دانلود پایان نامه درباره دارایی ها، کتاب مقدس، اشخاص حقوقی، قانون طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

به زناشویی نماید مرتکب جرم شده است و مجازات می‌گردد.
جمع بندی مطالب
بشر در طول زندگی اجتماعی همواره محتاج دستورالعمل و قواعدی مناسب برای زیست مسالمت آمیز با یکدیگر بوده است که از آن به «قانون» یاد می‌شود. از این رو، در طول تاریخ حیات اجتماعی مجموعه‌های قانونی متعددی برای تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود آمده است از جمله قانون نامه حمورابی، قانون نامه ژوستینین و…. کلیسا به عنوان جامعه ایمانداران مسیحی از این قاعده مستثنا نبوده و برای تنظیم روابط ایمانی میان اعضای مسیحی مجموعه قوانین خاصی را تدوین نموده است.
نکته حائز اهمیت در اینجا منشأ قانون است، قانون حسب گرایش های مختلف منشأ گوناگون دارد. چنانکه بیان شد آکوئیناس اعتقاد داشت: منشأ قانون ازلی و الهی، اراده خداوند و منشأ قانون بشری عقل حاکم جامعه است و منشأ قانون طبیعی یکسری قوانین لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش است که با عقل می‌توان آن‌ها را به دست آورد. در واقع آکوئیناس اراده الهی و عقل را دو منشأ قانون‌های موجود می‌داند و بر اساس این دیدگاه قوانین بشری موافق با قانون الهی و قانون طبیعی را دارای اعتبار می‌داند.
کلیسا، در طول تاریخ پیدایش و استقرار خود دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. مسیحیان اولیه، در زمان حیات حضرت عیسی (ع) و پس از او، تا زمان حواریون تابع قوانین موجود در کتاب مقدس یهودیان (شریعت) بودند. پس از به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی (ع) و غلبه الهیات پولسی مبنی بر کنار نهادن شریعت، مسیحیان تابع قوانین رم گردیدند اگرچه، در این دوره قوانین معدودی در رابطه با شیوه دعا و قوانین اخلاقی بر اساس شیوه زندگی حضرت عیسی (ع) وجود داشت.
از قرن چهارم که امپراطور رم مسیحیت را به عنوان دین رسمی اعلام نمود و کلیسا از شکل هیأت ها و اتحادیه‌های مسیحی بیرون آمد و در شهر‌ها و بخش‌ها به مراکز روحانی و تبلیغ دین تبدیل شد و تشکیلات منظم یافت، قوانین به دست آمده از احکام پاپ‌ها و شوراها روابط میان اعضای جامعه ایمانداران مسیحی را تنظیم نمود.
در قرون وسطی با تشکیل حاکمیت دینی در کلیسا قوانین جزایی ویژه ای بوجود آمدند که متخلفان از قواعد ایمانی و نظم و انضباط کلیسایی را با شدیدترین نوع مجازات‌ها شکنجه می‌دادند و دادگاه‌های تفتیش عقاید برپا شدند و منحرفین از ایمان مسیحی را مجازات کردند. و کلیسا خود را مسئول دفاع از حقوق ایمانی اعضای کلیسا خواند. پس از قرون وسطی و انشقاق بزرگ کلیسا به کلیسای غربی و شرقی، قدرت حاکمیت دینی کلیسا کاهش یافت.
در دوره رنسانس، شوراى ترنت مقرر کرد که نمى توان کتاب مقدس را فقط منبع مکاشفه دانست. از این رو، شورا معتقد بود که کتاب مقدس و سنت را به یکسان باید الهام یافته از روح القدس دانست و کلیساى کاتولیک را باید حامى و انتقال دهنده هر دو دانست. از این رو سنت کلیسایی در کنار کتاب مقدس از اعتبار بالایی برخوردار گردید و پاپ ها از عصمت برخوردار شدند و شایستگی تفسیر منحصرانه از کتاب مقدس را پیدا کردند. با حجیت یافتن سنت کلیسایی، قوانین کلیسایی نیز تدوین شد.

