دانلود پایان نامه درباره استفاده از زور، تعامل با دولت، نماز جمعه، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

درهمين دوره اوج گرفت،بسياري از عالمان بحرين را نيز تحت تاثير قرارداد كه شيخ يوسف بحراني درراس اخباريون بحرين درقرن دوازده بوده است(همان،31).
اما بحرين چه قبل وچه بعد از انقلاب اسلامي ايران،كانون رستاخيز شيعي دركشورهاي خليج فارس بوده است.اين امر بطور مستقيم از وضع جمعيتي واجتماعي واقتصادي جزيره ناشي مي شود.درمقايسه با سني هايي كه از نظر سياسي براين كشور مسلط هستند،شيعيان از اكثريت برخوردار مي باشند.بيگانگي جامعه شيعه بحرين بيشتر به دليل اصليت ايراني آنها مي باشد.درميان شيعيان بحرين هميشه احساساتي به طرفداري از ايران وجود داشته است.با چنين سابقه اي،بنيادگرايي شيعه به دنبال انقلاب ايران به عنوان يك جنبش نيرومند درصحنه ظاهر شد.(دكمجيان،286:1383).
انقلابيون طرفدار امام خميني دربحرين تلاش كردند تا براي از ميان برداشتن آل خليفه،اكثريت شيعه را انقلابي بار آورند.بطوريكه جبهه اسلامي براي آزادي بحرين، وسيله عمده پيكارجويي شيعه دربحرين است.يكي از رهبران روحاني جبهه به نام حجت الاسلام سيد هادي مدرسي درسال1979 به خاطر اينكه ادعا مي كرد كه نماينده امام خميني مي باشد،ازاين كشور تبعيد شد.اين روحاني با سازمان عمل اسلامي كه مخالف رژيم عراق بود نيز همكاري مي كرد.
مدرسي از زمان تبعيد از بحرين،در جهت راديكال كردن شيعيان ازطريق برنامه راديويي”آتش افروز”خود ازايران،فعاليت كرده است.به گفته دولت بحرين،مدرسي همچنين سازمان دهنده كودتاي نافرجام دسامبر 1981 نيز به حساب مي آيد.در دسامبر 1981 بحرين وعربستان سعودي اعلام كردند كه 65 توطئه گر شيعي كه توسط مدرسي درايران آموزش ديده اند،دستگير شده اند.اين حادثه نگراني جدي بحرين وعربستان رابرانگيخت وبه عقد يك پيمان امنيتي مشترك دردسامبر1981 منجرشد.(همان)نهايتا دولت بحرين درمقابل سياست تقابلي شيعيان اين كشور سياستي سازشكارانه را اتخاذ كرد.بطوريكه دراين راستا برآن بود تا به شيعيان نقش بزرگتري دردولت وبازرگاني بدهد.(همان،88-287).
رستاخيز اخير مردم بحرين عليه آل خليفه نيز يكي از مصاديق بارز تقابل شيعيان اين كشور با حكومت آل خليفه مي باشد.شيعيان بحرين ازآنجا كه اقدامات آل خليفه عليه خود را مشروع نمي دانند لذا تقابل باآن را بهترين راه تشخيص داده اند.تحولات اخير بحرين حكايت ازآن دارد كه جنبش شيعي اين كشور چون شرايط را ناعادلانه مي داند درصدد است تا اين شرايط را دربحرين تا استقرار عدالت ادامه دهد.خيزش شيعيان بحرين بقدري موقعيت آل خليفه را به مخاطره انداخت كه اين رژيم از عربستان سعودي براي سركوب جنبش اعتراضي كمك خواست.حضور عربستان دربحرين،معارضه شيعيان باآل خليفه را به تقابلي خونين بدل كردكه اين تقابل خونين پس از سفر رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا به بحرين ومذاكرات مخفيانه وي با شاه اين كشور روي داد.
