دانلود پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رگرسیون، معادله ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

متغيرها توصيف نمود و هر يك از ابعاد ( عامل‌ها ) معرف چه صفت يا ويژگي است. فرض اساسي تحليل عاملي اين است كه عاملهاي زيربنايي متغيرها را ميتوان براي تبيين پديدههاي پيچيده به كاربرد و همبستگيهاي مشاهده شده بين متغيرها حاصل اشتراك آنها در اين عاملها است. هدف تحليل عاملي تشخيص اين عاملهاي مشاهدهناپذير بر پايه مجموعهاي از متغيرهاي مشاهدهپذير است.
نخستين كار درباره تحليل عاملي توسط چارلز اسپيرمن (1940) صورت گرفت، كه به گونه كلي پدر اين روش شناخته شده است. بعد از او كارل پيرسن (1901)، روش «محورهاي اصلي» را پيشنهاد كرد و هتلينگ (1933) آن را به گونه كاملتري توسعه داد
هدف تحليل عاملي تشخيص اين عامل‌هاي مشاهده ناپذير بر پايه مجموعه اي از متغيرهاي مشاهده پذير است. عامل، متغير جديدي است كه از طريق تركيب خطي نمره‌هاي اصلي متغيرهاي مشاهده شده بر پايه فرمول زير برآورد مي شود:
Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp
كه در آن W‌ها بيانگر ضرايب نمره عاملي و P معرف تعداد متغيرها است. اين عامل‌ها، في نفسه، سازه‌هاي فرضي يا نظري هستند كه به تفسير ثبات و هماهنگي در مجموعه داده‌ها كمك مي كنند. بنابراين ارزش تحليل عاملي اين است كه طرح سازماني مفيدي به دست مي دهد كه مي توان آن را براي تفسير انبوهي از رفتار با بيشترين صرفه جويي در سازه‌هاي تبيين كننده، به كار برد.
اميد اين است كه تعداد كمي از اين عامل‌ها (يعني تركيب‌هاي خطي نمره‌هاي اصلي متغيرهاي مشاهده شده) بتواند تقريبا همه اطلاعاتي را كه توسط مجموعه بزرگتري از متغيرها به دست مي آيد در برگرفته در نتيجه توصيف ويژگي‌هاي فرد را ساده سازد. از اين گذشته اميدوار هستيم كه با توسعه صحيح عامل‌ها، متغيرهايي به وجود آوريم كه دلالت بر يك سازه روشن و با معناي روان شناختي داشته باشد به گونه اي كه توصيف ما از شخص نه فقط ساده تر، بلكه روشن تر و قاطع تر باشد.
تحت مدل تحلیل عاملی هر متغیر پاسخ به صورت تابعی خطی از تعداد کمی از متغیرهای عاملی مشترک غیرقابل مشاهده و یک متغیر ویژه پنهان مشخص خواهد شد. در این آزمون فرض بر آن است که مشاهدات از جامعه نرمال چند متغیره از رتبه کامل برگرفته شدهاند.
از انجا كه انجام تحليل عاملي با متغيرهاي زياد با روش دستي بسيار دشوار است و پژوهشگران عموماً از كامپيوتر در پردازش‌هاي آماري كمك مي‌گيرند. نرمافزارهای مورد استفاده برای تحلیل عاملی در این پژوهش نرم‌افزار SPSS و LISREL بودند.
در اینجا ابتدا به تشریح روش تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته و نتایج انرا مورد تحلیل قرار میدهیم. سپس برای بررسی صحت عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده میکنیم.

مراحل اجرای تحلیل عاملی عبارتند از (ویچرن، 1378):
1- جمع آوری دادهها و ایجاد ماتریس همبستگی
2- استخراج راهحل عاملی اولیه
3- چرخش دورانی و تفسیر
4- ساخت مقیاسها با امتیازات عاملی برای استفاده در تحلیلهای بعدی

ماتریس همبستگی؛ از نوع تحلیل عاملی با هدف تبین تغییرات متغیرها در عاملهای محدودتر یا تعیین خصیصه‌های زیر بنایی یک مجموعه از داده‌ها انجام می‌شود. از ماتریس همبستگی استنباط میشود که نشان میدهد چند گروه از متغیرها داریم و انتظار میرود که همبستگی بین متغیرها را بتوان با چند عامل بهخوبی بررسی کرد. مقدار ویژه ماتریس همبستگی نیز برای محاسبه درصد تغییرات نمونه جهت شناسایی مجموعه عواملی که بیشترین تغییرات واریانس را نمایش میدهند بکار میروند.
نتایج ارزیابی بر روی 35 سنجه پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، جدول همبستگی زیر را در پی داشت.
به منظور بررسی صحت و کیفیت آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای دادههای موجود از آزمونها و روشهای زیر استفاده میشود

