دانلود پایان نامه درباره اظهار نظر حسابرس، ارزش سهام، وضعیت مالی، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرس
3-هر گونه عدم توافق در رابطه با اصول حسابداری استفاده شده توسط شرکت
4-هر گونه ضعف و کاستی در کنترل داخلی شرکت در ارتباط با قانون ساربینز-اکسلی
5-عدم اطمینان حسابرس به مدیریت و نمایندگان آن
6-آیا حسابرس با توضیحات شرکت در مورد علت خاتمه خدمت حسابرس موافق است.این موضوع با یک نامه توسط حسابرس قبلی باید به اطلاع SEC برسد.
پدیده تغییر حسابرسان به دو شکل می‌تواند به وجود آیداول استعفاء توسط حسابرس عمدتا به دلیل اوضاع وخیم مالی صاحب کار مثلا افزایش خطر ناشی از یک ریسک دعوای حقوقی رخ می‌دهد که تحقیقات نشان می‌دهد این گونه تغییر در حسابرس با یک کاهش در ارزش سهام شرکت همراه است.
دوم برکناری حسابرس: شرکت‌ها عمدتا سعی درکتمان دلیل برکناری حسابرس دارند و این مشکل تغییر در حسابرس معمولا به طور مکرر در شرکت مزبور اتفاق می‌افتد.شایان ذکر است بررسی تغییر حسابرس ناشی از استعفا باید متفاوت از بررسی تغییر حسابرس برکنار شده صورت گیرد.نتایج حاصل از بررسی فرم‌های K8 برای سال‌های 2005 و2006 که در ارتباط با تغییر حسابرس توسط گروث وتوماس21 انجام شدمنتشر شده به شرح زیر می‌باشد:
طی سال‌های 2005 و2006 به ترتیب 1515 شرکت و1394 شرکت اقدام به تغییر حسابرسان نموده است از این میان برای سال 2005، 1085 شرکت 71درصد و برای سال 2006، 1011 شرکت 72درصد هیچ توصیفی برای تغییر حسابرس خود ارائه ننموده است درواقع سهام دار و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را در بی خبری و تاریکی رها نموده‌اند. در مورد شرکت‌هایی که علت تغییر را در فرم K8 بیان نموده اند به شرح زیر است:(گروث وتوماس، 2007)
وضعیت‌های گوناگون سبب می‌شود تا شرکت و حسابرس تصمیم به پایان رابطه فی مابین بگیرند از جمله می‌توان به ضعف در کنترل‌های داخلی، عدم توافق با یک رویه حسابداری انتخاب شده توسط شرکت،عدم امکان اعتماد به مدیریت شرکت، محدودیت در دامنه رسیدگی و اعمال غیر قانونی اشاره کرد.
جدول 2-1) بررسی علل تغییرات حسابرسان

2005
2006
علل تغییرات حسابرسان
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تغییر در مدیریت شرکت‌ها
95
6.3
93
6.7
ادغام شرکت‌ها
37
2.4
66
2.7
حق الزحمه حسابرسی
49
3.2
24
1.7
عدم اطمینان به صاحب کار
14
0.9
15
1.1
عدم توافق در به کارگیری رویه حسابداری
28
1.8
13
0.9
محدودیت در رسیدگی
16
1.1
19
1.4
اظهار نظر حسابرس
95
6.3
1
0.1
مشکل در تداوم فعالیت
8
0.5
3
0.2
عدم رعایت الزامات SEC
61
4
37
2.7
سایر
95
6.3
100
7.2
بدون ارائه دلائل
1.085
71.6
1.01
72.5
محدودیت در منابع مالی شرکت
16
1.1
19
1.4
جمع
1515

1394

منبع:(جعفری، 1387)
2-2-5-1-اظهارنظر حسابرس
محصول نهایی حسابرس مستقل یک اظهار نظر صریح حرفه ای نسبت به مطلوبیت صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت در انطباق با اصول استاندارد‌های حسابداری.اظهار نظر به نتیجه گیری و نظر صریح درباره مجموعه صورت‌های مالی گفته می‌شود(سازمان حسابرسی، 1386).