بسياري براين باورند كه انديشه انقلاب اسلامي ايران درتحولات اخير بحرين نقش مؤثري دارد.ازجمله عباس العمران عضو شوراي حقوق بشر بحرين درگفتگو با بي بي سي از حمايت سياسي ورسانه اي ايران از قيام مردم بحرين استقبال كرد.وي گفت:اين كشور همسايه بحرين است وما با ايران داراي روابط تاريخي هستيم،دوملت داراي روابط ديني وفرهنگي هستند.ما مخالف حضور سعودي ها دراراضي بحرين هستيم ودخالت درامور داخلي خود مي دانيم.ما از هرگونه حمايت سياسي ورسانه اي ايران از ملت بحرين استقبال مي كنيم. (www.rajanews.com.detail.asp?id=82281).
عالمان بحرين نيز همچنين طي بيانيه اي ،به اقدامات آل خليفه مبني بر بي حرمتي به مقدسات هشدار دادند.دراين بيانيه همچنين به حاكمان بحرين هشدار داده شده است كه ديگر نمي توان درقبال هتك حرمت به مقدسات وسلب آزادي بيان دربحرين سكوت كرد.آنان همچنين تخريب مساجد،اهانت به قرآن وحمله به حسينيه ها را لكه سياهي درتاريخ بحرين دانسته وضمن محكوم كردن اين بي حرمتي ها وسلب آزادي اديان از جهانيان نيز خواسته اند تا واكنش مناسب نشان داده وبه شدت آ» را محكوم كنند. (www.fardanews.com/fa/news/145096).
شيخ عيسي قاسم از عالمان برجسته بحريني به توطئه اي بين المللي براي ضربه زدن به انقلاب مردم بحرين معتقد است وي درخطبه هاي نماز جمعه منطقه الدرار بحرين دراين خصوص گفت:نقض حقوق مردم بحرين وافراط دراستفاده از زور عليه آنها فقط يك سياست داخلي نيست،بلكه توافقي بين چند كشور منطقه با موافقت كشورهاي دنياست.(http:fa.alalam.ir/politics/).
شيعه با توجه به مباني هستي شناسي خويش درطول تاريخ كنش ها ومواضع خاصي را به نمايش گذاشته است.دراين كنش ها ومواضع،توحيد به عنوان محوري ترين اصل هستي شناسي نقش مهمي راايفا كرده است تا آنجا كه تمام فعاليتهاي شيعه درسايه انديشه توحيدي انجام گرفته است.جايگاه نبي مكرم اسلام(ص)به عنوان پيام آور خداوند وامام به عنوان تبيين كننده ومروج احكام آيين اسلام درمرحله بعد از توحيد قراردارد وشيعه همواره تلاش كرده است از طريق امام ونبي احكام ودستورات الهي رادريافت كرده وانجام دهد.درعصر غيبت جايگاه امام دردوعرصه مرجعيت ديني وزعامت مسلمين به فقها واگذار شد وآنان با بهره گيري از تعاليم پيامبر وائمه واستفاده از اصول ومباني مذهب شيعه سعي دراداره فقهي،اجتماعي وسياسي جامعه شيعه نمودند.دراين هستي شناسي عقل از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده ودردرك مسائل وارائه راهكار نقش بسزايي ايفاكرده است.شيعه با بهره مندي ازرئاليسم معرفتي،نگاه عيني به واقعيات بيروني دارد وازاين رو دنيا وآخرت را لازم وملزوم يكديگر مي داند.دركنار همه اين مسائل مكانيسم اجرايي اين انديشه عدل مي باشد كه هدف وآرمان حقيقي خلقت ودين اسلام به شمار آمده است.جهت تحقق اين منظومه معرفتي،فقهاي شيعه از مباني فقهي واصولي بسياري بهره گرفته اند.يكي ازاين مباني اعتقاد به جامعيت اسلام است به اين معنا كه تمام جوانب حيات بشري اعم از فردي واجتماعي،مادي ومعنوي،ظاهري وباطني دردين اسلام لحاظ شده است وبه عنوان يك برنامه جامع انسان را به كمال مقصود خويش رهنمون مي سازد.جايگاه عقل درتشخيص احكام دين مبين اسلام مورد ديگري ازاين اصول است.درفقه شيعه عقل به عنوان پيامبر دروني تعريف شده ومعمولا فقها دراستخراج احكام ديني از عقل مدد جسته اند.اجتهاد اصولا به عنوان بابي براي پويايي واستمرار امور ديني براي فقها مطرح بوده وآنان همواره با عنايت به مباني هستي شناسي ورعايت اصول ومباني فقهي براساس شرايط وزمان ومكان به حل وفصل امور جاري جامعه شيعه پرداخته اند.آنان بااستفاده ازاصول عمليه وباور به حوزه فراغ به پويايي اجتهاد واستخراج احكام ديني كمك كرده اند.