2.10.3. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)

نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمافزار در قالب جداول و نمودارهای مختلف توصیف میشود. اولین جدول مورد بررسی آزمون KMO یا آزمون ارزیابی کفایت (بسندگی) نمونهگیری است. به عبارتی این آزمون نشان دهنده تناسب واریانس در متغیرهای مورد نظر است که ممکن است در قالب عواملی قابل طبقهبندی باشند. این جدول شامل نتایج دو آزمون میباشد. یکی آزمون KMO و دیگری آزمون کرویت بارتلت (Bartlett). اگر مقدار KMO بدست آمده از 5/0 بزرگتر باشد نشان دهنده این است که آزمون تحلیل عاملی میتواند برای این دادهها مفید باشد. مقدار معنیداری کوچکتر از 05/0 در آزمون کرویت بارتلت نیز نشان است احتمال مفید بودن تحلیل عاملی برای دادههای جاری را دارد

3.10.3. جدول اشتراکات (Communalities)

در این بخش میزان همبستگی بین واریانس متغیر مورد نظر با واریانس سایر متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد. ستون اول نتایج این جدول (Initial)، اشتراکات استخراج شده از دادههای ابتدایی هستند که بالا بودن آن (حداکثر 1) استفاده از تحلیل عاملی را مناسب بیان مینماید. از طرف دیگر، در ستون دوم مقدار اشتراکات استخراج از عوامل بیان شده است که در اینجا نیز مقدار بزرگتر از 5/0 تأییدی از مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی میباشد. اگر برای یک یا چند متغیر، مقدار مورد نظر پایین باشد (کوچکتر از 5/0)، نشان میدهد که این متغیرها همچون سایر متغیرها برای تحلیل عاملی مناسب نمیباشند.

4.10.3. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)

در کل این جدول تعداد عوامل استخراج شده از دادهها (متغیرهای اولیه) را نشان میدهد. عواملی در این بخش مؤثر شناخته شدهاند که مقدار مقدار ویژه آنها (ستون مجموع) بزرگتر از یک باشد. ستون آخر این جدول نشان میدهد که تمامی عوامل (از عامل اول تا عامل فعلی) با یکدیگر چند درصد از تغییرپذیری متغیرهای اصلی را نشان میدهد.

5.10.3. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه

این ماتریس نحوه چیدمان اولیه دادهها و موقعیت هر یک از سنجهها در عوامل استخراج شده را نشان میدهد. در این تحقیق حداقل بار عاملی مطلوب 5/0 در نظر گرفته شده است. اما از انجایی که در عوامل استخراج شده هر سئوال فقط و فقط باید به یک عامل اختصاص یابد (یا به عبارت دیگر هر سئوال در یک عامل دارای باز بزرگتر از 5/0 باشد) و از سوی دیگر هیچ عاملی نباید بدون بار (بدون سئوال اختصاص یافته) باقی بماند، از چرخش واریماکس به منظور اصلاح ترکیببندی عوامل استفاده شده است.

6.10.3. چرخش دورانی و تفسیر

اگر بارهای عاملی از محورهای مختصات فاصله داشته باشند، به منظور اینکه هر نقطه به یک محور نزدیک شود، از دوران (چرخش) محورهای مختصات استفاده میشود. پس از این چرخش بار عوامل به دلیل نزدیکتر شدن نقاط به محورهای مختصات افزایش یافته و در تفسیر عوامل نیز ابهامی ایجاد نمینماید (ویلیامز، 1979).
چرخش واریماکس؛ در این روش بارها طوری دوران داده میشود که واریانس مربع بارها در هر ستون ماکزیمم شود (کیزر، 1958). شکل زیر نمونهای از شماتیک چرخش میباشد.
امتیاز عامل؛ تامپسون (1951) روشی را معرفی کرد که در آن امتیازات عاملی به صورت مقادیر پیشبینی شده بدست آورده میشود (هارمون، 1976).
در اين تحقيق از آزمون تحليل عاملي علاوه بر بررسي روايي سازههاي تحقيق، جهت تأييد گروهبندي شاخصهاي مورد بررسي به كار گرفته شده است.

