دانلود پایان نامه درباره ——–، 0.50، 0.66، 0.44

دانلود پایان نامه ارشد

من adidas
1 جدا از هم

2 هم‌پوشاني خيلي کم

3 هم‌پوشاني کم

4 هم‌پوشاني متوسط

5 هم‌پوشاني زياد

6 هم‌پوشاني خيلي زياد

7 هم‌پوشاني کامل

جنسيت :زن ( مرد (

سن : 15 تا 20 سال ( 20 تا 25 سال ( 25 تا 30 سال ( 30 تا 35 سال ( 35 تا 40 سال ( بيشتر از 40 سال (
تحصيلات : ديپلم ( فوق ديپلم ( ليسانس ( فوق ليسانس ( دکتري (

ميزان درآمد ماهيانه : کمتر از يک ميليون تومان ( از 1 ميليون تا 1.500 هزارتومان ( از 1.500 تا 2ميليون تومان ( از 2ميليون تا 2.500 هزارتومان ( بيشتر از دوونيم ميليون تومان (
چند وقت است که از اين برند استفاده مي کنيد ؟کمتر از 6 ماه ( 6ماه تا 1 سال ( 1تا 2 سال ( 2تا 3 سال ( 3تا4سال ( 4تا5سال ( بيشتر از 5 سال(
چندمين بار است که اين برند را خريداري مي‌کنيد ؟ کمتر از 10 بار ( بين 10 تا 20 بار ( بيشتر از 20 بار (

