دانلود پایان نامه با موضوع …………………………………………………………………………، گره‌‌‌های، ارسال-، مدولاسيون

دانلود پایان نامه ارشد

E 802.16……………………………………………………………………. 51
3-4-2زیرفریم کنترلی………………………………………………. ………………………………………………………………….. 52
3-4-3زیرفریم دیتا………………………………………………. ………………………………………………………………………… 54
3-4-4نحوه ورود یک گره‌‌‌ به شبکه………………………… ………………………………………………………………………… 56
3-5الگوی زمانبندي مبتني بر استاندارد IEEE 802.16………………………………………………………………………… 57
3-5-1زمان‌بندی متمرکز…………………………….. ……. ………………………………………………………………………… 59
3-6جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
4-فصل چهارم مدل، چالش‌ها و روش‌های زمان‌بندی متمرکز در شبکه‌های مش بی‌سیم……………………….. 61
4-1مقدمه…………………………………………………………. ………………………………………………………………………… 61
4-2نیازمند‌های طراحي الگوريتم هاي زمانبندي………………………………………………………………………… 62
4-2-1تداخل میان لینکهای بی‌سیم……………………………. ………………………………………………………………………… 62
4-2-2سربار………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 64
4-2-3تأخیر………………………………………………………. ………………………………………………………………………… 65
4-2-4استفاده مجدد فرکانسی……………………………… ………………………………………………………………………… 66
4-3دسته‌بندی الگوریتم‌های زمان‌بندی………………………………………………………………………… 68
4-4معرفی الگوریتم‌های زمان‌بندی با رویکرهای‌مختلف………………………………………………………………………… 70
4-5نتیجه‌گیری……………………………………………………. ………………………………………………………………………… 76
5- فصل پنجم الگوریتم پیشنهادی بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………… 78
5-1مقدمه…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 78
5-2الگوریتم ژنتیک…………………………………………… ………………………………………………………………………… 79
5-2-1تاریخچه…………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 79
5-2-2ساختار الگوريتم‏هاي ژنتيكي……………………………………………………………………………………………………… 80
5-2-3عملگرهاي الگوریتم ژنتيك…………………….. ………………………………………………………………………… 82
5-2-4کدگذاری و همگرایی الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………… 86
5-3الگوریتم پیشنهادی……………………………………… ………………………………………………………………………… 87
5-4شبيه سازي…………………………………………………… ………………………………………………………………………… 96
5-4-1محيط شبيه سازي…………………………. ………………………………………………………………………… 96
5-4-2نتایج حاصل از شبیه‌سازی…………………………….. ………………………………………………………………………… 98
5-5جمع بندي…………………………………………………. ……………………………………………………………………….. 111 Error! Bookmark not defined.
فصل ششم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..112
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل ‏11- شبکه‌ی مش بی‌سیم 3
شکل ‏12- انتقال ترافیک SS به BS از طریق رله‌ها 4
شکل ‏21- شبکه‌ بی‌سیم مش 12
شکل ‏22- کاربران مش (چهار عکس سمت راست) و مسیریاب‌های مش (دو عکس سمت چپ)[3] 12
شکل ‏23- شبکه مش BWN-Mesh تست شده در دانشگاه جورجیا[3] 13
شکل ‏24- توپولوژی شبکه نقطه به نقطه[23] 14
شکل ‏25 توپولوژی شبکه نقطه به چند نقطه[2] 15
شکل ‏26- توپولوژی شبکه ی مش[2] 16
شکل ‏27- تقسیم بندی شبکه‌های چند گامی[23] 16
شکل ‏28- ساختار شبکه مش زیربنایی[22]. 18
شکل ‏29- ساختار WMN کاربران [22] 19
شکل ‏210- WMN ترکیبی [22]. 20
شکل ‏211 – رادیو شناختگر 22
شکل ‏212- مشکل ترمینال مخفی در A و C 23
شکل ‏213- WMNها برای شبکه باند گسترده خانگی[22] 34
شکل ‏214- WMNها برای یک شبکه مجتمع و همسایگی‌ها[22] 35
شکل ‏215- WMNها برای یک شبکه تجاری[22] 36
شکل ‏216- WMNها برای یک شبکه MAN[22] 36
شکل ‏217- WMNها برای سیستم حمل و نقل [22] 37
شکل ‏218- WMNها برای سیستم اتوماسیون یک ساختمان [22] 37
شکل ‏219- موقعیت گره‌‌‌های بکار رفته 38
شکل ‏31- اينترفيس هاي فيزيکي مختلف در استاندارد 802.16[36] 43
شکل ‏32- باندهاي فرکانسي در FDM 44
شکل ‏33 – باندهاي فرکانسي در OFDM 44
شکل ‏34- باندهاي فرکانسي در OFDMA 45
شکل ‏35- گروه بندي در uplink[36] 46
شکل ‏36- زنجيره فرستنده و گيرنده در WiMAX[36] 46
شکل ‏37- مدولاسيون ديجيتال 47
شکل ‏38- مدولاسيون BPSK 47
شکل ‏39- مدولاسيون QPSK 48
شکل ‏310- مدولاسيون 16-QAM 48
شکل ‏311-تطبيق لينک [37] 50
شکل ‏312- ساختار عمومي فريم در مد مش IEEE 802.16 51
شکل ‏313- تخصيص پنجره هاي خرد در روش پارتيشن کردن 55
