دانلود پایان نامه درباره ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نفت و گاز، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ندارد. که این مبلغ پوشش دهنده هزینه انجام فرایند درخواست پروانه تولید می باشد.
دولت درهر دور اعطاء پروانه در نظر خواهد داشت که آیا دولت مستقیما در پروانه تولید نفت شرکت خواهد داشت یاخیر. به هر حال اگر دولت بعنوان مالک تصمیم به مشارکت بگیرد با دولت نیز شبیه دیگر مالکین برخورد میگردد و همچنین دولت سهم خود را از هزینه ها و دریافتی ها در قبال نفت تولید شده داراست. هم اکنون بیست وسومین دور اعطاء پروانه های عادی که در مناطق کمتر شناسایی شده و کمتر رشد یافته با اولویت توجه به جنوب شرقی دریای برنت واگذار گردیده و فعالیت های نفتی در دست اقدام می باشد.
بند هفتم- واگذاری حقوق
چگونگی انتقال حقوق مربوط به نفت و گاز و وجود محدودیت احتمالی برسر استفاده از منافع در این بند بررسی میگردد. میتوان منفعت موجود در پروانه تولید نفت را انتقال داد. طرفین جهت توافق انتقال منافع و قبول شرایط معامله آزاد می باشند. به هر حال، چنین معامله ای منوط به مصوبه وزارت نفت و انرژی و وزارت مالیه می باشد. چنین تجویزی به هنگام درخواست پروانه های قابل اعطاء نیز مورد نیاز می باشد. بعلاوه ، جاییکه یک منفعت مشترک منتقل گردیده است دولت حق کنترل منافع را دارد اگرچه چنین حقی عموما استفاده نمی گردد.
گفتار نهم- مالیات
9- پرداخت هایی نظیر مالیات ها یا بهره های مالکانه بوسیله دارندگان منافع نفت وگاز به دولت قابل پرداخت هستند ودرآمد دولت نروژ از فعالیت های نفتی از موارد زیر مشتق می گردد:
1- مالیات های پرداختی توسط شرکت های اجرا کننده عملیات و فعال در صنعت نفت
2- مشارکت مستقیم و غیر مستقیم دولتی در فعالیت های نفتی
وضع مالیات بر شرکت های سهامی
فعالیت های نفتی در فلات قاره نروژ، تابع رژیم وضع مالیات بر شرکت سهامی می باشد. به علاوه بدلیل سودهای فوق العاده که با تولید نفت و گاز در فلات قاره نروژ به صورت پیوسته وجود دارد یک مالیات نفتی ویژه بر چنین فعالیت هایی وضع گردیده است. نرخ مالیات شرکتی معمول مشابه نرخ مالیاتی مربوط به فعالیت های ساحلی (خشکی)27درصد می باشد.نرخ مالیات ویژه نفت 51 درصد می باشد.در محاسبه مبنایی که برای این دو گونه مالیات صورت می پذیرد، سرمایه گذاری ها بریک خط مستقیم بالای شش سال کم می گردد. این کاهش در مورد هزینه های مرتبط با اکتشاف ، تحقیق ، پیشرفت و توسعه ، سرمایه گذاری ، اجرای عملیات و انتقال وجود دارد. ادغام میادین با هم امکانپذیر می باشد.
بند اول- مالیات های غیر مستقیم:
الف- مالیات بر ارزش افزوده84
ب- مالیاتهای محیط زیستی شامل مالیات دی اکسید کربن
ج- هزینه های پرداختی بابت اجاره ( ورودیه) مناطق نفتی
د- هزینه های پرداختی مناطق بابت اجاره منطقه تحت شمول پروانه می باشد و پرداخت این مبلغ به جهت تضمین کارآمد بودن عملیات اکتشاف در مناطقی که پروانه اعطاء گردیده می باشد. در حال حاضر این مبالغ به شرح ذیل می باشند.
