دانلود پایان نامه درباره اعضای هیئت علمی، فناوری اطلاعات، رتبه علمی

دانلود پایان نامه ارشد

معنی داری بین استفاده از اینترنت و خصوصیاتی از قبیل مهارت رایانه ای، مهارت در زبان انگلیسی، سن، سابقه شغلی، تعداد آثار علمی و فعالیت های پژوهشی آنها وجود دارد.
نتایج پژوهش”اسدی” و”کریمی” (1386) با عنوان ، واکاوی سازه های موثر برکاربرد فنآوری اطلاعاتی از سوی آموزشگران مراکز آموزش علمی کاربردی، مشخص شد میان میزان آشنائی و مهارت درزبان انگلیسی، آشنائی و مهارت اینترنتی، آشنایی مهارت رایانه ای، زمینه به کارگیری فنآوری اطلاعات، عوامل فنی و شرایط محیطی با میزان استفاده آموزشگران از فنآوری های گوناگون اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین براساس نتایج حاصل از این پژوهش میزان مهارت و آشنایی در زمینه اینترنت، زمینه های به کارگیری فنآوری اطلاعات، میزان مهارت و آشنایی در زمینه رایانه و مهارت آموزشگران به زبان انگلیسی در مجموع در حدود63/4 درصد از تغییرات متغیر وابسته پژوهش را تبیین نمودند.
“مشهدی و همکارانش” (1386)در پژوهشی با عنوان،عوامل موثر برکاربرد فنآوری اطلاعات از سوی اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مشخص کردند که میان سن، سابقه شغلی، راهنمایی پایان نامه، مهارت درزبان انگلیسی، تعداد آثار علمی و نگرش افراد به استفاده از فنآوری اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد مهارت در استفاده از رایانه، نگرش افراد به فناوری اطلاعات، مهارت دراستفاده از اینترنت و سن 63/5 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند..
“نجفي” و”باقرپور”(1386)در پژوهشی با عنوان، بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشجويان پيام نور و ارايه الگويي جهت استفاده بهينه ،به بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ساري و ارايه الگويي جهت استفاده بهينه میپردازند. نتايج بدست آمده نشان داد که بين سن و ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور رابطه معناداري وجود دارد. همچنين وضعيت اقتصادي دانشجويان در ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات موثر است. از سوي ديگر، بين وضعيت اجتماعي دانشجويان در ميزان استفاده از رايانه رابطه اي وجود ندارد، اما بين وضعيت اجتماعي دانشجويان و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معناداري مشاهده مي شود. جنسيت از عوامل كم اثر و رشته تحصيلي از عوامل بي اثر در ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
” سليماني و همکاران”(1388)در پژوهش با عنوان، رابطه بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با ويژگي هاي جمعيت شناختي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، با هدف بررسي رابطه ميان ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با ويژگيهاي جمعيت شناختي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، براي ايجاد توانايي در كاربرد مؤثر فناوري اطلاعات و ارتباطات، شناخت فوايد و مشكلات استفاده از آن و همچنين بررسي كاستيها و چالش با ارائه راهكار انجام شدهاست. در بررسي نتايج پژوهش، رابطه ميان ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با توجه به جنسيت اعضاي هيئت علمي ، ميانگين استفاده از رايانه و نرمافزارها، اينترنت و سرويسهاي اينترنتي، ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در انجام عملكردهاي آموزشي زنان بيشتر از مردان،و ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در انجام عملكردهاي پژوهشي مردان بيشتر از زنان است.در رابطه با سن رابطه منفي (معكوس) وجود دارد. در ارتباط با سطوح گذرانده شده (مقدماتي، متوسطه، پيشرفته، تجربي) در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اختلاف معنيداري نشان مي دهد، كه به ترتيب كم به زياد به صورت زير هستند: 1- مقدماتي 2- تجربي3- متوسط 4- پيشرفته و در خصوص مرتبههاي گوناگون علمي (مربي آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد)، در مقادير بهدست آمده از سابقه خدمت متفاوت اعضاي هيئت علمي هيچ تفاوت معنيداري وجود ندارد. در مكانهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بيشتر در منزل و محل كار و در برخورد با مشكل در زمينه استفاده، بيشتر به كندي سرعت اتصال به شبكه اشاره كردند.
