دانلود پایان نامه درباره ارتباطات انسانی، فیزیولوژی، ارتباطات بین فردی، ارتباطات میان فردی

دانلود پایان نامه ارشد

مرحله با بسیج مرحله دفاعی 57که در طی آن قشر غدد فوق کلیوی بزرگ می شود و ترشح هورمون های کورتیکوئید افزایش می یابد ، مشخص می شود ( سلیه ، 1993).
مرحله مقاومت 58 : در این مرحله فعالیت های بدن برای مقابله با استرس بسیج می شود و علائم و واکنش های مرحله اول از بین می روند و سازگاری کامل ارگانیسم با منبع استرس ایجاد می شود و به نظر بدن به حالت طبیعی برگشته است . اگر بدن برای مدتی در حال بسیج باقی بماند ، منابع تامین کننده این بسیج شروع به تحلیل رفتن می کند و مرحله سوم فرا می رسد (سلیه ،1993).
مرحله فرسودگی59 :اگر استرس شدید و طولانی باشد نتیجه محتوم آن ، فرسودگی است . در این مرحله نشانه دوباره ظاهر می شود و بدن به طور فزاینده ای مستعد بیماری و اختلال در عملکرد ارگانیسم می شود .اگر استرس فروکش نکند مرگ ظاهر می گردد(سلیه ،1993).
2-7- 3- نظریه لازاروس60
لازاروس (1971؛به نقل از پاول وانرایت 61، 1991 ) یک تعریف رسمی بدین شکل از استرس نمود : استرس مجموعه ای گسترده از مشکلاتی است که مربوط به خواسته هایی است که بر سیستم فشار وارد می کند ، خواه سیستم فیزیولوژیک اجتماعی یا روانشناختی باشد.
لازاروس (1971؛به نقل از پاول وانرایت ،1991) به این نتیجه رسید که واکنش به استرس متکی بر این لست که شخصی چگونه اهمیت یک حادثه زیانبار ، تهدید آمیز و مبارزجویانه را درک و تعبیر و ارزیابی کند .
این تعریف شامل سه مولفه مهم برای مدل استرس می باشد :
1-ایده نیاز ، که بر سیستم فشار می آورد .
2- این ایده که اشکال متعددی از ارزیابی یا درک از تهدید وجود دارد .
3-اهمیت پاسخ آن سیستم
لازاروس (1971؛ به نقل از پاول وانرایت ،1991) استرس را حالت ناخوشایندی می داند که فقط هنگامی به وجود می آید که فرد خواسته های رویکردهای محیطی را به گونه ای ادراک کرده باشد که موقعیت توانایی فرد را ارضا یا تعبیر آن خواسته افزایش یا کاهش دهد. این ادراک فرآیند ارزیابی 62 نامیده می شود و تایید می کند آیا موقعیت تهدید آمیز یا بی خطر و آیا استرس تجربه می شو یا خیر .
2-7- 4- رویدادهای زندگی 63
پژوهش های که توسط هولمز و راهه64 ( 1977؛به نقل از پاول پاول وانرایت ،1991) پایه ریزی شده است ، عنوان می کند که وقایع زندگی که بنا به علتی پیش می آیند ، آمادگی فرد را برای بیماری مرتبط با استرس افزایش می دهد. در تعدادی از مطالعات هولمز و راهه وقایع زندگی بر روی مقیاسی از صفر تا صد درجه نمره گذاری کردند، هولمز و راهه دریافتند افرادی که نمرات بالایی در تغییرات داشتند و به احتمال زیاد ، بیشتر به بیماری های مرتبط با استرس مبتلا می شوند .
2- 8- استرس زندگی دانشجویی
