دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، مناطق روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

Seifert, 2003) .
یکی دیگر از مطالعات اخیر نشان داد که به طور متوسط ​​افراد در کشورهای در حال توسعه کمتر از مردم در جای دیگر از زندگی خود راضی هستند در حالی که افرادی که در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند به واسطه درآمد بالاتر ، سطح بالاتر تحصیلات و اشتغال از سطح رضایت بالاتری برخوردارند (Sanfey and Teksoz, 2007).
همچنین، مردم زمانی در کشورهای در حال توسعه از سطح زندگی خود راضی خواهند شد که استانداردهای مدیریت اقتصادی بالاتر و نابرابری کمتر شود (Bartlett , 2010,123) .
بر طبق یک نظر سنجی خانوار در مورد میزان رضایت از زندگی و شادی افراد در مناطق متفاوت چنین مشخص شد که میزان رضایت از زندگی برای زنان بالاتر از مردان، برای افراد جوان نسبت به افراد مسن بالاتر ، برای افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر بهتر از افرادی با سطح تحصیلات پایین تر ، برای ساکنین مناطق شهری بالاتر از ساکنین مناطق روستایی است (Bartlett , 2010,153) .
مردم ساکن در مناطق روستایی نسبت به مردم ساکن در مناطق شهری از زندگی خود رضایت کمتری دارند و این یک کشش و انگیزه برای مهاجرت جوانان از روستاها بوده است . بنابراین، نیاز به سیاست های توسعه روستایی برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی یک بار دیگر روستاها را به مکان های جذاب برای جوانان و کارآفرینان تبدیل می نماید . برنامه برای ترویج یادگیری مادام العمر در مناطق روستایی، به ایجاد مناطق صنعتی برای صنایع تولیدی و خدماتی کوچک، به منظور توسعه تعاون روستایی و شرکت اجتماعی و ارتقاء شبکه از انجمن ها و سازمان های اجتماعی برای ایجاد سرمایه اجتماعی روستایی مورد نیاز ، برای رسیدن به این اهداف ضروری است (Bartlett , 2010,153) .
به کیفیت زندگی در بسیاری از رشته ها مانند جامعه شناسی و علوم پزشکی بطور به طور خاص توجه شده است اخیرا به عنوان مسیر اصلی روانشناسی تشخیص داده شده است .(Buss, 2000; Csikszentmihalyi, 1999; Diener, 2000).
روش کیفیت زندگی یک راه جامع به ساختار و گسترش در ابعاد زندگی در فضا با مختلف ابعاد مشخص ، از جمله محیط زیست طبیعی و جامعه را فراهم می کند (Peruniak ,Geoffrey s, 2010,50) .
کیفیت زندگی به عنوان ایجاد مداوم از یک حالت پایدار خوب بودن که از تجربه یک فرد در تمامی عرصه زندگی خود مشتق شده ، تعریف می شود . این دیدگاه که توسط Pirsig مطرح شد معتقد است کیفیت به عنوان یک فرایند مستمر است و نه یک نقطه پایانی دقیق . اعتقاد او بود که تلاش ها برای تعیین حدود کیفیت مشخص همیشه کمتر به موفقیت رسیده است زیرا اجبار قادر به ساختن چنین مشخصه ای نیست . این پیش بینی احتیاطی انسان را قادر می سازد تا از یک عامل عدم قطعیت آگاه باشند .
(Gelatt, 1989; Guindon & Hanna, 2002; Williams et al. , 1998)
یافته های حاصل از پژوهش کیفیت زندگی پیشنهاد کرده اند که هیچ متغیر تنها و یا مجموعه ای از متغیرها وجود ندارد که بتواند تاثیر ذهنی خوب بودن را افزایش دهد . روابط پیچیده بوده و تحت کنترل یک مجموعه گسترده ای از تاثیرات متفاوت است . با این حال، تحقیق متغیرهایی که به طور مداوم بر کیفیت زندگی تاثیر دارد را شناسایی کرده است. به طور خلاصه، کیفیت زندگی اساسا حالت ذهنی در مجموعه ای از شرایط خارجی است . طرز فکر فرد از زمان و مکان می تواند این حالت ذهنی را که موضوع بحث است را آشکار کند . .(Csikszentmihalyi,2000; Sink, 2000)
برای روش کیفیت زندگی، توانایی برای حرکت به سطوح مختلف آگاهی لازم است. این بدان معنی است که اعتقادات و ارزش ها که در هر سطح برای شرایط جسمی ، برای نیازهای اولیه ، برای روابط فامیلی و دوستی ، برای ملاحظات سیاسی ، برای سئوالات محیط زیستی ظاهر می شود ، جهت می گیرد (Peruniak ,Geoffrey s, 2010,56).
عبارت کیفیت زندگی برای گروههای مختلف معانی متفاوتی دارد . آن در زیست پذیری در یک منطقه ، یا در میزان سطح جذابیت ، یا در غیبت و یا مهاجرت اعضای فامیل ،در مسائل پزشکی مانند بارداری ، مریضی ، و یا میزان فقر و … آشکار می گردد . تحقیقات متفاوتی به بررسی کیفیت زندگی برای پاسخگویی به پرسش های خود نیاز دارند . در واقع کیفیت زندگی نام جدیدی برای نظریه قدیمی سلامت جسمی و ذهنی مردم در محیط های زندگی شان است(Epley ,Donald R, 2008,2) .
محققان در تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی بر این باورند که میتوان آن را به دو محیط داخلی و خارجی مشخص تقسیم نمود که سطح توسعه منطقه به مردم اجازه میدهد که خوب زندگی کنند ویا به دنبال کیفیت زندگی جستجو نمایند و آیا هر فردی قادر است محیط داخلی زندگی خود را بسازد تا به سلامتی، توسعه فردی، توسعه اجتماعی و به طور کل زندگی خوب برسدبه محیط داخلی برمی گردد(Pukeliene,Violet,2011,p148). بنابراین کیفیت زندگی متأثر از دو گروه عامل میباشد.