” سليماني و همکاران”(1388)در پژوهش با عنوان،رابطه بين پذيرش وكاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات با عملكرد آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، بررسي ناشناخته ها و چالش هاي آموزشي از دلايل انجام اين پژوهش است. اين پژوهش از لحاظ هدف، از نوع تحقيقات كاربردي و توصيفي پيمايشي و نيز براساس روش تحقيق، از نوع تحقيقات همبستگي بوده است. جامعه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي- طبقه اي با تخصيص متناسب با حجم نمونه، 274 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد بود. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه و مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. براي محاسبه پايايي بخش هاي مختلف پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. با توجه به نتايج به دست آمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد از فناوري اطلاعات و ارتباطات با عملكرد آموزشي و پژوهشي شان رابطه مثبت (مستقيم) به دست آمد؛ هر چه ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بيشتر باشد، فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضا نيز بيشتر و به روزتر خواهد شد.
“آگهی” و “بيگلری”(1389)در پژوهشی با عنوان، بررسی عوامل مؤثر برکاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هيئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه ، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هيئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. نتايج نشان داد که ميان تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانسها و مجلههای خارجی و داخلی، آشنايی با سرويسهای اينترنتی، مهارت در استفاده از رايانه، مهارت در استفاده از سرويسهای اينترنتی، ميزان استفاده از اينترنت برای اهداف آموزشی و پژوهشی، مهارت در زبان انگليسی، نگرش به استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پژوهش، مرتبه علمی و ميزان استفاده از اينترنت برای انجام پاياننامه و رساله با متغير ميزان کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هيئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در تحليل رگرسيونی نيز متغيرهای پيشبينی کننده عوامل مؤثر بر کاربرد اعضای هيئت علمی از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در سه گام وارد شدند که اين متغيرهاشامل مهارت در استفاده از سرويسهای اينترنتی، نگرش به استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پژوهش، تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس ها و مجلههای خارجی بودند که در مجموع در حدود 1/25 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين کردند.
“كيانفر”(1391) در پژوهشی را با هدف تعيين رابطه بين ميزان استفاده اعضاي هيات علمي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با عملكرد پژوهشي آنان در دانشگاه پيام نور استان خوزستان اجرا کرد.وی درپرسشنامه محقق ساخته خود با سوال هاي چند گزينه اي كه شامل سه بخش: 1) اطلاعات فردي اعضاي هيات علمي 2) پرسشنامه نوع و ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط اعضاي هيات علمي 3) پرسشنامه وضعيت عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي مبتني بر استفاده ازفنآوری بود به جمع آوری دیتا پرداخت. نتايج حاكي از آن است كه اعضاي هيات علمي به ميزان متوسط از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي امور پژوهشي استفاده ميكنند، همچنين بين ميزان استفاده اعضاي هيات علمي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با عملكرد پژوهشي آنها رابطه مستقيم ومثبتي به دست آمد.
