دانلود پایان نامه درباره اعضای هیئت علمی، آموزش عالی، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراين نخستين پذيرندگان، به دليل صلاحيت هاي فني خود بايد پيچيدگي نوآوري راكمتر از دير پذيران بدانند كه اين امر به نوبه خود تاثير مثبتي بر برداشت ذهني ازآساني استفاده دارد. (يي وهمكاران، 2006).
براساس نظريه نشر نوآوري، درمرحله پيش ازتصميم، مصرف كنندگان يا به طور فعال، به دنبال اطلاعاتي درباره نوآوري هستند ويا به صورت غيرفعال اطلاعاتي را دريافت مي كنند وبه اين ترتيب اعتقادات مطلوب يا نامطلوب خود رادرباره نوآوري شكل مي دهند مرحله تصميم، زماني آغاز می شود كه مصرف كنندگان درگير فعاليت هايي ميشوند كه آنان رابه پذيرش يا رد نوآوري هدايت مي كند درحالي كه مرحله پس ازتصميم، بلافاصله به دنبال استفاده ازنوآوري يا رد استفاده از آن رخ ميدهد. درطول مرحله پس ازتصميم، مصرف كنندگان درجستجوي تقويت كننده هايي براي تصميمات قبلي خود هستند واگر پيام هاي ناهمگون دريافت كنند، ممكن است درتصميم خود تجديد نظر كنند (یو و تاو،2009).
اگر فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يك نوآوري تلقي شوند، نظريه نشر نوآوري ومدل پذيرش فناوري در اين ديدگاه مشترك هستند. كه پذيرش يك فناوري اطلاعات وارتباطات خاص رااز طريق ويژگي هايي كه ازآن ادراك ميشود تعيين ميكنند .به علاوه سازه هايي كه درمدل پذيرش فناوري به كارگرفته شده اند، اساسا عوامل شكل دهنده مجموعه اي از ويژگي هاي ادراك شده درباره نوآوري هستند بويژه دوسازه برداشت ذهني ازمفيد بودن وبرداشت ذهني از آساني استفاده كه ازنظر مفهومي، به ترتيب با مزيت نسبي وپيچيدگي درنظريه نشرنوآوري مشابهت دارند. مزيت نسبي وبرداشت ذهني ازمفيد بودن، هردو، ميزاني راكه فرد احساس ميكند فناوري مورد نظر، بهتر ازشيوه موجوداست، تشريح مي كنند. برداشت ذهني ازآساني استفاده وپيچيدگي، درمقابل هم قرار دارند بنابراين مدل پذيرش فناوري ونظريه نشر نو آوري تاحدودي نتايج يكديگر راتاييد ميكنند. (يي وهمكاران، 2006).
4-12-2-نظريه يكپارچه پذيرش واستفاده از فناوري
يكي ازجديد ترين مدل ها درباره پذيرش فناوري، نظريه يكپارچه پذيرش واستفاده از فناوري57 (UTAUT) است كه آن را ميتوان حاصل تلفيق سازه هاي اصلي چندين مدل مشهور در زمينه پذيرش فناوري، ازجمله مدل پذيرش فناوري، نظريه نشر نوآوري، نظريه عمل مستدل، نظريه رفتار هدايت شده، نظريه شناخت اجتماعي، مدل انگيزشي و…دانست. هدف نظريه يكپارچه، دست يافتن به ديدگاهي واحد درباره پذيرش كاربران است. اين نظر يه شامل چهار مولفه ياعامل تعيين كننده موثر درتمايل و استفاده از فناوري است كه عبارتنداز :
1- انتظارعملكرد58 : ميزاني كه فرد معتقد است استفاده ازيك سيستم به وي كمك خواهد كرد درعملكرد شغلي خود به منافعي نايل آيد.
2- انتظارتلاش59 : ميزان آساني نحوه استفاده از سيستم است.
