دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، سابقه خدمت، سبک های مدیریت تعارض، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

ی سابقه خدمت ……………………………………………………………………….. 116
جدول 4-6 جدول توصیفی مدیریت رقابتی …………………………………………………………………….. 118
جدول 4-7 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت رقابتی ……………………………………………… 118
جدول 4-8 جدول توصیفی مدیریت سازش …………………………………………………………………….. 120
جدول 4-9 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت سازش ………………………………………………. 120
جدول 4-10 جدول توصیفی مدیریت مصالحه …………………………………………………………………. 122
جدول 4-11 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت مصالحه ………………………………………….. 122
جدول 4-12 جدول توصیفی مدیریت همکاری …………………………………………………………………. 124
جدول 4-13 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت همکاری ………………………………………….. 124
جدول 4-14 جدول توصیفی مدیریت اجتناب …………………………………………………………………… 126
جدول 4-15 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت اجتناب ………………………………………….. 126
جدول 4-16 جدول توصیفی ادراک تعارض …………………………………………………………………… 128
جدول 4-17 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت ادراک تعارض …………………………………… 128
جدول 4-18 نتایج آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات …………… 130
جدول 4-19 آزمون همبستگي پيرسون براي ادراک تعارض و مديريت رقابتي …………………………….. 131
جدول 4-20 آزمون همبستگي پيرسون براي ادراک تعارض و مديريت سازش …………………………….. 133
جدول 4-21آزمون همبستگي پيرسون براي ادراک تعارض و مديريت مصالحه ……………………………. 134
جدول 4-22 آزمون همبستگي پيرسون براي ادراک تعارض و مديريت همکاری ………………………….. 136
جدول 4-23 آزمون همبستگي پيرسون براي ادراک تعارض و مديريت اجتناب ……………………………. 138
جدول 4-24 آزمون tمستقل براي مقايسه ادراک تعارض در بین کارمندان و مدیران ……………………… 139
جدول 4-25 آزمون من-ويتني براي مقايسه سبک مدیریت در بین کارمندان و مدیران …………………….. 140
جدول 4-26 آزمون همبستگي پيرسون براي سن و تعارض ……………………………………………………142
جدول 4-27 آزمون همبستگي پيرسون براي سابقه خدمت و تعارض ………………………………………… 143
جدول 4-28 آزمون tمستقل براي مقايسه ادراک تعارض زنان و مردان ……………………………………. 144
جدول 4-29 آزمون من-ويتني براي مقايسه سبک مدیریتی در بین زنان و مردان ………………………….. 144
جدول 4-30 نتایج آزمون کروسکال-والیس براي مقایسه سبک مدیریتی بر حسب تحصیلات………………. 146
جدول 4-31 نتايج آزمون فريدمن براي رتبه بندي سبکهای مدیریتی …………………………………………. 148

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 1-1 سبک های مدیریت تعارض(مدل تحقیق) …………………………………………………………. 17
نمودار 2-1 تعارض و اثربخشی سازمانی ……………………………………………………………………… 26
نمودار 2-3 سبک های مدیریت تعارض(مدل تحقیق) …………………………………………………………. 74
نمودار 2-4 استراتژی های مدیریت تعارض ……………………………………………………………………. 75
نمودار 2-5 نمودار مقايسه‌اي سهم درصد چهار سپرده اصلي بانك ملت ………………………………………. 89
نمودار 4-1 نمودار ستونی توزیع فراوانی جنسيت ………………………………………………………………112
نمودار 4-2 نمودار ستونی توزیع فراوانی پست سازمانی …………………………………………………….. 113
نمودار 4-3 نمودار ستونی توزیع فراوانی تحصیلات …………………………………………………………. 114
نمودار 4-4 نمودار ستونی توزیع فراوانی سن …………………………………………………………………..115
نمودار4-5 نمودار ستونی توزیع فراوانی سابقه خدمت ……………………………………………………….. 117
نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام ادراک تعارض ………………………………………………………………… 119
نمودار 4-7 نمودار هیستوگرام مدیریت رقابتی ……………………………………………………………121
نمودار 4-8 نمودار هیستوگرام مدیریت سازش ………………………………………………………….. 123
نمودار 4-9 نمودار هیستوگرام مدیریت مصالحه ………………………………………………………… 125
نمودار 4-10 نمودار هیستوگرام مدیریت همکاری ……………………………………………………………. 127
نمودار 4-11 نمودار هیستوگرام مدیریت اجتناب ……………………………………………………………… 129
نمودار4-12 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت رقابتی ………………………………………….. 132
نمودار4-13 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت سازش ………………………………………….. 133
نمودار4-14 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت مصالحه ………………………………………… 135
نمودار4-15 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت همکاری ……………………………………….. 136
نمودار4-16 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت اجتناب …………………………………………. 138

