دانلود پایان نامه درباره محل سکونت، کانون توجه، علم اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد

شاهي جليل و آهنگري حامد : 1384 ، 15).

2-3-16 پيش بيني توليد سفرهاي بين شهري
مرحله توليد سفر به عنوان اولين و يکي از مهمترين مراحل چهارگانه پيش بيني تقاضاي سفر استو هدف از آن برآورد تعداد کل سفرهاي توليدي از يک مبدا است. با توجه به حجم وسيع اطلاعات لازم در مدلسازي توليد سفر در طي ساليان مختلف پژوهشگران تلاش کرده اند که مدلهاي جديد و کارآمدتري براي ارزيابي توليد سفر ارائه کنند(Schoon,J.G :2003,5).
توليد سفر اولين مرحله از مراحل چهارگانه مدلسازي تقاضاي سفر در پروسه مدلهاي چهار مرحله اي مي باشد و اهميت آن از اين جهت است که پايه اي براي مدلهاي توزيع ، تفکيک و تخصيص مي باشد و تخمين نادرست آن باعث بروز خطا در نتايج تمامي مدلها مي شود بخصوص در تخليه اضطراري اين موضوع نشان دهنده تعداد خانوارهاي تخليه شده نيز مي باشد.
به طور کلي مي توان گفت که ريسک و ميزان آسيب مورد انتظار اصلي ترين عوامل در تعيين ميزان سفرهاي مربوط به تخليه اضطراري مي باشند. به اين معني که اگر کسي احساس کند که آسيب مي بيند، با احتمال بيشتري تخليه مي کند و در غير اين صورت اگر احتمال آسيب ديدن را ناچيز بداند ، تخليه نمي کند.( Greenshields, Bruce D :1936,235)
عامل ديگري که بر روي تصميم اشخاص تاثير زيادي مي گذارد آن است که دولت چه نوع دستوري براي تخليه کردن بدهد؛ اجباري، اختياري و يا اصلا دستور تخليه ندهد. اجباري باشد، اشخاص احساس خطر بيشتري مي کنند و در نتيجه احتمال تخليه بالا مي رود. با استدلالي مشابه مي توان عنوان نمود که در صورت عدم اعلام دستور تخليه اضطراري با توجه به اينکه افراد و خانواده ها کمتر احساس خطر مي کنند، کمتر نيز اقدام به تخليه مي کنند. همانگونه که عنوان شد اصلي ترين عامل تعيين کننده ميزان آسيب مورد انتظار است، که مي توان بصورت غير مستقيم اثر اين عامل را بر روي ميزان اجبار دستور تخليه ملاحظه کرد.
عامل ديگري که روي تصميم اشخاص موثر است و آنرا نيز مي توان بصورت غير مستقيم به ميزان آسيب مربوط دانست، نوع مسکن است. مي توان گفت که احتمال تخليه کردن افرادي که در بافت هاي فرسوده و قديمي زندگي مي کنند و منازلشان از استحکام لازم برخوردار نيست بيشتر است. در ضمن احتمال تخليه کردن افرادي که مالک ساختمان هستند نسبت به آنهايي که نيستند، کمتر است. علت آنرا مي توان در حس تعلق بيشتر اين افراد به منازل خود جوان بيشتر از افراد پير است ونمود از طرف ديگر احتمال تخليه کردن زنان بيشتر از مردان، و افراد جوان بيشتر از افراد پير است.
عامل مهم ديگر، فاصله محل سکونت خانواده تا مرکز وقوع بحران است. مثلا فاصله خانه تا تاسيسات هسته اي، آتشفشاني و غيره، در واقع نزديک بودن به محل وقوع بحران احساس خطر بيشتري را در فرد ايجاد کرده و با احتمال بيشتري تخليه مي کند (Wilson, D.G., and G.B. Grayson :1980 ,120).
.نکته ديگري که در مدل سازي توليد سفر وجود دارد بحث توريست است. بايستي ساکنين دايمي و توريست ها را، در صورت وجود، به طور جداگانه بررسي کرد، زيرا مشخصات اقتصادي- اجتماعي اين دوگروه و درنتيجه عملکرد آنها با هم متفاوت است.اکثر سفرهاي توليدشده از محل سکونت افراد مي باشد چرا که اشخاص پس از مطلع شدن از وقوع بحران ابتدا به منازلشان مي روند و به خانواده خود ملحق مي شوند و پس از آن تخليه مي کنند. در نتيجه برخي از سفرها ؛ سفرهايي که از محل کار تا منزل يا از محل تحصيل به منزل و غيره پيش از تخليه مي باشند (فصلنامه ترافيک،شماره38 : 1387 ،3 ).

