دانلود پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار ان)
5
میزان توانایی شرکت برای انجام واکنش مناسب نسبت به تغییرات محیط ( قیمت مواد اولیه، تورم، سیاست های دولت و …)
6
میزان توانایی شرکت در بهره مندی از فرصت ها ی محیطی ( تغییرات فصلی، محبوبیت در جامعه و …)
7
میزان آمادگی و استقبال کارکنان از نو آوری در تمام حوزه های کاری
8
میزان وجود نگرش مثبت به تغییر در حوزه های مختلف شرکت( مسئولیت، تکنولوژی و …)
9
میزان شناسایی فرصت ها و تهدید های محیطی و بهره برداری از آنها
10
میزان توانایی کارکنان شرکت در یادگیری سریع وظایف جدید
11
میزان سرعت عمل کارکنان در انجام کارها
12
میزان توانایی شرکت در تولید و تحویل سریع کالاهای مورد نیاز به مشتریان
13
میزان هماهنگی بین محیط داخلی( کارکنان، اهداف، قوانین و …) و محیط خارجی( رقبا، تأمین کنندگان ، بازار و …)
14
میزان هماهنگی در جریان مواد اولیه( از انبار تا خط تولید)
15
میزان هماهنگی بین عرضه کنندگان مواد اولیه، فرایند تولید و توزیع کنندگان
16
میزان کیفیت محصولات تولیدی
17
میزان ارائه اطلاعات ضروری درباره کالا به مشتریان
18
میزان تداوم کیفیت محصول در دوره عمر مفید ان
19
میزان توانایی برای مقابله همزمان با خطرات مختلف( فشار رقبا، تورم، کاهش تقاضا، فشار دولت و …)
20
میزان اتخاذ تدابیری جهت عدم توانایی رقبا برای کپی برداری از طرح ها و تکنولوژی های مورد استفاده شرکت
21
میزان توانایی شرکت در شکل دهی همکاری سریع با رقبا و عرضه کنندگان مواد اولیه
22
میزان دسترسی کارکنان به اطلاعات و دانش مورد نیاز
23
میزان انجام کارها به صورت تیمی و گروهی توسط کارکنان
24
میزان توجه به ابتکار فردی کارکنان در شرکت

در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی به صورت مرحله به مرحله به تشریح طبقه بندی مؤلفه های چابکی می پردازیم.

1.2.4.آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)

اولین جدول مورد بررسی آزمون KMO یا آزمون ارزیابی کفایت (بسندگی) نمونهگیری است. به عبارتی این آزمون نشان دهنده تناسب واریانس در متغیرهای مورد نظر است که ممکن است در قالب عواملی قابل طبقهبندی باشند. این جدول شامل نتایج دو آزمون میباشد. یکی آزمون KMO و دیگری آزمون کرویت بارتلت (Bartlett). اگر مقدار KMO بدست آمده از 5/0 بزرگتر باشد نشان دهنده این است که آزمون تحلیل عاملی میتواند برای این دادهها مفید باشد. مقدار معنیداری کوچکتر از 05/0 در آزمون کرویت بارتلت نیز نشان است احتمال مفید بودن تحلیل عاملی برای دادههای جاری را دارد.

جدول 2.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیر های چابکی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.699
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
3.322E3

df
253

Sig.
.000

همانطور که مشاهده می شود مقدار KMO برابر با 0.69 و مقدار معنی داری 0 نشان از احتمال مفید بودن تحلیل عاملی برای دادههای جاری را دارد.

2.2.4. جدول اشتراکات (Communalities)

در این بخش میزان همبستگی بین واریانس متغیر مورد نظر با واریانس سایر متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد. ستون اول نتایج این جدول (Initial)، اشتراکات استخراج شده از دادههای ابتدایی را نشان می دهد که بالا بودن آن (حداکثر 1) استفاده از تحلیل عاملی را مناسب بیان مینماید. از طرف دیگر، در ستون دوم مقدار اشتراکات استخراج از عوامل بیان شده است که مقدار بزرگتر از 5/0 تأییدی از مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی میباشد. اگر برای یک یا چند متغیر، مقدار مورد نظر پایین باشد (کوچکتر از 5/0)، نشان میدهد که این متغیرها همچون سایر متغیرها برای تحلیل عاملی مناسب نمیباشند. به منظور جلوگیری از اطاله کلام جدول مربوط در پیوست آورده شده است. نتایج جدول، (مقدار بالای ستون اول [همگی 1] و مقادیر معنیدار ستون دوم [همگی بزرگتر از 5/0]) نشان دهنده مناسب بودن استفاده از تحلیل عاملی از نظر همبستگی واریانسها می باشد.

3.2.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)

در کل، این جدول تعداد عوامل استخراج شده از دادهها (متغیرهای اولیه) را نشان میدهد. عواملی در این بخش مؤثر شناخته شدهاند که مقدار مقدار ویژه آنها (ستون مجموع) بزرگتر از یک باشد. ستون آخر این جدول نشان میدهد که تمامی عوامل (از عامل اول تا عامل فعلی) با یکدیگر چند درصد از تغییرپذیری متغیرهای اصلی را نشان میدهد.
همانطور که در جدول مربوطه که در پیوست ضمیمه شده است، مشاهده می فرمایید، مقدار مقدار ویژه در جدول واریانس کل، برای 8 عامل بزرگتر از یک میباشد، لذا تعداد عوامل استخراجی پیشنهاد شده با استفاده از تحلیل عاملی 8 عدد میباشد که تغییرات این 8 عامل نزدیک به 86% تغییرات کلیه متغیرهای مورد بررسی را شامل میشود.
4.2.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه

این ماتریس نحوه چیدمان اولیه دادهها و موقعیت هر یک از سنجهها در عوامل استخراج شده را نشان میدهد. در این تحقیق حداقل بار عاملی مطلوب 4/0 در نظر گرفته شده است. اما از انجایی که در عوامل استخراج شده هر سئوال فقط و فقط باید به یک عامل اختصاص یابد (یا به عبارت دیگر هر سئوال در یک عامل دارای بار بزرگتر از 4/0 باشد) و از سوی دیگر هیچ عاملی نباید بدون بار (بدون سئوال اختصاص یافته) باقی بماند، از چرخش واریماکس به منظور اصلاح ترکیببندی عوامل استفاده شده است.