بنابراين تشيع درتاريخ همواره به عنوان جنبشي حق محور درصدد تحقق اصول وموازين خويش بوده است.لذا هرجا كه شرايط بيروني با آن مطلوبها وخواسته هايش درتعارض ديده،موضعي تقابلي درارتباط باآن اتخاذ كرده است وهرجا كه شرايط بيروني با آن مطلوبها درتعرض نبوده،شيعه موضعي تعاملي درپيش گرفته است.نظام معرفتي تشيع كه براصولي نظير خدا محوري،امام محوري،عدل وتاكيد برعقلانيت ومصلحت بناشده است برآن است تا با طراحي نظام سياسي ايده آل،آن رادرعرصه واقعيت بيروني پياده نمايد.شيعه هرچند درعرصه تئوريك،تئوري قبل ازامر واقع دارد اما درعرصه عمل هرجا كه لازم بداند تا حدي كه به نظام باورهايش خللي واردنشود سعي درهمسويي با شرايط بيروني دارد يعني به تعبيري قائل به حوزه اي خارج از اصول ومباني خويش است.بطوركلي شيعه درروند تاريخي خويش برآن بوده است حتي المقدور خود را با شرايط وفق دهد اما رويكرد تقابلي را زماني بكارگرفته است كه با اصول وباورهاي بنيادينش درتعارض بوده است.دركشورهاي مختلف شيعي ازجمله ايران،عراق،لبنان وبحرين وضعيت به گونه اي بوده است كه شيعيان اين كشورها دربسياري از موارد علاوه بررويكرد تعاملي كه داشته اند مجبور به كاربست رويكرد تقابلي بوده اند،مثلا درايران دردوره فتحعلي شاه عالمان شيعي با توجه به اينكه مشروعيتي براي حكومت قاجار قائل نبودند اما به دليل اهميت جنگ هاي ايران وروس ودفع كفار از سرزمين هاي اسلامي،درقالب اصل فقهي دفع افسد به فاسد به همكاري با پادشاه وقت قاجار پرداختند.
همچنين بر خلاف اين دوره كه علماي شيعي به تعامل به سلطنت قاجار پرداختند در دوره ناصرالدين شاه بسياري از عالمان شيعه در برابر قرار داد استعماري رژي با استناد به اصل شرعي قاعده نفي سبيل رويكردي تقابلي را در ارتباط با ناصر الدين شاه قاجار در پيش گرفتند،به طوريكه آنان در اين ماجرا به رهبري ميرزاي شيرازي حكومت را به عقب نشيني واداركردند.همچنين امام خميني (ره)به عنوان رهبر جنبش انقلابي ايران در مو ضوعاتي مانند تصويب لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي و كاپيتو لاسيون به تقابل با رژيم پهلوي پرداخت،همين طور در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حركت سازمان يافته شيعي در موضو عاتي مانند جنگ تحميلي، ماجراي سلمان رشدي وپرونده هسته اي رويكردي تقابلي را درپيش گرفته است. اما در برخي مقاطع مانند آزادي گروگانهاي سفارت آمريكا وپذيرش قطعنامه598 ونظاير آن براساس ضرورت ها ومصالحي كه ريشه درمكتب تشيع دارد رويكردي تعاملي داشته است.شيعيان عراق نيز هر چند نسبت به تجربه شيعيان ايران رويكرد تقابلي بيشتري از خود به نمايش گذاشته اند امادر برخي موارد نيز رويكرد تعاملي هم داشته اند مثلا شيعيان عراق درزمان سيطره امپراتوري عثماني بااين امپراتوري تقابل داشته اند ويا بعد ازفروپاشي عثماني وشكل گيري كشور عراق با استعمار انگليس درستيز بوده اند ويا اينكه درزمان حاكميت حزب بعث صدام خونين ترين تقابل را در ارتباط باآن تجربه كرده اند.