دانلود پایان نامه درباره ارزش دفتری، تسهیلات مالی، سهامداران نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

است
BI
نسبت اوراق مشارکت منتشره به ارزش دفتری
011/9
222/0
توزیع نرمال است
LI
نسبت تسهیلات مالی به ارزش دفتری
772/2
000/0
توزیع نرمال نیست
Inst
میزان مالکیت سهامداران نهادی
808/3
067/0
توزیع نرمال است
Iown
درصد مالکیت سهامداران حقیقی
610/4
290/0
توزیع نرمال است
Cown
تعداد سهامداران نهادی
346/6
070/0
توزیع نرمال است
Size
لگاریتم جمع دارایی ها
666/3
105/0
توزیع نرمال است
ROA
نسبت سود خالص شرکت به سرمایه
563/2
231/0
توزیع نرمال است
LEV
نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
010/1
260/0
توزیع نرمال است

نمودار زیر (Q-Q plot)، توزیع غیر نرمال متغیر وابسته حاصل از مدل سوم (نسبت تسهیلات مالی به ارزش دفتری) را به نمایش گذاشته است.

نرمال بودن متغیر وابسته، شرط لازم برای مدل‌های رگرسیون است، بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه‏ها این متغیر نرمال سازی شود. در این پژوهش برای نرمال سازی داده‌ها از تابع انتقال جانسون128 بهره گرفته شده و توسط نرم افزار 16 Minitabمورد تجزیه و تحلیل واقع شده است (قابل مشاهده در پیوست).نتایج حاصل از آزمون K-S بعد از فرآیند نرمال سازی داده‌ها به شرح زیر می‌باشد.

جدول 4-8- نتايج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته مدل سوم تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی
متغیر
تعداد (N)
آماره (K-S)
سطح اهمیت (Sig)
نسبت تسهیلات مالی دریافتی به ارزش دفتری
265
919/0
368/0

با توجه به شکل بالا از آن‌جایی که بعد از نرمال سازی داده‌ها سطح اهمیت (Sig.) آماره كولموگروف-اسميرنف برای متغیر وابسته بالاتر از 05/0 می‌باشد (368/0)، بنابراین فرضیه در سطح اطمینان 95% تأیید شده و بيان‌گر این است که متغیر نسبت تسهیلات مالی دریافتی به ارزش دفتری بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‌باشند. (Q-Q plot)، توزیع نرمال متغیر وابسته را بعد از فرآيند نرمال سازي توسط تابع انتقال جانسون، به نمایش گذاشته است.

4-4-3-2) آزمون استقلال خطاها
آزمون دوربين واتسون همبستگي سريالي بين باقيمانده (خطا)هاي رگرسيون را بر مبناي فرض صفر آماري زير آزمون مي‌نمايد:
H0: بین خطاها خود همبستگي وجود ندارد.
H1: بین خطاها خود همبستگي وجود دارد.
آماره دوربین واتسن به همراه مقادیر بحرانی در سطح خطای 5% به شرح جدول 4-9 است. با توجه به این که مقدار آماره دوربین واتسون محاسبه شده مدل های اول و دومازمقدار بحرانی در سطح خطای 0.05 بزرگتر است لذا عدم همبستگی پیاپی یا سریالی باقیمانده ها در مدل های رگرسیونی اول و دوم در سطح معنیداري0.05مورد تایید قرار می گیرد.
جدول4-9- آزمون استقلال خطاها
مدل رگرسیونی
مقادیر بحرانی(سطح خطا 1%)
آماره دوربین واتسن

Du
Dl

مدل اول
3
1
375/1
مدل دوم
3
1
157/1
مدل سوم
3
1
268/1
4-4-4) ناهمسانی واریانس ها
یکی از موضوعات مهمّی که در برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون به صورت زیر بیان می شود:
جدول4-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس
شرح
آماره وایت
P-value
نتیجه آزمون
مدل اول
2.28
0.007
وجود ناهمسانی
مدل دوم
6.88
0.00
وجود ناهمسانی
مدل سوم
28.064
0.00
وجود ناهمسانی
نتایج حاصل از آزمون وایت در جدول (4-10) آورده شده است. نتایج نشان دهنده این است که آماره F هریک مدل های تحقیق در سطح خطای 0.05 معنی دار است در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر وجود ناهمسانی واریانس در بین دادهای مدل در سطح خطای 0.05 رد نمی شود. نتایج حاصله نشان دهنده وجود ناهمسانی واریانس در بین داده های مدل است. در صورت وجود ناهمسانی واریانس تخمین زننده های 129OLS همچنان بدون تورش خواهند بود ولی دارای حداقل واریانس نخواهند بود لذا برای رفع این نقیصه از تخمین زننده 130GLS استفاده خواهد شد.

4-4-5- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
با توجه به جدول 4-11، میزان تولرانس و عامل واریانس برای تمامی متغیرهای مستقل بیشتر از 2/0، و عامل تورم واریانس نیز بسیار نزدیک به 1 است (از 5 خیلی کمتر است)، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل تایید می‌شود.
جدول 4-11 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل
نام متغیر
تولرانس
عامل تورم واریانس
Iown

درصد سهامداران حقیقی
978/0
028/1
Cown
میزان تمرکز مالکیت
707/0
415/1
Inst
درصد سهامداران نهادی
461/0
175/2
Size
لگاریتم جمع دارایی ها
951/0
046/1
Lev
میزان اهرم مالی شرکت
962/0
031/1
ROA
بازده دارایی ها
981/0
017/1

پس از بررسی فروض کلاسیکدر قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی تحقیق و به تبع آن فرضیه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.
4-5) آزمون فرضیات تحقیق
همانطور که در فصل 3 تشریح گردید، در این تحقیق برای آزمون هر یک از فرضیات اصلی تحقیق از یک مدل رگرسیونی استفاده شده است.
4-5-1) آزمون فرضیه اول:
مدل اول تحقیق به شرح زیر است)لین وهمکاران 2013):
SIit = β0 + β1INSTit + β2IOWNit + β3COWNit +β4ROAit + β5SIZEit + β6LEVit + εit
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق برای شرکت های تولیدی در جدول4 -11 ارائه شده است. مقدار آماره F (22.686) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول 4-11 مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 8/13 درصد و 2/13 درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود 2/13 درصد از تغییرات متغیر وابسته (میزان سهام عادی منتشر شده) توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند.
در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر دقت پیش بینی سود هر سهم شرکت‌های مورد بررسی است.
نحوه داوری: در صورتی که مقدار sig محاسبه شده توسط نرم افزار کمتر از سطح اطمینان در ن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اثرات ثابت، ارزش دفتری، سهامداران نهادی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قتل عمد، امنیت اجتماعی، نظم اجتماعی