دانلود پایان نامه درباره نیروی انسانی، عملکرد سازمان، روابط انسانی، مدینه فاضله

دانلود پایان نامه ارشد

.(عباسی ، 1389 ،31)
دانشمندان فکر می کردند که تناقضات و تضادها ، علایمی قابل رویت از جهانی ناقص و کمال نایافته است، دنیایی که بالاخره روزی درک بهتری از آن خواهیم داشت، و دنیایی که یک روز سازمان یافته تر خواهد شد، آنان فکر میکردند که بالاخره روزی خواهد رسید که راه درستی برای پرورش و تربیت فرزندانمان به وجود آید. دیگر آزادی در حکم جوازی برای سوء استفاده از آزادی ، خشونت یا حتی جنگ و ستیز نخواهد بود و ثروت برای بعضی ها ، دیگر الزاما” به معنای فقر و گرسنگی برای دیگران نخواهد بود.متفکران فکر می کردند که ما تنها «دانایی» و «اراده» را برای حل یک چنین تناقضات و تضادهایی کم داریم. ما آنقدرها درباره چگونگی عملکرد چیزها اطلاع نداشتیم ، ولی بالاخره باید آن چیزی که دانشمندان آن را «نظریه ی جامع »13 نامیده اند ابداع شود، و آنچنانکه «استفن هاوکینگ»14 -فیزیکدان کمبریج- احیانا” از روی طعنه مطرح کرده با استفاده از این نظریه جامع خواهیم توانست مقصود و منظور خدا را بدانیم. در حوزه علمی چالزبی.هندی کتابهایی نوشته است که اشاره به این حقیقت داشت که بالاخره باید راه درستی برای اداره سازمان ها ،تشکیلات و حیات دنیایی ما حتی در صورتی که ماهیت آن را کاملا” نشناسیم وجود داشته باشد.او در آن زمان تحت تاثیراین عقیده بود که هر چیزی در تئوری می تواند قابل درک ، قابل پیش بینی ، و کاملا” قابل مدیریت باشد. (فیاضی، 1388، 94)
چارلز به «تئوری جامع» یا به امکان رسیدن به کمال اعتقادی ندارد. او معتقد است که تناقض و تضاد امری ضروری ،چاره ناپذیر ،همیشگی و متغییر است. هر چه زمانه آشفته تر باشد، دنیا پیچیده تر و تناقض و تضاد بیشتر خواهد بود. ما می توانیم و باید بتوانیم تیزی و تندی بعضی از تضادها و اختلافات را کاهش دهیم، بی ثباتی ها را به حداقل برسانیم و آشفتگی ها و کلاف های سردرگم موجود در تناقضات را بشناسیم ، ولی نمیتوانیم آن ها را نابود کنیم ، یا کاملا” حل و فصل کنیم ، ویا از آن ها فرار کنیم. تضاد و تناقض درست مثل هوا است ، امری که باید با آن ساخت و زندگی کرد، ونه اینکه آن را به کناری گذاشت.هرچه جنبه های بد و ناجور هوا تعدیل گردد ، موجبات فرح و انبساط مردم فراهم می شود ، و بیشترین استفاده را به عنوان نشانه هائی فرا راه ما خواهد داشت. باید وجود تناقضات و تضادها را بپذیریم ، با آن ها برخورد کنیم ، و کاری کنیم که آن ها در کار ،زندگی ، جامعه و در میان ملت ها معنا و مفهوم پیداکنند. (Fu ,2008,189)
در ذات هر چیزی تعارض و تناقض نهفته است . زندگی ، هرگز راحت و آسوده ،قابل کمال یافتن ، یا کاملا” قابل پیش بینی نخواهد بود. شاید گذشته زندگی را بتوان بخوبی شناخت، ولی ما مجبوریم آن را به آینده پیوند بزنیم.برای این که زندگی را در همه سطوح قابل زیست کنیم ، چاره ای جز این نداریم که استفاده ازتعارضات و تناقضات ( یعنی موازنه بین تعارضات و ناسازگاری ها) را به عنوان دعوتی برای یافتن راه و روشی بهتر فرا گیریم.«فرانسیس اسکات کی فیتزجرالد»15 نویسنده معروف آمریکایی یکبار گفته بود که « اگر می خواهید بدانید دارای قدرت مغزی فوق العاده ای هستید، خود را اینگونه بیازمائید که آیا در حالی که دو نظریه متضاد را همزمان در سر دارید می توانید قدرت عمل را در خود نگه دارید یا خیر. اگر چنین شد و توانستید ، بنابراین دیگران با مشکل مواجهند ، زیرا کمتر قدرت مغزی فوق العاده ای را می توان این روزها مشاهده کرد.» . «شوماخر» نیز در کتاب معروف خود یعنی «کوچک زیباست» چه خوب گفته است که :« بعضی از مردم همواره علاقمندند برای راه حل نهایی سرو صدا بپا کنند و سرو دست بشکنند ، ولی مگر می توان در زندگی راه حل نهایی دیگری جز مرگ پیدا کرد؟ وظیفه اساسی ما در کارهای خلاق و سازنده همواره این است که بتوانیم نوعی موازنه را برقرار سازیم. البته زندگی توام با تعارض و تناقض چندان راحت و آسوده هم نیست. این حالت می تواند شبیه به قدم زدن در جنگلی تاریک در شبی بدون مهتاب باشد. زندگی همراه با تضاد می تواند وهم آور، و در پاره ای اوقات تجربه ای ترسناک باشد. در حالی که حس جهت یابی خود را گم کرده اید ،همه درخت ها و بوته ها گویی بر سر شما فرود می آیند ، و هر قدمی که بر می دارید ، به مانع جدیدی برخورد می کنید؛ در این حالت هر صدای کوچکی چند برابر به نظر می رسد، و صدای خش خش برگها نیز بیشتر از آنچه هست به گوش می رسد ؛ بوی خطر به مشام می رسد؛ و به نظر می رسد بی حرکت ماندن به مراتب از حرکت کردن بهتر و ایمن تر است. صبح به هر حال فرا می رسد ، و شما پیش پای خود را به وضوح می بینید. بنابراین جهان ما نیز در صورتی که بتوانیم تعارض ها و تناقض ها را روشن کنیم جائی متفاوت خواهد شد، و ایمن تر به نظر میرسد.(B,Handy, 1998, 36)