شکل ‏314-مراحل ورود يک گره‌‌‌ به شبکه[36] 56
شکل ‏41-انواع تداخل‌های موجود در شبکه‌های بی‌سیم 63
شکل ‏42-درخت زمان‌بندی شبکه مش به همراه گراف تداخل 64
شکل ‏43- نحوه‌ی محاسبه تأخیر انتها به انتها 65
شکل ‏44- زمان‌بندی ارسال نمونه برای 3 گره‌‌‌ با 2 رله 66
شکل ‏45- توپولوژی شبکه‌ی مش نمونه با 4 گره‌‌‌ رله 66
شکل ‏46-توپولوژی شبکه مش زنجیره‌ای شامل ایستگاه مرکزی و گره‌‌‌های رله 67
شکل ‏47-چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی 68
شکل ‏48- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب شرایط اولیه 68
شکل ‏49- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب ورودی‌ها 69
شکل ‏410- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب اهداف 69
شکل ‏411- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر روش حل مسئله 70
شکل ‏412-مثالی برای نشان دادن مفهوم مقیاس بلوک کردن b(path)=2+4+3+4=13[44] 74
شکل ‏51- ساختار الگوریتم ژنتیک 81
شکل ‏52- نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت[80] 83
شکل ‏53- یک نمونه ترکیب 84
شکل ‏54- روش ادغام دونقطه‌ای 85
شکل ‏55- مثالی از جهش و نحوه‌ی کارکرد آن 86
شکل ‏56- کد برنامه مجازي الگوريتم ژنتيک ساده و فلوچارت آن 87
شکل ‏57- توپولوژی شبکه-خطوط ممتد: مسیر ارسال- خط چین بین گره‌‌‌ 2و1 تداخل نوع اول- 88
شکل ‏58 – یک کروموزوم برای جواب مسئله شکل (5-7) 88
شکل ‏59- کروموزومی دیگر برای جواب مسئله شکل (5-7) 88
شکل ‏510- نمونه‌ای از کروموزوم ناسالم در عمل ترکیب کنترل نشده 89
شکل ‏511- کروموزوم حاصل از عملگر جهش 90
شکل ‏512 دیاگرام الگوریتم پیشنهادی 91
شکل ‏513- نمایش فضای پویش تک بعدی و دوبعدی 92
شکل ‏514- نمایش گسترش شبکه به ترتیب برای افزایش تعداد رله های شبکه از 1 تا 3 93
شکل ‏515- نمودار سمت چپ : توپولوژی شبکه سمت راست- : بازدهی الگوریتم ژنتیک در درصد تضمین تاخیر انتها به انتها – آبی: دوبعدی قرمز تک بعدی- مدت زمان شبیه سازی دوبعدی: 6.12 تک بعدی 1.14 (ثانیه) 94
شکل ‏516نمودار سمت چپ : توپولوژی شبکه سمت راست- : بازدهی الگوریتم ژنتیک در درصد تضمین تاخیر انتها به انتها – آبی: دوبعدی قرمز تک بعدی- مدت زمان شبیه سازی دوبعدی: 91.51 تک بعدی: 4.56 (ثانیه) 94
شکل ‏517- نمودار سمت چپ : توپولوژی شبکه سمت راست- : بازدهی الگوریتم ژنتیک در درصد تضمین تاخیر انتها به انتها – آبی: دوبعدی قرمز تک بعدی- مدت زمان شبیه سازی دوبعدی: 321.56 تک بعدی 7.89 (ثانیه) 95
شکل ‏518- مراحل تفسیر کروموزوم تک بعدی 96
شکل ‏519 توپولوژی شبکه در سناریو 1- خطوط آبی : مسیر ارسال- خطوطو قرمز: تداخل ارسال 99
شکل ‏520 تلاش الگوریتم LA-GA برای یافتن جواب‌های بهتر در سناریو 1 100
شکل ‏521 توپولوژی شبکه در سناریو 2 خطوط آبی : مسیر ارسال- خطوطو قرمز: تداخل ارسال 100
شکل ‏522 درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط تأخیر مجاز در سناریو 2 101
شکل ‏523 متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش متوسط تأخیر مجاز ارسال در سناریو 2 102
شکل ‏524 درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط پهنای باند در سناریو 2 102
شکل ‏525 متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش متوسط پهنای باند در سناریو 2 103
شکل ‏526 – توپولوژی شبکه در سناریو 3 خطوط آبی : مسیر ارسال- خطوط قرمز: تداخل ارسال 103
شکل ‏527 درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط تأخیر مجاز در سناریو 3 104
شکل ‏528 متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش متوسط تأخیر مجاز ارسال در سناریو 3 104
شکل ‏529 درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط پهنای باند در سناریو 3 105
شکل ‏530 متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش متوسط پهنای باند در سناریو 3 105
شکل ‏531- توپولوژی شبکه در سناریو 4 خطوط آبی : مسیر ارسال- خطوط قرمز: تداخل ارسال 106
شکل ‏532 درصد درخواست با تأخیر انتها به انتهای تضمین شده با افرایش متوسط تأخیر مجاز در سناریو 4 106
شکل ‏533 متوسط تأخیر ارسال سایر گره‌‌‌های شبکه با افرایش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع شرکت های تجاری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیکی، انتظارات کاربران، تجارت الکترونیک