دانلود پایان نامه درباره دارایی ها، قانون مدنی، آداب و رسوم، امنیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

قلمروهای اسقفی شان، برای اهدافی که مقام پاپی ممکن است از زمانی به زمانی برای انجام مناسب خدمت اش به کلیسای جهانی، نیاز داشته باشد با یکدیگر متحد هستند.
قانون 1272: در مناطقی که موقوفات به درستی به اصطلاح هنوز هم وجود دارد، بر عهده مجمع اسقفی است که چنین موقوفاتی را با قواعد مناسب، موافق و مورد تأیید توسط مقام پاپی تنظیم نماید. هدف این قواعد این است که درآمد و تا آنجا که ممکن است سرمایه به خودی خود از موقوفه توسط مقامات به صندوق ذکر شده در قانون 1274 بند1، منتقل گردد.
عنوان دوم: سرپرستی138 دارایی ها
قانون 1273: پاپ رم، به موجب تفوق حکومتی اش، سرپرست اعظم و مباشر تمام دارایی های کلیسایی است.
قانون 1274: بند1: در هر اسقف نشینی صندوق ویژه‌ای وجود دارد که هدایا و دارایی های مادی را برای هدف تأیید شده جمع‌آوری می‌کند، مطابق با قانون 281، برای حمایت از روحانی ای که به اسقف نشین خدمت می‌کند، مگر اینکه آنها به گونه ای دیگر تأمین شوند.
بند2: جایی که هنوز هیچ نظام سازماندهی شده مناسب از تأمین اجتماعی برای روحانی وجود ندارد، مجمع اسقفی باید صندوقی ایجاد ‌کند که امنیت اجتماعی کافی برای آنها را فراهم کند.
بند3: تا حدی که نیاز است، خدمت عمومی در هر اسقف نشین ایجاد می‌شود توسط اسقفی که قادر به انجام تعهدات خود نسبت به سایر افراد که به کلیسا خدمت می کنند و قادر به رفع نیازهای مختلف اسقف نشین می‌باشد، این همچنین می‌تواند بدان معنی باشد که اسقف نشین ثروتمندتر ممکن است به آنهایی که فقیرتر هستند کمک نماید.
بند4: با توجه به شرایط محلی متفاوت، اهداف توصیف شده در بندهای 2و 3 را می توان با ادغام صندوق‌های مختلف اسقف نشین، یا با همکاری میان اسقف نشین های مختلف، یا حتی با ایجاد ارتباط مناسب برای آنها، یا در واقع برای کل قلمرو مجمع اسقفی به خودی خود بهتر به دست آورد.
بند5: در صورت امکان، این صندوق‌ها باید به شیوه‌ای که در قانون مدنی نیز اعتبار دارند ایجاد شوند.
قانون 1275: اندوخته‌ی فراهم شده توسط تعدادی اسقف نشین سرپرستی می شوند مطابق با قواعدی که در زمان مناسب توسط اسقف های مربوطه تأیید می شوند.
قانون 1276: بند1: سراسقف‌ها باید به دقت بر سرپرستی تمام اموالی که متعلق به افراد حقوقی عمومی هستند، نظارت کنند، بی آنکه زیانی برسد به عناوین قانونی که ممکن است به سراسقف حقوق بیشتری بدهد.
بند2: سراسقف ها با توجه به حقوق، آداب و رسوم و موقعیت‌های قانونی، کل موضوع سرپرستی دارایی های کلیسایی را با صدور دستورالعمل‌های ویژه در محدوده های قانون جهانی و خاص تنظیم می‌کنند.
قانون 1277: در انجام کارهای سرپرستی که در پرتو وضعیت مالی اسقف نشین از اهمیت عمده‌ای برخوردار است، اسقف اسقف نشین باید کمیته مالی و دادگاه اسقفی را برای کارهای غیر معمول سرپرستی در نظر بگیرد مگر در مواردی که صریحاً در قانون جهانی یا در اسناد اصلی مندرج شده باشد، اسقف اسقف نشین نیاز به موافقت کمیته و دادگاه اسقفی دارد. برعهده مجمع اسقفی است تعیین آنچه که به عنوان کارهای سرپرستی غیر معمول در نظر گرفته شده است.