(2-2-3) سیر تکاملی اندیشه تعارض
با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سال های اخیر ، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد:
(2-2-3-1) نظریه سنتی تعارض16 : اساس این نظریه براین فرض گذاشته شده بود که باید از تعارض اجتناب کرد ، چون از دیدگاه مزبور تعارض موجب ویرانی گروه و سازمان می شود.در این دیدگاه تعارض بار منفی داشت و مترادف واژگانی چون سرکشی ، تمرد ، ویرانی ، و بی منطقی بود که بدین صورت بار منفی آن فزونی می یافت چرا که از دیدگاه این نظریه کارکرد های زیان باری در درون سازمان داشت.( صلاحیان ،1389، 24)
(2-2-3-2) نظریه روابط انسانی17 : این نظریه تعارض را امری طبیعی می داند که در هر سازمانی پیامد های حتمی و مسلمی دارد؛ بی ضرر و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می کند. (همان منبع، 24)

(2-2-3-3) نظریه تعاملی18 : این نظریه سومین نظریه و مهمترین دیدگاه در سال های اخیر می باشد . در این دیدگاه تعارض نه تنها می تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند بلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیتهای سازمانی به شمار می آید. (فیاضی، 1388، 94)
به طور واضح رویکرد تعامل گرایان استدلال نمی کند که همه تعارضات سازنده و مفید هستند. یقینا” تعارضاتی وجود دارند که بر اثربخشی تأثیر منفی دارند. بر اساس نظریه تعامل گرایان در چنین مواردی مدیریت باید در جهت کاهش تعارض برآید.نظریه تعامل گرایان نسبت به نظریه سنتی نقش وسیعی برای مدیران در برخورد با تعارض قائل است. کار مدیر ، ایجاد محیطی است که تعارض سازنده به وجود آید، اما نباید اجازه دهد که چنین تعارضاتی به حد افراطی برسد که سازمان را دچار نوعی بیماری و آسیب کند.براساس نظریه تعامل گرایان ، سطوح تعارض کم یا زیاد، نامطلوب است.و ضعیت ب، سطح بهینه و مطلوب تعارض را نشان می دهد. در ناحیه الف برعکس ناحیه ب ، مدیر را ملزم می سازد تا تعارض را برای تحقق منافع کامل آن، تحریک کند. در ناحیه سمت راست ب مدیر لازم است تلاش کند تا تعارض کاهش یابد. ( (Robbins, 2006,292

تعارض و اثربخشی19 سازمانی
زیاد

اثر بخشی سازمانی

ج ب الف کم
زیاد سطح تعارض کم

نمودار( 2-1)؛ منبع: ( (Robbins, 2006,292

وضعیت های تعارض
نتایج اثربخشی سازمان
ویژگی داخلی سازمان ها
نوع تعارض
سطح تعارض
وضعیت
کم
بی تحرکی، رکود، عدم حساسیت به تغییر
مخرب
کم یا هیچ
الف
زیاد
پرتحرک، خودمنتقد، مبدع
سازنده
بهینه
ب

کم
مغشوش، آشوب زده، بدون همکاری
مخرب
زیاد
ج
جدول (2-1)

به نظر می رسد مدیران در تعیین وضعیت های دارای تعارض بالا و ارائه راه حل برای آن ها ، با مشکل
کمتری مواجه هستند. اما شناخت و درک اینکه چه موقع باید تعارض را تحریک کرد ، داستان دیگری است. برای خیلی از مدیران تصور ایجاد تعارض عمدی دشوار است.(رضائیان ،1381، 95 (

