دانلود پایان نامه درباره استان کرمانشاه، طرح جامع مالیاتی، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

سطح عدم پذیرش یا شکاف مالیاتی تخمینزده شود که معیار مهمی در اثربخشی نظام مالیاتی است. عمق شکاف مالیاتی در جامعهها بنیادین است. در این مقاله جنبههای مختلف پذیرش مالیاتی، وضعیت حال حاضر سیستم ایران، تجربیات کشورهای مختلف تجربه در پذیرش مالیات و اثرات آن در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت توصیههای سیاستی برای مجامعکردن اصلاحات مالیاتی دولت در جهت افزایش پذیرش مالیات ارائه شده است.
6. رحیمیزاده، محمدی و فضلاللهی(2010)، در پژوهشی به جامع مالیات زیستمحیطی، و تأثیر آن بر رفتار زیستمحیطی و اقتصادی کشورهای جهان پرداختند که در این پژوهش، ابتدا، شاخصی با چارچوب نظری برای مالیات زیستمحیطی تعیین گردید و پس از آن جامع مالیاتی مربوطه به طور استادانهای شرح داده شد و این پژوهش که در رابطه با جامع بود شامل تعاریف، تاریخچه، افزایش سود دو برابر و تجارب در کشورهای مختلف میباشد و نتایج تحقیق آنها نشان داد که بر اساس مطالعات خارجی، رفتار زیستمحیطی و اقتصادی خارج از این جامع مورد بررسی واقع شده است. مزایای زیستمحیطی از دادهها بهطور واضح قابل مشاهده است. مدل معتبر در جامع مالیات انرژی کربن با سیاست جبرانی کاهش پاداش امنیت اجتماعی همراه است و میتواند سود دو برابر فراهم کند.
7. حکیمآبادی(2004)، در مقالهای تحت عنوان درسی برای جامع مالیاتی در جهان : مطالعه موردی در ایران به بررسی موضوع جامع مالیاتی پرداخت و در آن به جامع مالیاتی و رویکردهای جدیدی که از اواخر دهه 1970 آغاز شده و کاهش مالیاتهای اختلالزا، حذف موانع تولید و تاکید بر سهام افقی در مقابل سهام عمودی که از مهمترین خصوصیات آنها میباشد و نیز گسترش پایگاه های مالیاتی، کاهش در نرخهای مالیاتی با حاشیه بالا و تعدادی از طبقهبندیها، هماهنگی نظام مالیاتی با قابلیت ادارات مالیاتی که جزو تاکتیکهای اساسی بوده است،اشاره نموده و نتایج تحقیق او نشانداد که به رغم اتخاذ قوانین مالیاتی، کاهش نرخهای مالیات و بهبود ادارات مالیاتی در نظام مالیاتی ایران، شرکتها هنوز هم از ساختار هفتگی و بار مالیاتی بالا رنج میبرند. لازم به ذکر است، طرح جامع مالیاتی از سال 2000 مراحل امیدوارکننده و اساسی خود را آغاز کرده است.
2-4-2-بررسی تحقیقهای انجام شده در سایر کشورهای جهان
1. زایر(2009)، در تحقیق خود تحت عنوان وضعیت سادهسازی در طرحهای جامع مالیاتی: تجربه جهانی و چالشهایی برای نظام مالیاتی ایران، پی برد که در دو دهه اخیر، سادهسازی مالیات تبدیل به یک امر ضروری طرحهای جامع مالیاتی در کشورهای مختلف شده است، که این مهم فقط منجر به پیچیدگی اثرات منفی بر هزینههای انطباق داوطلبانه و در نتیجه فرار از پرداخت مالیات نمیشود، بلکه همچنین منجر به این واقعیت میشود که یک مانع بزرگ در راه رسیدن به عدالت مالیاتی و بهرهوری (در مورد مالیات بر درآمد) ایجاد میکند، تحقیقات نشان داد که میزان انطباق کم، حجم بالایی از دستورات اداری مدور و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی را به وضوح نشان میدهد که این امر بصورت واضحی نشاندهنده این است که سیستم مالیات موجود در ایران کاملا پیچیده است. بنابراین، بهطور کلی یکی از چالشهای ضروری پیش روی سیستم مالیاتی ایران میتواند سادهسازی مالیات باشد، و بطور خاص سادهسازی قوانین مالیاتی، خواستار تعامل جدی میان مقامات مالیاتی و نهادهای قانونگذار است.
2. تحقيق آلن تيت15 كه بر آثار تورمي اجراي مالياتها بهخصوص طرحهاي تحول مالياتي انجام گرفته است ، نيز حاكي از آناست كه تجربه 35 كشور جهان مؤيد آن است كه در 29 كشور اجراي طرح تحل مالياتي تأثير عمده و معناداري بر شاخصهاي بهاي مصرفكننده نداشته و در 6 كشور فقط در يك زمان و برهه زماني دچار نوسان قيمتها بوده و ايجاد نموده است.يكي از كشورهايي كه در سال 1985 طرح تحول مالياتي را اجرا نموده تغييرات نرخ تورم از 4/4 درصد به 3/9 درصد رسيد.
3. آلبرت گلاسون(1982)در پاياننامه دكتري خود در خصوص كيفيت زندگي كاري به اين نتيجه رسيد كه كيفيت زندگي كاري به شرايط سازماني يا شيوههاي تفكر و تأثير آنها بر رفاه كاركنان بستگي دارد وي در آن پژوهش شاخصههايي را مورد بررسي قرار داده از جمله رضايت ، توجه به سلامتي و ايمني. در اين پژوهش وي به نتايجي دست يافت منجمله اينكه تجربه كيفيت زندگي كاري زماني ر ميدهد كه به شايستگيهاي كاركنان احترام گذاشته شود كه اين امر هم به سه منبع استوار است:1-تأثير كار بر محيط عمومي سازمان2-گستردگي كار پذيرفته شده توسط كاركنان3-ميزان هماهنگي تجارب مكتسبه كاري توسط كاركنان.
4. ميشللي و همكاران(1986)،به اين نتيجه رسيدند كه مشاركت در چرخۀ كيفيت و برنامههاي كيفيت زندگي كاري كاركنان با نگرشها و بهرهوري و رفتارهاي كارگريزي رابطه دارد.اين تحقيق با استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد ه است كه بين مشاركت در چرخۀ كيفيت و تغغير در ادراكات كيفيت زندگي كاري ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد(Mitchel Lee&All,1986).
5 .لائو(2000)عملكرد شركتهايي كه به داشتن كيفيت زندگي كاري بالا معروف بودند با عملكرد 500شركت ديگر مقايسه كرد. به منظور سنجش عملكرد از روند 5 ساله رشد فروش ، رشد سرمايه ، رشد بازدهي سرمايه و حاشيۀ سود استفاده شد. نتيجۀ بررسيهاي وي نشان داد كه كيفيت زندگي كاري ، يك عامل مهم تعيين ميزان عملكرد شركتهاي تحت بررسي ميباشد(شيركوند،1386،ص61)