تحقیقات متعددی در زمینه وجود رابطه بین اظهار نظر حسابرس وتغییر حسابرس انجام گرفته که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحقیقات کریشنان22(2002)وی با بررسی فرم K8 نتایج زیر را استخراج نموده است:
1-چهار درصد بین اطلاعات ارائه شده توسط شرکت با نامه حسابرس مغایرت وجود دارد.
2-بیست و هشت درصد تغییر حسابرس به علت عدم توافق نسبت به بندهای گزارش حسابرس بوده است.
3-دوازده درصد از موارد تغییر حسابرسان فرم مربوط را پر نکرده اند.
تحقیقات لینوکس23(2003) وی در تحقیق خود دلایل متعددی را برای تغییر حسابرس ذکر میکند از جمله نوع اظهار نظر حسابرس را یکی از عوامل اصلی تغییر حسابرس نام می‌برند.
تحقیقات جانسون و لایز24(1990) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها زمانی که اظهار نظر مشروط دریافت می‌کنند به فکر تغییر حسابرس خود می‌افتند.
تحقیقات چاوو و رایس25(1982) نشان می‌دهند بندهای توضیحی گزارش حسابرس اثر منفی بر روی قیمت سهام دارند همچنین اظهار نظر حسابرس و بندهای توضیحی در تغییر حسابرسان اثر مثبت دارند.
تحقیقات کیم و پارک26(2006) تحقیقات تجربی آنها نشان می‌دهد عکس العمل بازار به تغییر حسابرس بر روی ارزش سهام شرکت‌ها منفی است.در مقایسه با شرکت‌هایی که اقدام به تغییر حسابرس نکرده اند.
ریدوشیف 27(1985) یافته‌های آنها نشان می‌دهد عکس العمل بازار نسبت به تغییر حسابرس بر روی ارزش بازار سهام منفی است بنابراین شرکت‌های بزرگ سعی در اجتناب و تغییر حسابرس دارند ولکن بیشتر تغییر حسابرس در شرکت‌هایی با مقیاس کوچک اتفاق می‌افتد. شرکت طی سال‌های 2006 حداقل 2 بار حسابرس خود را تغییر داده اند که اکثر آنها از جمله شرکت‌های کوچک محسوب می‌شود(برانسون و بریش، 2004).
2-2-5-2-کاهش حق الزحمه حسابرسی
یکی از مباحث قابل طرح درباره تغيير حسابرسان، افزایش هزینه‌های ناشی از فقدان شناخت حسابرسان از کسب و کار و صنعت شرکت‌های صاحب کار است. پذیرش این استدلال توجیه کافی برای مردود شمردن تغييرحسابرس را به دست نمی‌دهد، به هرحال، اگر هزینه‌های حسابرس و صاحب کار افزایش پیدا کند در واقع، هزینه‌های آن را شرکت متقبل می‌شود. افزون براین، هزینه‌های انجام حسابرسی به سهامداران منتقل خواهد شد و سهامداران حاضرند پول بیشتری پرداخت کرده و در عوض اظهار نظر مستقل‌تری از حسابرسان در مورد صورت‌های مالی مدیریت به دست آورند.
با منطق اقتصادی و برای سطح مشخصی از کیفیت خدمات حسابرسی صاحب کاران به دنبال موسساتی هستند که حداقل هزینه را به آنها تحمیل نمایند.تحقیقات در کشورهای مختلف این عامل را دارای اثری مثبت در تغییر حسابرسان اثبات نمودند. اما در صورتی که سازو کارهای منطقی در یک جامعه نهادینه نشده باشد ممکن است صاحب کار تمایل داشته باشد حق الزحمه بیشتری را برای کیفیت کمتر پرداخت نماید و در مقابل از مزایای ناکامی‌حسابرس بهره غیر قانونی ببرد.
