دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، استراتژی ها، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

ماموریت ،استراتژی و اهداف بانک ملت ……………………………………………. 87
2-5-2-1 چشم انداز و ماموریت بانک ملت …………………………………………………………… 87
2-5-2-2 استراتژی های بانک ملت …………………………………………………………………… 87
2-5-2-3 اهداف بانک ملت …………………………………………………………………………….. 88
2-5-3 ساختار سازمانی بانک ملت …………………………………………………………………………… 90
2-5-4 واحدهای بانک ملت ……………………………………………………………………………………. 91
2-5-5 شرکت های وابسته بانک ملت ……………………………………………………………………….. 91
2-5-6 معرفی خدمات بانک ملت …………………………………………………………………………….. 92
جمع بندی کلی …………………………………………………………………………………………………….. 93
فصل سوم : متدلوژی پژوهش……………………………………………………………………………………. 94
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 95
3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 96
3-3 روش ها و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………… 98
3-4 توصیف پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………. 98
3-4-1 پرسشنامه عمومی ……………………………………………………………………………………. 98
3-4-2 پرسشنامه سبک مدیریت تعارض ……………………………………………………………………. 98
3-4-3 پرسشنامه ادراک تعارض …………………………………………………………………………….. 99
3-5 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………. 100
3-6 متغییر های پژوهش………………………………………………………………………………………… 101
3-7 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه………………………………………………………………….. 101
3-8 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….. 103
3-8-1 روایی (اعتبار) ………………………………………………………………………………………… 103
3-8-2 پایایی …………………………………………………………………………………………………….. 104
3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….105
3-10 تشریح الگوریتم پژوهش……………………………………………………………………………………105
3-11پرده های سه گانه روش علمی ……………………………………………………………………………..106
3-12 نقشه علمی پژوهش………………………………………………………………………………………….108
جمع بندی کلی ……………………………………………………………………………………………………. 109
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………….110
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….111
4-2 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………112
4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………………………..112
4-2-2 توزیع فراوانی پست سازمانی ………………………………………………………………………..113
4-2-3 توزیع فراوانی تحصیلات ……………………………………………………………………………. 114
4-2-4 توزیع فراوانی سن ………………………………………………………………………………….. 115
4-2-5 توزیع فراوانی سابقه خدمت ………………………………………………………………………… 116
4-3 توصیف متغییرهای پژوهش ………………………………………………………………………………. 118
4-3-1توصیف مدیریت رقابتی ………………………………………………………………………………. 118
4-3-2 توصیف مدیریت سازش ………………………………………………………………………………120
4-3-3 توصیف مدیریت مصالحه …………………………………………………………………………….122
4-3-4 توصیف مدیریت همکاری……………………………………………………………………………..124
4-3-5 توصیف مدیریت اجتناب ………………………………………………………………………………126
4-3-6 توصیف ادراک تعارض ………………………………………………………………………………128
4-4 آمار استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………130
4-4-1بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغییرها ………………………………………………………… 130
4-4-2 آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………..131
4-5 رتبه بندی سبک های مدیریتی ……………………………………………………………………………… 148
جمع بندی کلی …………………………………………………………………………………………………….. 149
فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات …………………………………………………………………….150
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..151
5-2 بیان یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………..151
5-2-1 یافته های حاصل از ادبیات پژوهش ………………………………………………………………….151
5-2-2 یافته های حاصل از آمار توصیفی …………………………………………………………………. 153
5-2-3 یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………..155
5-3 بحث و نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………..160
5-4 ارائه پیشنهادات بر مبنای نتایج پژوهش …………….. …………………………………………………….162
5-5 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………165
5-6 محدودیت های اجرایی پژوهش ……………………………………………………………………………..166
5-7 پیشنهادات برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………….. 166
جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………….. 167
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………..168
پیوست الف : پرسش نامه ها………………………………………………………………………………………169
پیوست ب : روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….172
پیوست ج : لیست شعبات بانک ملت شهرستان تبریز ………………………………………………………….. 175
منابع…………………………………………………………………………………………………………………178
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. 178
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………….. 182
Abstract ………………………………………………………………………………………………………..185
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 2-1 وضعیت های تعارض ………………………………………………………………………………… 27
جدول 2-2 مقایسه نگرش های قدیم و جدید راجع به تعارض ………………………………………………….. 28
جدول 2-3 رابطه تعارض و ویژگی های شخصیتی ……………………………………………………………. 59
جدول 2-4 مقایسه سبک های مدیریت تعارض در ترکیه، اردن و آمریکا …………………………………….. 61
جدول 2-5 استراتژی های مذاکره یا چانه زدن ………………………………………………………………….. 69
جدول 3-1 جدول مربوط به پایایی پرسشنامه ها ……………………………………………………………….. 104
جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………………………. 112
جدول 4-2 توزیع فراوانی پست سازمانی ………………………………………………………………………..113
جدول 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات ………………………………………………………………………….. 114
جدول 4-4 توزیع فراوانی سن ………………………………………………………………………………….. 115
جدول 4-5 توزیع فراوان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عدالت سازمانی، پایان نامه ها، خلاقیت و نوآوری، روابط انسانی Next Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، سابقه خدمت، سبک های مدیریت تعارض، استراتژی ها