دانلود پایان نامه با موضوع ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، DG، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

دانلود پایان نامه ارشد

ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ ﺗﺤﺖ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻼﺗﻔﺮﻣﻬﺎي ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣﻠـﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ در ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

-2-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف اﺛﺮات اﻋﻤﺎل DG ﺑـﺮ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ

ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر DG ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲرﺳـﺪ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪاي اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از DG در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺧﻄﺎ در ﺷﺒﻜﻪ را ﺣﺬف ﻛـﺮده و ﻳـﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ، ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي را ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛـﻪ
DG در ﻣﺪار اﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ DG در ﻣﺪار ﻧﻴﺴﺖ، ﺣﺲ ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل DG
ﻫﺎ، ﻓﻴﻮز i در ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ ﺟﺮﻳﺎن 500 آﻣﭙﺮ را ﺣﺲ ﻣﻲﻛﺮده اﺳﺖ، در ﺣﻀﻮر DG ﻧﻴﺰ ﺣﺪوداً ﻫﻤـﺎن ﺟﺮﻳﺎن را ﺣﺲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﻮﻧﺪه از ﺳـﻮي DG در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﻣﺤﺪود ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮان از وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ FCL (ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ ﻳﺎ (Fault Current Limiter اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

48

-7-3 اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات

ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد:

• راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺣﻀﻮر DG ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات DG o ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ (ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ (Multi Agent)، زون ﺑﻨﺪي، …)
o ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎي ﺟﻬﺖ دار

• راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف اﺛﺮات اﻋﻤﺎل DG ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت
o ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ (FCL)

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه، ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ

ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد:

1. ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم داد (ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲﻫـﺎي ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻳـﺎ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﻮدن آن اﺛﺒـﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)
2. ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ را اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻌﺪ از ﻗـﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﺗﺄﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ را ﺣﺬف ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﻫﻜﺎر دوم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﺟﺮﻳـﺎن ﺧﻄﺎ (FCL) ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﻳﺪ.

49

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎي

ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺮاي Next Entries پایان نامه رایگان درباره آموزش علوم، طرح پژوهش