کتابنامه
منابع فارسی:
1. کتاب مقدس.
2. اینگلیس، جان: توماس آکوئیناس، ترجمه پریش کوششی، نشر رویش نو، 1386.
3. تبیت، مارک: فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی خاوری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386، چاپ دوم.
4. تعالیم کلیسای کاتولیک، ترجمه حسن قنبری، حسین سلیمانی و احمد رضا مفتاح، نشر دانشگاه ادیان و مذاهب قم، 1388.
5. جی. بورک، ورنون: «اندیشه و آثار توماس آکوئیناس»، کیهان اندیشه، نشر کیهان، شماره 84، 1378.
6. حسین سلیمانی، « چشم انداز حقوق یهودی»، در: حسین سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384.
7. حسین سلیمانی، « مجازات ها درحقوق یهودی»، در: حسین سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384.
8. محقق داماد، مصطفی، «حقوق جزای کلیسای کاتولیک»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 29-30، 1379.
منابع انگلیسی:
1. Aquinas,St.Thomas: Summa Theologica, Complete English Edition In Five Volumes,Volume Two, New York, 1984.
2. Bullough,Vern L & Brundage, James: Sexual Practices & The Medieval Church, New York, 1994.
3. Code Of Canon Law, Latin- English Edition: Translation, Catholic Church, 1983.
4. Flinn, Frank K: Encyclopedia of Catholicism, New York NY 10001.
5. Hornsby –Smith, Michael : An Introduction To Catholic Social Thought, Cambridge University Press, 2006.
6. Neusner Jacob and Sonn Tamara: Comparing religions through law: Judaism and Islam,2002.
7. New Catholic Encyclopedia, Gregory F. LaNave, Second Edition 3 Can–Col, The Catholic University of America Press, 2003.
8. Witte, John, Frank, JR, Alexander, S: Christianity And Law An Introduction, Cambridge Universiry Press, 2008 .
منابع مفید جهت مطالعه بیشتر:
1. Atkins, E.M. and Dodaro, R.J: Augustine Political Writings, Cambridge University Press, 2004.
2. Fergus Kerr, Thomas Aquinas, A Very Short Introduction.
3. Hess, Hamilton: The Early Development of Canon Law and the Council of Serdica New York, 2002.
4. Hibbs, Thomas: Aquinas, Ethics, and Philosophy of Religion, Indiana University Press, 2007.
5. Stanislaus, Rev, Woywod, O.F: The New Canon Law, A Commentary and Summary of the New Code of Canon Law, New York, 2012.
6. Witte, Jr, John: Law And Protestantism The Legal Teachings of the Lutheran , University of Chicago, 2004.
7. Wood Jr, James E: Church and State in the Modern World A Critical Assessment and Annotated Bibliography, United States of America, 2005.

بخش دوم
ترجمه
کتاب پنجم، ششم و هفتم از

THE CODE OF CANON LAW
in English translation
Prepared by
The Canon Law Society Of Great Britain And Ireland
In Association With
The Canon Law Society Of Australia And New Zealand
And The Canadian Canon Law Society
English translation copyright 1983 The Canon Law Society Trust

کتاب پنجم: دارایی‌های مادی کلیسا
قانون 1254: بند1: کلیسای کاتولیک، مستقل از هر قدرت غیردینی، برای به دست آوردن، حفظ، اداره و انتقال دارایی های مادی126، در پیگیری اهداف خاص خود، حق ذاتی دارد.
بند2: این اهداف خاص عمدتاً، تنظیم مراسم عبادی، تأمین پشتوانه مناسب برای روحانی و سایر خادمان، و انجام کارهای پاپی مقدس و خیریه، بویژه برای فقرا هستند.
قانون 1255: کلیسای جهانی، همچنین مقام رسولی پاپی127، کلیساهای معین و تمام اشخاص حقوقی عام و خاص قادر به دستیابی، حفظ، اداره و انتقال دارایی های مادی، مطابق با قانون هستند.
قانون 1256: تحت اقتدار عالی پاپ رم128، مالکیت دارایی ها متعلق به فرد حقوقی ای است که به طور قانونی آنها را به دست آورده است.
قانون 1257: بند1: تمام دارایی های مادی که متعلق به کلیسای جهانی، مقام پاپی یا سایر اشخاص حقوقی عمومی در کلیسا هستند، دارایی های کلیسایی اند و طبق قوانینی که در ذیل می‌آیند، همچنین طبق قوانین خاص خودشان تنظیم می‌گردند.
بند2: دارایی های مادی متعلق به فرد حقوقی خصوصی، طبق قوانین خاص خودش تنظیم می گردد، نه طبق این قوانین، مگر اینکه صریحاً به گونه ای دیگر مقرر شود.
قانون 1258: در قوانینی که در ذیل می‌آیند، اصطلاح کلیسا نه فقط بر کلیسای جهانی یا مقام پاپی دلالت دارد، بلکه بر هر شخص حقوقی عمومی در کلیسا نیز دلالت دارد، مگر اینکه خلاف آن از متن یا ماهیت مطالب نمایان گردد.
عنوان اول: اکتساب دارایی ها
قانون 1259: کلیسا می تواند دارایی های مادی را از هر راهی که طبق قانون طبیعی یا موضوعه، برای دیگران انجام دادن آن مجاز است به دست آورد.
قانون 1260: کلیسا حق فطری دارد هر آنچه را برای اهداف خاص خود لازم دارد از ایمانداران بخواهد.
قانون 1261: بند1: ایمانداران می توانند دارایی های مادی را به نفع کلیسا اعطا کنند.
بند2: اسقف اسقف نشین ملزم به یادآوری ایمانداران به تعهد ذکر شده در قانون 222 بند1، و درشیوه‌ای مناسب ملزم به تأ کید برآن است.
قانون 1262: ایمانداران باید در واکنش به درخواست ها و طبق قواعد وضع شده توسط مجمع اسقفی129، کلیسا را حمایت ‌کنند.
قانون 1263: اسقف اسقف نشین، پس از مشورت با کمیته مالی130 و شورای کشیشان131، حق دارد با مسئولیت خود، بر اشخاص حقوقی عمومی برای نیازهای اسقف نشین مالیات وضع کند. این مالیات باید متعادل و متناسب با درآمدشان باشد. او ممکن است فقط در صورت ضرورت شدید و تحت همان شرایط بر سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات فوق العاده و متعادل تحمیل نماید، اما بی آنکه زیانی به آداب و رسوم و قوانین خاصی که به او حقوق بیشتری می دهد، وارد شود.
قانون 1264: مگر اینکه قانون به گونه ای دیگر معین کند، برعهده اسقفان محلی است گردهمایی به منظور:
1- تعیین مالیات‌ها، تأیید شدن توسط مقام پاپی، برای فعالیت های مسئولیت اداری که نفعی را اعطا می کند، یا برای اجرای حکم مقام پاپی؛
2- تعیین پیشکش132‌ها به مناسبت اجرای آیین های فیض بخش133 و شبه آیین‌ها134.

