دانلود پایان نامه درباره احساس امنیت، فرهنگ سیاسی، امنیت اجتماعی، مشارکت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف فعالیت های سیاسی که از دامنه وسیعی شامل عدم دخالت در فعالیت های سیاسی تا داشتن مقام سیاسی برخوردار است .» در واقع مشارکت سیاسی نوعی تظاهر علنی اراده مردم برای تعیین سرنوشت جمعی خود است .
حمایت از ارزش آزادی72 : به معنای فقدان دخالت و ممانعت دولتها ( بطور غالب ) در برابر اشخاص یا تشکل های سیاسی در جامعه به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص خود و یا برخورداری از حقوق اساسی است . و مطلوبیت ارزش آزادی از نظر شهروندان میزان اهمیتی است که هر فرد برای این ارزش قایل است . اشکال مختلف آزادی نیز عبارتست از آزادی بیان ، قلم ، مطبوعات ، عقیده ، دین ، تشکیلات و احزاب سیاسی .
برابری جنسیتی73 : عبارتست از برخورداری مساوی زنان از تمامی امتیازات و حقوقی که مردانی در شرایط برابر با آنها ، از آن بهره مندند بدون اینکه مرد بودن تاثیری در میزان بهره مندی آنها داشته باشد . از نظر مارک تسلر عمومی بودن چنین طرز تفکری برای دمکراتیک بودن فرهنگ سیاسی یک جامعه اساسی است و دمکراسی در حالتی که نیمی از شهروندان از حقوق و و دسترسی برابر به قدرت و نفوذ سیاسی محروم باشند بی معنا است . Tessler,2011:198))
علاقه سیاسی74 : عبارتست از گرایش مثبت عاطفی و روانی فرد نسبت به موضوعات سیاسی اعم از علاقه به بحث های سیاسی ، دنبال نمودن اخبار و رویدادهای سیاسی ، گرایش مثبت نسبت به مشارکت سیاسی .
دانش سیاسی75 عبارتست از میزان اطلاعات و دانش هر فرد از نظام سیاسی موجود و موضوعات مربوطه اعم از شخصیتها ، فرایندها و سیاست های جاری .
حمایت از دمکراسی76 :میزانی که شهروندان از دمکراسی به عنوان شکلی از حکومت در مقایسه با سایر نظام های سیاسی جایگزین حمایت می کنند . ( فینکل ، 2003 : 2 )
تعریف عملیاتی فرهنگ سیاسی دمکراتیک :
همانطور که میدانیم مرحله تعریف عملیاتی ، مرحله ایست که متغیرهاو مفاهیم تحقیق به گونه ای تعریف می شوند که امکان اندازه گیری و سنجش آنها فراهم گردد در واقع این مرحله که از آن به « پایین آمدن از نردبان انتزاع » نیز یاد می شود ، فرایند رسیدن از مفاهیم کلی به نقطه ای است که بتوان گویه های پرسشنامه را به گونه ای تدوین کرد که ترجمان و برگردان مفاهیم باشند.(دواس ، 1384 :58 )
در این تحقیق اولین و مهمترین مفهوم که بدنبال تعریف عملیاتی آن خواهیم بود مفهوم فرهنگ سیاسی دمکراتیک (متغیر وابسته تحقیق) است . این متغیر که در سطح سنجش ترتیبی قرار دارد در مرحله تعریف اسمی و مفهومی از طریق ابعاد و مولفه هایی نظیر مدارای سیاسی ، حمایت از آزادی ، مشارکت سیاسی ، حمایت از برابری جنسیتی ، دانش سیاسی ، علاقه سیاسی و گرایش به حکومت دمکراتیک تعریف گردید .
در این مرحله جهت عملیاتی کردن و سنجش پذیر کردن این مفهوم برای هر کدام از ابعاد مذکور گویه ها و سنجه هایی در نظر گرفته می شود تا از این طریق بتوان به وضعیتی مشاهده پذیر و قابل سنجش دست یافت این گویه ها در ارتباط با هر یک از ابعاد فرهنگ دمکراتیک در جدول زیر فهرست شده اند .
جدول 2-6-2- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک
متغیر
ابعاد
معرف ها

فرهنگ سیاسی دمکراتیک
مدارای سیاسی
موافقت با داشتن شهروندانی از اقلیت های مذهبی در مقام سیاسی
موافقت با برگزاری میتینگ ها ی سیاسی احزاب سیاسی مخالف
مخالفت با تعطیلی روزنامه های مخالف عقاید سیاسی فرد
موافقت با فعالیت سیاسی احزابی که نظرات متضادی با نظر فرد پاسخگو دارند .