تحقیقات کیم و پارک28(2006) نشان داد چنانچه تغییر حسابرس از موسسات حسابرسی کوچک به موسسات حسابرسی بزرگ باشد تغییر در ارزش سهام بسیار کم و ناچیزمی‌باشد و اگر تغییر در موسسه حسابرسی بزرگ به کوچک باشد آنگاه بایستی بااحتیاط و احتمال خرید اظهار نظر برخورد کرد و تغییر در ارزش سهام با اهمیت و زیاد است.
2-2-5-3-پیچیدگی واحد مورد رسیدگی
تحقیقات پالمروز29(1984) نشان دادکه بین تعداد واحد‌های شرکت مورد رسیدگی و تغییرات حسابرسان ارتباط معنی داری وجود دارد. هر چه تعداد واحد‌های تابعه شرکت بیشتر باشد احتمال تغییر حسابرسان بیشتر است.عامل پیچیدگی نیز مانند اندازه شرکت موجب افزایش قراردادها و دشواری نظارت بر عملکرد کارگزار می‌شود.یکی از مصادق واحد مورد رسیدگی داشتن شرکت‌های تابعه می‌باشد.
2-2-5-4-وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی
یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهند در صورتی که شرکت با مشکلات مالی مواجه باشند یا بقاء شرکت مورد تهدید واقع شود، برنامه‌های جبرانی مدیریت همراه با دید کوتاه مدت خواهد بود. شوارتز30(1982) دریافت که شرکت‌های بحران زده و دارای مشکلات مالی، بیشتراز رویه‌های حسابداری استفاده می‌کنند که سود را بیشتر نشان می‌دهند. هم چنین تغییرات حسابداری انجام شده توسط این شرکت‌ها به نحوی است که احساس یا ادعای مدیریت در رابطه با مناسب بودن وضعیت شرکت را به استفاده کنندگان صورت‌های مالی منتقل نمایند. در این راستا معمولاً حسابرسان مواضعی اتخاذ می‌کنند که منطبق بر تمایلات مدیریت نیست و حتی ممکن است احساس کند دریافت چنین گزارش‌هایی از حسابرسان ممکن است به کاهش قیمت سهام و حمایت کمتر اعتبار دهندگان از شرکت و نهایتاً افزایش ریسک شرکت بیانجامید. در چنین شرایطی یکی از راهکارهای پیش روی مدیریت، جستجوی حسابرسانی است که نقطه نظراتشان با ترجیحات مدیریت هم سویی بیش تر یا حداقل اختلاف کمتری دارد.
از سوی دیگر هر چه آشفتگی وضعیت مالی، ریسک اقتصادی یک واحد مورد رسیدگی بیشتر باشد، حسابرس جدید در شرایط عادی روش‌های رسیدگی خود را افزایش می‌دهد و روش‌های حسابداری احتیاط آمیزتری را از صاحبکار می‌پذیرد. حتی در شرایطی که ریسک حسابرسی خیلی زیاد باشد، ممکن است استعفا دهد. از سوی دیگر واحدهای اقتصادی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، ممکن است به امید دریافت گزارش حسابرسی مورد نظر خود اقدام به تغییر حسابرس فعلی نمایند. یافته‌های شوارتز و منان31(1985) نیز بر این حالت صحه گذارده‌اند(همت فر و همکاران، 1392).
