دانلود پایان نامه درباره استراتژی، مصمم، ، پوتنام

دانلود پایان نامه ارشد

مصالحه

بی ادعا اجتناب گذشت

همکاری نکردن میزان همکاری و تعاون همکاری

نمودار( 2-4 )
Refrence : (Komarraju ,2008, 26)

(2-3-3) دیدگاه پوتنام و ویلسون : در تقسیم بندی دیگر، پوتنام و ویلسون43 پنج شیوه در مدیریت تعارض را مورد بررسی قرار دادند. آن ها در یک تحقیقی میدانی این پنج شیوه را در درون سه استراتژی تضاد قرار داده اند:
الف) استراتژی عدم مقابله : شامل اجتناب و تطبیق می باشد. این راهبرد زمانی اتخاذ می شود که اختلافی وجود دارد ولی موضوع خیلی مهم نیست و نرمش در یک موضوع پیش پا افتاده ، اعتباری برای موضوع دیگری که برای فرد مهم است کسب می نماید. همچنین زمانی که فرد در موضوعی توان مقابله با رقیب را در خود نمی بیند یا در خواسته های خود چندان مصمم نیست ؛ از این استراتژی استفاده می کند.
(عباسی ، 1389 ،33).
ب) استراتژی راه حل گرایی : شامل شیوه های همکاری و مصالحه می باشد. این حالتی است که افراد هم روحیه همکاری خوبی از خود نشان می دهند و هم اینکه مصمم اند به خواسته های خود برسند ، یعنی استراتژی طرفین “برد – برد ” است. در این جا هم ما و هم رقیب ، می خواهیم به خواسته خود برسیم. در چنین وضعی از استراتژی “همکاری مبتنی بر اعتماد” استفاده می کنیم.
ج ) استراتژی کنترل: این استراتژی با شیوه رقابتی یکسان است.این راهبرد زمانی شکل می گیرد که دو فرد و یا دو گروه مصمم باشند به خواسته های خود دست یابند و روحیه همکاری هم با یکدیگر نداشته باشند و با هم رقابت کنند.استراتژی طرفین در رقابت “برد – باخت” است و زمانی از استراتژی رقابت استفاده می شود که به اقدام سریع و قاطع نیاز باشد و برای رسیدن به تصمیم صحیح ، رقابت ایجاد میشود.
(مقیمی ،1385، 495 )و( زند ، 1387، 38)

(2-3-4) دیدگاه ویکس : دانشمندی به نام ویکس44 (1998) برآن است که مشارکت در مدیریت تعارض فرآیندی است که افراد را در ایجاد روابط متقابل سودمند و اداره مؤثر تعارض یاری می بخشد . از نظر وی فرآیند مشارکت دادن کارکنان در مدیریت تعارض یکی از شیوه های مؤثر مدیریت تعارض است. این فرآیند دارای هشت گام است:

گام اول – ای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره استراتژی برد، استراتژی ها، شخص ثالث، مدیریت عالی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد معماری پایدار، معماری سبز، محیط زیست، پایداری اکولوژیک