دانلود پایان نامه درباره دارایی ها، دادگاه صالح، حقوق اشخاص، سقط جنین

دانلود پایان نامه ارشد

می‌آورند، با توبیخ و یا دیگر مجازات تنبیه می‌شوند.
قانون 1367: کسی که نان و شراب متبرک را دور اندازد یا به قصد توهین آمیز آنها را دور بیندازد، تکفیر قهری را برای خود می‌خرد که اختصاص به مقام پاپی دارد؛ کشیشی، علاوه بر این، ممکن است با برخی مجازات دیگر تنبیه گردد به استثنای اخراج از دفتر کشیشی.
قانون 1368: شخصی که در مطالبه یا انتظار چیزی پیش از مرجعیت کلیسایی، مرتکب شهادت دروغ گردد، با مجازات عادلانه تنبیه می‌شود.
قانون 1369: شخصی با مجازات عادلانه تنبیه شده است که، در رویداد یا محفل عمومی، یا در نوشته منتشر شده، یا توسط گونه‌ای دیگر از کاربرد وسایل ارتباط اجتماعی، توهین کند، یا به شدت به عنف عمومی آسیب رساند، یا ناسزا بگوید، یا دشمنی ایجاد کند یا برای دین یا کلیسا تحقیر ایجاد نماید.
عنوان دوم: جرایم علیه مقامات کلیسا و استقلال کلیسا
قانون 1370: بند1: شخصی که قدرت فیزیکی بر علیه پاپ رم به کار می‌برد تکفیر قهری که اختصاص به مقام پاپی دارد را برای خود می‌خرد؛ اگر مجرم کشیش است، مجازات دیگری، به جز اخراج از دفتر کشیشی، ممکن است با توجه به وخامت جرم اضافه شود.
بند2: کسی که این را بر علیه اسقف انجام دهد، حکم تحریم قهری را متقبل گردیده است و، اگر کشیشی، او همچنین تعلیق قهری را متقبل می‌گردد.
بند3: کسی که اجبار فیزیکی بر علیه کشیش یا مومن خارج از تحقیر برای ایمان یا کلیسا یا مرجعیت کلیسایی یا کشیشی به کار ببرد، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
قانون 1371: افراد زیر با مجازات عادلانه تنبیه می‌شوند:
1- کسی که، جدا از مورد ذکر شده در قانون 1364، بند 1، آموزه‌ای را تعلیم دهد که توسط پاپ رم یا شورای عام محکوم شده یا لجوجانه تعلیم ذکر شده در قانون 752 را رد کند، و زمانی که مقام پاپی یا سراسقف ایالتی هشدار دهد از حرف خود دست برندارد.
2- کسی که، به شیوه دیگری دستور قانونی یا ممنوعیت مقام پاپی یا سراسقف ایالتی یا مقام برتر را اطاعت نکند و، بعد از اینکه هشدار داده شد، به نادادگاه انی ادامه دهد.
قانون 1372: کسی که از عمل پاپ رم به شورای وحدت جهانی کلیسا یا به مجمع اسقف‌ها شکایت ببرد، با توبیخ مجازات می‌گردد.
قانون 1373: کسی که به طور عمومی تبعه هایش را به دلیل برخی عمل مرجعیت کلیسایی یا کشیشی به عداوت یا دشمنی بر علیه مقام پاپی یا سراسقف ایالتی بشوراند ، یا که تبعه‌ها را به نافرمانی بر علیه آنها تحریک کند، با حکم تحریم یا دیگر مجازات‌های عادلانه مجازات می‌شود.
قانون 1374: کسی که به جمعیتی می‌پیوندد که بر علیه کلیسا توطئه می‌چیند با مجازات عادلانه تنبیه می‌شود، کسی که حمایت می‌کند یا دفتری را در چنین جمعیتی می‌گیرد با حکم تحریم مجازات می‌گردد.