(2-2-4) مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض
نگاهی تحقیقی به روند نگرش ها درباره تعارض نشان می دهد که روی هم رفته نظریات از حالت منفی به وضعی مثبت تغییر شکل داده اند.توماس معتقد است امروزه طرز فکر ها نسبت به تعارض تغییر یافته است.اکنون اعتقاد بر این است که تا زمانی که دو یا چند انسان با هم زندگی می کنند به خاطر عقاید ، تجربیات ، دیدگاه ها ، انتظارات ، آینده نگری ها و ارزش های متفاوت آن ها ، امکان پدید آمدن تعارض وجود دارد و نمیتوان آن را به طور کلی از بین برد. او می گوید حتی در جوامع اتوپیاپی (مدینه فاضله) که بیشترین هماهنگیها مورد نظر بوده باز تعارض وجود داشته است. نتیجه اینکه بهترین سازمان ها، سازمان های بدون تعارض نیستند، بلکه سازمان هایی هستند که با تعارض با مدیریت صحیح برخورد میکنند و در مسأله تعارض سهیم میشوند و آن را به طور سازنده ای حل می کنند . بنابراین درک و آگاهی از تعارض و چگونگی برخورد با آن ، می تواند هم به بالا رفتن بازدهی و بهره وری سازمان و هم به اصلاح روابط بین افراد بیانجامد.
(سلیمانی ، 1384، 23)
میرکمالی نگرشهای قدیم و جدید راجع به تعارض را مقایسه کرده است که در جدول (2-2) ملاحظه میشود:
مقایسه نگرش های قدیم و جدید راجع به تعارض

نگرش قدیم
نگرش جدید
1
تعارض اجتناب پذیر است.
تعارض اجتناب ناپذیر است.
2
تعارض یا حاصل اشتباهات مدیریت در طرح ریزی و اداره سازمان هاست یا به وسیله مشکل سازان به وجود می آید.
تعارض به علل متعددی مثل ساختار سازمان ، تفاوت در اهداف، تفاوت در ادراک و ارزش های نیروی انسانی و غیره به وجود می آید.
3
تعارض سازمان را در هم می شکند و از اجرای بهینه ممانعت می کند.
تعارض سبب همکاری و همچنین دوری سازمان از عملکرد های غیرهمگون در درجات و سطوح مختلف میشود.
4
وظیفه مدیریت از بین بردن تعارض است.
وظیفه مدیریت اداره سطوح مختلف تعارض و حل آن برای اجرای بهینه سازمانی است.
5
اجرای بهینه سازمانی نیاز به از بین بردن تعارض دارد.
اجرای بهینه سازمانی به سطح متعادل یا متوسطی از تعارض نیاز دارد.

جدول (2-2) ؛منبع: (میرکمالی ، 1381، 51)

(2-2- 5) ماهیت تعارض
شکل 2-1 ماهیت تعارض سازمانی را نشان می دهد، هنگامی که گروه ها برای تحقق یک هدف واحد کوشش میکنند، دشمنی آنها نسبت به یکدیگر بسیار ناچیز یا صفر است. اقدامهای آنها در چارچوب مقررات و روشها انجام می گیرد و محتمل ترین نتیجه نیز رقابت است.به هر حال هنگامی که هدف های یک گروه ، هدفهای گروه دیگر را به خطر می اندازد، بین دو گروه دشمنی آشکار وجود دارد. و هنگامی که تعداد کمی مقررات و روش ، رفتار آنها را تنظیم می کند، احتمال ایجاد تعارض وجود دارد. آنگاه که تعارض ایجاد شد ، هدف های گروهی بی نهایت مهم شده ، دشمنی افزایش یافته ، مقررات و روش ها دستخوش هرج ومرج خواهند بود.
(الیاسی،1388 ،46)

رابطه تعارض و رقابت

شکل (2-1)؛ منبع: (E.Riggio,2002, 318)

(2-2-6) زیان های ناشی از تعارض
اگر تعارض شدید باشد ،چندین نتیجه منفی برای سازمان به بار خواهد آورد. زیان های ناشی از تعارض به شرح زیر است:

(2-2-6-1) هدر رفتن وقت و انرژی سازمان
اگر در سازمانی بین گروه ها اختلاف نظر ، تضاد یا تعارض وجود داشته باشد ، آن سازمان باید مقدار زیادی از وقت خود را صرف حل این نوع مسائل کند، در حالی که چنین نیروهایی باید صرف تامین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره مدل مفهومی، عملکرد سازمان، توانایی مدیریت، بر عملکرد سازمان Next Entries دانلود پایان نامه درباره ساختار سازمانی، انسجام گروهی، سلسله مراتب، مصرف کننده