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………17
شکل 2-1 رابطه تعارض و رقابت ………………………………………………………………………………. 29
شکل 2-2 الگوی تعارض بین گروه ها …………………………………………………………………………… 36
شکل 2-3 فرایند تعارض ………………………………………………………………………………………….. 37
شکل 2-4 طیف شدت و ضعف تعارض …………………………………………………………………………. 42
شکل 2-5 راهنمای مدیریت تعارض …………………………………………………………………………….. 64
شکل 2-6 استراتژی های مدیریت تعارض ………………………………………………………………………. 67
شکل 2-7 ادغام بانک ها ………………………………………………………………………………………….. 86
شکل 2-8 ساختار سازمانی بانک ملت ………………………………………………………………………….. 90
شکل 3-1 مراحل روش علمی …………………………………………………………………………………….. 97
شکل 3-2 الگوریتم اجرای پژوهش …………………………………………………………………………….. 107
شکل 3-3 نقشه عملی پژوهش …………………………………………………………………………………… 108

باسمه تعالي
فرم اطلاعات پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي
نام واحد دانشگاهي: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
کد واحد:138
كد شناسایي پايان نامه:

1

نام و نام خانوادگی دانشجو::رحیمه سلیمان زاده
شماره دانشجویی:890627937
سال اخذ پایان نامه:91-90

نیمسال اخذ پایان نامه:نیمسال اول

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه‌اي: بررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز
تاريخ دفاع از پايان نامه: 18 l9 l1391
تعداد واحد پایان نامه:6
تاریخ ارائه مقاله:-
نمره مقاله:
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:خانم دکتر هما درودی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور:آقای دکتر علی منصوری
نام و نام خانوادگی:استاد داور:

نمره پایان نامة دانشجو
به عدد: 75/17
به حروف: هفده و هفتاد و پنج صدم
گروه تحصيلي: پزشكي• علوم انساني• علوم پايه• فني و مهندسي • كشاورزي• هنر•
رشته تحصيلي:مدیریت بازرگانی

چكيده پايان نامه: (حداقل در 10 سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهاي اجرا و نتايج به دست آمد
برخورد مؤثر با تعارض، چالش اساسي در تعاملات افراد در محيط كار است. تعارض امري طبيعي و پديده اي اجتناب ناپذير در زندگي فردي و سازماني است و به دلايل متعدد و در اشكال مختلف ظهور مي‌نماید. مسأله اصلي در اين پژوهش، شناخت فضاي سازمان از لحاظ وجود تعارض و بررسي سبكهاي مورد استفاده مديران و كارمندان جهت مدیریت اين تعارضات است. براي اين منظور، مطالعه در فضاي شعبات بانک ملت شهرستان تبریزانجام گردیده واز بین اعضای این شعبات، 200 نفر مدیر و کارمند به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده از طریق دو پرسش‌نامه ادراک تعارض دوبرین و سبک های مدیریت تعارض استیفن رابینز، با استفاده از آزمون های كولموگروف-اسميرنوف ، همبستگی پیرسون، t مستقل، من ویتنی، کروسکال-والیس و فريدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتايج پژوهش نشان مي‌دهند؛ در حالیکه بین ادراک تعارض با سبک های مدیریت رقابتی، سازش، مصالحه و همکاری رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد اما ادراک تعارض با سبک مدیریت اجتناب رابطه معناداری ندارد. همانطوریکه میزان ادراک تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معنا‌داری ندارد؛ میزان مديريت رقابتي، مديريت سازش، مديريت مصالحه و مديريت همکاري نیز از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز اختلاف معنا‌داری ندارند.در ادامه تاثیر عوامل دموگرافیکی نظیر جنسيت، سن، تحصيلات و سابقه خدمت بر ادراک تعارض مورد بررسی قرار گرفت.همچنین از نظر الویت بندی،میزان استفاده مدیران و کارمندان نمونه آماری این پژوهش ،از سبکهای مدیریتی به ترتيب از كم به زياد بصورت:مديريت اجتناب، مديريت رقابتي، مديريت مصالحه، مديريت سازش و مديريت همکاري میباشد و در انتها جهت استفاده از سبکهای مدیریت تعارض، برای مدیران و کارمندان این شعبات و نیز پژوهشگران آتی پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
واژه هاي كليدي: تعارض،ادراک تعارض، سبك هاي مدیریت تعارض، رقابت، اجتناب، مصالحه، سازش و همكاري.

استاد راهنما:دکتر هما

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، استراتژی ها، محدودیت ها Next Entries دانلود پایان نامه درباره بهبود عملکرد، خلاقیت و نوآوری، ناسازگاری، شیوه های مدیریت