– 34000 کرون نروژ در طول اولین سال برای هر کیلومتر مربع
– 68000 کرون نروژ در طول دومین سال
– 137000 کرون نروژ از سال سوم به بعد
– منافع اقتصادی دیگر دولت از تولید و اکتشاف نفت
دولت نروژ بطور مستقیم و غیر مستقیم از فعالیت های نفتی منافع اقتصادی می برد. .بخشی از این سود طی مشارکت مستقیم دولت تحت نظارت و مدیریت “پترو ای اس”85 و بخش دیگر طی سهامداری دولت در نهاد استت اویل ای اس ای86 کسب می گردد. “بهره مالکانه” 87 برای فعالیت های نفتی پرداخت نمی گردد.
مطابق مدل توافقنامه مشارکت در عملیات88 هر کدام از شرکاء، متعهد به پرداخت مالیاتهای مستقیمی است که بر عهده اش می باشد. همه مالیاتها ، عوارض قانونی و “مالیاتهای بریده شده” 89 توسط مقامات صلاحیتدار باتوجه به “عملیات های مشترک” 90 به جز درآمد و مالیات های سرمایه ای در حساب مشترک هزینه می شوند و توسط طرف های جوینت ونچر، با توجه به سهمشان از منافع مورد مشارکت مربوط پرداخت می شود.
بند دوم- مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده بطور بالقوه بر تمامی فعالیت های مربوط به ارائه کالا و خدمات که در نروژ و آبهای سرزمینی اش صورت می گیرد قابل وصول بوده و تعهدی الزام آور است که بر عهده عرضه کنندگان کالا و خدمات میباشد. اگر ارزش ارائه کالا و خدماتی که مالیات به آنها تعلق می گیرد متجاوز از سرحد هزینه ثبت مالیات بر ارزش افزوده91 یعنی 50,000 کرون نروژ باشد هم نروژی ها و هم شرکت های خارجی مقیم نروژ می بایست برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نمایند.
نرخ متدوال مالیات بر ارزش افزوده در نروژ 25 درصد می باشد. همچنین این نرخ شامل عرضه نفت و گاز می باشد. مالیات بر ارزش افزوده واردات، عموما برای واردات ، قابل پرداخت می باشد. اگرچه ممکن است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات معلق شود یا به تاخیر بیفتد. با استفاده از معافیت حقوق گمرکی، صادر کردن کالا و خدمات از نروژ از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشد. معافیت برای فروش کالاها باید مستند به اسناد فروش ، اظهاریه گمرکی و گواهی (تصدیق نامه ) صادرات باشد.
بند سوم- عوارض گمرکی
تمامی کالاهای وارد شده به نروژ ازجمله سوخت بطور بالقوه مشمول حقوق و عوارض گمرکی می باشند. هرگونه حقوق گمرکی در زمان ورود کالا باید پرداخت گردد بجز وقتیکه کالا جهت انبار گمرک یا ترخیص از گمرک یا از گرفتن حقوق وعوارض گمرکی تحت رژیم معافیت خاصی باشد.
بند چهارم – عوارض غیر مستقیم
مالیات غیر مستقیم عموما جهت عرضه سوخت و دیگر محصولات هیدروکربنی در نروژ چه زمانیکه وارد نروژ شده باشد و یا از گمرک مالیاتی منتقل گردیده باشد قابل اعمال است.
گفتاردهم- انتقال بوسیله خطوط لوله
12- موارد مورد نیاز قانونی که جهت ساخت و اجرای عملیات خطوط لوله اعمال میگردد را بیان کنید.