شکل 2-1 : مدل نظری برای اندازه گیری کیفیت زندگی

ماخذ : Pukeliene and Starkauskiene , 2011,153

محققان حوزه کیفیت زندگی با چهار مسئله روبه رو هستند، ابتدا با چه روشی به اندازه گیری کیفیت زندگی در افراد بپردازند، دوم اینکه کدام ابعاد وجودی انسان در اندازه گیری مورد استفاده قرار بگیرد، سوم چگونه اندازه گیری برای افراد و گروههای مختلف صورت بگیرد و چهارم چگونه نتایجی ارائه شود تا اجازه مقایسه میان افراد و گروهها را بدهد(Rahman & et al,2011,p147).

شکل 2-2 . عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی
منبع:Pukeliene and Starkauskiene, 2011,p153

کیفیت زندگی در ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و محیطی قابل سنجش و نتایج آن قابل بیان می باشد ، با بررسی شاخص های مذکور می توان کیفیت زندگی دزر جوامع مختلف و انسان های متفاوت سنجید .

2- 2- روش شناسی تحقیق
براي انتخاب يك روش تحقيق در مطالعات بايد به سه نكته اساسي توجه كرد که عبارتند از اهداف ، ماهيت وامكانات . با توجه به اهداف کاربردی در نظر گرفته شده از روش تحقيق توصيفي- تحليلي استفاده شده است كه جهت ارزيابي وضع موجود از روش توصيفي و جهت تجزيه و تحليل از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است، بنابراين روش تحقيق از نوع كاربردي بر مبناي روش (توصيفي- تحليل) است.
بدین ترتیب چهارچوب نظری و مفهومی تحقیق و ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی قلمرو تحقیق به روش اسنادی و تعیین تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی از طریق روش میدانی بدست آمده است. جامعه آماری این پژوهش، روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت میباشدکه در چهار طبقه روستاهای کوچک، متوسط، بزرگ و روستا – شهر انتخاب شدهاند. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد مورگان تعداد 387 نفر از روستاییان تعیین شده که به شیوه نمونهگیری تصادفی – سهمیهای در سطح محدوده مورد مطالعه توزیع و تکمیل شده است. در این تحقیق از پرسشنامه و مصاحبه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده است . برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از طیف لیکرت استفاده شده است . این طیف از پنج قسمت مساوی از گرایش اصلاً تا خیلی زیاد تشکیل شده است . لازم به ذکر است متغیر وابسته تحقیق حاضر بهبود کیفیت زندگی روستاییان درابعاد : محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و متغیر مستقل آن اجرا شدن و نشدن طرح هادی روستایی میباشد
پس از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ها مطمئن شده ایم . پس از جمع آوری اطلاعات به سازماندهی آنها در نرم افزار SPSS پرداخته ایم .در این پژوهش به منظو تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری شامل: آزمونهای t، همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون ، آزمون مان ویتنی استفاده شده است. همچنین برای تهیه و ترسیم جداول و نمودار از نرمافزار Excel و برای ترسیم نقشهها از نرم افزارArc GIS استفاده شده است.

2-3- تکنیک های تحقیق
تحلیل اطلاعات و داده پردازی در این پژوهش با استفاده از نرم افزار (spss) انجام گرفته شده است و به منظور بررسی تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی مردم روستاهای مورد مطالعه، روش وتکنیکهای به کار گرفته شده در این پژوهش عبارت اند از : آزمونهای t، همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون ، آزمون مان ویتنی .

