دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، ارتباط معنی دار، انحراف معیار، شاخص توده بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ا نمرات پایین تری درکیفیت زندگی همراه بود(05/0P)(50). البته نتایج برخی مطالعات تضادهایی با یافته های این پژوهش دارند. برای مثال مطالعه ی دیامنت98 در سال 2010 با هدف مقایسه ی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با مسافرت بیماران مناطق اطراف و مرکز دیالیز با استفاده از پرسشنامه ی SF-36 و KDHRQOL در لندن، نشان داد که تفاوت معنی داری بین نمرات SF-36 در دو گروه وجود ندارد(66). در مطالعهی صباح99 و همکارانش نیز در سال 2003 تحت عنوان کیفیت زندگی در روستا و شهر با استفاده از پرسشنامه SF-36 در لبنان بیماران تحت همودیالیز ساکن روستا بطور معنی داری نمرات بالاتری در زیر مقیاس انرژی و خستگی در مقایسه با گروه ساکن در شهر(015/0P) کسب کرده بودند(50). به عقیده ی پژوهشگر دلیل این تفاوت در نتایج می تواند به نوع ابزار مورد استفاده و نیز تفاوت های فرهنگی و امکانات بهداشتی و رفاهی به ویژه از نظر حمل و نقل داخل و بین شهری مناطق مختلف مربوط باشد. در جامعه ایرانی معمولاً زندگی در روستا با امکانات بهداشتی و سطح اقتصادی پایینتری همراه است. همچنین صرف زمان و هزینه، آنهم بدون وجود امکانات حمل و نقل مناسب جهت مراجعه به مرکز دیالیز نیز بر کیفیت زندگی این بیماران ممکن است تاثیر گذارد.
جدول شماره 16 بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسها بر حسب علت اولیهی بیماری واحدهای مورد پژوهش می باشد که نشان می دهد بیماران با علت اولیه بیماری چند عاملی، در اکثر حیطه ها و زیر مقیاس ها نمرات پایین تری کسب کردند هر چند این ارتباط فقط در زیر مقیاس های وضعیت شغلی(001/0p) و عملکرد جنسی(043/0p) معنی دار بوده است و بطور کلی ارتباط معنی داری بین کیفیت زندگی و حیطه های آن با علت اولیه بیماری مشاهده نشد. مشابه این مطالعه، نتایج مطالعهی الجامایح و همکارانش، جرمین پترویس و همکارانش و پاکپور و همکارانش نیز هیچ ارتباط معنی داری بین علت اولیه بیماری و کیفیت زندگی کل و حیطه های آن نشان ندادند (17، 49 و 32). اما در مطالعه ی انیس و همکارانش با عنوان عوامل مرتبط با دیالیز موثر بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در پاکستان با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی تنها در بعد سلامت جسمی ارتباط معنی داری با علت اولیه بیماری مشاهده شد. بطوریکه بیماران دیابتی نمرات پایین تری (04/0P) در این بعد کسب کردند(16).
دلیل کسب نمرات پایین تر با علت اولیه بیماری چند عاملی را می توان به ابتلا به چند بیماری اختصاص داد که در اکثریت موارد با یک و یا دو بیماری به ویژه دیابت و پرفشاری خون همراه بود. بدیهی است که ابتلای به بیش از یک بیماری به معنای افزایش عوارض بیماری و داروهای مصرفی، تعداد دفعات بستری در بیمارستان و صرف هزینه های سنگین درمانی می باشد که تمامی این عوامل علاوه بر محدودیت های جسمی، منجر به احساس سربار بودن، یأس و ناامیدی و نیز اختلال در نقش، وظایف، شغل بیمار و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی در آنها می شود.
جدول شماره17 بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب شاخص توده بدنی واحدهای مورد پژوهش می باشد که نشان می دهد میانگین نمره کیفیت زندگی افراد دارای اضافه وزن در تمام حیطه ها و اکثر زیرمقیاس ها بالاتر از دو گروه دیگر بود. هر چند آزمون آماری بین شاخص توده بدنی و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن ارتباط معنی داری نشان نداد. این یافته شاید بدین دلیل باشد که در افراد دارای اضافه وزن تجزیه ی پروتئین ها به دلیل دریافت کالری بالاتری که دارند سرکوب شده و در نتیجه تجمع اورمیک در داخل بدن آنها کاهش می یابد. همچنین این بیماران به دلیل مساحت بیشتر بدن نسبت به افراد لاغرتر توانایی بالاتری در رقیق کردن سموم حاصل از تجمع مواد در بدن دارند(96). چنانچه در مطالعات مختلفی که به بررسی ارتباط BMI و میزان مرگ و میر در این بیماران پرداخته اند، BMI بالاتر با میزان بقای بالاتری در طول زمان همراه بوده است(109). از سوی دیگر یافته های مطالعهی حاضر تا حدودی مشابه نتایج مطالعه لوپز و همکارانش در سال 2007 با هدف تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در DOPPS( شامل 9526 بیمار از ایالت متحده، اروپا و ژاپن) است که در آن نمرات MCS با افزایش BMI در کل جمعیت بالاتر می رفت و بیماران چاق در کلیه زیر مقیاسهای MCS، بجز در حیطهی عملکرد اجتماعی، نمرات بالاتری داشتند(34). در مقابل در مطالعه پاکپور و همکارانش در سال 1389 با عنوان کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز ایران، در تهران و مطالعهی باسولا100 و همکارانش با عنوان BMI، بیماریهای همزمان و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز در سال 2009 در شهر رم ایتالیا مشاهده شد که با افزایش BMI نمرات کیفیت زندگی کاهش می یافت(32 و 110). ونگ101 و همکارانش همراهی عواملی چون ابتلا به بیماری های مزمن، محدودیت عملکرد جسمی و اعتماد به نفس پایین در افراد چاق را با کاهش کیفیت زندگی بیماران مرتبط دانسته اند (60).
