دانلود پایان نامه درباره احساس امنیت، انحراف معیار، درصد تجمعی، امنیت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

.

جدول 4-1-10- سرمایه اجتماعی کل
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سرمایه اجتماعی خیلی پایین
سرمایه اجتماعی پایین
سرمایه اجتماعی متوسط
سرمایه اجتماعی بالا
سرمایه اجتماعی خیلی بالا
6
17
128
130
49
8/1
2/5
8/38
4/39
8/14
8/1
7
8/45
2/85
100
جمع
330
100
100
میانگین: 05/84 انحراف معیار : 5/10

4-1-11- دینداری :
جدول 4- 10 معرف نتایج بدست آمده درباره متغیر دینداری است . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه 19 و حداکثر نمره 95 بوده است . میانگین محاسبه شده برای این متغیر 72 و انحراف معیار آن 15 می باشد که بیانگر نمره بالای پاسخگویان در متغیر دینداری است بعبارت بهتر داده های بدست آمده نشان می دهند که پاسخگویان خود را افرادی نسبتاَ دیندار معرفی کرده اند .

جدول 4-1-11- میزان دینداری
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دینداری خیلی پایین
دینداری پایین
دینداری متوسط
دینداری بالا
دینداری خیلی بالا
13
39
66
155
57
9/3
8/11
20
47
3/17
9/3
8/15
8/35
7/82
100
جمع
330
100
100
میانگین: 72 انحراف معیار : 15

4-1-12-امنیت اقتصادی :
جدول فراوانی ذیل وضعیت پاسخگویان را از نظر متغیر احساس امنیت اقتصادی نشان می دهد . مقدار میانگین 17/12 از حداکثر نمره 25 و انحراف معیار آن 9/3 است . مقادیر مذکور مبین وجود حد نسبتاَ پایین احساس امنیت اقتصادی در نزد پاسخگویان است .بررسی درصد تجمعی نیز موید آنست که 75 درصد از پاسخگویان احساس امنیت اقتصادی متوسط و پایینی دارند و تنها 25 درصد از افراد نمونه از احساس امنیت بالا و بسیار بالایی برخوردارند .
جدول 4-1-12- احساس امنیت اقتصادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
امنیت اقتصادی خیلی پایین
امنیت اقتصادی پایین
امنیت اقتصادی متوسط
امنیت اقتصادی بالا
امنیت اقتصادی خیلی بالا
61
74
106
59
30
5/18
4/22
1/32
9/17
1/9
5/18
9/40
73
9/90
100
جمع
330
100
100
میانگین: 17/12 انحراف معیار : 9/3

4-1-13- احساس امنیت جانی :
جدول ذیل معرف توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر احساس امنیت جانی است . مقدار میانگین 75/12 از حداکثر نمره 20 و انحراف معیار آن 3 می باشد که مبین این است که پاسخگویان از احساس امنیت جانی متوسطی برخوردارند . بررسی درصد تجمعی نیز نشان می دهد که بجز حد متوسط احساس امنیت که بیشترین فراوانی را (45 درصد ) به خود اختصاص داده درصد احساس امنیت بالا 29 درصد و میزان احساس امنیت پایین نیز 25 درصد اندازه گیری شده است و درنهایت متوسط کلی احساس امنیت جانی پاسخگویان در حد متوسط و میانه ای ارزیابی شده است .

جدول 4-1-13- احساس امنیت جانی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
امنیت جانی خیلی پایین
امنیت جانی پایین
امنیت جانی متوسط
امنیت جانی بالا
امنیت جانی خیلی بالا
23
60
151
82
14
7
2/18
8/45
8/24
2/4
7
2/25
9/70
8/95
100
جمع
330
100
100
میانگین: 75/12 انحراف معیار : 3

4-1-14- احساس امنیت سیاسی :

این جدول وضعیت پاسخگویان را از لحاظ متغیر احساس امنیت سیاسی نشان می دهد . میانگین 10 از حداکثر نمره مجموع 25 بیانگر احساس امنیت پایین پاسخگویان است . بررسی ستون درصد تجمعی نشان می دهد که 65 درصد از پاسخگویان از احساس امنیت سیاسی پایین و بسیار پایین برخوردارند . ودر مقابل تنها 20 درصد از افراد از نظر سیاسی احساس امنیت بالایی دارند .

