دانلود پایان نامه درباره استان خوزستان، شهرستان اردل

دانلود پایان نامه ارشد

ليسانس)
3
2
1
دکتراي حرفه اي
0
0
0
دکتراي تخصصي
0
0
0
آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد

جمع
598
330
268
کارداني (فوق ديپلم)
598
330
268
کارشناسي (ليسانس)
0
0
0
آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد

جمع
391
232
159
کارداني (فوق ديپلم)
391
232
159
کارشناسي (ليسانس)

آموزشكده كشاورزي شهركرد

جمع
102
44
58
کارداني (فوق ديپلم)
102
44
58
کارشناسي (ليسانس)
0
0
0
دانشگاه جامع علمي – كاربردي واحد استاني

جمع
1391
1087
304
کارداني (فوق ديپلم)
1055
891
164
کارشناسي (ليسانس)
336
196
140
مأخذ – دانشگاهها و مراکز آموزش عالي استان چهارمحال و بختياري.

3-4 خصوصيات اقتصادي شهر
استان چهارمحال و بختياري ،سرزميني مرتفع در مرکز فلات ايران و در ميان رشته کوه هاي زاگرس است. وسعت اين استان تقريبا 16533 کيلومتر مربع (در حدود 1 درصد وسعت کل کشور) و در همسايگي استانهاي اصفهان از طرف شمال و شرق ،کهکيلويه و بوير احمد از طرف جنوب و لرستان و خوزستان از طرف غرب قرار دارد. موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي اين استان امکانات فراواني در زمينه هاي اقتصادي به ويژه کشاورزي و منابع طبيعي دارد.
در کنار مزيت هاي بخش کشاورزي استان ،رهايي از بن بست هاي جغرافيايي و اجتماعي ناشي از تقويت ارتباطات درون و برون منطقه اي ، گسترش زمينه هاي مساعد سرمايه گذاري براي بخش خصوصي و در مجموع توجه بيش از پيش به مقوله برنامه ريزي و توسعه در سطح ملي و منطقه اي موجب شکل گيري و تقويت بنيان هاي نوين اقتصادي بخصوص طي دهه گذشته در استان شده است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،190).

3-4-1 بخش صنعت
نگاهي به توزيع مکاني صنايع استان چهارمحال و بختياري نشان مي دهد که بخش عمده اي از اين صنايع در شهرستان شهرکرد استقرار يافته اند. مطابق با اطلاعات اداره کل صنايع و معادن استان ،از مجموع حدودا 520 واحد صنعتي فعال در استان در سال 1380 ، 318 واحد (61 درصد) در سطح شهرستان شهرکرد ،25 درصد در بروجن ،6 درصد در فارسان ،5 درصد در لردگان و 3 درصد در شهرستان اردل قرار دارد. از نقطه نظر تعداد شاغلان و حجم سرمايه گذاري در اين واحدهاي صنعتي به ترتيب 61 و 62 درصد متعلق به شهرستان شهرکرد مي باشد. از مجموع 318 واحد صنعتي فعال شهرستان شهرکرد حدود 67 درصد در محدوده استحفاظي شهر شهرکرد استقرار يافته اند. بر اساس اطلاعات موجود واحدهاي فعال در زمينه توليد ساير محصولات کاني و غير فلزي از نظر تعداد شاغلين مجموعا با 47 کارگاه (22 درصد) و 797 نفر شاغل (3/20 درصد) رتبه نخست و از نظر سرمايه گذاري مجموعا با حدود 11 ميليارد ريال (3 درصد) سرمايه ثابت رتبه ششم را به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است که واحدهاي فعال در زمينه توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق و نيرو با حدود 26 ميلياردريال(7 درصد) داراي رتبه نخست و از نظر تعداد با 9 واحد (2/4 درصد) در رتبه هشتم و و از نظر شاغلان با 410 نفر شاغل (5/10 درصد) در رتبه چهارم قرار دارند. (سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،194).

3-4-2 بخش معدن
بر اساس اطلاعات اداره کل صنايع و معادن استان چهارمحال و بختياري در سال 1379 شهرستان شهرکرد از مجموع 103 معدن موجود استان با 34 معدن (33 درصد) در رده اول قرار دارد ليکن از اين تعداد معدن تنها داراي 15 معدن فعال بوده است که از اين نظر بعد از شهرستان لردگان با 16 معدن فعال قرار مي گيرد ،بنابراين سهم شهرکرد از مجموع 42 معدن فعال (21 مورد) راکد (7 مورد) با معدن متروکه (14 مورد) هستند.از نظر توليد معادن مرمريت با 24 مورد در رده نخست و پس از آن معادن سنگ لاشه با 13 مورد ، معادن سنگ گچ و معادن بوکسيت هر کدام با 2 مورد و معدن سيليس (يک معدن) در رده هاي بعدي قرار مي گيرند. عمده ترين معادن فعال شهرکرد را معادن سنگ لاشه تشکيل مي دهند.
توليد سالانه مواد معدني حاصل از فعاليت بخش معدن در استان بالغ بر 891 هزار تن به ارزش تقريبا 34 ميليارد ريال و تعداد شاغلان در اين بخش بالغ بر 376 نفر عنوان شده است که سهم شهرکرد از نظر حجم توليدات معدني با 646 هزار تن ،5/72 درصد و از نظر ارزش محصولات با 5/5 ميليارد ريال 16 درصد و از نظر تعداد شاغلان با 56 نفر 15 درصد در کل استان بوده است.لازم به توضيح است علت افت شديد سهم شهرکرد در مجموع ارزش توليدات مربوط به ماهيت محصولات معدن آن است چون که متوسط ارزش هر تن سنگ لاشه برابر 8 هزار ريال است، در حالي که در مورد سيليس اين رقم به 40 هزار ريال، مرمريت به حدود 70 هزار ريال و بوکسيت به حدود 480 هزار ريال مي رسد. (سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،196).