حمایت از آزادی
تضمین آزادی عقیده برای افراد از گرایش های فکری گوناگون
آزادی داشتن روزنامه و رسانه برای گرایش های سیاسی گوناگون
آزادی ایجاد تشکیلات سازمانی برای گروههای سیاسی مختلف
مخالفت با سانسور و ممیزی مطبوعات (درجهت حمایت از آزادی بیان )
آزادی تجمعات سیاسی مختلف

مشارکت مدنی – سیاسی
عضویت در حزب و انجمن های سیاسی
عضویت ومشارکت درسازمانهای مدنی
کاندیداتوری برای نقش های سیاسی یا میزان تمایل به آن
مشارکت در جلسات پرسش و پاسخ نقد کاندیداها
فعالیت در روزنامه ها و مطبوعات سیاسی

دانش سیاسی
نام سخنگوی هیات دولت فعلی را بداند .
یکی از مناصب قبلی رئیس جمهور کنونی را نام ببرد .
نام یکی از نایب رئیسان مجلس را بداند .
به این سوال که « سند چشم انداز بیست ساله افق تحولات ایران را تا چه سالی پیش بینی میکند » پاسخ دهد .

حمایت از برابر جنسیتی
مخالفت با در اولویت قرار گرفتن مردها نسبت به زنان در هنگام مواجهه با بیکاری
مخالفت با اینکه مردان رهبران سیاسی بهتری هستند
مخالفت با اینکه تحصیلات برای پسران مهمتر است
مخالفت با اینکه مردان نسبت به زنان مدیران تجاری بهتری هستند

علاقه سیاسی
میزان اهمیت سیاست در زندگی فرد
میزان شرکت در بحث های سیاسی
میزان ترجیح برنامه های سیاسی تلویزیون نسبت به سایر برنامه ها

حمایت از حکومت دمکراتیک
مخالفت با داشتن رهبر قدرتمند
مخالفت با داشتن حکومت نظامی
موافقت با داشتن رژیم سیاسی دموکراتیک
اهمیت و مطلوبیت دموکراسی برای فرد
( گویه ها و معرف های مذکوراز تحقیقات اینگلهارت و تسلر اقتباس شده و توسط نگارنده با شرایط اجتماعی ایران و جامعه آماری مورد مطالعه تطبیق داده شده است )

2-6-2-متغیرهای مستقل :
2-6-2-1- احساس امنیت :
تعریف مفهومی : صاحبنظران بر آنند که امنیت مفهومی بیرونی و عینی و احساس امنیت مفهومی درونی و ذهنی است . مقوله امنیت اولین بار توسط باری بوزان77 (1998 ) بصورت منسجم مورد توجه قرار گرفت . بوزان معتقد است که امنیت را بایستی برابر با رهایی از خطر و تهدید تعریف نمود . از نظر وی امنیت در نبود مساله ای بنام تهدید درک می شود . (Buzan,1998:1) وی نقطه آغازین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران دانسته و معتقد است مساله امنیت در اجتماع شناخته شده و آنچه ما از این مفهوم در ذهن داریم بیشتر به جنبه اجتماعی آن راجع است به این معنا که بیشتر تهدیدات برای افراد ناشی از این حقیقت است که آنها در محیط انسانی به سرمی برند و این محیط بوجود آورنده انواع فشارهای غیر قابل اجتناب اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است . به نظر بوزان امنیت اجتماعی ، نوع وسطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد . امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروههای مختلف اجتماعی از قبیل زنان جوانان ، اقوام و اقلیتها میباشد . امنیت اجتماعی به حفظ ویژگی هایی اشاره دارد که بر اساس آن ، افراد خود را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کند و عبارتست از : توانایی گروههای مختلف صنفی ، قومی ، ملی و جنسی و… در حفظ هویت و ارزش های خود . ( Buzan , Veaver , 1998 :45 )
بنابراین احساس امنیت را می توان این گونه تعریف کرد : حالتی ذهنی و روانی است که معطوف به آزادی از خطرات و تهدیداتی می باشد که جنبه های جانی ، مالی – اقتصادی و سیاسی دارد .
ابعاد احساس امنیت :
با بررسی ادبیات نظری و تحقیقی موجود در حوزه امنیت مشخص شد که اغلب مطالعات این مفهوم را در سه بعد جانی ، اقتصادی و سیاسی مورد مطالعه قرار داده اند و در تعریف عملیاتی آن نیز معرف ها و گویه ها در این سه بعد طرح و مورد سنجش قرار گرفته است .ضمن اینکه نظریه مدنیزاسیون بطور عام و نظریه توسعه انسانی اینگلهارت بطور خاص بیشتر به ابعاد جانی و اقتصادی امنیت نظر داشته اند و آنچه از آن بعنوان امنیت سازنده نام برده اند اشاره به ابعاد جانی و اقتصادی این مفهوم بوده است . توجه به بعد سیاسی امنیت نیز با توجه به موضوع تحقیق که موضوعی مشخصاَ سیاسی است میتواند دارای اهمیت و ارزش مضاعف باشد .
با توجه به توضیحات فوق تعریف هر کدام از ابعاد امنیت عبارتست از :
امنیت جانی : عبارتست از شرایطی که هیچگونه تهدیدی علیه جان افراد جامعه وجود نداشته باشد . ویا در صورت وجود تهدید ، میزان آن درحدی بسیار ناچیز و قابل اغماض باشد . ( صمدی بگه جان ، 1384 ) در واقع منظور از امنیت جانی میزان مصونیتی است که شهروندان از تعرض مجرمین نسبت به موجودیت فیزیکی خود احساس می کنند(کتابی و همکاران ، 1386 ).
امنیت اقتصادی : وضعیت با ثباتی از شرایط و وساختار فعلی و افق روشن و معلوم از آینده است که در آن فرد ، جامعه ، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و بطور بهینه میتوانند به تولید ، توزیع و مصرف بپردازند . ( برومند ، 1387 ) امنیت در سه بعد امنیت سرمایه گذاری ، اشتغال و درآمد و نظام حقوقی کارآمد مطرح است که البته در این تحقیق بیشتر بعد امنیت اشتغال ، درآمد در سطح فردی مد نظر می باشد . امنیت اشتغال و درآمد بطور خاص به معنای طرد هر گونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و کسب در آمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه است . ( جهانیان ، 1381 ) بعبارت دیگر امنیت اقتصادی به شرایطی گفته می شود که در آن فرد میزان در آمد و برخورداری از امکانات مادی را برای پاسخگویی به نیازهای مادی خود کافی دانسته و اطمینان بالایی را نسبت به تامین این میزان در آمد و توانایی اقتصادی در آینده دارد .
امنیت سیاسی : عبارتست از نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت شهروندان نسبت به عدم تضییع حق آزادی بیان و اندیشه توسط دولت و سازمان های سیاسی و اینکه احساس کنند می توانند آزادانه در فعالیت های سیاسی مشارکت داشته باشند(حیدری و همکاران ، 1390 :136 ). یعنی افراد تا چه حد احساس می کنند که می توانند باورهای خود را آزادنه بیان کنند و فعالیت های سیاسی پیامدهای منفی برای آنها داشته باشد .
این متغیر از نوع متغیر های سطح ترتیبی بوده و جدول زیر در بردارنده معرف ها و گویه هایی است که تعریف عملیاتی ابعاد مختلف متغیر احساس امنیت از طریق آنها صورت گرفته و بر اساس طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است :
جدول 2-6-3- معرف ها و گویه های امنیت اجتماعی
متغیر
ابعاد
معرفها
احساس امنیت
امنیت جانی
– میزان احساس امنیت از تردد شبانه درخیابان
– میزان احساس امنیت از برقراری رابطه با افراد غریبه
– میزان احساس امنیت از کمک به سرنشینان اتومبیلی که در خیابان خراب شده
– میزان احساس امنیت از سپری کردن شب به تنهایی در منزل
– میزان احساس امنیت از حضور زنان خانواده درخیابان و معابر عمومی به تنهایی
– میزان احساس امنیت جانی فرد