پيوست 2- خروجي برنامه ليزرل

DATE: 7/23/2013
TIME: 12:55
L I S R E L 8.71
BY
Karl G. J?reskog & Dag S?rbom
This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2004
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com
The following lines were read from file E:SystomMe1392-04-0192.4.29Yasaman.KarimPourMODEL.SPJ:
Raw Data from file ‘E:SystomMe1392-04-0192.4.29Yasaman.KarimPourLISREL.psf’
Latent Variables Indep1 Indep2 Indep3 Indep4 Indep5 Indep6 Indep7 Indep8 Depen
Relationships
X1.1 = Indep1
X1.2 = Indep1
X1.3 = Indep1
X1.4 = Indep1
X1.5 = Indep1
X1.6 = Indep1
X1.7 = Indep1
X1.8 = Indep1
X1.9 = Indep1
X1.10 = Indep1
X1.11 = Indep1
X2.1 = Indep2
X2.2 = Indep2
X2.3 = Indep2
X2.4 = Indep2
X2.5 = Indep2
X2.6 = Indep2
X2.7 = Indep2
X2.8 = Indep2
X3.1 = Indep3
X3.2 = Indep3
X3.3 = Indep3
X3.5 = Indep3
X3.4 = Indep3
X3.7 = Indep3
X3.6 = Indep3
X4.1 = Indep4
X4.2 = Indep4
X5.1 = Indep5
X5.2 = Indep5
X6.1 = Indep6
X6.2 = Indep6
X6.3 = Indep6
X7.1 = Indep7
X7.2 = Indep7
X8.1 = Indep8
X8.2 = Indep8
X8.3 = Indep8
X8.4 = Indep8
Y1.1 = Depen
Y1.2 = Depen
Y1.3 = Depen
Y1.4 = Depen
Y1.5 = Depen
Depen = Indep1 Indep2 Indep3 Indep4 Indep5 Indep6 Indep7 Indep8
Path Diagram
End of Problem
Sample Size = 384
Covariance Matrix
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 X1.1
——– ——– ——– ——– ——– ——–
Y1.1 2.72
Y1.2 1.45 2.31
Y1.3 1.88 1.94 3.13
Y1.4 0.39 0.41 0.54 0.93
Y1.5 1.50 1.48 2.04 0.62 2.49
X1.1 0.90 0.79 0.97 0.32 1.20 1.98
X1.2 0.77 0.85 1.14 0.33 1.29 1.40
X1.3 0.50 0.27 0.39 0.25 0.51 0.49
X1.4 0.72 0.55 0.73 0.34 0.92 0.71
X1.5 0.57 0.68 0.87 0.23 0.93 0.50
X1.6 0.40 0.57 0.74 0.19 0.77 0.24
X1.7 0.84 0.59 0.97 0.29 1.01 0.76
X1.8 0.94 0.65 0.79 0.41 0.92 0.57
X1.9 1.04 0.58 0.77 0.34 0.80 0.55
X1.10 1.03 0.83 1.11 0.39 1.01 0.54
X1.11 0.62 0.68 0.76 0.30 0.63 0.52
X2.1 1.34 0.91 1.68 0.42 1.38 1.08
X2.2 0.84 0.51 1.17 0.21 1.19 1.00
X2.3 0.78 0.61 0.92 0.45 0.98 0.88
X2.4 0.48 0.48 0.80 0.36 1.06 0.88
X2.5 0.42 0.27 0.61 0.33 0.89 0.84
X2.6 0.73 0.56 1.08 0.33 1.38 0.89
X2.7 1.00 1.23 1.23 0.26 1.26 1.05
X2.8 0.93 0.66 0.96 0.42 1.10 0.70
X3.1 0.84 1.18 1.47 0.34 1.35 0.96
X3.2 0.77 0.88 1.21 0.45 1.29 0.86
X3.3 0.91 0.63 0.94 0.49 1.10 0.66
X3.4 1.08 0.94 1.19 0.59 1.22 0.63
X3.5 1.27 0.78 1.33 0.53 1.46 0.89
X3.6 1.72 1.34 1.70 0.44 1.90 1.32
X3.7 0.93 0.54 0.84 0.47 1.07 0.79
X4.1 1.16 0.80 1.26 0.45 1.28 0.65
X4.2 0.57 0.41 0.36 0.42 0.55 0.22
X5.1 1.05 1.01 1.48 0.21 1.37 1.06
X5.2 1.10 0.89 1.44 0.30 1.23 0.93
X6.1 0.86 0.57 0.59 0.33 0.65 0.54
X6.2 0.83 0.58 0.69 0.23 0.65 0.45
X6.3 0.66 0.51 0.51 0.39 0.70 0.42
X7.1 0.62 0.39 0.66 0.42 0.78 0.40
X7.2 0.75 0.51 0.74 0.26 0.95 0.45
X8.1 0.62 0.46 0.74 0.25 0.79 0.56
X8.2 0.78 0.47 0.79 0.12 0.76 0.73
X8.3 0.77 0.49 0.67 0.12 0.62 0.55
X8.4 0.80 0.47 0.68 -0.01 0.65 0.55
Covariance Matrix
X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7
——– ——– ——– ——– ——– ——–
X1.2 2.22
X1.3 0.47 0.77
X1.4 0.84 0.66 1.29
X1.5 0.60 0.33 0.52 3.01
X1.6 0.57 0.19 0.22 1.75 3.39
X1.7 0.63 0.46 0.60 0.71 0.79 2.21
X1.8 0.58 0.28 0.51 0.52 0.47 0.57
X1.9 0.89 0.43 0.68 0.51 0.65 0.45
X1.10 0.59 0.46 0.64 0.70 0.51 0.66
X1.11 0.71 0.30 0.46 0.61 0.30 0.54
X2.1 1.11 0.46 0.81 0.68 0.41 0.87
X2.2 1.20 0.54 0.64 0.84 0.80 0.80