3- اثرات اجتماعي60 : ميزاني كه يك فرد ادراك ميكند افراد مهم ديگر معتقدند اوبايد ازسيستم جديد استفاده كند.
4- شرايط تسهيل گر61 : ميزاني كه فرد معتقد است زير ساخت هاي فني وسازماني لازم براي پشتيباني ازكاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات فراهم است (گوپتا62، داس گوپتا63 و گوپتا، 2008).
اين نظريه مديران راياري ميدهد كه احتمال پذيرش فناوري جديد در درون سازمان را ارزيابي كنند. همچنين موجب شناخت عواملي ميشود كه پذيرش فناوري هاي جديد راتحريك ميكنند از زمان شكل گيري اين نظريه درسال 2003، محققان مختلف به آزمون آن درپذيرش فناوري پرداخته اند. جنسيت، تجربه، سن، داوطلبانه بودن استفاده از فناوري، به عنوان متغيرهاي تعديل گر درمدل اصلي تعييين شده اند (همان منبع ) .
13-2-پیشینه پژوهش
با توجه به گسترش روز افزون کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه جهانی، پژوهش های متعددی در این زمینه صورت گرفته که بخش عمده آنها به بررسی ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت در بين اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وبه ظورکلی جامعه دانشگاهي پرداخته است.و تأثيراستفاده از اينترنت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و ارتباطي كاربران در داخل و خارج از كشور مورد توجه گرفته است حال به طور مختصر به برخی از این مطالعات که نزدیکی و مشابهت بیشتری با موضوع پژوهش داشته اند اشاره میشود:
1-13-2-پیشینه پژوهش در خارج
“شيلر64” (1994) در تحقيقي كه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه اينترنت، شيوه هاي سنتي جستجو و تبادل اطلاعات را در ميان دانشمندان و پژوهشگران متحول كرده است .
“كوهن65” (1996) تأثير اينترنت (پست الكترونيكي، وب و نشريات الكترونيكي) بر توليدات پژوهشي كاربران و اعضاي هيئت علمي تمام‌وقت برخي دانشگاه‌هاي ايالات متحده در رشته‌هاي مختلف آموزشي را مورد بررسي قرار داد و دريافت كه بين استفاده از اينترنت و منابع اطلاعاتي الكترونيكي با توليدات پژوهشي (انتشارات) اعضاي هيئت علمي مزبور، رابطة مثبت وجود دارد.
“رضائي” (1997)در پژوهشي دربارة اثرات اينترنت بر ارتباطات علمي روانشناسان دانشگاهي استراليا دريافت كه ارتباط غير رسمي دانشمندان، بيش از يك دهه است كه تحت تأثير شبكه هاي پرشمار جهاني و پس از آن، به واسطة استفادة بيش از پيش از پست الكترونيكي و گروه‌هاي گفتگوي الكترونيكي، تغيير كرده است.
يافته‌هاي “لازينگر66 و همكارانش” (1997) نشان داد كه تمايل به استفاده از اينترنت نزد اعضاي هيئت علمي بالا است و 3/ 80 درصد پاسخگويان از اينترنت استفاده مي كنند. 75 درصد آنان علاوه بر پست الكترونيكي از خدماتي چون گوفر، وب جهاني و موزاييك نيز بهره مي گيرند. عوامل مؤثر در عدم استفاده از منابع اطلاعات الكترونيكي نيز كم‌آگاهي از منابع الكترونيكي و ارزش آن ها، هزينة بالاي خدمات، و نبود آموزش مي باشد.
“اسميت لاين”67 و “كريستن‌سان”68 (2001) به رشد روزافزون استفادة پزشكان از اينترنت اشاره داشته و تأثير اينترنت را در فعاليت‌‌‌هاي پزشكان و بهبود كيفيت امور درماني مورد بررسي قرار داده اند و اين تأثير را مثبت دانسته اند.
