوش به يكي از معروفترين وتاثير گذارترين روساي جمهوري آمريكا در تاريخ آن كشور تبديل شود  ميزان حمايت از رئيس جمهور بعد از حملات 11سپتامبر به طور غير منتظره اي افزايش يافت اين حمايت ها چه از نظر اندازه وچه از نظر دوام  وپايداري در تاريخ آمريكا بي سابقه بوده است حمايت مردمي پس از 11سپتامبر 30 تا 40 درصد افزايش داشت شايد مردم آمريكا تصور مي كردند ‌سياست هاي رئيس جمهور موفقيت آميز خواهد بود يا اينكه كشور هنوز هم باخطر مواجه است.(یزدان فام، 1384: 47)
سه روز بعد بوش در محل خرابه هاي برج های دو قلوايستاد ودکترين خود را مبني برجنگ پيش دستانه وپيشگيرانه عليه تروريسم معرفي كرد واعلام نمود كه درصدد تجهيز پنتاگون براي دكترين حمله پيش گيرانه به منظور جلوگيري از تهاجمي ديگر به خاك آمريكاست . منظور از دفاع پيشگيرانه اين است كه لازم نيست خطري عيني متوجه منافع ملي آمريكا شود تا اين كشور دست به حمله بزند بلكه احتمال وجود خطر نيز براي كاربرد زور كافي است.(اطاعت، 1387)
در آن زمان به دليل تنفر به وجود آمده در جامعه امريكا از مسببان حادثه 11سپتامبراين دكترين توانست اعتراض نه چندان جدي مخالفان را پشت سر گذاشته وخيلي زود خود را برادبيات رايج جهان تحميل كند.
بروز حادثه اي مانند 11سپتامبر كه موجب جريحه دار شدن افكار عمومي جهان شد بهانه مناسبي براي زیر پا گذاردن قواعد ومقررات بين المللي از طرف دولت بوش وتوجه به اقدام هاي بعدي است به دنبال اين حادثه برخي از نظريه پردازان آمريكايي براي توجيه حمله آمريكا به افغانستان نظريه متروك ومنسوخ جنگ عادلانه را مطرح كردند وبا بازگشت به قرون وسطي اصل توسل به زور وجنگ را مجاز شمردند.
واشنگتن توانست افكار عمومي را با سناريوي 11سپتامبر همراه سازد وبا استفاده از كنترل رسانه اي خود افكار عمومي مردم رابه سمت خواسته هاي خود سوق دهد.
 در هفته هاي پس از حمله 11سپتامبر ايالات متحده آمريكا ائتلاف بين المللي موثري براي پاسخ به تهديد تروريسم ايجاد كرد سازمان ملل متحده ، ناتو اتحادیه اروپا  ، سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان کشورهای آسیایی به سرعت این حملات را محکوم کردندو پیشنهاد کمک به ایالات متحده   دادند . ناتوبراي اولين باربه اصل 5 اساسنامه خود كه به دفاع متقابل مربوط است استناد كرد وحمايت خود را از امريكا اعلام نمود.
اهميت اين اقدام دراين است كه براي اولين بار از آغاز تاسيس اين پيمان در سال 1941 به ماده 5 اساسنامه آن استناد شد اين در حالي بود كه در دشوارترين شرايط جنگ سرد كه در بسياري از نقاط دنيا شاهد رويارويي با دوابرقدرت سابق بوديم ، ناتو كه اساسا به منظور مقابله با اتحاد جماهير شوروي سابق ايجادشده بود هيچ گاه به اين ماده استناد نكرد.بر اساس این ماده، حمله به یکی از اعضا در امریکای شمالی یا اروپا، حمله به همه اعضا تلقی شده و سایر  اعضا متعهد می شوند در دفاع از عضوی که مورد حمله قرار گرفته، اقدام نمایند.
( www.nato.int)
علاوه برآن سازمان كشورهاي آمريكايي نيز معاهده ديور را مورد  استناد قرار دارند روسيه ، چين ، پاكستان وهند وهمچنين  عجيب تر اينكه برخي از رژيم هاي تماميت گرايي آسياي مركزي وجهان عرب نيز به اين ائتلاف وارد شدند.(یزدان فام، 1384: 161)
ايالات  متحده در مدت كوتاهي بايد متحدان خود(اروپاي غربي وژاپن ) را با خود همراه سازد ومطمئن شود كه چين و روسيه با تلاش هاي آمريكا به سوي حفظ نظم تعريف شده آمريكا در صحنه ژئوپلیتيكي مخالفت نخواهند كرد ايالات متحده تصميم گرفت به جاي استفاده از شيوه اقناع از شيوه هاي قهر آميز استفاده نمايد . بوش با طرح اين پيشنهاد كه با انتخاب يكي از دورراه (با ماهستيد يا مخالف )مي توان وضعيتي ايجاد كرد كه درآن يك نظم ژئوپلیتيكي پايدار براساس تعريف خودش بنا نهد.(همان: 184-183)
سرانجام در 7 اكتبر 2001 حمله نيروهاي متحده تحت عنوان رسمي عمليات بلند مدت آزادي در پي حمله القاعده به رهبري اسامه بن لادن به نيويورك و واشنگتن در 11سپتامبر 2001 وهشدار جرج بوش رئيس جمهور ايالات متحده كه به گروه طالبان مبني براخراج گروه تروريستي القاعده از افغانستان و رد طالبان ازاين درخواست آغاز شد . دراين جنگ نيروهاي ناتو_ایساف  به همراه 26 كشور ديگر از جمله بريتانيا –آلمان –فرانسه – كانادا –ايتاليا – لهستان –

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، سپتامبر 2001، ایالات متحده Next Entries دانلود پایان نامه درباره افغانستان، افکار عمومی، ایدئولوژی، منابع قدرت