جوانان به عنوان قشري از جامعه كه پيوسته در معرض استرس ها و فشارها ي محيطي و رواني زيادي از جمله مشكلات آموزشي ، خانوادگي ، اجتماعي و اقتصادي قرار دارند، مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته اند. روشن است كه استرس بر عملكرد تحصيلي، اجتماعي و شغلي ، رضايت شخصي و از همه مهم تر، سلامت رواني آنها تأثير نامطلو ب خواهد داشت . پژوهش هاي متعدد نشان داده اند جوانان پس از ورود به دانشگاه نيز در معرض عوامل نامساعدي چون تشويش، نگراني،
اضطراب و استرس قرار دارند؛ اين عوامل موفقيت و پيشرفت تحصيلي آنها را تهديد مي كند و موجب مي شود عده اي از آنها در اتمام به موقع دورة تحصيلي خود ناموفق باشند. اين عوامل را مي توان به دو دستة كلي طبقه بندي كرد:
دستة اول ، عواملي است كه به قبل از ورود فرد به دانشگاه مربوط مي شود، مانند توانايي هاي هوشي ، كلامي ، تمايلات ، رغبت ها، وضعيت جسماني و رواني ، وضعيت اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و خانوادگي و ميزان پايبندي به آداب و رسوم .
دستة دوم ، مربو ط به حضور فرد در محیط دانشگاه است . عواملي نظير عدم آشنايي به موقع با مقررات و آيين نامه هاي آموزشي ، ناآشنايي با عنوان ها و سرفصلهاي دروس ، زندگي در خوابگاه و دورماندن از كانون خانواده مي تواند موجب بروز استرس در دانشجويان شود(خدایاری فرد و پرند ، 1385 ) .
استرس تحصیلی به احساس نیاز فزاینده به دانش و به طور همزمان ، ادراک فرد مبتنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی به آن دانش اشاره می کند . موریس65 ( 1990؛ به نقل از گادزلا و بالوگلو ، 2001 ) بر عوامل پنجگانه استرس زا ( ناکامی ها ، تعارض ها ، فشار ها ، تغییرات و استرس خود تحمیل شده ) و واکنش ها ی چهار گانه نسبت به این عوامل ( فیزیولوژیکی ، رفتاری ، شناختی و هیجانی ) تأکید کرده است .
2- 9- ارتباط
در فرهنگ وبستر ، Communication عمل ارتباط برقرار کردن تعریف شده است و معادل هایی مانند : رساندن ، بخشیدن ، انتقال دادن ، مکالمه و مراوده داشتن استفاده شده است .
ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده ، مشروط بر آنکه در گیرنده ی پیام ، مشابهت معنی ، با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود ( محسنیان راد ، 1384 ) .
ارتباط فرآیند ارسال و دریافت پیام های کلامی و غیر کلامی برای مبادله ی اطلاعات و احساسات با هدف انتقال پیام می باشد . ارتباط فرآیند دو سویه ی مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل است ( فرجزاده، نوحی و مرتضوی، 2005 ) .
ارتباط به صورت کلامی و غیر کلامی شامل زنجیره ای است که دارای سه حلقه اصلی ، یعنی فرستنده ، کانال ارتباطی و گیرنده است . ارتباط و زبان از اصول سازگاری آدمی ( اصول روان شناسی ) می باشند ( مان 66، 1381) .
ارتباط فرآیند فهم مشترک و فرآیند خلق و در میان گذاشتن اندیشه های روشن است ( بارکر67 ، 1385 ) .
2- 10- تقیسم بندی ارتباطات انسانی
ارتباطات انسانی به دلیل توانایی بسیار زیاد انسان ها در خلق و استفاده ی نمادها (symbols) از سایر ارتباطات متمایز است .
ارتباطات انسانی به سه دسته اساسی تقسیم شده است :
1- ارتباط با خود
2- ارتباط با دیگران
ارتباط عمومی یا جمعی ( فرهنگی ، 1382) .
ارتباطات