قانون 1278: علاوه بر وظایف ذکر شده در قانون 494 بندهای 3 و 4، اسقف اسقف نشین ممکن است وظایف ذکر شده در قانون 1276 بند1 و قانون 1279 بند2 را نیز به سرپرست مالی واگذار نماید.
قانون 1279: بند1: سرپرستی دارایی های کلیسایی متعلق به فردی است که با قدرت مستقیم حاکم بر فردی است که دارایی ها به او تعلق دارد، مگر اینکه قوانین با قانون خاص یا آداب و رسوم خاص به گونه ای دیگرتعیین کند، و بی آنکه زیانی به حق سراسقف برای مداخله در بخشی که سهل انگاری در سرپرستی وجود دارد، برسد.
بند2: جایی که هیچ سرپرستی برای فرد حقوقی عمومی توسط قانون یا توسط اسناد اصلی یا توسط قوانین خودش معین نشده است، سراسقفی که تابع آن است افراد مناسبی را به عنوان سرپرست برای مدت سه سال تعیین می‌کند. همان افراد می‌توانند توسط سراسقف تعیین گردند.
قانون 1280: هر فرد حقوقی کمیته مالی خودش، یا دست کم دو مشاور دارد که در انجام وظایف سرپرستان، مطابق با قوانین همکاری می کنند.
قانون 1281: بند1: بی آنکه زیانی به مفاد قوانین برسد سرپرستان زمانی که فراتر از حدود و شیوه‌ی سرپرستی عادی بروند بی اعتبارانه عمل کرده اند، مگر اینکه آنها ابتدا از سراسقف مجوز کتبی توانایی انجام آن را دریافت نمایند.
بند2: قوانین تعیین می‌کنند که چه کارهایی از حدود و شیوه‌ های عادی فراتر روند. اگر قوانین در این نکته ساکت باشند، وظیفه اسقف اسقف نشین است، پس از مشاوره با کمیته مالی، این کارها را برای افراد تابع او تعیین کند.
بند3: تا آنجا که به نفع خودش است، فرد حقوقی هیچ کس را مسئول اعمال نا معتبر سرپرستان خود نداند. با این حال، فرد حقوقی مسئول است، زمانی که چنین کارهایی معتبر ولی غیرقانونی هستند، بی آنکه زیانی به حق خودش برسد با اقامه دعوی یا کمک گرفتن برعلیه سرپرستانی که باعث آن خسارت شده‌اند، اقدام کند.
قانون 1282: تمام افراد، اعم از روحانی یا عوام، که به طورقانونی در سرپرستی دارایی های کلیسایی نقش دارند، موظف به انجام وظایف خود به نام کلیسا، مطابق با قانون هستند.
قانون 1283: پیش از اینکه سرپرستان وظایف خود را به عهده بگیرند:
1- آنها باید در حضور سراسقف یا نماینده اش سوگند یاد کنند که به خوبی و درستی وظایف خود را انجام خواهند داد؛
2- آنها سیاهه واضح و دقیقی از تمام دارایی های غیرمنقول، دارایی های منقول که ارزشمند هستند یا از ارزش فرهنگی بالا برخوردار هستند، و از سایر اموال، با توضیحات و برآورد ارزش شان تنظیم نمایند که توسط خودشان امضاء شود؛ زمانی که این (سیاهه) تنظیم شد، درستی آن تأیید ‌شود؛
3- یک کپی از این سیاهه در اداره سرپرستی نگه داشته شود و یکی دیگر در آرشیو کشیشی؛ هر گونه تغییری که در دارایی ها رخ دهد در هر دو کپی ذکر ‌گردد.
قانون 1284: بند1: تمام سرپرستان وظایف خود را با جدیت یک صاحب خانه خوب انجام دهند.