جهت ساخت و انجام عملیات اجرایی خطوط نفت و گاز در فلات قاره نروژ باید پروانه ای مطابق قانون نفت نروژ صادر گردد. زمانیکه دارنده پروانه درخواستی جهت توسعه کشف نفتی جدید تسلیم می کند سود مشارکت پروانه تولید برای پروانه ساخت و اجرای عملیات خطوط لوله نیز قابل اعمال خواهد بود. به موجب قانون نفت نروژ ، “وزارت نفت و انرژی” 92 می تواند پروانه های مربوط به انتقال خطوط لوله را ارائه دهد. اگرچه اعطای یک پروانه جهت نصب و اجرای خطوط لوله و تاسیسات نفتی جداگانه می باشدچنین پروانه هایی می تواند برای یک دوره زمانی ثابت اعطاء گردد. همچنین امکان اعطاء این پروانه ها برای یک دوره زمانی نامحدود وجود دارد و وزارت نفت و انرژی ، قانونا می تواند آنرا تمدید نماید.بعنوان نقطه شروع وزارت نفت و انرژی وقتی درخواست ها را اعمال می کند شرایطی مشابه پروانه پروانه های تولید نفت و گاز را در نظر دارد.این شرایط شامل تخصص فنی، ظرفیت مالی بالا و تجربه می باشند. بدین معنی که برای صدور پروانه های مجزای ساخت خطوط لوله نیز همانند درخواست پروانه تولید نفت و گاز، درخواست دهنده باید حائز این سه شرط که عبارتند از تخصص فنی، ظرفیت مالی بالا و تجربه باشد. به هر حال وزارت نفت و انرژی مقرر داشته که صلاحیت های مورد نیاز ممکن است برای مالکین سیستم های نقل و انتقال متفاوت باشد نه برای شرکت های نفت و گاز و ارزیابی صلاحیت ها وابسته به نوع و ظایفی که دارنده پروانه تحت پروانه مربوطه انجام خواهد داد می باشد. منافع مشارکت در تاسیس و زیر ساخت ، مشابه پروانه های تولید قابل انتقال می باشد. همانطور که منافع مشارکت در پروانه های تولید قابل انتقال است منافع مشارکت در تاسیس و زیر ساخت نیز قابل انتقال است. اغلب زیرساخت انتقال و انجام پروسه انتقال گاز طبیعی تولید شده در فلات قاره نروژ در یک جوینت ونچرثبت نشده ای بنام گسلد93 که در حال حاضر در تملک شش شرکت تولید و اکتشاف94 و پنج مالک زیر ساخت مطلق می باشد ادغام گردیده است. سیستم خط لوله گسلد توسط شرکت دولتی و مستقل “گس کو ای اس”95 اداره میگردد.خط لوله جدید که در دسترس شخص ثالث می باشد با سیستم گسلد ادغام خواهد گردید.
– سیستم دستیابی شخص ثالث به خطوط لوله و دیگر زیرساختها
قانون نفت رژیم دسترسی شخص ثالث را به خطوط لوله ودیگر زیرساختها بنا نهاده است. طرفین مرتبط با لیسانس با دسترسی قانونی شخص ثالث که مفاد آن در قانون بیان گردیده ،توافق دارند. البته وزارت نفت و انرژی می تواند تصمیم بگیرد که شخص ثالث حق دارد از تاسیسات نصب شده توسط دارنده پروانه و دیگر تاسیسات استفاده نماید . این وزارت همچنین تعرفه ها و شرایطی را در این خصوص تعیین می نماید که از جمله آن تعرفه ها اینست مثلا اگر طرفین در زمان مشخصی توافق را به هم بزنند وزارت نفت و انرژی طبق تعرفه ها و شرایطی اجازه استفاده شخص ثالث را از تاسیساتی که توسط دارنده پروانه دیگری نصب شده می دهد. فرض کنیم طرفین در زمان مشخصی توافق خود را به هم میزنند؛ وزارت نفت و انرژی جهت استفاده از این تاسیسات تعرفه ها و شرایط مربوط به این عدم توافق را تنظیم خواهد کرد .به هرحال وزارت نفت و انرژی چنین روش دستیابی شخص سوم به تاسیسات و استفاده از دارایی دارنده پروانه را که بطور تحمیلی صورت می پذیرد سبب تضییق نیازهای مالک و دیگر استفاده کنندگان از تاسیسات نمی داند. تعرفه ها و شرایط دیگری تنظیم خواهد شد و متعاقبا ممکن است مورد بازبینی و اصلاح وزارت نفت و انرژی بر اساس موارد زیر صورت بگیرد.