2-2-5-5- تغییرات ادواری حسابرس
الزامات موسسات حسابرسی به تغییر ادواری صاحبکاران خود، اغلب به عنوان راه حلی برای حفظ استقلال حسابرسان مطرح می‌شود. رابطه بلند مدت حسابرس و صاحبکار از یک سو منجر به ایجاد روابط خاص، کاهش اعتماد عمومی‌و کاهش استقلال می‌شود و از سوی دیگر شناخت حسابرس را از ساختار کنترل‌های داخلی صاحبکار و عملیات آن عمق بیشتری می‌بخشد و موجب اثربخشی بیشتر فرایند حسابرسی می‌شود. تغییر ادواری اجباری حسابرسان در برخی کشورها نظیر ایتالیا و اسپانیا اجباری شده است. تحقیقات برادی و موسکوف(1998) نشان داد تغییر اجباری حسابرس، حسابرسان را در موقعیت برتری قرار می‌دهد تا در مقابل فشارهای مدیریت مقاومت کنند و در عین حال به حسابرسان اجازه می‌دهد قضاوت حرفه ای بی طرفانه تری را اعمال نمایند. اغلب ادعا می‌شود حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار باعث ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرهای مدیریت صاحبکار می‌شود که موجب می‌شود بیشتر توسط مدیریت صاحبکار جدید تحت تاثیر قرار بگیرند تا صاحبکارانی که برای طولانی مدت مورد حسابرسی می‌تواند مشکلاتی را برای خوش نامی‌و شهرت موسسه و همچنین هزینه‌های اضافی برای حسابرس جدید برای انجام کار جدید به همراه داشته باشد. ماتز و شرف در رساله فلسفی خود تغییر ادواری حسابرس را توصیه نکرده اند، اما اذعان داشته اند وجود رابطه طولانی باعث بروز مشکلاتی در استقلال می‌شود.
تحقیق دی آنجلو32(1981) نشان داد حسابرس در حال تصدی، شبه امتیازاتی از حفظ صاحبکاران فعلی خود به دلیل هزینه‌های اولیه شروع حسابرس جدید دارند و صاحبکاران نیز در مواقع تغییر حسابرس متحمل هزینه اضافی می‌شوند. هم چنین تحقیقات پالمروس33(1989) نشان داد وقتی رابطه بین حسابرس و صاحبکار طولانی تر می‌شود ساعات کار واقعی کاهش می‌یابد. این شبه امتیاز به ورود حسابرسان در اقدامات رقابتی نظیر قیمت گذاری خدمات حسابرسی پایین تر از هزینه‌های قابل اجتناب به منظور حفظ صاحبکاران خود می‌انجامد. ضمن این که از نقطه نظر اقتصادی، این پدیده یک پاسخ رقابتی طبیعی حسابرسان برای جلب صاحبکاران جدید با هدف انتفاع آتی از شبه امتیازات مربوطه است، انگیزه حسابرسان برای حفظ صاحبکاران در سال‌های بعد، استقلال حسابرس را مورد تردید قرار خواهد داد.
در حالی که هزینه‌های انجام شده برای حسابرس در سال اول هزینه‌های از دست رفته است و نباید در تصمیم گیری سال‌های بعد دخالت داده شوند تحقیقات انجام شده توسط استاو34(1976)، کلین منز35 و پالمان(2000) نشان دادند این هزینه‌ها در تصمیم گیری‌ها نادیده گرفته نمی‌شوند. بنابراین حسابرسان تمایل دارند صاحبکاران خود را تا زمانی نگهدارند که بتوانند هزینه‌های شروع را مستهلک نمایند.
تحقیقات منان و شوارتز(1987) نشان داد که شرکت‌هایی که وضعیت مالی ابهام آمیزی دارند بیشتر علاقمند به تغییر حسابرس خود هستند. نتایج تحقیقات کریشنان(1994)، کریشنان و استفانز36(1995) و گایگر37 و دیگران(1998) تحقیقات اخیر را تایید کرده اند، لیکن این نکته را نیز افزودند که شرکت‌هایی که حسابرس خود را تغییر داده اند نتوانستند اظهار نظر مطلوب تری نسبت به شرکت‌هایی که حسابرسان خود را تغییر نداده‌اند دریافت دارند. به طور کلی تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهند شرکت‌ها عموما نتوانسته اند با تغییر حسابرس به اهداف خود دست یابند.
2-2-5-6-تغییر مدیریت
وو و چای کو38(2001) در تحقیق خود وجود یک رابطه مثبت بین تغییر مدیریت شرکت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، بورس اوراق بهادار، حق الزحمه Next Entries دانلود پایان نامه درباره نقدشوندگی، بازار سهام، عرضه و تقاضا، بازار سرمایه