قانون 1375: کسی که مانع استقلال کشیشی یا انتخاب یا انجام قدرت کلیسایی یا کاربرد قانونی دارایی های مقدس یا دیگر دارایی های کلیسایی می‌شود یا که تهدید می‌کند رأی دهنده یا کسی که انتخاب کند یا کسی که قدرت کلیسایی را انجام دهد یا کشیش را، ممکن است با مجازات عادلانه تنبیه گردد.
قانون 1376: کسی که به شیء مقدس بی احترامی کند، منقول یا غیر منقول، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
قانون 1377: کسی که بدون اجازه مشخص دارایی های کلیسایی را منتقل ‌کند، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
عنوان سوم: غصب مناصب کلیسایی و جرایمی که در اجرای این مناصب مرتکب می شوند.
قانون 1378: بند1: کشیشی که برخلاف تجویز قانون 977 عمل کند، تکفیر قهری را برای خود خریده است که اختصاص به مقام پاپی دارد.
بند2: افراد زیر حکم تحریم قهری را برای خود می‌خرند، اگر کشیش هستند، تعلیق قهری:
کشیشی که دستگذاری نشده است، برای برگزاری عشای ربانی تلاش کند؛
کسی که، جدا از مورد ذکر شده در بند1، هرچند قادر به دادن آیین مقدس معتبر آمرزش نباشد، به انجام دادن آن تلاش کند، یا اعتراف مقدس را بشنود.
بند3: در موارد ذکر شده در بند2، مجازات‌های دیگر، به استثنای تکفیر، با توجه به وخامت جرم، می‌تواند اضافه گردد.
قانون 1379: کسی که، جدا از مورد ذکر شده در قانون 1378، وانمود به مدیریت امر مقدس نماید، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
قانون 1380: کسی که از طریق خرید و فروش امتیازات و مقام‌های کلیسایی آیین مقدس را برپا کند یا دریافت کند، با حکم تحریم یا تعلیق تنبیه می‌گردد.
قانون 1381: بند1: هر کسی که دفتر کلیسایی را غصب کند با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد.
بند2: حفظ غیرقانونی دفتر کلیسایی پس از آنکه از آن محروم شده است، یا از آن دست بردارد، معادل غصب است.
قانون 1382: اسقفی که بدون دستور پاپ، شخصی را به اسقفی منصوب کند، و اسقفی که از او وقف دریافت کند، تکفیر قهری را برای خود خریده است که اختصاص به مقام پاپی دارد.
قانون 1383: اسقفی که، برخلاف شرط قانون 1015، شخص دیگری را که تحت امر او نیست بدون اجازه نامه های قانونی166 دستگذاری کند به مدت یک سال از دستگذاری ممنوع می‌شود. شخصی که دستگذاری شده است به خودی خود دستگذاری اش به تعلیق درمی آید.
قانون 1384: کسی که، جدا از موارد ذکر شده در ماده‌های 1383- 1378، بطور غیرقانونی دفتر کشیشی یا دیگر کشیش مقدس را انجام دهد، ممکن است با مجازات عادلانه تنبیه گردد.
قانون 1385: کسی که بطور غیرقانونی در هدایای عشای ربانی قاچاق کند با توبیخ یا دیگر مجازات عادلانه تنبیه می‌شود.
قانون 1386: کسی که می‌دهد یا وعده می‌دهد چیزهایی را که شخصی که منصبی در کلیسا انجام می‌دهد باید بطور غیرقانونی عمل کند یا موفق به عمل گردد، با مجازات عادلانه تنبیه می‌گردد؛ به همین ترتیب، کسی که چنین هدایا یا وعده‌هایی را بپذیرد.
قانون 1387: کشیشی که در اعتراف، یا به مناسبت یا تحت بهانه اعتراف، از توبه کار درخواست ارتکاب گناه برعلیه دادگاه ان ششم از احکام ده دادگاه ان موسی167 بنماید، مجازات می‌شود، با توجه به وخامت جرم، با تعلیق، ممنوعیت‌ها و محروم یت‌ها؛ در موارد جدی تر او از دفتر کشیشی اخراج می‌شود.