بند2: بنابراین آنها باید:
1- مراقب باشند هیچ اموالی که در حوزه مراقبت آنها قرار دارد به هیچ وجه نابود نشود یا در معرض خطر قرار نگیرد؛ برای این منظور آنها تا حد لازم اقدامات احتیاطی ترتیب دهند؛
2- اطمینان حاصل کنند که مالکیت دارایی های کلیسایی به شیوه‌هایی که در قانون مدنی معتبر هستند حفاظت می‌شوند؛
3- مفاد قانون و قانون مدنی و قیود موسس یا اهدا کننده یا مرجع قانونی را رعایت کنند؛ آنها مراقبت ویژه ‌شوند که توسط کلیسا از طریق عدم رعایت قانون مدنی متحمل آسیبی نشوند؛
4- به دقت و در زمان مناسب در صدد درآمد و تولید دارایی ها باشند، آنها را به طور مطمئنی محافظت کنند و آنها را مطابق با خواست موسس یا قواعد قانونی مصرف کنند؛
5- در زمان مناسب سودی را که به دلیل وام یا وثیقه تعیین شده است را پرداخت نمایند و مراقب باشند که در زمان مقرر سرمایه را باز پرداخت نمایند؛
6- با رضایت سراسقف از پولی که پس از پرداخت هزینه‌ها مازاد است استفاده کنند و می‌توانند برای اهداف فرد حقوقی به طور سودآوری سرمایه گذاری کنند؛
7- به دقت اسناد هزینه و درآمد را نگه دارند؛
8- گزارشی از سرپرستی خود در پایان هر سال تهیه کنند؛
9- اسناد و مدارک ثبت حقوق کلیسا یا نهاد با دارایی هاشان را در آرشیو مناسب و قابل دسترس محافظت و مرتب نمایند؛ جایی که در آن نسخه‌های معتبر تا حد امکان به راحتی درآرشیوهای کشیشی قرار بگیرد.
بند3: مجدانه توصیه می شود که سرپرستان هر سال بودجه درآمد و هزینه‌ها را حساب نمایند. با این حال، قانون خاص برای این اجبار ایجاد شده و دقیقاً تعیین شده است که این چگونه ارائه شود.
قانون 1285: فقط در محدوده سرپرستی عادی، سرپرستان مجاز به جمع کردن هدایا برای اهداف آیینی یا خیرات مسیحی از دارایی های منقول می‌باشند که متشکل از موقوفه ثابت نیستند.
قانون 1286: سرپرستان دارایی های مادی:
1- در ایجاد قراردادهای استخدام، به طور صحیحی توجه به اصول تعلیم داده شده توسط کلیسا، قوانین مدنی مربوط به کار و زندگی اجتماعی را رعایت نمایند؛
2- به کسانی که برای آنها تحت قرارداد کار می‌کنند دستمزد عادلانه و صادقانه پرداخت کنند که برای نیازهای خود و آنهایی که وابسته به آنها هستند کافی باشد.
قانون 1287: بند1: جایی که دارایی های کلیسایی از هر نوع به طور غیرقانونی از قدرت حاکمیت اسقف اسقف نشین خارج گردد، سرپرستان آنها، اعم از روحانی و غیر روحانی، هر سال موظف به ارائه گزارش از سرپرستی خود به سراسقف محلی می‌باشند، که او در کمیته مالی اش برای بازپرسی پذیرفته شده است. صحت هر آداب و رسوم خلافی دوباره بررسی گردد.
بند2: سرپرستان گزارشات را به مومنانی دهند که دارایی های آنها مطابق با قواعدی که توسط قانون خاص وضع شده اند، به کلیسا داده شده است.
قانون 1288: سرپرستان نه دعواهای حقوقی به نام فرد حقوقی عمومی و نه آنهایی که در دادگاه غیر دینی مورد بحث هستند را بدون دریافت مجوز مکتوب اولیه از سراسقف مربوطه شروع نکنند.