3-4-3 کشاورزي
بر اساس آخرين اطلاعات دريافت شده از سازمان جهاد کشاورزي استان مجموع اراضي کشاورزي محدوده شهرکرد در سال زراعي 79080 بالغ بر 5/7 هزار هکتار بوده که سهمي تقريبا معادل 10 درصد از کل اراضي کشاورزي شهرستان و تقريبا 7/2 درصد از کل اراضي استان را به خود اختصاص داده است و طبق برآوردهاي سازمان مذکور قابليت توسعه اين اراضي تا 7600 هکتار پيش بيني شده است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،206).

3-4-4 دامپروري
همچنان که پيشتر نيز ذکر شد دامپروري نيز در کنار کشاورزي از ديرباز يکي از مشاغل اصلي ساکنان اين استان بوده است. وجود نيروهاي مستعد و متخ، مراتع مناسب با ظرفيت بالاي توليد علوفه و شرايط اب و هوايي مناسب جهت دامپروري باعث گرديده تا اين استان به عنوان يکي از قطب هاي دامپروري کشور معرفي گردد. بي شک توسعه و گسترش فعايت هاي دامپروري مي تواند نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي اين منطقه داشته باشد.
مطابق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهاد کشاورزي استان ، از مجموع آمار تقريبي دام و طيور ثابت (سنتي) و ساير(عشاير) استان در سال 1380 ، 22 درصد در سطح شهرستان شهرکرد قرار داشته که البته اين نسبت در مورد انواع مختلف دام متغير است.از نظر دامپروري به روش هاي سنتي شهرستان شهرکرد عمدتا به دليل برخورداري از امکانات مراتع و مرکز استان در رتبه نخست قرار دارد در حالي که از نقطه نظر دامپروري عشايري شهرستان فارسان ، به دليل موقعيت جغرافيايي و طبيعي که محل اسکان ييلاقي عشاير بختياري و نيز مسير کوچ آنها از استان خوزستان است در رتبه نخست قرار مي گيرد(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،210).

3-4-5 خدمات:
در دهه هاي گذشته شهرکرد به سبب عواملي چند از جمله برکنار ماندن از شريانهاي مهم مبادلاتي کشور ، قرار گرفتن در منطقه اي با ساخت اجتماعي عشايري و غلبه شيوه زندگي کوچ نشيني و همچنين نبود امنيت لازم براي رونق فعاليت هاي تجاري تا مدت ها نتوانسته بود به عنوان يک نقطه شهري قوي در منطقه مطرح باشد. با انتخاب شهرکرد به عنوان مرکز اداري و سياسي اين ناحيه ، زمينه تبديل اين مرکز جمعيتي به يک نقطه شهري فراهم گرديد. تعيين شهرکرد به عنوان مرکز اداري منطقه چهارمحال و بختياري (چه مرکز شهرستان و چه مرکز فرمانداري کل و سپس مرکز استان) نقش بسيار موثري در رشد کالبدي شهر و گسترش فعاليت هاي اقتصادي شهر داشت به گونه اي که اکنون مي توان اين شهر را ستاد مهم اداري – خدماتي منطقه (استان) دانست. در حال حاضر کليه امور اداري و سياسي استان از طريق شهرکرد جريان مي يابد و بخش قابل ملاحظه اي از امکانات آموزشي و درماني و رفاهي استان در اين شهر متمرکز شده اند.با اين همه دامنه تاثير شهر از لحاظ خدمات رفاهي ، درماني و آموزشي کمتر از تاثير سياسي و اداري آن بر ديگر مناطق استان است. به هر حال وجود مرکز اداري و سياسي شهرکرد به موازات تقويت موقعيت و توسعه فعاليت هاي عمراني در اين شهر به خصوص در سالهاي اخير خواه ناخواه دامنه تاثيرگذاري تجاري اين شهر را در بسياري از زمينه ها تا اقصي نقاط استان گسترش داده است.
بر اساس اطلاعات سرشماري کارگاهي سال 1380 که توسط مرکز آمار انجام شده ، مجموعا در شهر شهرکرد قريب به 3770 واحد خدماتي وجود داشته که بخش عمده اي از انها (قريب به 95 درصد) به شکل کارگاه هاي کمتر از 5 نفر کارکن و تحت مديريت بخش خصوصي بوده اند. اين وضعيت گوياي ساختار بخش خدمات در اين شهر به صورت کثرت واحدهاي خرد و يا تعداد شاغلان محدود است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،214).
فعاليت هاي مربوط به خريد و فروش و تعمير و نگهداري کالاهاي شخصي و خانگي و وسايل نقليه موتوري با حدود 27000 کارگاه بيشترين سهم ( تقريبا 67 درصد) را بين ديگر فعاليت هاي خدماتي شهر به خود اختصاص داده اند. بعد از اين دو گروه خدماتي ، فعاليت هاي آموزشي و بهداشتي ، خدمات هتل و رستوران داري و اغذيه فروش ها و ساير فعاليت هاي خدماتي در رده هاي بعدي قرار دارند. اين واحدها برخلاف ساختار عمومي بخش خدمات اين شهر تقريبا در همه طبقات شغلي توزيع شده اند. اين امر نشان دهنده ويژگي اين گروه از خدمات به لحاظ عمومي بودن ماهيت و نوع مديريت آنهاست(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،218).

جدول شماره 3-29 : کارگاه هاي فعال بخش خدمات شهرکرد به تفکيک نوع فعاليت عمده در سال 1381
عنوان فعاليت
تعداد
واحدهاي تجاري خصوصي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شناخت انسان، کرامت انسان، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انسان کامل، صدق و کذب