اما ازمنظر تشيع بهبود شرايط عراق پس ازاشتغال باعث شد تا آنان درروند تصميم گيري هاي سياسي حكومت نقش پررنگ تري داشته باشند به عنوان مثال نقش آيت الله سيستاني درتعامل با ساختار سياسي عراق وبعضا ارائه پيشنهادهايي براي چگونگي اداره كشور نمونه مناسبي از رويكرد تعاملي شيعيان درعراق پس ازاشتغال است.تجربه شيعيان درلبنان نيز به همين منوال است بطوريكه شيعيان درلبنان علاوه براتخاذ رويكرد تعاملي ناگريز ازاتخاذ شيوه تقابلي درارتباط با شرايط لبنان بوده اند.مثلا دردوره رياست جمهوري امين جميل حزب الله به عنوان يكي از تشكيلات شيعي لبنان به تقابل با دولت پرداخت ويا اينكه دردوره واقع گرايي حزب الله علي رغم اينكه رويكرد تعاملي پررنگ تر است اما تقابل هايي هم صورت گرفته است في المثل حزب الله دربرابر عملكرد نخست وزيراني ماند رفق حريري،فوادسنيوره وسعد حريري رويكردي به شدت تقابلي را درپيش گرفت اما درهمين دوره نيز بناي حزب الله عمدتا تعامل با دولت هاي لبنان ومشاركت درامور لبنان بوده است كه درشرايط كنوني حزب الله بيشترين تعامل رابادولت نجيب ميقاتي دارد.اما دركشور بحرين شيعيان عليرغم اينكه ازلحاظ جمعيتي دراكثريت هستند ولي درمصدر امور سياسي واجتماعي اين كشور نيسند.شيعيان اين كشور به دليل تنگناها ومحدوديت هايي كه ازنظر عيني وذهني احساس مي كنند رويكردي تقابلي را نسبت به شرايط بحرين درپيش گرفته اند.هرچند كه دولت بحرين درمقاطعي كوتاه به دليل اتخاذ رويكرد تقابلي كه ازسوي شيعيان اين كشور انجام شده امتيازاتي را به شيعيان اختصاص داده است اما اين گونه اقدامات نتوانسته است دررويه شيعيان اين كشور تغييري ايجاد كند.
به هر حال سنت ديرپاي تشيع درايران وكسب موقعيت سياسي واجتماعي مسلط توسط شيعيان درايران پس ازانقلاب باعث شد تا اين كشور به عنوان الگوي حركت هاي شيعي درخاورميانه مورد توجه قرار گيرد.بنابراين ايران ازطريق حب الدعوه درعراق،حزب الله درلبنان وبرخي علماي شيعي دربحرين توانسته است برروند سياسي واجتماعي كشورهاي مذكور تاثير بگذارد.همچنين لازم به يادآوري است گرچه بناي مناسبات ومراودات شيعه درطول تاريخ تعامل با شرايط موجود بوده است اما دردو كشور عراق وبحرين به سبب نامساعد بودن اوضاع سياسي واجتماعي اتخاذ رويكرد تقابلي از سوي شيعيان بيشتر محسوس است درحاليكه درايران ولبنان به سبب جايگاه سازمان يافته وريشه دار تاريخي تشيع كاربست رويكرد تعاملي بوسيله شيعيان بيشتر بوده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره موازنه قدرت، قرن نوزدهم Next Entries دانلود پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، انقلاب اسلامی، نظام اعتقادی، نهی از منکر