7.10.3. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)

اغلب ممکن است یک متغیر در بیش از یک عامل بار بالا داشته باشد و این امر تفسیر تعریف و طبقهبندی متغیرها در عوامل را دشوار میسازد. برای این منظور با استفاده از چرخش محورهای مختصات، بدون انکه بر نتایج اثرگذار باشد، میتوان از تفسیر مناسب و مطلوب برخوردار شد. زیرا به سبب چرخش محور مختصات هر متغیر بیشترین نزدیکی را تنها با یک عامل خواهد داشت. هر یک از عناصر این جدول نشان دهنده همبستگی جزئی بین سازه مورد نظر (سطر) و عامل چرخش یافته (ستون) میباشد. برای سهولت کار در این پژوهش تنها مقادیر همبستگیها بالا (4/0) برای سازهها و عوامل نمایش نشان داده شده است. اگر متغیری در بیش از یک عامل دارای بار مطلوب بود با استفاده از مطالعات پیشین و پیشینه موجود متغیر مورد نظر و بررسی تناسب آن با سایر متغیرهای موجود در عاملهای دارای بار بالا، انرا به مطلوبترین عامل اختصاص میدهیم. نهایتاً نیز با استناد به ادبیات تحقیق، سازههایی که در یک عامل دارای بار بالا میباشند، به صورت واحد نامگذاری میشوند.

11.3. مدل یابی معادلات ساختاری

مدل یابی معادله ساختاری(SEM)45 یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون پند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی46 است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرصیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است. نرم افزار SEM به عنوان یکی از پیرفت های روش شناختی نوید بخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری (بنتلر47 ، 1980) می تواند مدل های سنتی را مورد آزمون قرار دهد و در عین حال امکان بررسی روابط پیچیده تری مانند تحلیل عاملی (تأییدی)48 و تحلیل سریهای زمانی را نیز فراهم و کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و عیر آزمایشی را برای تعیین میزان موجه بودن49 مدلهای نظری در یک جامعه به خصوص امکان پذیر سازد.
به سبب انکه بسیاری از مسائل تاریخیف منطقی و فلسفی تا کنون ( و برای همیشه) حل نشده باقی مانده است، آزمون پیوند های علی بین متغیرها و اندیشده توانا بودن آماری برای تحقق یک مدل علی نیز تا حد زیادی با اصطلاح مدل ساختاری جانشین شده است. این مطلب متضمن توصیف روابط کمابیش ثابت بین شرایط یا واقعیت های اجتماعی مرتبط با یکدیگر است که می توان آن را آشکار کرد و از طریق روش های آماری مورد آزمایش قرار داد. ( مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، دکتر حیدر علی هومن، 1384) .

12.3. نوع پژوهش

از حیث اینکه، پژوهش به دنبال محک زنی ارتباط بین نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی و تعیین شدت و نوع ارتباط بین آن ها می باشد، آن را در زمره پژوهش هاي کاربردي می توان محسوب نمود. از نظر روش جمع آوري اطلاعات روش به کار گرفته شده در این پژوهش، آمیزه اي از روش هاي کتابخانه اي، میدانی و پیمایشی می باشد. روش کتابخانه اي، عمدتاً به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت نابی و چابکی و رقابت پذیری سازمانی در داخل و خارج از ایران استفاده می شود. روش میدانی به منظور شناسایی ابعاد نابی و چابکی و رقابت پذیری وتأثیر بکارگیري آن در بهبود سازمانی به کار گرفته خواهد شد. بدین منظور متخصصین و مشاورین با استفاده از مصاحبه هاي نیمه هدایت شده به کمک طلبیده خواهند شد. درنهایت به منظور جمع آوري داده ها، پیمایشی بر روي نمونه تحقیق انجام خواهد شد. روش کتابخانه اي، بررسی تحقیقات گذشته و حرکت در ادامه مسیر آنها را تضمین می کند. روش میدانی با واقع گرایی بالا، دقت را براي نتایج تحقیق به ارمغان خواهد آورد و در نهایت روش پیمایشی، آزمون فرضیات تحقیق را امکان پذیر خواهد نمود.

13.3. روایی و پایایی ابزار پژوهش

پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه گیري و به کارگیري آن در مرحله اصلیِ جمع آوري داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر ازطریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن استفاده از ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند (خاکی، 1379 ،ص244 ) لذا، براي این که مطمئن شدیم سنجه ها به طور معقول ،خوب، مناسب و صحیح تدوین شده اند می توان از دو معیار استاندارد روایی 50و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قیمت تمام شده، رقابت پذیری، رقابت پذیری سازمانی، رهبری هزینه Next Entries دانلود پایان نامه درباره رقابت پذیری، روایی محتوا، تحلیل عامل، تحلیل عاملی