قانون 1388: بند1: اعتراف پذیری که مستقیما به علامت آیین مقدس بی احترامی می‌کند، تکفیر قهری را که اختصاص به مقام پاپی دارد را به خود می‌خرد؛ کسی که انجام می‌دهد این کار را فقط به طور غیر مستقیم با توجه به وخامت جرم مجازات می‌شود.
بند2: مفسران و دیگرانی که در قانون 983، بند2، ذکر شده اند، که به راز بی احترامی کرده اند، با مجازات عادلانه تنبیه می‌شوند، به استثنای تکفیر.
قانون 1389: بند1: کسی که از قدرت یا دفتر کلیسایی سوء استفاده نماید، با توجه به وخامت عمل یا ترک مجازات می‌شود به استثنای محروم یت از منصب، مگر اینکه مجازات برای آن سوء استفاده در حال حاضر با قانون یا قاعده ایجاد شده باشد.
بند2: شخصی که، از طریق سهل انگاری مقصر، به طور غیرقانونی و با آسیب رساندن به دیگری، عمل قدرت یا کشیشی یا دفتر کلیسایی را اجرا یا حذف کند، با مجازات عادلانه تنبیه می‌شود.
عنوان چهارم: جرم نسبت ناروا
قانون 1390: بند1: شخصی که به دروغ ، جرمی را که در قانون 1387 ذکر شده را به مقام برتر کلیسایی نسبت دهد، حکم تحریم قهری را برای خود خریده است، اگر کشیش باشد، تعلیق را نیز برای خود خریده است.
بند2: شخصی که بطور تهمت آمیزی جرم را به مقام برتر کلیسایی نسبت دهد، یا به گونه‌ای دیگر به خوش نامی یکی دیگر آسیب رساند، را می‌توان با مجازات عادلانه تنبیه شود، به استثنای توبیخ.
بند3: همچنین تهمت زننده را می‌توان به جبران واداشت.
قانون 1391: افراد زیر را می‌توان با توجه به وخامت جرم با مجازات عادلانه تنبیه نمود:
1- شخصی که سند عمومی کلیسا را به غلط تنظیم کند، یا که تغییر دهد یا اصلی را پنهان کند، یا که دروغی را به کار برد؛
2- شخصی که در موضوع کلیسایی برخی سند دروغین یا تغییر یافته را به کار برد؛
3- شخصی که، در سند عمومی کلیسایی، مطلب کذبی ادعا کند.
عنوان پنجم: جرایم برعلیه وظایف خاص
قانون 1392: کشیشان یا مذهبیونی که در تجارت یا کسب و کار برخلاف قیودات ماده‌ها مشغول هستند، با توجه به وخامت جرم تنبیه می‌شوند.
قانون 1393: شخصی که تعهداتی را که با مجازات وضع شده‌اند را نقض می‌کند، را می‌توان با مجازات عادلانه تنبیه نمود.
قانون1394: بند1: بی آنکه زیانی به قیودات قانون 194، بند1، مورد سوم برسد، کشیشی که تلاش می‌کند ازدواج نماید، حتی اگر صرفاً به نحو مدنی باشد، تعلیق قهری را برای خود می‌خرد. اگر، پس از هشدار، او اصلاح نشود و به رسوایی ادامه بدهد، او را می‌توان بطور مستمر با محرومیت‌ها، یا حتی با اخراج از دفتر کشیشی تنبیه نمود.
بند2: بی آنکه زیانی به قیودات قانون 694 برسد، کسی که کشیش نیست و خود را به طور دائم وقف کرده است، اما تلاش ‌کند ازدواج کند، حتی اگر صرفاً به نحو مدنی باشد، حکم تحریم قهری را برای خود خریده است.
