دانلود پایان نامه درباره جامعه آماری، سابقه خدمت، سبک های مدیریت تعارض، عوامل دموگرافیک

دانلود پایان نامه ارشد

ترتیب اهمیت پژوهش حاضر در این است که فضای شعبات بانک ملت شهرستان تبریز را از لحاظ وجود تعارض و ادراک آن بررسی نموده و سبک های مورد استفاده مدیران و کارمندان این شعبات را جهت مدیریت این تعارضات مورد مطالعه قرار دهیم.این امر نه تنها برگستره ی علمی محل می افزاید بلکه زمینه لازم را برای پژوهش های بعدی فراهم خواهد آورد. یافته های حاصل از این تحقیق مورد استفاده تمامی بانکهای خصوصی و دولتی و سایر سازمان ها قرار خواهد گرفت.

(1-4) اهداف پژوهش
(1-4-1) هدف اصلی : بررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران وکارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز
(1-4-2) اهداف فرعی
بررسی رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت رقابتی5
بررسی رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت سازش6
بررسی رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت مصالحه7
بررسی رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت همکاری8
بررسی رابطه بین ادراک تعارض و سبک مدیریت اجتناب9
بررسی تفاوت بین میزان ادراک تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز
بررسی تفاوت بین میزان کاربرد سبک‌های مدیریت تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز
بررسی تاثیرعوامل دموگرافیک نظیر جنس ،سن ، تحصیلات ، سابقه خدمت و پست سازمانی بر میزان استفاده از سبک های مدیریت تعارض

(1-5) متغییرهای پژوهش
متغییرمستقل ؛ یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری میشود ومقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغییر وابسته مشاهده شود. (خاکی،1387 ، 167).
متغییر وابسته ؛ متغییری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ، به عبارت دیگر یک متغییر اصلی است که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.(همان منبع ،166).
متغییر مداخله گر ؛ متغییری است که محقق برای استنتاج از نحوه تاثیر متغییر مستقل برمتغییر وابسته مورد نظر قرار می دهد؛ تاثیر متغییر مداخله گر را نه می توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغییرها مشاهده کرد،لذا به این تاثیر در تحلیل نهایی اشاره می شود، متغییر مداخله گر معمولا” بر اعتبار درونی وبیرونی تحقیق اثر می گذارد (حافظ نیا ، 1386 ،73).

متغيیرها بر اساس نقشی که در پژوهش دارند به دو دسته تقسيم می شوند:
1- متغيیر های علی: اين متغيیر ها در واقع همان متغيیر های مستقل يا غير وابسته هستند که به عنوان عامل بوجود آورنده يک پديده مورد مطالعه قرار می گيرند.
2- متغيیرهای توصيفی: اين متغيیر ها مبين صفات و ويژگی های يک پديده يا شی هستند و در واقع وضع آن را توضيح می دهند و در تحقيقات توصيفی و حتی ساير انواع تحقيق متغير های توصيفی سهم زيادی در ايجاد شناخت وضعيت پديده دارند.(حافظ نيا،1386،74)
در این پژوهش متغییرهای وابسته ، سبک های مدیریت تعارض طبق «مدل کنت توماس» می باشد که عبارتند از: سبک رقابتی، سبک سازش، سبک مصالحه، سبک همکاری و سبک اجتناب.
متغییر مستقل پژوهش عبارت است از: ادراک تعارض .
و متغییرهای مداخله کننده پژوهش عبارتند از: پست سازمانی ، جنس، سن، تحصیلات و سابقه خدمت .