2-3-17 بررسي مدلهاي توليد سفر
جهت توسعه ي مدل هاي توليد سفر مي توان از مدلهاي رگرسيون لوجستيک و يا انواعي از مدلهاي شبکه هاي عصبي از قبيل PNN4 ،BPNN5 و LVQ 6 استفاده کرد. در اين مدلها در واقع احتمال تخليه کردن اشخاص تخمين مي شود . در اينجا مدل PBS&J از مدل هاي موجود و مدل رگرسيون لوجستيک و همينطور BPNN از شبکه هاي عصبي توضيح داده مي شوند و نتايج حاصل از اين سه مدل در مورد داده هاي مربوط به توفان اندرو 7 که در سال 1992 درجنوب غربي لوئيزيانا 8 نزديک به 25 ميليارد دلار خسارت وارد کرد ، مقايسه مي شوند .
2-2 -17 -1 مدل PBS&J:
مدل PBS&J كيي از مدل هاي موجود مي باشد که در آن، توليد سفر با استفاده از روش تحليل طبقه بندي 9 بدست مي آيد. در اين مدل 3 متغير مستقل براي تخمين نرخ تخليه در نظر گرفته شده است که عبارتند از شدت توفان، نوع منزل و ناحيه تخليه. شدت توفان در مقياس سفير-سيمپسون به 5 دسته تقسيم بندي شده است( A تا E يا 1 تا 5 ).
که از 1 تا 5 بر شدت توفان افزوده مي شود. نوع منزل شامل واحد هاي ثابت ، واحد هاي سيار و واحد هاي مربوط به توريستها مي باشد. نواحي تخليه نيز به طور ضمني نمايانگر ترکيب دو عامل هستند؛ موقعيت جغرافيايي و آسيب پذيري. عدد موجود در هر سلول جدول طبقه بندي، نرخ تخليه نواحي را با توجه به شدت توفان و نوع منزل افراد نشان مي دهد.) جدول1) (Bing Mei: 2002, 145)
جدول شماره 3-2 : طبقه بندي براي تعيين نرخ هاي تخليه

2-3-17-2 مدل رگرسيون لوژستيک:
رگرسيون لوژستيک يک شيوه آماري است که به طور خاص براي تحليل روابط بين متغيرهاي وابسته دو بخشي و متغيرهاي مستقل پيوسته يا گسسته، ساخته شده است. مدل رگرسيون لوژستيک براي توليد سفر به صورت زير تعريف مي شود.

نسبت احتمال اينکه اتفاقي بيفتد به احتمال اينکه آن اتفاق نيفتد شانس وقوع مي باشد اگر ازاين نسبت يعني شانس وقوع ، لگاريتم طبيعي بگيريم ، يک مدل لوجيت بدست مي آيد:

براي تخمين و اعتبار سنجي بايستي مجموعه داده ها را به2 بخش تقسيم کرد . بخش اول براي تخمين و بخش دوم براي اعتبار سنجي. به طور معمول داده ها به صورت 85 % – 15 % قسيم ميشوند.