X2.3 0.88 0.50 0.68 0.68 0.40 0.87
X2.4 0.86 0.45 0.59 0.92 0.73 0.58
X2.5 1.04 0.55 0.83 0.61 0.43 0.43
X2.6 1.22 0.47 0.85 0.86 0.73 0.53
X2.7 1.21 0.33 0.57 0.78 0.37 0.65
X2.8 0.88 0.44 0.62 0.59 0.57 0.65
X3.1 1.31 0.25 0.66 0.59 0.76 0.45
X3.2 1.15 0.40 0.71 0.69 0.74 0.61
X3.3 0.92 0.50 0.81 0.65 0.54 0.47
X3.4 0.83 0.53 0.78 0.67 0.72 0.68
X3.5 0.96 0.67 0.79 0.95 0.80 0.69
X3.6 1.38 0.69 0.82 0.96 0.61 0.91
X3.7 0.73 0.70 0.83 0.48 0.32 0.60
X4.1 0.69 0.38 0.52 0.60 0.68 0.58
X4.2 0.18 0.27 0.37 0.47 0.23 0.40
X5.1 1.20 0.39 0.73 0.78 0.54 0.85
X5.2 0.89 0.35 0.56 0.74 0.67 0.84
X6.1 0.48 0.41 0.48 0.39 0.29 0.53
X6.2 0.35 0.35 0.47 0.44 0.25 0.50
X6.3 0.36 0.39 0.54 0.50 0.20 0.54
X7.1 0.46 0.49 0.61 0.44 0.17 0.50
X7.2 0.60 0.54 0.68 0.78 0.36 0.59
X8.1 0.50 0.37 0.66 0.41 0.10 0.40
X8.2 0.77 0.34 0.54 0.50 0.43 0.47
X8.3 0.54 0.26 0.42 0.50 0.44 0.23
X8.4 0.50 0.28 0.44 0.47 0.44 0.23
Covariance Matrix
X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X2.1 X2.2
——– ——– ——– ——– ——– ——–
X1.8 1.38
X1.9 0.66 2.18
X1.10 0.86 1.22 2.24
X1.11 0.67 0.36 0.73 2.28
X2.1 0.82 0.55 1.07 0.82 2.78
X2.2 0.48 0.50 0.81 0.52 2.00 3.12
X2.3 0.44 0.48 0.56 0.73 1.53 1.82
X2.4 0.25 0.41 0.64 0.23 1.34 1.56
X2.5 0.28 0.70 0.55 0.48 0.87 1.14
X2.6 0.55 0.72 0.97 0.69 1.49 1.58
X2.7 0.45 0.50 0.53 0.78 1.18 1.48
X2.8 0.62 0.63 0.64 0.58 1.08 1.07
X3.1 0.59 0.66 0.68 0.88 1.29 1.29
X3.2 0.59 0.67 0.70 0.66 0.96 1.08
X3.3 0.69 0.97 0.84 0.57 0.75 0.70
X3.4 0.62 0.79 0.74 0.48 1.04 0.98
X3.5 0.81 1.25 1.38 0.50 1.11 1.08
X3.6 0.87 0.85 1.06 0.74 1.53 1.26
X3.7 0.47 0.73 0.81 0.48 0.89 0.90
X4.1 0.95 1.08 1.17 0.56 0.97 0.67
X4.2 0.44 0.46 0.59 0.40 0.41 0.44
X5.1 0.62 0.57 0.56 0.65 1.43 1.50
X5.2 0.72 0.34 0.62 0.78 1.41 1.21
X6.1 0.45 0.49 0.43 0.37 0.52 0.30
X6.2 0.56 0.52 0.69 0.31 0.38 0.28
X6.3 0.58 0.50 0.51 0.48 0.44 0.42
X7.1 0.26 0.46 0.53 0.31 0.61 0.67
X7.2 0.43 0.66 0.61 0.51 0.55 0.66
X8.1 0.26 0.40 0.53 0.12 0.93 1.17
X8.2 0.24 0.58 0.43 0.10 1.12 1.29
X8.3 0.16 0.47 0.31 0.08 1.01 1.25
X8.4 0.15 0.37 0.16 0.25 1.07 1.18
Covariance Matrix
X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8
——– ——– ——– ——– ——– ——–
X2.3 2.14
X2.4 1.30 2.30
X2.5 0.99 1.45 2.26
X2.6 1.15 1.67 1.76 2.59
X2.7 1.23 1.38 1.09 1.44 3.35
X2.8 0.89 0.94 1.01 1.21 1.06 1.40
X3.1 1.02 0.96 0.89 1.29 1.42 0.85
X3.2 0.94 0.79 0.74 1.03 1.03 0.71
X3.3 0.66 0.64 0.98 0.91 0.82 0.82
X3.4 0.88 0.79 0.66 0.69 0.81 0.85
X3.5 0.90 0.91 0.76 1.19 0.85 0.96
X3.6 1.06 1.03 0.81 1.23 1.31 1.15
X3.7 0.84 0.75 0.97 1.09 0.65 0.83
X4.1 0.53 0.50 0.57 0.95 0.56 0.88
X4.2 0.65 0.45 0.42 0.44 0.39 0.53
X5.1 1.06 0.86 1.05 1.41 1.74 1.01
X5.2 1.06 0.78 0.94 1.14 1.39 1.01
X6.1 0.45 0.34 0.28 0.46 0.20 0.45
X6.2 0.41 0.24 0.26 0.36 0.31 0.39
X6.3 0.52 0.26 0.41 0.42 0.38 0.44
X7.1 0.67 0.59 0.68 0.63 0.46 0.49
X7.2 0.61 0.57 0.65 0.69 0.74 0.63
X8.1 0.99 0.80 0.73 0.83 0.84 0.52
X8.2 0.85 0.90 0.78 0.93 0.70 0.59
X8.3 0.84 0.85 0.69 0.77 0.63 0.53
X8.4 0.77 0.82 0.67 0.88 0.75 0.62
Covariance Matrix
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
X3.1 2.79
X3.2 1.89 2.49
X3.3 1.13 1.13 1.70
X3.4 1.19 1.20 1.22 1.93
X3.5 1.18 1.27 1.34 1.36 2.66

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ارزش افزوده اقتصادی، رگرسیون چندگانه