دانلود پایان نامه درباره اشخاص ثالث، عقد وکالت، شرط نتیجه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

موکل در قرارداد مشخص کرده اند و هم شامل آن دسته از تعهداتي هم که در قانون آمده است مي باشد زيرا تعهدات قانوني در واقع تعهداتي است که طرفين در هنگام انعقاد قرارداد گر چه در متن قرارداد به طور صريح نياورده اند ولي به طور ضمني در موردآن دسته از تعهدات قانوني هم به توافق رسيده اند و عدم ذکر آن تعهدات در قرارداد به دليل وجود اين دسته از تعهدات در قانون مي باشد.
2-2- تعهدات وکيل و موکل نسبت به اشخاص ثالث وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی را که در برابر یکدیگر دارند به موجب عقد وکالت یکسری تعهداتی را هم نسبت به اشخاص ثالث پیدا می کنند.
2-2-1- تعهدات وکيل نسبت به اشخاص ثالث در اين قسمت ابتدا به توضيح تعهداتی که وکيل مدني نسبت به اشخاص ثالث بر عهده دارد مي پردازيم. و سپس در ادامه به توضیح درباره ی تعهداتی که وکيل دادگستري نسبت به اشخاص ثالث دارد، خواهيم پرداخت.
2-2-1-1- تعهدات وکيل مدني نسبت به اشخاص ثالث اصل، نسبی بودن قراردادها است یعنی آثار قراردادها نسبت به طرفین عقد است اما گاهی این اصل با استثنائاتی مواجه است و در عقد وکالت، وکیل مدنی علاوه بر اینکه در برابر موکل یکسری تعهداتی را بر عهده دارد نسبت به اشخاص ثالث هم دارای تعهداتی می باشد.
الف-تعهدات وکيل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل وکيل واسطه ي انجام معامله بين موکل و طرف قرارداد است و تعهداتي که از قرارداد حاصل مي شود براي موکل است و در اصل اين موکل است که در مقابل طرف معامله تعهداتي را برعهده دارد نه وکيل. و وکيل به نيابت از طرف موکل اين معامله را منعقد مي کند اما با اين وجود در مواردی وکيل در برابر طرف قرارداد متعهد است. مواردی که وکیل درباره ی عقد تعهد پیدا می کند: هنگامی که وکیل با طرف قرارداد معامله ای خارج از حدود اختیارات خود منعقد می کند در این موارد وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد می شود که رضایت موکل را نسبت به قراردادی که از جانب او بسته جلب نماید در این نوع قرارداد که تعهد به فعل ثالث است در ماده 234 ق.م1 مورد پذیرش قرار گرفته است. باید به این نکته اشاره کرد که موکل در این موارد الزامی به پذیرش قرارداد ندارد ، بلکه مختار است بپذیرد یا از پذیرش آن خودداری نماید. در صورتی که موکل نسبت به معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده است رضایت دهد این معامله صحیح خواهد بود ولی اگر رضایت ندهد معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده باطل می شود و در این صورت وکیل متعهد به پرداخت خسارت طرف قرارداد خواهد بود. و هنگامی که وکیل، معامله ای خارج از حدود اختیارات خود انجام نمی دهد ولی برای اینکه طرف قرارداد از اجراء قرارداد توسط موکل اطمینان حاصل کند وکیل اجراء آن را تضمین می کند و در صورت عدم اجراء قرارداد توسط موکل، وکیل مسئول جبران خسارت طرف قرارداد ناشی از عدم اجراء آن قرارداد توسط موکل خواهد بود.
ب-تعهدات وکیل مدنی نسبت به سایر اشخاص وکیل مدنی علاوه بر تعهداتی نسبت به طرف قرارداد موکل، در برابر سایر اشخاص هم تعهداتی بر عهده دارد و هرگاه وکیل، معامله ای خارج از حدود اذن و مصلحت موکل منعقد کند و تعهد کند که رضایت موکل را نسبت به آن معامله جلب نماید اما موکل به آن معامله رضایت ندهد در این صورت وکیل علاوه بر اینکه در برابر طرف قرارداد متعهد به پرداخت خسارت است اگر از طریق این معامله ای که خارج از حدود اذن و مصلحت موکل است به اشخاص دیگری هم خسارتی وارد آید وکیل متعهد به پرداخت خسارت آن ها هم می باشد.
1.ماده 234 ق.م : « شرط بر سه قسم است:1.شرط صفت 2.شرط نتیجه 3.شرط فعل اثباتاً یا نفعاً شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری د

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عقد وکالت، ضمن عقد Next Entries منبع مقاله درباره تعهدات قراردادی، مسئولیت قراردادی، اشخاص ثالث، جبران خسارت