دانلود پایان نامه درباره بهبود عملکرد، خلاقیت و نوآوری، ناسازگاری، شیوه های مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

درودی
امضا:
مدير گروه آموزشي:دکتر هما درودی
امضا:
معاون پژوهشي واحد:
امضا:

توجه : 1- این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود. 2-چکیده فوق همان چکیده داخل پایان نامه است

چکیده
برخورد مؤثر با تعارض، چالش اساسي در تعاملات افراد در محيط كار است. تعارض امري طبيعي و پديده اي اجتناب ناپذير در زندگي فردي و سازماني است و به دلايل متعدد و در اشكال مختلف ظهور مي‌نماید. مسأله اصلي در اين پژوهش، شناخت فضاي سازمان از لحاظ وجود تعارض و بررسي سبكهاي مورد استفاده مديران و كارمندان جهت مدیریت اين تعارضات است. براي اين منظور، مطالعه ای در فضاي شعبات بانک ملت شهرستان تبریزانجام گردیده واز بین اعضای این شعبات، 200 نفر مدیر و کارمند به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده از طریق دو پرسش‌نامه ادراک تعارض دوبرین و سبک های مدیریت تعارض استیفن رابینز، با استفاده از آزمونهای كولموگروف-اسميرنوف،همبستگی پیرسون، t مستقل، من ویتنی، کروسکال-والیس و فريدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتايج پژوهش نشان مي‌دهند؛ در حالیکه بین ادراک تعارض با سبک های مدیریت رقابتی، سازش، مصالحه و همکاری رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد اما ادراک تعارض با سبک مدیریت اجتناب رابطه معناداری ندارد. همانطوریکه میزان ادراک تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معنا‌داری ندارد؛ میزان مديريت رقابتي، مديريت سازش، مديريت مصالحه و مديريت همکاري هم نیز از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز اختلاف معنا‌داری ندارند.در ادامه تأثیر عوامل دموگرافیکی نظیر جنسيت، سن، تحصيلات و سابقه خدمت وپست سازمانی بر ادراک تعارض مورد بررسی قرار گرفت.همچنین از نظر الویت بندی،میزان استفاده مدیران و کارمندان نمونه آماری این پژوهش، از سبکهای مدیریتی به ترتيب از كم به زياد بصورت:مديريت اجتناب، مديريت رقابتي، مديريت مصالحه، مديريت سازش و مديريت همکاري می باشد و در انتها جهت استفاده از سبکهای مدیریت تعارض، برای مدیران و کارمندان این شعبات و نیز پژوهشگران آتی پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
واژه هاي كليدي: تعارض،ادراک تعارض، سبك هاي مدیریت تعارض، رقابت، اجتناب، مصالحه، سازش و همكاري.