امنیت اقتصادی
– میزان نگرانی فرد از تامین مالی خانواده .
– میزان تمایل افراد به تعویض شغل دلخواه با شغلی غیر دلخواه اما با درآمدی بیشتر .
– میزان احساس نیاز به یک شغل دوم برای تامین نیازهای اقتصادی .
– اینکه فرد چقدر تمایل دارد در صورت داشتن پول مازاد بر نیاز آنرا در امور تفریحی مانند مسافرت خرج کند .
– اینکه فرد چقدر تمایل دارد پول مازاد بر نیاز خود را برای روز مبادا پس انداز کند .
– اینکه فرد به چه میزان به آینده شرایط اقتصادی خود امیدوار و مطمئن است .
– اینکه فرد به چه میزان شرایط سرمایه گذاری را در جامعه ایمن میداند .
– اینکه فرد به چه میزان پرداخت یارانه را درتامین زندگی خود مهم میداند .
– اینکه فرد به چه میزان تامین اقتصادی خانواده را جزء استرس های دائمی خود می داند .
– اینکه فرد به چه میزان با شرایط اقتصادی خود احساس امنیت اقتصادی دارد .

امنیت سیاسی
– میزان احساس ایمنی جهت عضویت در احزاب و گروههای سیاسی
– میزان احساس ایمنی از فعالیت در یک روزنامه منتقد
– میزان احساس ایمنی از شرکت در اعتراضات سیاسی
– میزان احساس ایمنی از ابراز عقاید و انتقادات نسبت به وضعیت سیاسی کشور
– میزان احساس ایمنی از فعالیت رقابت آمیز با گروههای سیاسی در حین انتخابات
– میزان احساس ایمنی در انجام فعالیت سیاسی

( گویه های بعد امنیت جانی از تحقیقات ناجا (1383) و تحقیق صمدی بگه جان (1386 ) اخذ شده است و معرف های بعد امنیت سیاسی از تحقیقات کامل السعید (1380) اقتباس شده است . )
2-6-2-2- دینداری :
دینداری به معنای التزام عملی و ذهنی به باورهای دینی است . (سراج زاده و همکاران ، 1383 ) تعریف دین و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره فرهنگ سیاسی، برابری جنسیتی، دانش سیاسی، نظام سیاسی Next Entries دانلود پایان نامه درباره پایگاه اقتصادی، طبقه اجتماعی، رسانه های جمعی، شاخص های عینی