2-3-17-3 مدل : BPNN
از مزاياي مدلهاي شبکه عصبي اين است که مشکلاتي که اکثر مدل هاي رگرسيون خطي با آنها مواجه هستند را ندارند، مشکلاتي از قبيل هم خطي بين متغير هاي مستقل ، اثرات متقابل بين متغير هاي مستقل و فرض خطي بودن. متغير هاي مستقلي که در مدل استفاده شده اند عبارتند از: نوع منزل، نوع دستور جهت تخليه، سن افراد، فاصله محل سکونت خانواده تا سطح آب و وضعيت تاهل. روش به اين صورت است که بردار ورودي براي توليد بردار خروجي به کار گرفته مي شود اين بردار خروجي با خروجي هدف که همان مشاهدات مي باشد مقايسه مي شود.
در واقع تفاوت اين دو خروجي خطاي مدل مي باشد، اين خطا محاسبه مي شود و در برگشت هايي که در شبکه صورت مي گيرد سعي مي شود که خطا کمينه گردد. به طور نمونه يک شبکه BP داراي 2 يا چند لايه مي باشد، هر لايه داراي تعداد مشخصي عنصر پردازشگر به نام نورون مي باشد که به طور کامل با نورون هاي لايه هاي متوالي در ارتباط هستند .
نورون هايي که در لايه اول هستند داده هاي ورودي را به شبکه مي دهند و نورون هايي که در لايه آخر قرار دارند شامل خروجي مدل مي باشند. لايه بين ورودي و خروجي لايه نهان نام دارد و نورون هاي اين لايه اجازه تبديل داده هاي ورودي به خروجي را مي دهند. در اين مطالعه جعبه ابزار شبکه عصبي در MATLAB استفاده مي گردد. براي ساخت مدل از 3 لايه استفاده مي گردد. در لايه ورودي تعدادي نورون وجود دارد که هر کدام مربوط به يک متغير مستقل در مدل است. لايه خروجي از يک نورون تشکيل شده که نشان دهنده احتمال تخليه کردن هر خانوار است .( Michael K. Lindell :2005 ,25)

2-3-17-4 مقايسه نتايج مدلها

جدول شماره 2-5 : جدول دسته بندي براي نشان دادن عملکرد مدل رگرسيون لوجستيک
جدول شماره 2-4 : جدول دسته بندي براي نشان دادن عملکرد مدل )مدل رگرسيون لوجستيک)

نمودار شماره 2-4 : منحني ROC براي مدل رگرسيون لوجستيک نمودار شماره 2-5 : منحني ROC براي مدل BPNN

توليد سفر يکي از مهمترين مراحل برنامه ريزي تخليه مي باشد چراکه الگو هاي سفر و رفتار ها در شرايط بحراني و اضطرار تغيير مي کنند و از روال عادي و معمول خارج مي شوند و به اين دليل که اين رفتار ها ماهيت احتمالي دارند و در شرايط مختلف ممکن است تغيير کنند در نتيجه نياز به مطالعه و بررسي بيشتر وجود دارد تا نتايج مدل با احتمال کمتري دچار خطا گردد. عواملي که بيشترين تاثير را روي تصميم افراد جهت تخليه دارند عبارتند از: نوع دستور دولت براي تخليه کردن؛ اجباري، اختياري و بدون دستور، نوع مسکن از نظر استحکام وتملک، سن و جنس اشخاص، تصميم اطرافيان، فاصله تا مرکز وقوع بحران، وجود فرزند در خانواده، حضور ساکنين غير دائمي، زماني از روز که اطلاع رساني انجام مي شود که البته اصلي ترين عامل را مي توان در اين ميان ميزان احتمال آسيب و ريسک پذيري افراد برشمرد.( افندي زاده شهريار و کلانتري نويد و جهانگيري آرش ،1387 :4)

2-3-18 بررسي اثرات تکرار سفر بر ميزان رضايت مسافران
يکي از نظريه هايي که در زمينه ي رضايت مشتري، پذيرش عمومي و گستردگي قابل توجه دارد ،نظريه ي عدم تاييد انتظارات است.اين نظريه از چهار جزء اصلي برخوردار است:انتظارات،عملکرد استنباط شده،عدم تاييد و رضايت مشتري.
فرض اصلي اين نظريه آن است که رضايت مشتري از يک محصول يا خدمت،حاصل مقايسه انتظارات و و ادراک از عملکرد است و به اندازه و جهت عدم تاييد آن بستگي دارد.در اين الگو اگر عملگر متناظر با سطح انتظارات باشد ،تجربه ي مصرف کننده ،تاييد کننده انتظارات است.اما اگر عملگر کمتر از سطح انتظارات باشد،مصرف کننده عدم تاييد منفي انتظارات را تجربه مي کند.سرانجام در صورتي که عملکرد بالاتر از سطح انتظارات باشد ،مصرف کننده عدم تاييد مثبت انتظارات را تجربه خواهد کرد.
چنين اشاره شده که،بازديدکنندگان مرتبه اول در مقايسه با بازديدکنندگان تکراري تصوير ذهني و همچنين رضايت متفاوتي از يک مقصد گردشگري دارند.تصوير ذهني استنباط شده شامل خود محصول،نگرش و برخورد کارکنان با مسافران و محيط است.آشنايي و آگاهي نسبت به مقصد گردشگري ،تصوير استنباط شده از آن مقصد را تحت تاثير قرار ميدهد.يعني کساني که نسبت به يک مقصد آشنايي دارند(به دليل تجربه)تصوير ذهني مثبت تري نسبت به آن مقصد داشته و همچنين بر ميزان علاقه آنان به تکرار سفر موثر ميباشد (گيس :2000 ،12).
به طور کلي ميزان رضايت هر دو گروه در حد زياد بوده است اما کساني که قبلا به آن مقصد سفر داشته اند اکنون رضايت کمتري نسبت به کساني دارند که براي بار اول سفر ميکنند.شايد دليل آن يکنواخت يا عادي شدن بسياري از جاذبه هاست.اگرچه به هر تقدير براساس قواعد علم اقتصاد مطلوبيت نهايي حاصل از مصرف هر کالا يا خدمت(اينجا سفر به عنوان يک مقصد گردشگري) نزولي است (چورچيل و سوپرتان :1982 ،85).
نکته اي که بايد بدان توجه داشت،انگيزه ي تکرار سفر به يک مقصد گردشگري است.در ادامه پنج دليل مورد اشاره آمده است:
1-کاهش ريسک تجربه هاي نامطلوب
2-اطمينان از نوع افرادي که با آن برخورد خواهد داشت
3-ايجاد ارتباط عاطفي با زمان کودکي
4-تجربه جنبه هايي از مقصد که در سفر قبلي فرصت آن فراهم نشده است
5-همراهي براي آشنا کردن ديگران نسبت به مقصدي که موجب تجربه ي رضايت بخش براي مسافر شده است.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که پراکندگي گردشگران در گروه هاي متفاوت سني يکسان بوده است و بيشترين جمعيت مسافران را افراد جوان تشکيل مي داده اند.
از طرف ديگر ،اطلاعاتي که گردشگران را در خصوص مقصد تغذيه مينمايند، عمدتا رسانه هاي جمعي هستند.به نظر ميرسد که موضوع ضعف اطلاع رساني شايسته ،در خصوص مقصد به بازارهاي هدف،که مشکلي ديرينه است ،هنوز و به طور جدي در کانون توجه سياست گذاران قرار نگرفته است ( رنجبران و زاهدي : 1386، 5).

2-3-19 تاثيرات حمل و نقل همگاني بر كاهش مصرف سوخت
مهمترين مشكل موجود در بخش حمل و نقل و ترافيك كلانشهرها، خصوصاً تهران، عدم وجود يك سيستم منسجم حمل و نقل همگاني است. رشد و تقويت حمل و نقل همگاني و مديريت تقاضاي سفر در راستاي سياست گذاري افزايش تعداد سفرها با اين سيستم در كلانشهري مانند تهران، مهمترين راهكار جهت بهبود تردد و كاهش تراكم و نهايتاً كاهش مصرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره توسعه مدل Next Entries دانلود پایان نامه درباره عرضه و تقاضا، برنامه چهارم توسعه، اوقات فراغت