مقدمه
در تمامی ادوار زندگی بشر، تعارض1 ، کشمکش و اصطکاک بین منافع رئیس و مرئوس ، کارفرما و کارگر، ارباب و رعیت وجود داشته است.نظریه پردازان، پژوهشگران و حتی اعضای سازمان های مختلف آگاهند که تعارض بین ادارات و بخش ها و گروه ها و افراد پیوسته ادامه دارد.تعارض واژه ای است که در اصل به معنی معترض و مزاحم یکدیگر شدن و یا با هم اختلاف داشتن معنا شده است . تعارض ، واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده، ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح ، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است. (فیاضی ،1388، 92-91).
تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملا” طبیعی است و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه بوده است. اگرچه انسان و تعارض همچون دو برادر (هم زاد) با هم زاییده شده و رشد یافته اند اما با همه قدمتی که تعارض در زندگی بشر دارد ، تنها در چند دهه اخیر به صورت علمی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این میان سازمان محیط باروری برای پرورش و رشد انواع تعارضات و عدم توافقات است. وجود افرادی مختلف با ویژگی های شخصیتی ، نیازها، باورها، ارزش ها ، انتظارات و ادراکات متفاوت ، سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در سازمان ها گشته است. از سوی دیگر، ساختار حاکم بر سازمانها و وجود سیستم های خشک و انعطاف ناپذیر اداری ، آنها را مستعد انواع تنش ، تعارض و ناسازگاری کرده است. این تعارضات به صورت های مختلفی چون رقابت ، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و کشمکش بین افراد و گروه ها رخ میدهد. (Barbuto Jr , 2010,439).
هر چند بسیاری از افراد ، وجود تعارض ،تضاد و اختلاف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی می کنند؛ اما کنترل دقیق و نظارت صحیح برتعارض باعث می شود تعارض به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد. اختلاف نظر و تضاد در سازمانها باعث شده است که بیشتر وقت مدیران صرف کاهش و حل این مشکلات شود. اشمیت در یک بررسی بر روی عده ای از مدیران نتیجه گرفت که تقریبا” 20 درصد از وقت روزانه آنها صرف رسیدگی به تعارض می شود . رابینز تعارض را فرایندی می داند که در آن یک طرف عمدا” سعی می کند کوشش طرف مقابل،گروه یا فرد دیگری را در نیل به اهداف مورد نظر سد نماید یا باعث محرومیت وی شود. هم چنین پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که در سطوح بالای سازمان،مدیریت تعارض از نظر اهمیت، برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از برنامه ریزی ، سازماندهی،ارتباطات،انگیزش و تصمیم گیری است.در پژوهش دیگری،از بین 25 عامل موفقیت مدیران، مدیریت تعارض بعنوان مهم ترین نقش در موفقیت مشخص شده است.
(Liu ,2009,230).
یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان وجود تعارض در بین افراد است. تعارض به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر و لاینفک از زندگی سازمانی قلمداد می شود که به علل گوناگون بین افراد و گروه ها ظاهر میشود.تفاوتهای ادراکی، شخصیتی ، اعتقادی، سیاسی و مانند آن از یک طرف و استنباطهای مختلف در مورد هدفهای فرد، سازمان و جامعه از سوی دیگر ، تعارضات گوناگونی را در محیطهای کار دسته جمعی ایجاد میکند. مثبت يا منفي ارزيابي كردن تعارض، بر مديريت آن بسيار مؤثر بوده است. تئوري هايي كه تعارض را منفي تصور ميكنند از شيوههاي مختلفي چون اقتدار، كنترل شديد و يا حتي احترام و توجه به روابط انساني، سعي در حذف و پيشگيري از تعارض دارند. در مقابل تئوريهايي كه نگرش مثبتي به تعارض دارند، ميزاني از تعارض را براي حيات و شادابي سازمان ضروري ميدانند (نکویی مقدم ،1387، 106).

بیان مسأله
امروزه یکی از موضوعاتی که فکر بسیاری از مدیران را به خود مشغول می دارد، تعارض است.«تعارض فرایند ادراک و یا احساس هر گونه ناسازگاری در درون، و یا بین افراد ، گروه ها و یا سازمان هاست که منتهی به رفتار پنهان و یا آشکار متعارض در دو طرف میشود». Posthuma,2011,108))
نگرش مدیران به تعارض یکی از مسایل مهمی است که راهنمای عملی مدیر در مواجهه با حالت تعارض بوده و در شکل دهی رفتار او برای اتخاذ تصمیمات مقتضی ؛ موقعیتهایی جهت مقابله با تعارض های سازمانی و بکارگیری شیوه های مواجهه با تعارض موثر خواهد بود.شیوه ها ی زیادی برای مدیریت تعارض وجود دارد. مدیریت تعارض متفاوت از حل کردن آن است. اداره کردن ، در دست داشتن کنترل و اجازه ندادن به اینکه موضوع از حد معمول خارج شود مواردی از مدیریت تعارض می باشد. مدیران موفق در سازمان ها کسانی خواهند بود که توانایی استفاده مطلوب از استراتژی های مدیریت تعارض را به منظور اثربخشی در زیر مجموعه خود داشته باشند و از آثار مثبت تعارض که استفاده صحیح و موثر از آن است و باعث بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی آموزشی می شود بهره گرفته و از استفاده نامناسب آن که باعث عوارض روانی و در نتیجه کاهش عملکرد می شود جلوگیری نمایند. امروزه به تجربه در مدیریت ثابت شده است که تعارض در مدیریت نه تنها یک امر طبیعی است بلکه مفید و سازنده نیز می باشد. (سلیمانی ،1384،185)
تعارض امری طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دلایل متعدد ودر اشکال مختلف ظهور می کند. به دلیل فراوانی و اهمیت بسیار این پدیده در زندگی فردی، گروهی و سازمانی، اصطلاح تعارض به صورتهای گوناگون معنی، تعبیر و تفسیر شده است.طبق نظر گرینبرگ و بارون2، تعارض فرآیندی است که در آن یک طرف احساس می کند طرف دیگر فعالیت هایی انجام میدهد که مانع رسیدن وی به علایق و اهدافش می شود.دفت3 نیز معتقد است که تعارض نوعی رفتار بین گروه های سازمانی است که آنها چنین میپندارند که سایر گروه ها مانع رسیدن آنها به اهداف و مقصودشان میشوند تعارض مبین این نکته است که افراد به نظرات خود علاقه مند هستند، ضمن اینکه میزان معقولی از آن برای رشد فردی و سازمانی لازم و ضروری به نظر می رسد. ((Han ,2010,23
با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سال های اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد. طبق نظریه سنتی تعارض، باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت. نظریه روابط انسانی، تعارض را امری طبیعی میداند که در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی دارد؛بی ضرر و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می کند. براساس سومین نظریه و مهمترین دیدگاه در سال های اخیر (نظریه تعاملی)، تعارض نه تنها می تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند،بلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیت های سازمانی به شمار می آید. (Robbins,2006, 292)
برخورد موثر با تعارض، چالش اساسی در تعاملات افراد در محیط کار است. مسأله اصلی در این پژوهش شناخت فضای سازمان از لحاظ وجود تعارض و بررسی سبک ها و روش های مورد استفاده مدیران وکارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز جهت مدیریت این تعارضات است. زیرا تعارض خود مشکل ساز نیست بلکه ناتوانی ما در کنترل این پدیده است که مسأله ساز است. در این پژوهش سعی خواهد شد میزان ادراک تعارض در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز بررسی شده و تفاوتهای شیوه های مدیریت تعارض در آنها مورد سنجش قرار گیرد.که در این راستا مدل کنت توماس4 مورد بررسی قرار می گیرد.