قانون 1395: بند1: جدا از مورد ذکر شده در قانون 1394، کشیشی که با معشوقه زندگی می‌کند، و کشیشی که به برخی گناه ظاهری دیگر در برابرحکم ششم از احکام دهگانه موسی ادامه می‌دهد که باعث رسوایی است، با تعلیق مجازات می‌گردد. با این، دیگر مجازات‌ها را می‌توان به تدریج اضافه نمود اگر پس از هشدار او به جرم ادامه داد، تا اینکه سرانجام او را از دفتر کشیشی بتوان اخراج نمود.
بند2: کشیشی که به شیوه‌های دیگر در برابر حکم ششم از احکام دهگانه موسی تخطی کرد، اگر جرم با زور ارتکاب یافته بود، یا با تهدیدها، یا در عموم، یا با کودکان زیر شانزده سال، با مجازات‌های عادلانه تنبیه می‌شود، به استثنای اخراج از دفتر کشیشی اگر مورد خیلی توجیه پذیر باشد.
قانون1396: شخصی که به شدت تعهد اقامت به دلیل منصب کلیسایی را متعهد شده است نقض کند، با مجازات عادلانه تنبیه می‌شود، پس از هشدار، به استثنای محرومیت از دفتر.
عنوان ششم: جرایم علیه حیات و آزادی انسان
قانون 1397: کسی که مرتکب قتل شده است، یا که با زور یا کلاهبرداری، شخصی را ربوده، حبس کرده، مثله کرده یا به شدت مجروح کرده است، با توجه به وخامت جرم، با محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ذکر شده در قانون 1336 تنبیه می‌گردد. در مورد قتل یکی از آنهایی که در قانون 1370 ذکر شده، مجرم با مجازات‌هایی که آنجا مقرر شده تنبیه می‌شود.
قانون 1398: کسی که درواقع سقط جنین می‌کند، تکفیر قهری را برای خود می‌خرد.
عنوان هفتم: قاعده کلی
قانون 1399: علاوه بر موارد مندرج در این قانون یا قوانین دیگر، تخلف ظاهری از قانون الهی یا کلیسایی را می‌توان مجازات کرد، و با مجازات عادلانه، فقط زمانی که وخامت خاص نقض آن را فراهم می‌نماید و ضرورت ایجاب می‌کند که رسوایی‌ها متوقف یا اصلاح گردند.

کتاب هفتم: مراحل دادرسی168
بخش اول: محاکمه‌ها169 به طور کلی
قانون 1400: بند1: موضوعات محاکمه عبارتند از:
1- پیگیری یا دفاع از حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی، یا اعلام وقایع قضایی؛
2- تحمیل یا اعلام مجازات‌ها با توجه به جرایم؛
بند2: با این حال، منازعات ناشی از عمل قدرت اجرایی، را فقط می‌توان به دادگاه عالی یا دادگاه اداری ارجاع داد.
قانون1401: کلیسا دارای حق انحصاری برای قضاوت است:
1- دعاوی مربوط به موضوعاتی که معنوی هستند یا با معنویات مرتبط هستند؛
2- نقض قوانین کلیسایی و هرچه حاوی عنصر گناه است، برای تعیین جرم و تحمیل مجازات‌های کلیسایی.
قانون 1402: همه دادگاه های170 کلیسا تابع قوانینی هستند که در ذیل می‌آیند، بی آنکه زیانی به قواعد دادگاه مقام پاپی برسد.
قانون1403: بند1: دعاوی مربوط به تقدیس خادمان خدا که تابع قانون خاص اسقفی اند.
بند2: هر زمان که قانون خاص اسقفی جریانی را به قانون عمومی احاله دهد یا هر زمانی که معیارهایی با همان ماهیت در این دعاوی به کار رود مفاد این مجموعه قوانین نیز با این دعاوی به کار می رود.
عنوان اول: دادگاه صالح
قانون 1404: مقام پاپی توسط هیچ کس مورد قضاوت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره اجرای مجازات، تخفیف مجازات، مراقبت معنوی، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درباره منفعت عمومی، محل سکونت، قانون اساسی، شخص حقوقی