قانون 1289: اگرچه آنها موظف به کار سرپرستی به واسطه دفتر کلیسایی نیستند، سرپرستان نمی توانند به طور خودسرانه کاری را که بر عهده گرفته‌اند را رها کنند. اگر آنها این کار را انجام دهند، و این کارها به کلیسا آسیب وارد نماید، آنها موظف به جبران هستند.
عنوان سوم: قراردادها139 و انتقال140ویژه
قانون 1290: بی آنکه زیانی به قانون 1547 برسد، هرآنچه قانون مدنی محلی درباره قرارداد‌ها، به طور کلی و به طور خاص، و درباره اجتناب از قراردادها مقرر می‌دارد، در مورد اموالی که تابع قدرت حاکمیت کلیسا هستند، و با همان اثر می‌باشند، رعایت شود، به شرط اینکه قانون مدنی خلاف قانون الهی نباشد، و قوانین کلیسایی به گونه ای دیگر معین نشود.
قانون 1291: اجازه از مرجع ذیصلاح توسط قانون مورد نیاز است برای انتقال معتبر اموالی که با انتقال قانونی، تشکیل موقوفه ثابت فرد حقوقی عادی، هر زمان ارزش شان بیش از مجموع تعیین شده توسط قانون گردد.
قانون 1292: بند1: بی آنکه زیانی به مفاد قانون 638 بند3 برسد، زمانی که مقدار دارایی های انتقال داده شده بین مبالغ حداقل و حداکثر است توسط مجمع اسقفی برای حوزه خود تثبیت گردد، مرجع ذیصلاح در مورد افراد حقوقی که تابع اسقف اسقف نشین نیستند توسط قوانین خود فرد حقوقی تعیین شوند. در دیگر موارد، مرجع ذیصلاح اسقف اسقف نشین است که با رضایت کمیته امور مالی، شورای اسقفی، و هر گونه احزاب علاقه مند اقدام ‌کند. اسقف اسقف نشین نیاز دارد به رضایت این افراد برای انتقال اموالی که متعلق به خود اسقف نشین است.
بند2: اجازه مقام پاپی مقدس نیز مورد نیاز است برای انتقال معتبر اموالی که ارزش مبلغ حداکثر آن بالاتر است، یا اگر تردیدی است از انتقال چیز داده شده به کلیسا به دلیل نذر، یا از اشیائی که ارزش هنری یا تاریخی دارند.
بند3: زمانی که درخواستی ایجاد گردد برای انتقال اموالی که تقسیم پذیر هستند ، این درخواست باید بیان کند چه بخش هایی اکنون انتقال داده شده اند؛ در غیر این صورت مجوز نامعتبر است.
بند4: کسانی که باید درباره انتقال دارایی ها نظر یا رضایت بدهند نظر و رضایت ندهند تا اینکه آنها ابتدا دقیقاً مطلع گردند هر دو درباره وضعیت اقتصادی فرد حقوقی که دارایی ها برای انتقال پیشنهاد شده و انتقال‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته است.
قانون 1293: بند1: برای انتقال اموالی که ارزش بالاتر از مبلغ حداقل تعیین شده دارند، همچنین لازم است که وجود داشته باشد:
1- دلیل منطقی، از جمله ضرورت فوری، مزیت آشکار، یا آیینی، خیریه و یا سایر دلیل دینی مهم؛
2- قیمت گذاری کارشناسی مکتوب از اموالی که انتقال داده ‌شده اند.
بند2: برای جلوگیری از آسیب به کلیسا، سایر اقدامات احتیاطی که توسط مرجع قانونی تنظیم گردیده اند نیز پیگیری ‌شوند.
قانون 1294: بند1: به طور معمول دارایی ها نباید به قیمت پایین تر از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره دارایی ها، کتاب مقدس، اشخاص حقوقی، قانون طبیعی Next Entries دانلود پایان نامه درباره دارایی ها، قانون مدنی، ارتکاب جرم، شخص حقوقی