1- ملاحظات مدیریت منابع
2- تامین سود منطقی برای مالک تاسیسات و محاسبات مربوط به سرمایه گذاری ها و ریسک میان دیگران
برای تاسیسات “گسلد”96 که در حال انجام عملیات و یا حمل و نقل می باشند. یک سیستم دستیابی شخص سوم که بر آن نظارت میگردد و تحت کنترل می باشد منتشر شده است.در این سیستم قابلیت نقل و انتقال در روند ثبت نام در مناقصات انجام شدنی است. تعرفه ها توسط دولت در “مقررات تعرفه ای” 97 تنظیم می گردند و توافقات انتقال مطابق نمونه و معیار عمومی (استاندارد) تهیه شده است.
گفتار یازدهم- سلامتی ، ایمنی و محیط زیست
بند اول- بهداشت و ایمنی
رژیم بهداشتی و ایمنی اکتشاف و استخراج نفت و گاز و انتقال توسط خطوط لوله
بند دوم- “اکتشاف”98
فعالیت های نفتی عناصر مرکبی از فعالیت های دیگر می باشند.بعنوان مثال فعالیت های نفتی از عناصر صنعتی، اجرای عملیات دریایی و جنبه های محیط کاری ترکیب گردیده اند. به همین دلیل قانون مصوب واحدی که منحصرا جنبه های بهداشتی و ایمنی فعالیت های نفتی را پوشش دهد وجود ندارد. دست کم سه قانون مصوب متفاوتی که بطور واضح با بهداشت و ایمنی فعالیت های نفتی فراساحل مرتبط می باشند عبارتند از:
1- قانون نفت
2- قانون محیط کاری
3- قانون ایمنی حمل و نقل
روی هم رفته مقررات حاکم بر بهداشت و ایمنی فعالیت های نفتی فراساحلی که در قانون نفت نروژ به چشم میخورد بیانگر این است که فعالیت ها نفتی می بایست به طریقی اجرا شود که سطح بالایی از ایمنی را حفظ نماید و بر طبق توسعه های فنی تکنولوژی، بیشتر ین میزان توسعه را داشته باشد. مقررات تفصیلی در مجموعه مقررات عمومی99 آمده است که ملزومات اساسی برای سازماندهی و انجام فعالیت های نفتی را سازمان دهی نموده است. مقررات چهارگانه تکمیلی که قسمت های معین فعالیت های نفتی را شامل گردیده جزئیات بیشتری را در بر دارد. بعلاوه ، عموما مقررات ارجاعی به استانداردها و راهنماهایی که حاوی روش های قابل قبول برای برآوردن شرایط گونان تمهید گردیده اند نیز وجود دارند که بعنوان نمونه عبارتند از:
1- استانداردهای نورسک 100
2- استانداردهای انستیتو نفت آمریکا
3- استاندارد های ایزو
رژیم ایمنی و بهداشت نروژ برای بخش نفت عملگراست. یعنی قانونگذار تعیین می کند که چه چیز باید بدست آید بدون اینکه روش تامین ملزومات آن تعیین گردد. مهمترین پیش شرط ها برای دارنده پروانه که باید خود را با آنها وفق دهد شامل موارد زیر است:
1- آگاهی مبنایی از موارد مورد نیاز
2- سیستم های مدیریتی شایسته جهت تعیین روش های ضروری و مورد نیاز برای بدست آوردن موارد مورد نیاز و کنترل مطلوبیت روش ها.
یکی از عناصر هسته ای و مهم در این مبحث،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نفت وگاز، نفت و گاز، تولید نفت، ظرفیت جذب Next Entries دانلود پایان نامه درباره زیست محیطی، نفت و گاز، گاز طبیعی، محیط زیست