(1-6) سؤالات پژوهش
(1-6-1) سؤال اصلی : آیا بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز رابطه معناداری وجود دارد؟
(1-6-2) سؤالات فرعی
آیا بین ادراک تعارض و سبک مدیریت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین ادراک تعارض و سبک مدیریت سازش رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین ادراک تعارض و سبک مدیریت مصالحه رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین ادراک تعارض و سبک مدیریت همکاری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین ادراک تعارض و سبک مدیریت اجتناب رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین میزان ادراک تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میزان کاربرد سبک‌های مدیریت تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معناداری وجود دارد؟
تاثیر عوامل دموگرافیک نظیر جنس ،سن ، تحصیلات ، سابقه خدمت و پست سازمانی بر میزان استفاده از سبک های مدیریت تعارض چگونه است؟

(1-7) فرضیه های پژوهش
(1-7-1) فرضیه اصلی : بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز رابطه ی معناداری وجود دارد.
(1-7-2) فرضیه های فرعی
بین ادراک تعارض و سبک مدیریت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
بین ادراک تعارض و سبک مدیریت سازش رابطه معناداری وجود دارد.
بین ادراک تعارض و سبک مدیریت مصالحه رابطه معناداری وجود دارد.
بین ادراک تعارض و سبک مدیریت همکاری رابطه معناداری وجود دارد.
بین ادراک تعارض و سبک مدیریت اجتناب رابطه معناداری وجود دارد.
بین میزان ادراک تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان کاربرد سبک‌های مدیریت تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معناداری وجود دارد.
بین عوامل دموگرافیک نظیر جنس ،سن ، تحصیلات ، سابقه خدمت و پست سازمانی و میزان استفاده از سبک های مدیریت تعارض رابطه معناداری وجود دارد.

(1-8) روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. با عنایت به اینکه تحقیقات در علوم انسانی برمبنای نوع هدف نیز طبقه بندی می شوند و با توجه به تعاریف گسترده ای که در تحقیقات بنیادی و کاربردی به عمل می آید این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاصی است (خاکی ،1387 ،94).
نوع داده ها شامل اطلاعاتی می گردد که با توجه به متغییرهای در نظر گرفته شده در رابطه با موضوع، از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی به دست می آیند.جمع آوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به کتب ، مجلات علمی و نشریات پژوهشی و سایت های اینترنتی صورت گرفته و در قسمت میدانی از پاسخ سوالات مطرح شده در پرسشنامه استفاده می شود.
(1-9) روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. به طور معمول یکی از ابزارهای مهم در پژوهشهای توصیفی- پیمایشی استفاده از پرسشنامه است. در واقع پرسشنامه مهمترین ابزار جهت به دست آوردن اطلاعات می باشد. در این پژوهش نیز با توجه به اهداف تحقیق و ویژگی های آن برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز،از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه ادراک تعارض و پرسشنامه سبک مدیریت تعارض استفاده شده است.
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.آمار توصیفی صرفا” به توصیف جامعه پرداخته و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه است و در آمار استنباطی محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند.و سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری ، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود.( آذر،1382، 8)

جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از ” تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند”. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز میباشد که در سال 1391 در این شعبات مشغول به کار می باشند و مجموعا” 860 نفر هستند.

(1-11) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
روش نمونه گیری در این تحقیق با توجه به جامعه آماری که متشکل از مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز می باشد ، روش طبقه ای (نسبی) و به شکل تصادفی ساده می باشد.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین می شود که در فصل سوم توضیح داده می شود.

(1-12) قلمرو پژوهش
(1-12-1) قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی اجرای این پژوهش از تاریخ 7/10/1390 آغاز گردیده و در مدت 9 ماه در طي سال هاي 91-90 انجام گرديده است. زمان توزيع و جمع آوری پرسش نامه قلمرو زمانی پژوهش حاضر مي باشد.
(1-12-2) قلمرو مکانی پژوهش
این پژوهش از نظر مکانی در حوزه شعبات بانک ملت شهرستان تبریز مورد بررسی قرار گرفته است.
(1-12-3) قلمرو موضوعی پژوهش
این پژوهش از نظر موضوعی نیز در حوزه مباحث رفتاری قرار دارد.

