دانلود پایان نامه درباره استان اصفهان، استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

ندارد(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،137).
بررسي ها نشان مي دهند که الگوي مهاجرت در سطح شهرستان شهرکرد کم و بيش از الگوي مهاجرت در سطح استان پيروي مي کند و با يک نگاه کلي مي توان گفت که نقاط شهري شهرستان مهاجرپذير (به استثناي برخي دوره ها مانند سالهاي 1375 تا 1385) و نقاط روستايي آن مهاجر فرست بوده اند. بديهي است که مهاجرپذيري نقاط شهري شهرستان شهرکردبه طور عمده مربوط به مهاجرپذيري شهر شهرکرد بوده است، چنانکه مقايسه ميزان هاي رشد جمعيت شهر شهرکرد و نقاط شهري شهرستان نشان مي دهد، رشد جمعيت شهر همواره بالاتر از نقاط شهري شهرستان بوده است و رشد 24/2 درصد نقاط شهري شهرستان در سالهاي 75-65 نه تنها مهاجرپذيري آن را با ترديد مواجه مي سازد، بلکه حدودي از مهاجرفرستي را نشان مي دهد. در حالي که شهر شهرکرد در همين دوره با رشد 96/2 درصد هنوز مهاجرپذير تلقي مي شود.
ميزان هاي رشد بالاي جمعيت شهر شهرکرد، برابر 44/5 درصد در دوره 55-45 و 40/6 درصد در دوره 65-55 حاکي از آن است که اين شهر در دوره هاي زماني ياد شده مهاجران بسياري را به خود جذب کرده است. در دوره دهساله سوم مورد بررسي (75-65) اگرچه از شدت مهاجرپذيري شهر کاسته شده است، اما بالاتر بودن ميزان رشد سالانه جمعيت (96/2 درصد) از رشد طبيعي (29/2 درصد) کماکان حاکي از مهاجرپذيري آن است. به نظر مي رسد کاهش مهاجرپذيري شهر در اين دوره به طور عمده، تحت تاثير مهاجرت هاي بازگشتي خوزستاني ها صورت پذيرفته باشد. همچنين اوج مهاجرپذيري شهر مربوط به دوره 65-55 است که علاوه بر آن که حکايت مهاجرت هاي روستا به شهر در درون استان دارد، آشکارا بيانگر مهاجرت هاي وسيعي است که تحت تاثير جنگ، از استان خوزستان صورت پذيرفته است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،138).
جدول شماره 3-17 : برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد
شرح
شمار
درصد
جمع
مهاجران با مقصد نقاط شهري
مهاجران با مقصد نقاط روستايي
46498
37049
9449
100
7/79
3/20
ماخذ: سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،138

3-3-4-7 مهاجران وارد شده
شمار کل مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختياري، در دوره 85-1375 برابر 59698 نفر بوده است که حدود 76 درصد آنها (45203 نفر) مهاجران درون استاني بوده، يعني از جايي به جايي ديگر در داخل استان جابجا شده اند و بقيه (14495) مهاجراني بودند که که از ساير استانها وارد شده ان. توزيع مهاجران وارد شده به استان از ساير استانها بر حسب مقصد آنها به شرح جدول شماره 25-1 است. ملاحضه مي شود که بيش از 74 درصد مهاجرت ها از ساير استانها به استان چهارمحال و بختياري با هدف ورود به نقاط شهري استان صورت گرفته است.
جدول شماره 3-18 : توزيع مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختياري از ساير استانها برحسب مقصد مهاجرت
شرح
شمار
درصد
جمع
مهاجران با مقصد نقاط شهري
مهاجران با مقصد نقاط روستايي
14495
10816
3679
100
6/74
4/25
ماخذ: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن
جدول شماره 3-19 : توزيع مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (85-1375)
نام استان مقصد
مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري

شمار
درصد
اصفهان
خوزستان
تهران
فارس
28029
9503
2238
1419
3/60
4/20
8/4
05/3
ماخذ: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن
جدول شماره 3-20 : مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مبدا (85-1375)
نام استان مقصد
مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري

شمار
درصد
اصفهان
خوزستان
تهران
فارس
6143
3077
1133
644
548
4/42
2/21
8/7
4/4
8/3
ماخذ: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن

جدول شماره 3-21 : موازنه مهاجرتي استان چهارمحال و بختياري با استانهاي اصفهان، خوزستان، تهران و فارس در سالهاي 1385 – 1375