“هامزا69 و همكارانش” (2001) نيز به بررسي استفاده از اينترنت در برنامه هاي آموزشي دستياران پاتولوژي پرداخته و بر نقش اين فناوري قدرتمند در آموزش با كيفيت بالا و بدون محدوديت زماني و مكاني، تأكيد كرده اند.
“گرین”70 (2004) در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که نگرش اعضای هیئت علمی، که خود یک عامل مهم در استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات است تحت تاثیر عواملی مانند: ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناسی آنها است. او به این نتیجه دست یافت که اعضای هیئت علمی جوانتر نسبت به کاربرد رایانه، اینترنت و نوآوری هایی از این دست در فعالیت های پژوهشی خود راغب تر هستند. همچنین این پژوهشگر در پژوهش خود به این نتیجه رسید که کمک نهاد های آموزشی به اعضای هیئت علمی برای تشویق به استفاده از فنآوری اطلاعات در تدریس،کمک به دغدغه های امنیتی که در این زمینه برای آموزشگران وجود دارد و اختصاص بودجه برای فراهم ساختن زیرساخت های مورد نیاز در دانشگاه ها میتواند استفاده از این فن آوری را در دانشگاه ها توسعه دهد.
“سعد71 و همکاران” (2007)معتقدند که مهارت ها وباورهای اعضای هیئت علمی نسبت به فنآوری اطلاعات و ارتباطات برای استفاده درزمینه های آموزشی عوامل موثری هستند همچنین آنها به این نتیجه دست پیدا کردندکه عوامل شخصیتی چون نگرش ، علایق ،آموزش وحمایت های مالی سازمان در استفاده از این فناوری مهم هستند این پژوهشگران همچنین یادآور شده اند که ویژگی هایی مانند:هزینه، سرعت گردش اطلاعات و ویژگی پردازش اطلاعات تاثیر ناچیزی بر استفاده از این فنآوری از سوی اعضای هیئت علمی در آموزش عالی داشته است.
“کینگ وی72 وهمکارانش” (2009)در پژوهشی در رابطه با پذیرش و کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیئت علمی در آموزش عالی به این نتیجه دست یافتند که حمایت سازمانی ،رهبری ،آموزش و توسعه منابع انسانی و منابع در دسترس به عنوان مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر پذیرش و کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی به شمار می روند.
2-13-2-پيشينة پژوهش در ايران
“نيك‌نژاد” (1375)به بررسي عواملي كه در بهره گيري از اينترنت و امكانات آن به منظور تأمين نيازهاي اطلاعاتي نقش بازدارنده اي دارند پرداخته است. برخي از اين عوامل عبارت‌اند از: محدوديت ظرفيت خطوط مخابراتي، ناآشنايي با امكانات رايانه، اينترنت، و ….
يافته‌هاي پژوهش “ستوده” (1377) نشان داد كه در ميان خدمات و منابع اينترنت نيز بيشترين كاربر را پست الكترونيكي و وب دارند. عوامل مؤثر در اين استفاده نيز عبارت‌اند از: جنسيت، درجة علمي، مرتبة دانشگاهي، ميزان آشنايي با رايانه، و آموزش. مشكلات استفاده از اين منابع به دو دسته‌ ـ عوامل فردي، و عوامل اطلاعاتي‌ ـ مربوط مي شوند. استفاده از اين خدمات بر رفع نيازهاي اطلاعاتي و بر كيفيت و كميّت پژوهش‌هاي انجام‌شده اثر گذار است. ميزان فعاليت‌‌‌هاي پژوهشي بين دو گروه كاربران و غير كاربران متفاوت است و اين تفاوت نشان مي دهد كه آن دسته از اعضاي هيئت علمي كه از نظر پژوهشي فعال ترند، از لحاظ اطلاعاتي نيز فعال ترند. هر دو گروه نياز به استفاده از اين منابع را گزارش كرده اند.