ارتباطات حیوانی ارتباطات انسانی ارتباطات ماشینی

ارتباطات انسان با حیوان ارتباطات انسان با انسان ارتباطات انسان با ماشین

ارتباطات جمعی ارتباطات گروهی ارتباطات فرد با فرد
کلامی غیر کلامی کلامی غیر کلامی کلامی غیرکلامی

شکل 2-1 دسته بندی ارتباطات انسانی ( محسنیان راد ، 1384 ) .
2- 11- مدل های ارتباط بین فردی
2-11- 1- مدل های خطی
هارولد لسول68 در سال 1948 اولین مدل ارتباطات را ارائه داد. بر اساس مدل لسول ، ارتباط یک فرآیند خطی یا یه طرفه است که در آن یک نفر بر دیگری تاثیر می گذارد.لسول برای ترسیم دیدگاهش از نمودار استفاده نمی کرد. مدل شفاهی او متشکل از پنج پرسش بود که مجموعه کنش هایی که ارتباط را تشکیل می دهند توصیف می کرد : چه کسی؟ چه می گوید ؟ در چه کانالی؟ به چه کسی؟ با چه تاثیری؟ ( کتز 69، 1987 ) .
یک سال بعد کلود شنون و وارن ویور 70در سال 1949 مدل لسول را اصلاح کردند.آن ها به کمک یکدیگر مدلی ارائه کردند که در آن ارتباط عبارت بود از انتقال و جریان یافتن اطلاعات از منبع به مقصد. مدل آن ها ، پارازیت را به ایده لسول افزود . در مدل این دو محقق پارازیت به هر چیزی اطلاق می شد که مانع انتقال و جریان یافتن اطلاعات از منبع به مقصد می شد. پارازیت می تواند خش خش خط تلفن باشد یا هر نوع فعالیتی که حواس گیرنده یا فرستنده را پرت می کند و جلوی جریان اطلاعات را می گیرد ( دنس 71، 1970 ) .
2-11- 2- مدل تعاملی
با توجه به این نکته که مدل های خطی ارتباط را به صورت یک جریان یک طرفه از سوی فرستنده به گیرنده نشان می دهند و در این مدل ها ، شنوندگان منفعلانه پیام های فرستنده را جذب می کنند و پاسخی نمی دهند ، به سراغ مدل تعاملی میرویم که ضعف های مدل خطی را برطرف می کند و شنوندگان به سخنگویان جواب می دهند .
این مدل ، ارتباط را فرآیندی می دانند که در آن شنوندگان نیز متقابلاً برای سخنگویان پیام می فرستند . باز خورد یا پاسخ دهی به پیام ، ویژگی اصلی مدل های تعاملی است ( وینر 72، 1967؛ به نقل از وود 73، 1384 ) . بازخورد می تواند کلامی ، غیر کلامی یا کلامی و غیر کلامی و همچنین عمدی یا غیر عمدی باشد . مشهور ترین مدل تعاملی توسط ویلبر شرام74 (1955) مطرح شد که می گفت بازخورد در فرآیند ارتباط ، نوع ثانویه پیام است . شرام همچنین می گفت پیام دهندگان پیام ها را در درون میدان شخصی تجربه خود خلق و تفسیر می کنند . هر چه میدان تجربه پیام دهندگان همپوشی بیشتری داشته باشد ، طرفین منظور یکدیگر را بهتر می فهمند . با در نظر گرفتن عامل میدان های تجربه در مدل تعاملی می توانیم بفهمیم چرا سوء تعبیرها پیش می آیند ( اثباتی ، 1389 ) .
2-11- 3- مدل تبادلی
اگر چه مدل های تعاملی از مدل ای خطی پیشرفته ترند اما دیناسیم ارتباطات انسانی را به طور کامل پوشش نمی دهند . یکی از ضعف های جدی مدل تعاملی این است که ارتباط را یک فرایند زنجیره ای خطی نشان می دهند که ابتدا یک نفر با دیگری ارتباط برقرار می کند و سپس او به نفر اول بازخورد می دهد . در این دیدگاه به این نکته توجه نمی شود که انسان ها بطور همزمان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند نه بطور نوبتی . همچنین بی توجهی به این نکته که ارتباطات بین فردی یک فرایند پویا ست . مدل تبادلی علاوه بر برخورداری از نقاط نقوت مدل های قبلی ، فاقد ضعف های این مدل هاست. در مدل تبادلی همیشه در ارتباطات بین فردی ،پارازیت وجود دارد .پارازیت به تمام عواملی اطلاق می گردد که در جریان ارتباطات اختلال ایجاد کند ، از جمله صداهایی که در محیط ارتباط به گوش می رسند مثل سر وصداهای اطرافیان که مانع این می شود که به درد دلهای دوست خود گوش بدهید . سوگیر های ذهنی و اشتغالات فکری هم می توانند پارازیت باشند . در مدل مذکور بر این مورد تاکید می شود که ارتباطات میان فردی یک فرایند دائم التغییر است( وود ، 1384).
2- 12- نظریه نفوذ اجتماعی
آلتمن و تایلر 75 اصطلاح “نفوذ اجتماعی76” را وضع کردند . براساس این نظریه نزدیکی میان فردی به شیوه ای تدریجی و به سامان از سطوح مبادله ای تصنعی یا ساختگی به صمیمی و بعنوان کارکردی از نتایج حال و آینده بصورت پیش بینی شده ای می پردازد. بر اساس این نظریه صمیمیت میان افراد به تدریج شکل می گیرد، در اثر مرور زمان افزایش پیدا می کند، از حالت تصنعی خارج می شود و در رفتارهای واقعی طرفین رابطه نسبت به هم بروز می یابد.افزایش این صمیمیت، نفوذ بیشتر افراد در هم و نزدیکی بیشتر میان آنها را به دنبال دارد. در نهایت افزایش نزدیکی میان افراد، به شناخت دقیق تر آنها از یکدیگر می انجامد. در این شرایط افراد به کوچکترین نشانه های رفتاری طرف مقابل واکنش نشان می دهند.گفتنی است افزایش صمیمیت بیش از هرچیز از طریق خودافشاگری (خودگشودگی) حاصل می شود(لیتل جان 77، 1384 ) .
2- 13- نظریه جدل ارتباطی
انسان ها از لحظه ای که به جمع دیگران وارد می شوند (به عبارتی می توان گفت از زمانی که پا به عرصه زندگی می گذارند) در حال برقراری ارتباط و کنش و واکنش های ارتباطی هستند. گاهی خود آغاز کننده هستند و گاهی در معرض ارتباطی قرار می گیرند که از سوی دیگری جریان گرفته است. به هر حال، در هریک از این شرایط کوشش هایی می کنند تا رابطه را به سویی که دوست دارند، هدایت کنند. این کوشش ها از تجربه های پیشین افراد که در جریان روابطی دیگر اندوخته شده است، نشات می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت بر اساس این نظریه انسان ها در تلاشی مدام، در حال جدال با روابط گوناگون هستند گاه در این جدال پیروزند و گاه شکست خورده( همان منبع ).
2- 14- عوامل مؤثر براثر بخشی ارتباط میان فردی
ویژگی هایی که به طور معنی داری بر اثربخشی ارتباطات میان فردی تأثیر دارند عبارتند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، سلامت روانی، زیست شناسی، فیزیولوژی Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، آموزش مهارت، رشته تحصیلی