جدول 3.4. جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیر های چابکی

Component

1
2
3
4
5
6
7
8
q1
.519
.340
.543
-.446
.166
.009
-.081
.088
q2
.569
.308
.534
-.426
.096
.072
-.101
.122
q3
.554
.314
.538
-.442
.168
-.009
-.014
.078
q4
.712
-.085
-.196
.280
-.176
.226
-.299
-.004
q5
.645
.108
-.109
.126
-.111
.175
-.396
-.169
q6
.721
-.074
-.245
.355
-.119
.142
-.213
-.065
q7
.587
.361
-.002
.381
.082
-.546
.126
.069
q8
.695
.207
-.203
.237
.064
-.399
.119
.025
q9
.599
.363
-.001
.380
.082
-.532
.128
.065
q10
.436
.003
.318
-.243
-.161
.027
.439
-.233
q11
.486
-.332
.037
-.254
-.678
.050
.065
-.051
q12
.567
-.256
.037
-.251
-.659
.038
.080
-.052
q13
.450
-.359
-.393
-.248
.426
.157
.267
.052
q14
.399
-.384
-.440
-.315
.364
.060
.291
-.034
q15
.567
-.275
-.466
-.252
.207
.064
.165
-.119
q16
.314
.068
-.121
-.264
.281
-.021
-.469
-.243
q17
.087
.645
.056
.266
.070
.607
.237
-.151
q18
.436
.074
-.439
-.104
.314
.160
-.201
.102
q19
.065
.608
.007
.357
.083
.606
.233
-.074
q20
.406
.204
-.242
.139
-.382
.043
.184
.020
q21
.154
.005
-.200
-.024
-.139
.254
.015
.872
q22
.283
-.584
.450
.374
.220
.055
.150
-.054
q23
.279
-.570
.527
.402
.146
.184
-.038
.093
q24
.321
-.584
.514
.406
.197
.101
-.038
.044

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میشود، عوامل 1و2و3 و10 و 13 و17و19 و 23 و 24 دارای بار عاملی در دو بخش هستند، لذا از این حیث دچار تناقض بوده و برای این منظور بایستی از روشهای اصلاحی ماتریس چرخش یافته استفاده گردد.

5.2.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)

اغلب ممکن است یک متغیر در بیش از یک عامل بار بالا داشته باشد و این امر تفسیر تعریف و طبقهبندی متغیرها در عوامل را دشوار میسازد. برای این منظور با استفاده از چرخش محورهای مختصات، بدون انکه بر نتایج اثرگذار باشد، میتوان از تفسیر مناسب و مطلوب برخوردار شد. زیرا به سبب چرخش محور مختصات هر متغیر بیشترین نزدیکی را تنها با یک عامل خواهد داشت. هر یک از عناصر این جدول نشان دهنده همبستگی جزئی بین سازه مورد نظر (سطر) و عامل چرخش یافته (ستون) میباشد.

جدول 4.4.جدول ماتریس چرخش یافته متغیر های چابکی

Component

1
2
3
4
5
6
7
8
q1
.957

q2
.947

q3
.947

q4

.798

q5

.837

q6

.796

q7

.951

q8

.774

q9

.949

q10

.602

q11

.889

q12

.901

q13

.854

q14

.956

q15

.722

q17

.821
q18

.807
q19

.768

q20

.770

q21

.738

q22

.889

q23

.954

q24

.958

با حذف عامل 16 و استفاده از روشهای اصلاحی ماتریس چرخش یافته، دسته بندی که در بالا نشان داده شده است، بدست آمد. بر این اساس دادههای موجود در 8 عامل کلی قابل طبقهبندی هستند. چنانچه مشاهده میشود، تمامی سئوالات حداقل در یک عامل دارای بار عاملی بالاتر از 4/0 میباشند.
با توجه به دسته بندی صورت گرفته سؤالات به شرح جدول 4-5 تقسیم بندی و با توجه به تشابه موجود عوامل موجود در هردسته، دسته ها به شرح زیر نام گذاری گردیده اند.

جدول5.4. دسته بندی سؤالات چابکی
شماره عامل
سؤالات تخصیص یافته
نام پیشنهادی عامل
1
q1, q2 ,q3
انعطاف پذیری
2
q22, q23, q24
منابع انسانی
3
q7, q8, q9
فرهنگ تغییر
4
q13, q14, q15
یکپارچگی
5
q4 ,q5, q6
پاسخ گویی
6
q19, q20, q21
شایستگی
7
q10 , q11 , q12
سرعت
8
q17, q18
کیفیت

شمای کلی متغیرهای مربوط به بخش چابکی به شرح نمودار 4-1 می باشد.

نمودار 1.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین چابکی

لذا به منظور تأیید تخصیص این سئوالات به عامل مناسب از نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته میشود.

6.2.4. تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی

نتیجه و نمودار تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار LISREL و با استفاده از تحلیل مسیر، برای مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی، در زیر نشان داده شده است، در ادامه به تفسیر این نتایج می پردازیم.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره رقابت پذیری، روایی محتوا، تحلیل عامل، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بازده غیر عادی، رگرسیون، یافته های پژوهش، بازار اوراق بهادار