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
در تحقیقات علمی بر حسب اینکه ماهیت موضوع تحقیق چه باشد، چه هدفی مد نظر داشته باشیم،چه مقدار امکانات مالی در اختیار داشته باشیم،چه محدودیتهای اخلاقی ما را در بر گرفته باشند و بالاخره در تلاش یافتن همبستگی بین متغیرها ،رابطه علت و معلولی بین آنها ، ابزار گردآوری دادهها ،روشهای گوناگونی در اختیار میباشد.بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ، در این فصل به بیان روش شناسی تحقیق پرداخته می شود.در ابتدا در خصوص جامعه آماري و حجم نمونه توضيحاتي داده خواهد شد سپس در خصوص ابزار گردآوري دادهها بحث ميشود و به نوع پرسشنامه و تعداد سؤالات پرداخته خواهد شد و در خصوص پايايي و روايي آنها بحث شده آنگاه از طریق اطلاعات به دست آمده و با بهرهگیری از روشهای آمار توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرمافزارهاي آماري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
3-2-روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد.این گونه تحقیقات ،تحقیقاتی هستند که نظریهها ، قانونمندیها،اصول وفنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند.
طبقه بندی دیگری که در زمینه روشهای تحقیق وجود دارد ، طبقه بندی بر حسب نوع روش و گردآوری اطلاعات است که در این پژوهش هم از شیوه اسنادی استفاده شده است و هم از شیوه پیمایشی.بدین ترتیب که با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات اسنادی موجود ،کتب مرتبط با موضوع ، پایاننامهها ،سایت های اینترنتی و همچنین قوانین موجود یرای طرح جامع مالیاتی و سایر قوانین مالیاتی استفاده شده است.
علاوه بر موارد عنوان شده بالا قسمت میدانی پژوهش و گردآوری اولیه دادهها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است.در این قسمت نمونهای از جامعه آماری مورد نظر(کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه)انتخاب و پرسشنامه طراحی و توزیع گردید.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای مختلف آماری و اقتصادسنجی استفاده شده و از نرم افزار spssبه منظور تحلیل ،استخراج و نمایش اطلاعات استفاده شده است.
3-3-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه ،کارکنان شاغل در اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه به تعداد 230 نفر میباشند.
برای تعیین حجم نمونه،از فرمول کوکران ویا مورگان میتوان استفاده کرد زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع داشته باشیم و نتوان از فرمولهای آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده میکنیم، با استفاده از جدول مورگان برای جامعه به حجم مذکور حجم نمونه آماری 140 نفر خواهد بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 144 نفر خواهد شد:
n=((z^2 pq)/d^2 )/(1+1/N [(z^2 pq)/d^2 -1] )=144.421
p= نسبت افراد جامعه كه داراي ويژگي و صفت خاص هستند. چون در اين تحقيق مقدار p نامعلوم مي باشد، مقدار آن 0.05 در نظر گرفته شده است.
d= ميزان خطای مجاز ميباشد كه در اين تحقيق مقدار آن را 0.05 در نظر گرفتهايم.