(1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
پدیده تعارض دارای وجوه گوناگونی است. تعارض دارای ابعاد انسانی ، روانی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و… می باشد. یکی از مسائل عمده مدیریت چه در سطوح اجرایی و میانی یا عالی توجه به روابط گروهی در سازمان هاست. گروهها در روابط خود دچار تعارضهایی می شوند. تعارض ممکن است درون فردی و بین فردی و درون گروهی و بین گروهی باشد. کمبود منابع و نارسایی اطلاعات و ساختار سازمان و روابط صف و ستاد و خصوصیات و ویژگی های روانی کارکنان و مشکلات و فشارهای ناشی از محیط کار و عدم کارایی ارتباطات ، ظهور پدیده تعارض را تسهیل می نماید. (Ma , 2010,170)
یکی از نشانه های بارز مدیریت موفق و اثربخش سازمان بستگی به چگونگی رویارویی مدیر با پدیده تعارض دارد. این موضوع از آن جهت مهم است که چگونگی برخورد مدیران با تعارض یکی از وجوه برجسته رهبری منبع انسانی است ، به طوری که از جمله شاخص هایی که «بلیک» و «موتون» برای ارزیابی و شناخت سبک های رهبری در سازمان ها مورد استفاده قرار می دهند ، کیفیت حال تعارض میباشد. (مردانی حموله ،1389 ،66)
این موضوع از این نظر اهمیت دارد که شناخت مدیران نسبت به ماهیت و ویژگی ها و علل بروز تعارض، در مدیریت و نحوه برخورد با آن و کاهش مسائل ناشی از آن تأثیر شگرفی دارد. تعارض اگر به نحو مطلوب رهبری و هدایت شود نه تنها زیانبار نخواهد بود، بلکه کارمایه لازم برای تحول و بهبود عملکرد را فراهم می کند و مسائل نهفته سازمانی را آشکار می کند، کیفیت تصمیم گیری را بهبود میبخشد، افکار و نظرات نوین را مطرح می کند و خلاصه موجب خلاقیت و نوآوری در سازمان می شود. بنابراین از جمله ضرورت های بررسی تعارض ، توجه به این نکته است که تعارض می تواند خلاقیت و نوآوری را در بین اعضای سازمان برانگیزاند و از چنین تعارضی عقاید جدید و بهتری پدیدار گردد که این عقاید می تواند در جهت بالا بردن بهره وری سازمان و بهبود سیستم حاکم بر سازمان کمک کننده باشد. (ابزری ،1386، 117).
ازآنجایی که تعارض یکی از مسائل مهم در سازمان ها از جمله بانکهاست مهارت های مدیران و کارمندان بانک ها در برخورد با آن ، یک عامل پیش گویی کننده مهم در مورد میزان موفقیت آنها محسوب می شود. به این

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، سابقه خدمت، سبک های مدیریت تعارض، استراتژی ها Next Entries دانلود پایان نامه درباره جامعه آماری، سابقه خدمت، سبک های مدیریت تعارض، عوامل دموگرافیک