جدول 4-1-14- احساس امنیت سیاسی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
امنیت سیاسی خیلی پایین
امنیت سیاسی پایین
امنیت سیاسی متوسط
امنیت سیاسی بالا
امنیت سیاسی خیلی بالا
146
69
51
55
9
2/44
9/20
5/15
7/16
7/2
2/44
2/65
6/80
3/97
100
جمع
330
100
100
میانگین: 10 انحراف معیار : 4

4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل :
احساس امنیت کلی متغیری است که از ترکیب سه متغیر پیشین(احساس امنیت اقتصادی ، جانی و سیاسی ) بدست می آید . میانگین این متغیر 35 از حداکثر نمره مجموع 70 و انحراف معیار آن 8 می باشد . 37 درصداز احساس امنیت پایین و خیلی پایین برخوردارند . 47 درصد از احساس امنیت متوسط و 15 درصد از احساس امنیت بالا و خیلی بالا برخوردارند که موید آنست که پاسخگویان در مجموع از نظر میزان احساس امنیت در سطح متوسط پایین قرار دارند .

جدول 4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
احساس امنیت خیلی پایین
احساس امنیت پایین
احساس امنیت متوسط
احساس امنیت بالا
احساس امنیت خیلی بالا
24
99
157
46
4
3/7
30
6/47
9/13
2/1
3/7
3/37
8/84
8/98
100
جمع
330
100
100
میانگین: 35 انحراف معیار : 8

4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب :
جدول ذیل حاوی داده ها درباره متغیر میزان استفاده از رسانه های مکتوب (کتاب ، روزنامه و مجله ) است . بررسی جدول فراوانی و درصد پاسخ ها مشخص می کند که 67 درصد از پاسخ گویان در طول شبانه روز دو ساعت و کمتر ، 15 درصد بین دو تا 3 ساعت و 17 درصد بیش از 3 ساعت برای این نوع رسانه وقت اختصاص می دهند . بطور میانگین پاسخگویان 2/2 ساعت در شبانه روز از این رسانه استفاده می کنند .

جدول 4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک ساعت
بین یک تا دو ساعت
دو تا سه ساعت
سه تا چهار ساعت
پنج ساعت و بیشتر
120
101
50
41
18
4/36
6/30
2/15
4/12
5/5
4/36
77
1/82
5/94
100
جمع
330
100
100
میانگین: 2/2 انحراف معیار : 2/1

4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری داخلی :
این جدول معرف وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی و رادیویی داخلی است . در این مورد نیز وضعیتی مانند متغیر پیشین ( میزان استفاده از رسانه های مکتوب )حاکم است .میانگین استفاده از این نوع رسانه 2/2 ساعت است . 4/62 درصد دو ساعت و کمتر ، 23 درصد بین دو تا سه ساعت و 14 درصد بیش از 3 ساعت در طول شبانه روز از این رسانه بهره می گیرند .

جدول 4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک ساعت
بین یک تا دو ساعت
دو تا سه ساعت
سه تا چهار ساعت
پنج ساعت و بیشتر
109
97
77
32
15
39
4/29
3/23
7/9
5/4
39
4/62
8/85
5/95
100
جمع
330
100
100
میانگین: 2/2 میانه : 2 انحراف معیار : 1/1

4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری خارجی :
میزان استفاده از شبکه های تلویزیونی و رادیویی ( ماهواره ) سومین جنبه از متغیر استفاده از رسانه های جمعی است با توجه به داده های بدست آمده وضعیت پاسخگویان درباره این نوع رسانه کاملاَ متفاوت است به این ترتیب که حدود 70 درصد از پاسخگویان گزینه عدم استفاده و یا صرف کمتر از یک ساعت در شبانه روز را انتخاب کرده اند و تنها 30 درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند که بیش از یک ساعت در شبانه روز از این رسانه استفاده می کنند .

جدول 4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره )
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک ساعت (1)
بین یک تا دو ساعت(2)
دو تا سه ساعت (3)
سه تا چهار ساعت (4 )
پنج ساعت و بیشتر (5 )
232
39
32
13
14
3/73
8/11
7/9
9/3
2/4
3/73
1/82
8/91
8/95
100
جمع
330
100
100
میانگین: 6/1 میانه : 1 انحراف معیار : 1

4-1-19- استفاده از اینترنت :
جدول ذیل وضعیت پاسخگویان را بر حسب میزان استفاده از اینترنت نشان می دهد . با توجه به داده های مندرج در این جدول حدود 70 درصد از پاسخگویان در طول شبانه روز دو ساعت و کمتر از وقت خود را به استفاده از اینترنت اختصاص می دهند . 21 درصد در حدود 2 تا 3 ساعت و تنها میزانی کمتر از 10 درصد ، بیش از 3 ساعت را به استفاده از این رسانه اختصاص می دهند .