Z= مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان است و مقدار آن 1.96 در نظر گرفته ميباشد.
q= نسبت افراد جامعه كه داراي صفت و ويژگي خاص نيستند كه از رابطه q=1- p بدست مي آيد.
برای صحت هر چه بیشتر تحقیق، چون حجم نمونه بدست آمده با استفاده از فرمول کوکران 4 نفر بیشتر از جدول مورگان است بنابراین ما حجم نمونه آماری 144 نفر رو در نظر میگیریم و تعداد نمونه انتخابی هر شهرستان با توجه به حجم جامعه آماری کارکنان آن شهرستان، نسبت به حجم جامعه آماری کل کارکنان استان استخراج خواهد شد که در قالب جدول (3-1) آورده شده است.
جدول3-1) حجم جامعه و نمونه آماری مشمول طرح جامع مالیاتی شهرهای استان کرمانشاه
ردیف
شهرهای استان مشمول طرح جامع مالیاتی
حجم جامعه آماری
حجم نمونه آماری
1
کرمانشاه
152
92
2
اسلام آباد غرب
13
8
3
سنقر و کلیایی
8
5
4
کنگاور
7
5
5
سرپلذهاب
6
4
6
پاوه
6
4
7
جوانرود
6
4
8
صحنه
5
3
9
هرسین
5
3
10
گیلانغرب
5
3
11
روانسر
5
3
12
قصرشیرین
4
3
13
دالاهو
4
3
14
ثلاث باباجانی
2
2
15
بیستون
2
2
جمع

230
144

3-4- ابزارهای گردآوری دادهها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها
3-4-1-گردآوری دادهها
الف-گردآوری دادههای اولیه
جهت جمع آوری دادههای اولیه از پرسشنامه استفاده شد.به منظور طراحی پرسشنامه با توجه به اهداف پژوهش و نیز مراجعه به ادبیات پژوهش ، با الگو قرار دادن پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهشهای مشابه که در سایر استانها و دانشگاهها انجام شده بود ، پرسشنامه طراحی شد و پرسشنامه مورد نظر توسط پژوهشگر و با مراجعه مستقیم به کارکنان اداره کل امور نالیاتی استان کرمانشاه تکمیل و جمعآوری گردید.
ب-گردآوری دادههای ثانویه
جهت گردآوری دادههای ثانویه عمدتاً از پنج شیوه استفاده شده است که عبارتند از : 1-استفاده از کتب ، مقالات ، تحقیقات در رابطه مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع در ادبیات بین المللی ، ایرانی و استانی 2-آمارهای موجود در کشور و استان و ادارات امور مالیاتی کشور 3-اطلاعات موجود در مجلات علمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مجلات اقتصادی منتشره در کشور 4-درگاهها و تارنماهای اینترنتی مرتبط با موضوع و هدف 5-پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری
3-4-2-مقیاس اندازهگیری
مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، مقیاس فاصلهای لیکرت(طیف لیکرت) میباشد. علت استفاده از طیف لیکرت این است که با استفاده از این روش میتوان به سادگی نظرات کیفی پاسخ دهندگان را به اعداد کمی تبدیل کرد.
در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاهها و نگرش پاسخ دهندگان از پرسشنامه استفاده شد، طیف پاسخی مورد استفاده در آن طیف لیکرت 5 تایی از خیلی کم تا خیلی زیاد به شرح زیر بوده است.

جدول3-2) صفات کیفی و ارزشهای عددی گزینههای پرسشنامه
طیف کیفی
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
ارزشعددی
5
4
3
2
1
جدول3-3)تعداد و ترتیب سوالات مربوط به هر متغیر در پرسشنامه
ردیف
متغیر
شماره سوالات در پرسشنامه
جمع سوالات
1
پرداخت منصفانه و کافی
3-1
3
2
محیط کاری ایمن و بهداشتی
6-4
3
3
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
9-7
3
4
قانون گرایی در سازمان
12-10
3
5
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
15-13
3
6
فضای کلی زندگی کاری
18-16
3
7
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره طرح جامع مالیاتی، ساختار سازمانی، مدیریت تغییر Next Entries دانلود پایان نامه درباره تحلیل داده، ابزار پژوهش، زندگی کاری