قانون 1265: بند1: بی آنکه زیانی به حق سائلان135برسد، تمام افراد حقیقی وحقوقی خاص از جمع کردن اعانه برای هر نهاد کلیسایی یا مذهبی یا هدفی، بدون مجوز کتبی از سراسقف136 خاص و سراسقف محلی ممنوع هستند.
بند2: مجمع اسقفی می‌تواند قواعدی در خصوص اعانه ها تنظیم نماید که توسط همه رعایت شود، از جمله آنهایی که از اساس موسسات صدقه ای هستند.
قانون 1266: بند1: درهای تمام کلیساها و نمازخانه‌ها به طور منظم به روی ایمانداران مسیحی گشوده هستند، از جمله آنهایی که متعلق به موسسات مذهبی اند، سراسقف محلی ممکن است دستور دهد اعانه خاصی برای کشیش نشین، اسقف نشین137، ابتکار عمل ملی یا جهانی جمع گردد، این اعانه باید بعد از آن به دقت به اسقف نشین فرستاده شود.
قانون 1267: بند1: هدایای داده شده به مافوق‌ها یا سرپرستان هر فرد حقوقی کلیسایی، حتی فرد عادی، فرض می شوند که به فرد حقوقی به خودی خود داده شده اند، مگر اینکه خلاف آن مشخص گردد.
بند2: اگر شکی در مورد فرد حقوقی عمومی وجود دارد، هدایای ذکر شده در بند1 نمی‌توانند امتناع شوند مگر به دلیل منطقی و، در موضوعات با اهمیت تر، با کسب اجازه ازسراسقف. بی آنکه زیانی به مفاد قانون 1295 برسد، کسب اجازه از سراسقف نیز برای پذیرش هدایایی که برخی شرایط و تعهد توصیفی را قائل شده اند، مورد نیاز است.
بند3: هدایای اعطا شده توسط ایمانداران برای هدف خاص را فقط می توان برای آن هدف به کار برد.
قانون 1268: کلیسا تجویز یعنی هم دستیابی به دارایی های مادی و هم آزاد بودن از تعهدات شان را مطابق با ماده‌های 199- 197 تأیید می کند.
قانون 1269: اشیاء مقدس در مالکیت خصوصی ممکن است توسط افراد خصوصی از طریق تجویز به دست آورده شوند، اما آنها ممکن نیست برای اهداف غیر دینی به کار برده شوند مگر اینکه آنها وقف یا برکت شان را از دست بدهند. با این حال، اگر آنها متعلق به فرد حقوقی کلیسایی عمومی باشند، ممکن است فقط توسط فرد حقوقی عمومی کلیسایی دیگری به دست آورده شوند.
قانون 1270: دارایی های غیرمنقول، دارایی های منقول با ارزش، حقوق و دعاوی حقوقی، اعم از شخصی یا حقیقی، که متعلق به مقام پاپی هستند، پس از یک دوره‌ی صد ساله تجویز می‌شوند. برای این دارایی ها که متعلق به فرد دیگر حقوقی عمومی کلیسایی هستند دوره‌ی تجویز سی سال است.
قانون 1271: اسقف‌ها به دلیل تعهدشان به وحدت و نیکوکاری، و مطابق با دارایی های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اجرای مجازات، دارایی ها، ارتکاب جرم، قانون طبیعی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دارایی ها، قانون مدنی، آداب و رسوم، امنیت اجتماعی