جدول 4-1-19- استفاده از اینترنت
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک ساعت (1)
بین یک تا دو ساعت(2)
دو تا سه ساعت (3)
سه تا چهار ساعت (4 )
پنج ساعت و بیشتر (5 )
119
108
71
24
8
1/36
7/32
5/21
3/7
4/2
1/36
8/68
3/90
6/97
100
جمع
330
100
100
میانگین: 07/2 میانه : 2 انحراف معیار : 04/1

4-1-20- مصرف رسانه ای کل :
مصرف رسانه ای کل متغیری است که از ترکیب چهار متغیر پیشین ( استتفاده از رسانه های مکتوب ، استفاده از تلویزیون و رادیو داخلی ، استفاده از شبکه های ماهواره ای و استفاده از اینترنت ) به دست آمده است .حداقل نمره ممکن در این متغیر 8 و حداکثر نمره 33 است که از این بین میانگین بدست آمده 18/16 ، و انحراف معیار 3/5 می باشد . براساس داده های مندرج در این جدول 5/48 درصد از پاسخگویان در حد پایین تر از متوسط از مجموع رسانه های جمعی استفاده می کنند . 29 درصد در حد متوسط به این رسانه ها وقت اختصاص می دهند و 21 درصد درحد بالاتر از متوسط از این رسانه ها بهره می گیرند .
جدول 4-1-20- مصرف رسانه ای کل
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین(1)
پایین(2 )
متوسط (3)
بالا (4 )
خیلی بالا (5 )
81
79
95
59
16
5/24
9/23
8/28
9/17
8/4
5/24
5/48
3/77
2/95
100
جمع
330
100
100
میانگین: 18/16 میانه : 16 انحراف معیار : 3/5

4-1-21- تحصیلات :
در جدول ذیل توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر تحصیلات ارائه شده است . طبق ویژگی خاص جامعه آماری تحقیق ( دبیران دبیرستان ها و اساتید دانشگاهها ) حداقل مقدار تحصیلات لیسانس و حداکثر آن دکتری است که از این بین بیشترین فراوانی 145 نفر معادل 9/43 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات لیسانس هستند 5/28 درصد فوق لیسانس و 6/27 درصد دارای دکتری تخصصی هستند .
جدول 4-1-21- تحصیلات
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
145
94
91
9/43
5/28
6/27
9/43
5/72
100
جمع
330
100
100

4-1-22- درآمد
در جدول ذیل میزان درآمد پاسخگویان ارائه شده است . مقدار میانگین بدست آمده برای این متغیر دو میلیون هشتصد و چهل و پنج هزار تومان و میزان انحراف معیار 1305000 تومان است که نشان دهنده تفاوت و پراکندگی شدید داده ها از میانگین است که البته بیشتر به دلیل حضور دو گروه درآمدی متفاوت در حجم نمونه و اختلاف زیاد در آمد قشر اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش است . نمودار ستونی نیز یک نسبت عکس و نزولی را بین دو محور فراوانی و میزان درآمد نمایش می دهد که باز به دلیل تعداد بیشتر کارمندان آموزش و پرورش و در آمد کم آنها و تعداد کم اساتید در نمونه انتخابی و میزان درآمد زیاد آنها نسبت به گروه اول است . گروهبندی پاسخگویان را بر حسب شاخص در آمد به ترتیب زیر می توان ارائه کرد : 8/34 درصد در گروه درآمدی پایین ، 4/26 درصد در گروه درآمدی متوسط پایین ، 4/ 16 درصد درگروه متوسط ، 2/14 درصد در گروه متوسط بالا و 2/8 درصد در گروه در آمدی بالا قرار میگیرند .

جدول 4-1-22- درآمد
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین(1)
متوسط پایین(2 )
متوسط (3)
متوسط بالا (4 )
بالا (5 )
115
87
54
47
27
8/34
4/26
4/16
2/14
2/8
8/34
2/61
6/77
8/91
100
جمع
330
100
100
میانگین: 2845000 تومان انحراف معیار : 1305000

4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی :
جدول ذیل وضعیت پاسخگویان را از لحاظ متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی ( طبقه اجتماعی ) مشخص می کند متغیر مذکور یک متغیر ترکیبی است که از داده های بدست آمده درباره تحصیلات ، میزان در آمد ، شغل و مسکن حاصل شده است .بر اساس نتایج بدست آمده 6/43 درصد از پاسخگویان در گروه پایین قرار میگیرند و پس از آن ، 5/14 درصد در گروه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره درصد تجمعی، مشارکت اجتماعی، انحراف معیار، اعتماد نهادی Next Entries دانلود پایان نامه درباره انحراف معیار، درصد تجمعی، فرهنگ سیاسی، دانش سیاسی