در کل آزمونهای آماری بین شاخص توده بدنی و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن ارتباط معنی داری را نشان نداند. لوپز و همکاران نیز در مطالعه خود بعد از تطبیق متغییرهای دموگرافیک، هیچگونه ارتباط معنی داری بین BMI و کیفیت زندگی بیماران ساکن در کشورهای اروپایی و ایالت متحده نیافتند(34). با توجه به نتایج متناقض، به نظر می رسد ارتباط بین کیفیت زندگی و متغیر BMI نیازمند پژوهش های بیشتری می باشد.
جدول شماره 18 بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب مصرف سیگار توسط واحدهای مورد پژوهش می باشد که نشان می دهد میانگین نمرات کیفیت زندگی افراد سیگاری در تمامی حیطه ها و اکثر زیرمقیاس ها بالاتر از گروه غیر سیگاری بود. این یافته بر خلاف نظر متخصصین است که معتقدند ارتباط معکوسی بین افزایش مصرف تنباکو و کیفیت زندگی وجود دارد و کیفیت زندگی افراد سیگاری عموماً ضعیف تر از افراد غیر سیگاری است(100). مطالعهی مولستد102 و همکارانش نیز که با هدف ارزیابی جنبه های بالینی کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز دانمارک با استفاده از KDQOL-SF36 در سال 2007 انجام شد نشان داد که مصرف دخانیات بطور مستقلی با نمرات پایین در کیفیت زندگی همراه است(53). البته مصرف سیگار، در مطالعه حاضر، با کیفیت زندگی کل، حیطه ها و غالب زیر مقیاسهای آن، بجز عملکرد جسمی نمونه ها درحیطه PCS(024/0P)، ارتباط معنی داری نداشت. نتایج مطالعات یانگ و همکارانش با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز تایوان در سال 2005 و هسیه و همکارانش با عنوان کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز تایوان در سال 2007، نیز در راستای این مطالعه ارتباط معنی داری بین کیفیت زندگی و مصرف سیگار نیافتند(23 و 15). با توجه به یافته پژوهش حاضر، افراد سیگاری بطور معنیداری عملکرد جسمی بهتری نسبت به افراد غیر سیگاری داشتند. با توجه به اثرات منفی شناخته شده سیگار، معنی دار بودن این ارتباط را شاید بتوان با عوامل دیگری چون احتمال سن کمتر و یا حمایت اجتماعی بیشتر نمونه های سیگاری توجیه نمود. از سوی دیگر احساس نیاز به مصرف سیگار و تامین این احساس، رضایت بیشتری در نمونه ها و نیز کیفیت زندگی بالاتری را موجب شده است؛ هر چند که این یافته، با وجود تعداد کم نمونه های سیگاری (2/11%)، باید با تامل بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
جدول 19 نشانگر میانگین نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب تعداد سیگار مصرف شده در روز توسط واحدهای مورد پژوهش سیگاری می باشد. بر اساس این جدول میانگین نمرات افراد با مصرف متوسط سیگار (≥10 نخ در روز) در تمام حیطه ها و بیش از نیمی از زیر مقیاسها بالاتر از نمونه های با مصرف خفیف (<10 نخ در روز) سیگار بوده است. اما آزمون آماری تفاوت میانگین نمره دو گروه را فقط در زیر مقیاس درد معنی دار(048/0>P) نشان داد. بدین ترتیب که افراد با مصرف متوسط (10≤ نخ در روز) در مقایسه با گروه دیگر نمرات بالاتری در زیر مقیاس درد داشتند. شاید بتوان این یافته را با خاصیت مهار کنندگی درد توسط نیکوتین توجیه کرد. چنانچه نتایج یک مطالعه ی مروری نشان داد که در دو سوم مطالعات انجام گرفته در مورد روشهای القای درد، محققان تاثیر مهارکنندگی درد توسط نیکوتین را مشاهده کردند(111).
جدول شماره 20 بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب سابقه ی پیوند کلیه واحدهای مورد پژوهش می باشد. این جدول نشان می دهد که میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران با سابقه ی پیوند کلیه در تمامی حیطه ها و زیر مقیاس ها، بجز کیفیت ارتباط اجتماعی، عملکرد جنسی و دلگرمی توسط پرسنل، بالاتر از بیماران بدون سابقه پیوند بود. اما تفاوت موجود فقط در زیر مقیاس های عملکرد جسمی(006/0P) و علایم(004/0P) و نیز در کیفیت زندگی کل (038/0p) از نظر آماری معنی دار بود. این در حالی است که دیگر مطالعات با نتایج متفاوتی همراه بوده اند. برای مثال یافته مطالعه یانگ و همکارانش نشانگر ارتباط معکوس بین سابقه ی رد پیوند کلیه با کیفیت زندگی بوده است(23) و یا اسکوینگتون103 و همکارانش هیچ ارتباط معناداری بین سابقه ی پیوند کلیه و کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش خود گزارش نکرده اند(112). شاید بتوان این تفاوت در یافته ها را با تاثیر گذاری دیگر عوامل بر کیفیت زندگی واحد های پژوهش در مطالعات مختلف، مانند سن و یا جنسیت، مرتبط دانست. هرچند که فراوانی بسیار پایین بیماران با سابقه رد پیوند (2/6%)، در مقایسه با گروه بدون سابقه پیوند، در مطالعه ی حاضر از مواردی است که تحلیل دقیق این یافته را نیازمند بررسی بیشتر می سازد.
جدول شماره 21 بیانگر میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی کل، حیطه ها و زیر مقیاس های آن در واحدهای مورد پژوهش انتخابی از 5 مرکز آستارا، لنگرود، ماسال، رشت و آستانه می باشد که نشان می دهد تفاوت معنی دار آماری بین شهرها در زیر مقیاسهای کیفیت زندگی موجود بود. به گونه ای که میانگین نمرات زیر مقیاسهای بار مسئولیت (0001/0p)، وضعیت شغلی(010/0p)، خواب (0001/0p) و حمایت اجتماعی (001/0p) در نمونه های انتخابی از مرکز دیالیز آستارا ؛ زیر مقیاسهای علایم(032/0p)، تاثیر بیماری بر زندگی روزانه (001/0p) ، تاثیر بر زندگی روزانه بدون اثر فعالیت جنسی (003/0p)، و تشویق و دلگرمی از طرف پرسنل (001/0p) در نمونه ها ی مرکز دیالیز لنگرود و رضایتمندی(001/0p) و تعامل اجتماعی(0001/0p) در واحدهای تحت دیالیز در ماسال، بطور معنی داری بالاتر از دیگر مراکز بود. واحدهای پژوهش در مرکز دیالیز رشت و مرکز آستانه فقط در یک زیر مقیاس به ترتیب خستگی و انرژی(002/0p) و محدودیت جسمی (08/0p) دارای میانگین و انحراف معیار بالای قابل توجه بودند.
جدول 22 نیز که بیانگر میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی کل و حیطه های آن در واحدهای پژوهش بر حسب تمام مراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد نشان می دهد که در کل تفاوت معناداری بین مراکز دیالیز در حیطههای PCS(040/0p)، KDCS(001/0p) و کل کیفیت زندگی(019/0p) وجود داشت. بطوریکه میانگین نمرات کیفیت زندگی بطور معنی داری در نمونه های تحت دیالیز مرکز رودبار در حیطهی PCS(98/22±95/54، 040/0p) و در نمونه های تحت دیالیز مرکز آستارا در حیطه ی KDCS(96/7±31/67، 001/0p) و کیفیت زندگی کل (66/10±23/61، 019/0p) بالاتر بوده است. در مقابل کمترین نمره کیفیت زندگی در حیطه های PCS (84/14 ± 35/35)، KDCS ( 96/9 ± 9/50) و کل کیفیت زندگی (42/9 ± 7/45) در نمونه های شهر آستانه دیده می شود. بر اساس این یافته می توان دریافت که واحدهای پژوهش ساکن و تحت دیالیز در شهر های رودبار و آستارا احساس سلامت جسمی و ذهنی بالاتری در مقایسه با نمونه های انتخابی از دیگر مراکز داشته اند. مازیراک104 و همکارانش نیز در مطالعه خود با هدف تعیین تفاوت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز بر روی 570 بیمار از 24 مرکز دیالیز کشور هلند در سال 2011 با استفاده از پرسشنامه KDQOL-SF36 نشان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، ارتباط معنی دار، بیماران همودیالیزی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شناختی، کیفیت زندگی