3-1- ویژگیهای طبیعی
3-1-1- موقعیت جغرافیایی
شهرستان رشت ، در مرکز جلگه گیلان ، بین 37 درجه و 30 ثانیه تا 37 درجه و 27 دقیقه و 20 ثانیه عرض شمالی ، 49 درجه و 27 دقیقه و 42 ثانیه تا 49 درجه و 55 دقیقه و 18 ثانیه طول شرقی قرار گرفته است . این شهرستان با مساحت 1256 کیلومتر مربع از شمال به دریای خزر ، از شرق به آستانه اشرفیه ، لاهیجان و سیاهکل ، از جنوب به رودبار و از غرب به انزلی ، صومعه سرا و شفت محدود است . این شهرستان از 6 شهر ، 6 بخش ، 18 دهستان و 294 روستا تشکیل شده است . شهرهای آن عبارتند از رشت ، سنگر ، کوچصفهان ، لشت نشاء ، خشکبیجار و خمام ، بخشها و دهستانهای آن به ترتیب عبارتند از بخش خشکبیجار (دهستان حاجی بکنده و نوشر خشکبیجار) ، بخش خمام (دهستانهای چوکام ، چاپارخانه و کته سر خمام) ، بخش سنگر (دهستانهای اسلام آباد ، سراوان و سنگر )، بخش کوچصفهان (دهستانهای بلسبنه ، کنارسر و لولمان) ، بخش لشت نشاء (دهستانهای جیرهنده ، لشت نشاء ، علی آباد ، زیباکنار و گفشه لشت نشاء ) و بخش مرکزی (دهستانهای پسیخان ، پیربازار ، حومه و لاکان) (اصلاح عربانی ، 1387 ، ص 479) .
بخش مرکزی شهرستان رشت در جنوب شهرستان واقع شده است . از نظر موقعیت ریاضی در 37 درجه و 2 دقیقه تا 37 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 29 دقیقه تا 49 درجه و 41 طول شرقی واقع شده است . از نظر موقعیت نسبی بخش مرکزی شهرستان رشت از شمال به بخش مرکزی بندر انزلی ، از شمال و شمال شرق به بخش خمام ، از شرق به بخش کوچصفهان و سنگر ، از شمال و شمال غرب به بخش تولم صومعه سرا ، از غرب به بخش مرکزی شهرستان شفت ، از جنوب به بخش مرکزی رودبار ، از جنوب شرقی به بخش سنگر محدود می گردد . این بخش دارای 4 دهستان با نامهای پسیخان ، پیربازار ، حومه و لاکان می باشد که با مساحت 53/447 کیلومتر مربع در سال 1390 دارای 56284 نفر جمعیت و 16904 خانوار بوده است .

شکل 3-1- جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری

3-1-2- زمین شناسی
آنچه که می توان در مورد زمین شناسی استان گیلان به ویژه بخش مرکزی شهرستان رشت بیان کرد پیدایش آن در دوران چهارم است . ارتفاعات موجود در سطح زمین از 700 هزار سال پیش که تاریخ بیشترین گسترش یخچال در سطح زمین وجود داشته و تقریباً وضع کنونی خود را از آن تاریخ باز یافته است . این دوران با تکامل و گسترش بسیار زیاد حیات جانوری توام می باشند . در طول دوران چهارم قدیم و جدید پسروی آب به صورت مرحله ای انجام می شده است ( اصلاح عربانی ، 1374 ، ص 91) . همانطور که در نقشه ذیل قابل مشاهده است ویژگیهای زمین شناسی این محدوده به این قرارند : در دهستان پسیخان بیشتر نهشته های دریایی ، در دهستان لاکان نهشته های دریایی ، نهشته های کوهپایه ای و آبرفتی ، سنگ آهک دانه ریز ، در دهستان حومه و پیربازار نیز شیل های خاکستری تا سیاه با آثار دو کفه ای ها و آمونیت ها قابل مشاهده می باشند .

شکل 3-2 : وضعیت زمین شناسی بخش مرکزی شهرستان رشت
3-1-3 – توپوگرافی
قلمرو جغرافیایی استان گیلان شامل دو بخش آبی و خشکی می باشد . بخش اول آن شامل دریای خزر ، مردابها ، تالابها و حوضه های آبریز می شود و بخش دوم آن که قلمرو خشکیهای استان را در برمی گیرد که شامل سواحل و جلگه ها ، کوهپایه ها و کوهستانها است (طاهری ، 1375، 100 و 99) .
از نظر توپوگرافی بخش مرکزی شهرستان رشت در مجموع دارای تیپ جلگه ای می باشد و ارتفاعات چندانی در آن مشاهده نمی گردد . از مجموع 296 آبادی شهرستان رشت ، 260 آبادی در تیپ جلگه ای ، 20 آبادی در تیپ جنگلی ، 7 آبادی در تیپ کوهستانی جنگلی ،6 آبادی در تیپ جلگه ای کوهستانی و 3 آبادی کوهستانی واقع شده اند . بررسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان رشت که در سال 1390توسط سازمان مدیریت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد a، Hamm، Clov، language Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع شهرستان رشت، بخش مرکزی شهر، استان گیلان، رشد جمعیت