اصفهان
خوزستان
تهران
فارس
خالص مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختياري
2874
6600
845
510
خالص مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري و وارد شده به ساير استانها
14754
3722
1495
544
موازنه مهاجرتي استان چهارمحال و بختياري با ساير استانها
11880-
2878+
650-
34-
ماخذ: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن

در دوره 85-1375 که خالص مهاجران خارج شده از استان 8693 نفر و مهاجران وارد شده به آن 10926 نفر بوده و موازنه مهاجرتي مثبت و برابر 2233 به دست آمده است، بيشترين حجم مبادلات مهاجرتي استان با استان اصفهان بوده است. مقصد بيش از 42 درصد مهاجران خارج شده از استان در اين دوره استان اصفهان است و بيش از 24 درصد مهاجران وارد شده به استان،از استان اصفهان مهاجرت کرده اند (جداول شماره 27-1 و 28-1). مبادلات مهاجرتي استاان با استان خوزستان در اين دوره نيز ادامه داشته و موازنه مهاجرتي آن مثبت است.

جدول شماره 3-22 : مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (85-1375)
نام استان مقصد
مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري

شمار
درصد
اصفهان
خوزستان
تهران
فارس
3692
2172
1198
367
5/42
0/25
8/13
2/4
ماخذ: مرکز آمار ايران، آمارگيري جاري جمعيت، سال 1370

3-3-4-8 مبادلات مهاجرتي استان با ساير استان ها
استان چهارمحال و بختياري در طول دوره هاي زماني مورد بررسي بيشترين مبادلات مهاجرتي را با استانهاي اصفهان، خوزستان، تهران، فارس و کهگيلويه و بوير احمد داشته است. اين مبادلات که به طور کلي تحت تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي مانند تبادل نيروي کار و اشتغال يا عواملي مانند جنگ و پايان آن صورت مي پذيرفته اگرچه در طول دوره هاي زماني دچار نوسان مي شده اما همواره جريان داشته است. در سالهاي 1365 تا 1375 خالص مهاجران خارج شده از استان برابر 21969 نفر بوده است. مقصد بيش از 67 درصد مهاجران ياد شده استان اصفهان بوده است. اين استان بدليل برخورداري از ظرفيتهاي اقتصادي لازم و همچنين همجواري با استان چهارمحال و بختياري در همه دوره ها مهمترين کانون جذب مهاجران خارج شده از اين استان است.

جدول شماره 3-23 : شمار و درصد مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري به تفکيک مهمترين استانهاي مقصد (75-1365)
نام استان مقصد
مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختياري

شمار
درصد
اصفهان
خوزستان
تهران
فارس
14754
3722
1495
544
2/67
9/16
8/6
5/2
ماخذ: مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن، سال 1375

3-3-4-9 مراکز آموزشي و دانشگاهي
شهرکرد داراي چندين دانشگاه و مرکز آموزشي است که دانشگاه شهرکرد و دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از برجسته‌ترين آنها هستند.براساس نتايج رتبه بندي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها در سال ???? در بين دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تيپ ?، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با ???? امتياز رتبه اول را کسب کرد. پژوهشکده فناوري جنين دام وابسته به دانشگاه شهرکرد که در سال ???? رسما فعاليت خود را آغاز کرد از جايگاه ويژه‌اي در سطح کشور برخورداراست. تولد اولين مورد بره سالم از طريق لقاح خارج رحمي در داخل کشور در اين مرکز صورت گرفت. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکردنيز با بيش از ???? دانشجو با درجه بسيار بزرگ الف در منطقه رحمتيه شهرکرد مشغول به کار است.
جدول شماره 3-24 : باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيشتر ساكن برحسب جنس و شهرستان : آبان 1385(هزار نفر)
شهرستان
جمعيت 6 ساله و بيشتر
باسوادان

مردوزن
مرد
زن
مردوزن
مرد
زن
کل استان
4/772
0/388
4/384
4/637
4/341
0/296
شهرکرد
9/335
3/168
6/167
1/291
5/153
5/137
شهرستان
باسوادان ساكن در نقاط شهري
باسوادان ساكن در نقاط روستايي

مردوزن
مرد
زن
مردوزن
مرد
زن
کل استان
7/351
8/185
9/165
3/285
4/155
9/129
شهرکرد
7/208
5/109
2/99
4/82
0/44
4/38
مأخذ – مرکز آمار ايران

جدول شماره 3-25 : دانش آموزان وکارکنان آموزشي،دفتري واداري کليه دوره هاي تحصيلي برحسب شهرستان: سال تحصيلي89-1388
شهرستان
دانش آموزان شبانه و
روزانه دولتي و غير انتفاعي
کارکنان آموزشي،
دفتري و اداري

جمع
پسر
دختر
کل
آموزشي

جمع
مرد
زن
کل استان
181799
92631
89168
14252
9471
4792
4679
شهرکرد
64218
32324
31894
4723
3050
1189
1861
نكته : در جدول فوق آمار دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانش آموزان استثنايي منظور نشده است.
مأخذ – سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري .

جدول شماره 3-26 : فارغ التحصيلان دوره هاي تحصيلي تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش بر حسب پايه تحصيلي
سال تحصيلي
پنجم ابتدايي
سوم راهنمايي
پيش دانشگاهي
پنجم ابتدايي
شبانه
سوم عمومي
شبانه(راهنمايي)
پيش دانشگاهي شبانه
75-1374
24726
0
0
0
0
0
76-1375
24189
10134
1050
0
0
39
82-1381
22945
20913
4823
0
31
1872
84-1383
18684
19724
6436
0
29
1424
85-1384
17061
18576
5766
0
18
1323
87 – 1386
15572
18072
6137
0
26
979
88-1387
14933
17028
6082
0
27
837
مأخذ – سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري.

جدول شماره 3-27 : دانشجويان دانشگاهها ومراکز آموزش عالي دولتي برحسب دوره هاي مختلف تحصيلي: سال تحصيلي89-1388
دوره تحصيلي
جمع
بومي
غير بومي
دانشگاه علوم پزشکي

جمع
1492
874
618
کارداني (فوق ديپلم)
247
160
87
کارشناسي (ليسانس)
769
518
251
کارشناسي ارشد (فوق ليسانس)
20
1
19
دکتراي حرفه اي
436
193
243
دکتراي تخصصي

20
2
18
دانشگاه شهرکرد

جمع
5676
3490
2186
کارداني (فوق ديپلم)
0
0
0
کارشناسي (ليسانس)
4773
3134
1639
کارشناسي ارشد (فوق ليسانس)
588
189
399
دکتراي حرفه اي
277
157
120
دکتراي تخصصي

38
10
28
دانشگاه پيام نور واحد شهرکرد

جمع
7133
4970
2193
کارداني (فوق ديپلم)
0
0
0
کارشناسي (ليسانس)
7060
4927
2133
کارشناسي ارشد (فوق ليسانس)
73
43
30
دکتراي حرفه اي
0
0
0
دکتراي تخصصي
0
0
0

آموزشكده فني و حرفه اي پسران شهركرد

جمع
2222
1228
994
کارداني (فوق ديپلم)
2222
1228
994
کارشناسي (ليسانس)
0
0
0

جمع
486
226
260
کارداني (فوق ديپلم)
486
226
260
کارشناسي (ليسانس)
0
0
0
آموزشكده فني و حرفه اي دختران شهركرد

جمع
1857
1352
505
کارداني (فوق ديپلم)
1857
1352
505
کارشناسي (ليسانس)
0
0
0
آموزشكده كشاورزي شهركرد

جمع
242
97
145
کارداني (فوق ديپلم)
242
97
145
کارشناسي (ليسانس)
0
0
0
دانشگاه جامع علمي – كاربردي واحد استاني

جمع
5844
4954
890
کارداني (فوق ديپلم)
4531
3851
680
کارشناسي (ليسانس)
1313
1103
210
مأخذ – دانشگاهها و مراکز آموزش عالي استان چهارمحال و بختياري.

جدول شماره 3-28 : فارغ التحصيلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالي دولتي برحسب دوره هاي مختلف تحصيلي: سال 89-1388
دوره تحصيلي
جمع
بومي
غير بومي
دانشگاه علوم پزشکي

جمع
221
95
126
کارداني (فوق ديپلم)
82
42
40
کارشناسي (ليسانس)
119
50
69
کارشناسي ارشد (فوق ليسانس)
0
0
0
دکتراي حرفه اي
20
3
17
دکتراي تخصصي
0
0
0
دانشگاه شهرکرد

جمع
1099
675
424
کارداني (فوق ديپلم)
0
0
0
کارشناسي (ليسانس)
990
643
347
کارشناسي ارشد (فوق ليسانس)
87
22
65
دکتراي حرفه اي
19
9
10
دکتراي تخصصي
3
1
2
دانشگاه پيام نور واحد شهرکرد

جمع
421
337
84
کارداني (فوق ديپلم)
20
17
3
کارشناسي (ليسانس)
398
318
80
کارشناسي ارشد (فوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شناخت انسان، معرفت نفس، عالم ماده Next Entries دانلود پایان نامه درباره استان خوزستان، شهرستان اردل