یافته های پژوهشگرانی مانند:نوروزی چاکلی(1379)،مینز و السون(1995)،کوزما(1998)،خوش کنار (1384)گویای تاثیر متغیرهای مختلفی ازجمله: جنسیت،سن،وضعیت اقتصادی-اجتماعی،رشته تحصیلی و میزان مهارت استفاده از رایانه و اینترنت بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
بررسی مطالعات انجام شده نشان میدهد که هر یک از پژوهشگران در پژوهش های خودعوامل موثر دراستفاده ازفنآوری اطلاعات و ارتباطات را از جنبه های خاص مورد توجه فرار داده اند و سعی داشته اند با شناخت این عوامل، علل تاثیر گذار بر استفاده از فنآوری اطلاعات وارتباطات ازسوی کاربران را تبیین کنند.این مطالعات نشان میدهد که ویژگی های فردی (سن،جنسیت،وضعیت اجتماعی-اقتصادی و میزان تحصیلات)، عوامل آموزشی و حرفه ای(مرتبه علمی،سابقه شغلی،مهارت در زبان انگلیسی وآشنایی درکاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات) و عوامل پژوهشی (تعداد مقالات چاپ شده و استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات در راهنمایی پایان نامه ها و رساله ها) و عوامل نگرشی برکاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیئت علمی ،عوامل تاثیر گذار هستند. در پژوهش حاضر سعی داریم به بررسی میزان تاثیر برخی از این عوامل برکاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات به طور خاص اینترنت در میان جامعه آماری مدنظر بپردازیم.

فصل سوم روش تحقیق

1-3-مقدمه
در این مرحله از پژوهش مشخص میشود که محقق با چه رویکرد و روشی قرار است آنچه را که ناشناخته و مجهول است، شناسایی و معلوم نماید. دستیابی به اهداف علمی زمانی میسر است که در انتخاب روش شناسی تحقیق ، دقت علمی لحاظ گردد.در این فصل روش انجام تحقیق ،روش گردآوری اطلاعات ،جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ،ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه تحلیل داده ها تشریح میشود.
2-3-روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش پیمایشی به انجام رسیده. پیمایش، مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد است که برای جمع آوری اطلاعات درباره افراد و یا مجموعه های بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد وهمچنین روشی برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره ی دیدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است.
تحقیق پیمایشی به آن دسته از تحقیق هایی گفته می شود که محقق در پی بررسی توزیع ویژگی افراد یک جامعه باشد و یا بخواهد نظر یک جامعه آماری را در خصوص پدیده، فرد یا عقیده ای را مشخص کند هدف از تحقیق پیمایشی شناخت صفات ،ویژگی ها، عقاید ،نگرش ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست (اشرفی ریزی.1387 ، 99).
این روش احتمالا بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقه مند به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیت های بزرگ هستندکه نمی توان بطور مستقیم آنهارا مشاهده کرد . با نمونه گیری کاملا تصادفی میتوان گروهی از پاسخگویان را فراهم کرد که ویژگیهای آنان منعکس کننده ویژگیهای جمعیت بزرگتر باشد همچنین این روش وسیله خوبی برای سنجش نگرشها و جهتگیریها است . میتوان از پیمایشها برای هدفهای توصیفی و اکتشافی استفاده کرد.
هرگاه داده ها و اطلاعات کمی و کیفی که از میان یک جامعه آماری به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده وبه شکل جداول یا نمودارها نشان داده شود و تلخیص گردد و بالاخره ارتباط بین آنها توصیف شود کلیه این امور تحت شاخه ای از علم آمار به نام آمار توصیفی قرار می گیرد . در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می کند.
3-3-جامعه آماری و حجم آن
جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی درمقطع کارشناسی پیوسته وکارشناسی ارشد میباشد که در سال تحصیلی 1392 – 1391 در این دانشگاه مشغول تحصیل بوده اند و تعداد آنها برابر 908 نفر میباشد از این رقم تعداد 682نفر دانشجوی کارشناسی وتعداد 226 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد میباشند.
4-3-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
دلایل نمونه گیری
1. عدم دسترسی به تمام جامعه آماری
2. صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.
3 جلوگیری از افزایش احتمال اشتباهات از قبیل اشتباهات پرسشگر و نیافتن پاسخگویان.
.4.  نتیجه نمونه گیری به شرط رعایت اصول و ضوابط آن ، با نتایج همه پرسی یکی است.
به دلایل فوق به انتخاب نمونه می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اعضای هیئت علمی، آموزش عالی، ویژگی های شخصیت Next Entries دانلود پایان نامه درباره روایی محتوا، توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی