دانلود پایان نامه درباره رقابت پذیری، روایی محتوا، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

پایایی 51بهره گرفت. روایی(اعتبار)، آزمون می کند که تا چه حدي ابزار تدوینی مفهوم خاص فرضی که باید اندازه گیري کند، می سنجد؛ و پایایی می آزماید که تا چه حد ابزار در سنجش مفهوم از ثبات و پیوستگی منطقی در پاسخ ها برخوردار است. به عبارت دیگر، روایی در پی آن است تا نشان دهد که آیا ابزار پژوهش مفهوم را درست اندازه گیري می کند یا خیر، و پایایی به ثبات و پیوستگی منطقی در میان پاسخه اي سئوالات گنجانده شده در سنجه ي اندازه گیري کننده، اشاره دارد. در مجموع میتوان گفت روایی وپایایی، دقت علمی پژوهش را تأیید و تصدیق می کند(دانایی فر، 1387 ،ص 243) اکنون این دو معیار مورد بحث قرار می گیرد.

روایی
آزمون روایی ابزار اندازهگیري از دو منظر مختلف قابل بررسی است که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است.
1) روایی محتوا
هدف از روایی محتوا تعیین این است که تا چه اندازه سئوالات یک آزمون معرف محتوایی هستند که براي سنجش آنها تهیه شده اند. به عبارت دیگر، به این اشاره دارد که نمونه سئوال هاي مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سئوالهاي ممکن است، که می توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد (دانایی فر، 1387 ، ص 246 ) با توجه به اینکه هیچ گونه روش آماري براي تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد، عموماً از قضاوت متخصصان درباره سئوالهاي آزمون ( اینکه تا چه میزان هر سئوال معرف محتوا و هدفهاي برنامه هستند، یعنی تا چه میزان سئوالات در زمینه مورد پژوهش تعریف شده و منطقی به نظر میرسند) استفاده میشود (سیف، 420 ،1385 به نقل از مرفی و شوفر ،1994 ، 110). بر این اساس در این پژوهش از 6 نفر از استادان دانشکده مدیریت دانشگاه یزد به عنوان صاحبنظر و خبره جهت بررسی صحت و سقم سئوالات (تأیید روایی محتوا) بهره گرفته شد. بدیهی است با توجه به سطح علمی پرسشنامه سعی شد تا افراد منتخب دارای مدرک دکترا باشند و هم با صنعت کاشی استان یزد ارتباط تنگاتنگ داشته باشد.
براي این منظور پرسشنامه طراحی شده در اختیار هر یک از این افراد قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا میزان معنی دار و روایی هر یک از سئوالات در صنعت کاشی استان یزد را ارزیابی نمایند. نتایج این ارزیابی نشان داد که در برخی از سئوالات رقابت پذیری حداقل نصف خبرگان، 14 سئوال را کاملاً تعریف نشده و به عبارتی در صنعت کاشی استان یزد نامربوط دانسته اند. به همین جهت سئوالاتی که از سوي خبرگان نامناسب و نامربوط تشخیص داده شده بود، آنها را از مجموعه سئوالات پرسشنامه حذف کرده وبا سؤالات مناسب تری جایگزین نموده و نسبت به توزیع مجدد پرسشنامه اقدام نمودیم. در این مرحله تمامی سئوالات حائز اهمیت کافی تشخیص داده شده و همچنین طی این دو مرحله از نظر نگارشی و ادبیاتی نیز سئوالات با توجه به نظر خبرگان مورد حک و اصلاح قرار گرفت تا حداکثر روایی محتوایی ممکن حاصل شود.

2) روایی سازه (مفهومی)
روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدي با تئوريهایی که آزمون بر اساس آنها طراحی شده است، سازگاري دارد. این روایی از طریق تعیین همبستگی آزمون با آزمونهاي روا، تمایز سنی، تحلیل عوامل و همسانی درونی (سازگاري منطقی درونی) قابل بررسی است (داناییفر، 245 ،1387 ). در این پژوهش از روش تحلیل عاملی به صورت جزئی براي بررسی روایی سازه ابزار تحقیق بهره گرفته شده است.

پایایی
به منظور سنجش پایایی پرسشنامه میتوان از روشهاي مختلفی همچون پایایی آزمون مجدد( بازآزمایی)، پایایی آزمونهاي موازي، پایایی پیوستگی منطقی پاسخهاي سئوالات، پایایی دونیمه کردن آزمون و پایایی سازگاري منطقی بین سئوالات استفاده کرد. به جهت محدودیتهاي موجود در پژوهش(فصل اول)، امکان سنجش پایایی جز با روش معمول سازگاري منطقی بین سئوالات وجود نداشت؛ لذا، این روش براي ارزیابی پایایی انتخاب گردید.
معمولترین آزمون پایایی هماهنگی منطقی درونی، محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ است (آلفاي کرنباخ؛ کرنباخ، 1946 )، که براي سئوالات چند گزینه اي(مانند سئوالات این پرسشنامه) استفاده می شود که اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل پرسشنامه است. برآورد آلفاي کرونباخ نشان میدهد که ارتباط درونی سؤالات پرسشنامه تا چه حدي است (هیز، 1992 ، ص 72 ). در واقع زمانی که گردآوري داده ها متکی به اجراي یک تست واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سؤالها صورت میگیرد. کلی ترین صورت تحلیل واریانسِ سؤالات از طریق ضریب آلفاي کرونباخ به دست می آید. به این صورت که واریانس هر مؤلفه و کوواریانس بین مؤلفه ها محاسبه می شود.
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نابی، چابکی و رقابت پذیری به شرح زیر می باشد.

الف) آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نابی
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر بخش پرسشنامه نابی به شرح جدول زیر می باشد:

جدول 4.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی

متغیر تعیین نابی سازمانی
تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
1
مدیریت
5
0.988
2
منابع انسانی
5
0.877
3
مشتری مداری
4
0.898
4
سیستم ها و روش ها
6
0.820
5
زنجیره تأمین
3
0.876
6
واحد تولید
6
0.981

همانطور که مشاهده می شود عدد آلفای بدست آمده نشان می دهد پرسشنامه پایایی لازم را دارد.

آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه چابکی
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر بخش پرسشنامه چابکی به شرح جدول زیر می باشد:

جدول 5.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های چابکی

متغیر تعیین چابکی سازمانی
تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
1
انعطاف پذیری
3
0.968
2
پاسخ گویی
3
0.882
3
فرهنگ تغییر
3
0.934
4
سرعت
3
0.807
5
یکپارچگی
3
0.874
6
کیفیت
3
0.833
7
شایستگی
3
0.877
8
منابع انسانی
3
0.938

همانطور که مشاهده می شود عدد آلفای بدست آمده نشان می دهد پرسشنامه پایایی لازم را دارد.

ج) آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه رقابت پذیری
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر بخش پرسشنامه رقابت پذیری به شرح جدول زیر می باشد:

جدول 6.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های رقابت پذیری

متغیر تعیین رقابت پذیری
تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
1
نوآوری و خلاقیت
6
0.895
2
رقابت
5
0.733
3
عملیات و استراتژی شرکت
5
0.850
4
منابع انسانی
3
0.809
5
مشتری مداری
6
0.853
6
زنجیره تأمین و شرایط تقاضا
5
0.808

همانطور که مشاهده می شود عدد آلفای بدست آمده نشان می دهد پرسشنامه پایایی لازم را دارد.

14.3. نتیجه گیری

در این فصل از تحقیق به ترتیب متغیرهای تعیین چابکی، نابی و رقابت پذیری سازمانی با توجه به ادبیات تحقیق(که در فصل دوم بیان شد) و با بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان(4 نفر از اساتید رشته مدیریت و دارای مدرک دکترا که آشنا با موضوع و زمینه های تحقیق بودند) معرفی ، و نمودار مربوط به آنها ترسیم گردید و سپس سؤالات و فرضیه های پژوهش بیان گردید و روشی را که تحقیق برای پاسخ گویی به سؤالات طی نموده در قالب بخش روش تحقیق شرح داده شد و جامعه آماری تحقیق معرفی شد و سپس تعداد نمونه ای را که با توجه به نوع تحلیل بکارگرفته شده در تحقیق تعیین گردیده بود بیان شد.
در قسمت بعد ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل شرح داده شد و نوع پژوهش تعیین گردید و در بخش انتهایی چگونگی تعیین روایی و پایایی سوالات پژوهش بیان شد، با این توضیح که پایایی پرسشنامه برای هر متغیر معرفی شده در هر حوزه (نابی و چابکی و رقابت پذیری) محاسبه شد تا با کاهش تعداد آیتم ها عدد آلفای محاسبه شده دقیق تر باشد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

1.4. مقدمه

در این فصل به دسته بندی مؤلفه های نابی، چابکی و رقابت پذیری و در هر حوزه به تشریح آزمون های و تحلیل های صورت گرفته جهت دسته بندی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته خواهد شد و در مرحله آخر به منظور تأیید تخصیص سؤالات هر سه حوزه نابی و چابکی و رقابت پذیری به عوامل مناسب خود از نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره گرفته خواهد شد و خروجی آن نیز به بحث گذارده می شود. در بخش بعدی این فصل متغیرهای فرعی تحقیق که عوامل مؤثر در هر حوزه نابی و چابکی و رقابت پذیری را تشکیل می دهند دسته بندی می گردد و در قسمت انتهایی این بخش، به بحث اصلی این تحقیق که ارتباط بین نابی و چابکی با رقابت پذیری سازمانی است پرداخته می شود و نوع ارتباط آنها از طریق نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تأییدی بدست خواهد آمد و همچنین شدت ارتباط آنها نیز استخراج و نتایج مدل تشریح خواهد گردید.

2.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی

واژه چابكی در فرهنگ لغات، به معناي حركت سريع، چالاك، فعال، و توانايي حركت به صورت سريع و آسان، و قادر بودن به تفكر به صورت سريع و با يك روش هوشمندانه به كار گرفته شده است (Hornby, 2000). ریشه و زادگاه چابكي ناشي از توليد چابك است و توليد چابك مفهومي است كه طي سالهاي اخير عموميت يافته و به عنوان استراتژي موفق توسط توليدكنندگاني كه خودشان را براي افزايش عملكرد قابل ملاحظه‌اي آماده مي‌كنند، پذيرفته شده است. در چنين محيطي، هر سازماني بايد توان توليد همزمان محصولات متفاوت و با طول عمر كوتاه، طراحي مجدد محصولات، تغيير روش‌هاي توليد، و واکنش پذیری كارآ به تغييرات را داشته باشد. در صورت داشتن چنين توانمندي هايي، به آن بنگاه توليدي، سازمان چابک اطلاق خواهد شد.
سازمان چابك قابليت سازگاري سريع در واكنش به تحولات و وقايع غیرمنتظره پيش‌بيني نشده، فرصتهاي بازار و نيازمنديهاي مشتري را دارد. در چنين كسب وكاری فرايندها و ساختارهايي يافت مي‌شود كه سرعت، انطباق و استحكام را تسهيل كرده و داراي سازمان هماهنگ و منظمي‌است كه توانايي نيل به عملكرد رقابتي در محيط تجاري كاملاً پويا و غيرقابل پيش‌بيني را دارد و البته اين محيط با كاركردهاي كنوني سازمان بي‌تناسب نيست” (Kidd, 2000). چابکی به طور کلی توانایی یک سازمان برای درک تغییرات محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارآ به آن تغییرات مي‌باشد. به عبارتي، واژه چابك توصیف‌گر سرعت و قدرت پاسخگویی سازمان در هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان مي‌باشد كه از پيش در زمينه آنها پيش‌بيني بعمل نيامده است. در واقع،‌ سازمآنهای چابک نه تنها باید پاسخگوی تغییرات موجود باشند بلکه با یک آرایش‌بندی مناسب باید قادر به کسب مزایای رقابتی پايدار نیز باشند.
به طور کلی، سازمان تولیدی چابک به یکپارچه سازی بخشهای طراحی، مهندسی و تولید با بخشهای بازاریابی و فروش مي‌پردازد، بطوریکه محصولات دقیقاً نیازها و خواستهای مشتریان را برای تأمین و ارضا نشانه و هدف گیری کنند. از انجا که مفهوم تولید چابک کاملاً سطوح مدیریت را در سازمان کاهش مي‌دهد، لذا فرایند تصمیم گیری راحت تر، آسانتر، سریعتر و بهتر صورت مي‌گیرد.
با توجه به مطالب مذکور و با استناد به ادبیات تحقیق و بهره گیری از تحقیقات مشابه و در نهایت استفاده از نظر خبرگان در این زمینه، مؤلفه های تعیین چابکی به شرح جدول4-1 می باشند.

جدول 1.4. معرفی مؤلفه های چابکی

مؤلفه های تعیین چابکی
1
میزان آمادگی سیستم تولید شرکت برای تولید محصولات متنوع
2
میزان آمادگی شرکت برای تغییر حجم تولید محصولات در زمان مناسب
3
میزان توجه به انعطاف پذیری در تدوین استراتژی ها
4
میزان توانایی شرکت برای پاسخ گویی به تقاضاهای متنوع مشتریان(از نظر تنوع محصولات و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رگرسیون، معادله ساختاری Next Entries دانلود پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، عرضه کنندگان