“سلاجقه” (1377) تحقيقي با عنوان «بررسي نگرش كاربران مركز اينترنت دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مورد اينترنت و دستيابي به اطلاعات از طريق آن» انجام داد كه در بخشي از آن آمده است: نگرش كاربران به اينترنت و دستيابي به اطلاعات از طريق آن، مثبت است و بين نگرش كاربران مختلف تفاوت معناداري وجود ندارد. از ديد كاربران اين تحقيق اينترنت داراي نقاط قوت متفاوتي است كه به ترتيب اولويت عبارت‌اند از: دستيابي سريع و آسان به اطلاعات، آسان‌نمودن كارها، ايجاد روابط دوستانه، صرفه‌جويي مالي، و انعطاف‌پذيري.
نتايج پژوهش” اخوتي” (1377) نشان دادكه استفاده كنندگان از اينترنت بيشتر براي كارهاي پژوهشي ( 2/ 88%) و سپس براي برقراري ارتباط با همكاران خود( 7/ 66%) از اين فناوري استفاده مي نمايند.

نتايج تحقيق “حياتي” و “تصويري قمصري ” (1379) نشان داد كه 2/ 46 درصد از كاربران، ميزان تأثير اينترنت بر فعاليت‌‌‌هاي پژوهشي خود را زياد، و 6/ 25 درصد در حد متوسط ارزيابي نموده اند .2/ 73 درصد از غيركاربران نيز تمايل به استفاده از اينترنت دارند.
نتايج تحقيق “محمد اسماعيل ” (1379) نشان داد كه هدف بيش از نيمي از افراد جامعه ( 55 درصد) از مراجعه به بخش اينترنت مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات، انجام كارهاي تحقيقي و نيز كسب اطلاعات تخصصي و روزآمد (45 درصد) بوده است.
نتايج تحقيق “گلابيان” (1379) نيز حاكي از آن مي باشد كه تقريباً نيمي از اعضاي هيئت علمي مورد بررسي از پست الكترونيكي استفاده مي نمايند. همچنين استفاده‌كنندگان از سرويس پست الكترونيكي مقالات بيشتري توليد و منتشر كرده اند و نتايج آزمون آماري نشان داد كه در خصوص انتشار مقاله، بين دو گروه كاربر و غير كاربر سرويس پست الكترونيكي، تفاوت معناداري وجود دارد.
“محقق زاده” و “عبدالهي” (1381) تحقيقي با عنوان «بررسي نظرات و نحوة استفادة مشتركين عضو مركز اينترنت دانشگاه علوم پزشكي شيراز از امكانات مركز و تأثير آن بر كارهاي پژوهشي اين اعضا» انجام دادند. نتايج پژوهش نشان داد كه اعضاي مركز به اهميت اينترنت واقف بوده و استفاده از آن را براي بعضي از امور، دستور كار خود قرار داده اند. اين افراد براي گرايش خود به استفاده از اينترنت، «دسترسي به اطلاعات روزآمد» را به عنوان دليل اول انتخاب كرده اند. همچنين افراد مورد بررسي از مركز اينترنت براي تهية مقاله استفاده كرده و 124 نفر (8/ 60 درصد) از آن‌ها تهية مقاله را دليلي براي كاربري اينترنت دانسته اند. تعداد 137 نفر(2/ 67 درصد) از اعضا نيز اظهار داشته اند كه از اينترنت براي افزايش كيفيت امور پژوهشي خود استفاده مي كنند.
در پژوهشی که از سوی “یعقوبی”و”شمسایی”(2004)که در دانشگاه زنجان و به منظور بررسی عوامل موثر بر کاربرد اینترنت از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان صورت گرفت نتایج نشان داد، پاسخگویان نگرشی مثبت نسبت به اینترنت دارند و رابطه مثبت و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره روان شناختی، استفاده و رضامندی، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه درباره اعضای هیئت علمی، فناوری اطلاعات، رتبه علمی