(1-13) تعاریف و اصطلاحات کلیدی
تعارض: تعارض فراگردی است که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر متوجه گردیده است.(رضاییان،1382 ،284).
تعارض فرآیندی است که در آن نوعی تلاش آگاهانه به وسیله فرد (الف) انجام گیرد تا تلاش های فرد (ب) را خنثی کند در نتیجه فرد (ب) در مسیر هدف خود مستأصل شده یا فرد (الف) بر میزان منافع خود می افزاید .(.(Robbins, 2006,289
تعارض تعاملات ارتباطی افرادی است که به همدیگر وابسته اند و احساس می کنند که علایقشان متضاد ، متناقض یا ناسازگار است.Olson ,2010,98))
مدیریت تعارض10: مدیریتی است که قادر باشد در شرایطی که تعارض وجود دارد به بهترین شکل سازمان را اداره کند اغلب مدیران در جریان کار، با موقعیت های تعارض آمیز برخورد داشته اند و این مسأله را در سازمان به گونه ای تجربه کرده اند.هر مدیری در مواجهه با تعارض به شیوه ای خاص عمل می کند .مدیری خونسرد از کنار مساله می گذرد و آن را نادیده می گیرد،مدیری دیگر واکنش های شدید از خود نشان می دهد و مدیر دیگری برخورد مسالمت آمیز را برای حل تعارض در پیش می گیرد.(الوانی ،1385، 291)
مدیریت تعارض یعنی «حفظ تعارض در سطح بهینه». لذا برای مدیریت تعارض بایستی یکی از دو کار زیر انجام شود: اگر تعارض به حد بی نهایت برسد و به نتایج منفی جدی منجر گردد باید حل شود. و از طرف دیگر اگر سطح تعارض بسیار پایین باشد به ایجاد تعارض نیاز خواهد بود.(G.Zarankin,2008,171)
مدیریت تعارض مدیریتی است که در شرایطی که تعارض وجود دارد قادر باشد به بهترین شکل سازمان را اداره کند. (امیری ،1385، 51)
سبک :عبارت است از الگوی رفتاری خاص که افراد هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران از خود بروز می دهند.( قائمیان ،1388، 67 )
سبک های تعارض : شیوه های رفتاری خاصی است که کارکنان در مواجهه با تعارض مطابق با آن عمل می کنند .(نجفی، 1385، 58)
سبک رقابتی : تمایل برآوردن منافع خود بدون توجه به اینکه این امرمنجر به تضاد (تعارض) با فرد دیگر خواهد شد. (مقیمی،1385 ،346)
انتخاب سبک رقابتی بدین معنی است که یک طرف، علایق و خواسته های خود را مقدم بر دیگران میداند. استفاده از چنین سبکی باعث ایجاد وضعیت برنده- بازنده میشود.
(Speakman ,2010,187)
سبک سازش : فرد تمایل دارد به طرف مقابل امتیاز بدهد و این حاکی از آن است که طرف مقابل بالاتر از اوست. (مقیمی ، 1385،346)
افرادی که سبک سازش را انتخاب می کنند، از علایق و خواسته های خود می گذرند و به دیگران اجازه می دهند به خواسته هایشان دست یابند. بسیاری از این افراد معتقدند که داشتن یک رابطه دوستانه خوب از هر چیز دیگری مهمتر است. (Huang, 2010,339)
سبک مصالحه : موقعیتی است که طرفین دعوا توافق می کنند تا از بخشی از مواضع خود عقب نشینی نمایند و مقداری امتیاز به حریف مقابل بدهند و در مقابل مقداری امتیاز بگیرند.
(نجفی ،1385، 63)
افراد زمانی از سبک مصالحه استفاده می کنند که به دنبال به دست آوردن تمام خواسته ها و علایق خود نیستند یعنی ارضای برخی نیازها برایشان کافی است. در این روش، انعطاف پذیری، مبادله و مذاکره جایگاه ویژه ای دارد. (A.Chung-Yan , 2010, 388)
سبک همکاری: موقعیتی است که طرفین برای به دست آوردن منافع ثابت قدم هستند ولی در عین حال خواهان همکاری با یکدیگر می باشند ومنافع طرف مقابل را نیز مورد توجه قرار می دهند.
( سلیمانی،1384، 34)
با استفاده ازسبک همکاری، خواسته های هر دو طرف تعارض تأمین می گردد. انتخاب این سبک به افراد کمک می کند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره بهبود عملکرد، خلاقیت و نوآوری، ناسازگاری، شیوه های مدیریت Next Entries دانلود پایان نامه درباره مدل مفهومی، عملکرد سازمان، توانایی مدیریت، بر عملکرد سازمان