دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رگرسیون، حمایت اجتماعی، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

مکان دیالیز صرف می کردند بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی بالاتری در زیر مقیاس وضعیت شغلی از حیطه KDCS (010/0P) کسب کردند.

جدول شماره 38: میانگین وانحراف معیار نمرات کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسهای آن بر حسب نوع صافی مورد استفاده برای دیالیز
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
نوع صافی
نتایج آزمون t مستقل

با جریان کند
با جریان سریع

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
85/24±81/49
91/28±04/58
t=32/2- df= 05/205 p 021/0

محدودیت نقش جسمی
91/28±04/58
05/42±24/45
t=841/0- df= 239 p 401/0

درد
47/32±79/55
87/31±09/58
t=551/0- df= 239 p 582/0

درک سلامت عمومی
13/17±22/39
87/18±80/42
t=53/1- df= 239 p 125/0

کل
96/17±13/45
08/21±39/49
t=68/1- df= 239 p 093/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
83/18±26/53
50/20±41/56
t=24/1- df= 239 p 216/0

محدودیت نقش عاطفی
22/38±13/46
548/39±69/53
t=49/1- df= 239 p 136/0

عملکرد اجتماعی
72/25±69/55
54/29±35/60
t=28/1- df= 80/206 p 193/0

انرژی/ خستگی
49/18±03/40
98/21±76/42
t=02/1- df= 21/202 p 297/0

کل
59/16±87/46
52/19±20/51
t=86/1- df= 239 p 064/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
39/16±83/74
13/17±59/73
t=572/0 df= 239 p 568/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
54/18±85/43
89/21±12/45
t=458/0- df= 212 p 647/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
86/1849/42
22/22±01/46
t=32/1- df= 239 p186/0

بار مسئولیت بیماری
60/20±20/27
88/25±73/27
t=173/0- df= 73/194p 863/0

وضعیت شغلی
00/27±02/18
53/31±49/20
t=654/0- df= 239 p 514/0

عملکرد شناختی
77/20±25/72
68/20±46/77
t=93/1- df= 239 p 054/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
58/14±03/58
72/15±85/54
t=62/1 df= 239 p 106/0

(n=56) عملکرد جنسی

29/35±81/56
40/29±19/59
t=272/0- df= 54 p 786/0

خواب
32/22±37/61
81/23±78/62
t=479/0- df= 239 p 637/0

حمایت اجتماعی
35/22±59/76
25/22±50/76
t=029/0 df= 239 p 977/0

دلگرمی توسط پرسنل
30/22±47/68
56/19±50/72
t=46/1- df= 239 p 144/0

رضایتمندی بیمار
24/21±06/78
70/18±17/73
t=98/1- df= 86/234p 052/0

کل
58/11±62/52
05/12±40/59
t=77/1- df= 98/188 p 052/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
58/11±62/52
18/15±78/55
t=77/1- df=98/188 p078/0
جدول فوق نشان می دهد نمونه هایی که با صافی با جریان سریع دیالیز می شدند بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی بالاتری در زیر مقیاس عملکرد جسمی از حیطه PCS (021/0p) کسب کرده اند.

جدول 39: ارتباط میانگین نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه های آن بر حسب میزان کاهش وزن طی دیالیز در واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
کاهش وزن بعد از دیالیز(کیلوگرم)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r= 072/0 p 263/0

محدودیت نقش جسمی
r=045/0- p 491/0

درد
r=015/0- p 818/0

درک سلامت عمومی
r= 108/0- p 095/0

کل
r= 039/0- p 544/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=016/0 p 807/0

محدودیت نقش عاطفی
r=063/0 p 330/0

عملکرد اجتماعی
r= 059/0- p 359/0

انرژی/ خستگی
r=077/0- p 231/0

کل
r= 026/0- p 686/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=009/0 p 894/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=059/0- p 391/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r=075/0- p 249/0

بار مسئولیت بیماری
r= 158/0- p 014/0

وضعیت شغلی
r=026/0- p 685/0

عملکرد شناختی
r=071/0 p 274/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
r=081/0- p 211/0

(n=56) عملکرد جنسی
r=020/0- p 886/0

خواب
r= 025/0- p 701/0

حمایت اجتماعی
r=065/0- p 317/0

دلگرمی توسط پرسنل
r=106/0 p 102/0

رضایتمندی بیمار
r=100/0- p 120/0

کل
r= 071/0- p 272/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r= 04/0- p /0 536
جدول فوق نشان می دهد که با کمتر شدن میزان کاهش وزن بعد از دیالیز نمرات کیفیت زندگی بطور معنی داری در زیر مقیاس بار مسئولیت بیماری از حیطه KDSC(014/0p، 158/0- =r)افزایش می یابد.

جدول شماره40: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
متغیرهای وارد شده در مدل
عوامل پیش بینی کننده فردی
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
فاصله اعتماد 95%
آماره t
سطح معنی داری

حداقل
حداکثر

جنس
زن
رفرنس

مرد
63/2
23/3
75/3-
02/9
814/0
417/0

سن (به سال)
50≥
رفرنس

50
09/3-
55/2
14/8-
94/1
21/1-
227/0

تحصیلات
ابتدایی
رفرنس

راهنمائی
40/1-
95/2
23/7-
42/4
477/0-
634/0

دبیرستان/ دیپلم
41/3
98/2
47/2-
29/9
14/1
254/0

دانشگاهی
65/4
65/4
52/4-
83/13
00/1
318/0

تاهل
مجرد
رفرنس

متاهل
19/5
05/4
80/2-
19/13
28/1
201

بیوه
98/2
57/5
01/8-
99/13
536/0
593/0

شغل
بیکار
رفرنس

شاغل
47/4
77/2
993/0
95/11
32/2
004/0

بازنشسته
57/4
19/3
72/1-
88/10
43/1
051/0

خانه دار
01/5
39/3
95/1
82/15
52/2
012/0

درآمد ماهیانه
(صدهزارتومان)
400 *
رفرنس

400≤ *
586/0-
24/2
00/5-
83/3
262/0-
794/0

حمایت اجتماعی
بیمه
رفرنس

بیمه و انجمن
47/1
11/2
69/2-
64/5
698/0
486/0

سرپرست خانواده
بلی
رفرنس

خیر
409/0
33/2
16/6-
98/6
123/0
902/0

سکونت
شهر دیالیز
رفرنس

اطراف
370/0-
10/2
52/4-
78/3
013/0
176/0-

سابقه پیوند کلیه
بلی
رفرنس

خیر
64/4-
02/4
58/12-
29/3
15/1-
250/0

تعداد سیگار
9≥ عدد
رفرنس

10≤ عدد
97/2
00/3
95/2-
90/8
990/0
324/0

مرکز دیالیز
آستارا
رفرنس

رشت
09/2-
66/4
29/11-
11/7
449/0-
654/0

آستانه
46/10-
80/5
91/21-
982/0
80/1-
073/0

لاهیجان
16/10-
56/5
13/21-
816/0
82/1-
069/0

لنگرود
73/6-
56/5
71/17-
23/4
21/1-
227/0

رودسر
40/5-
53/5
32/16-
52/5
976/0-
330/0

صومعه سرا
27/5-
32/5
77/15-
22/5
992/0-
323/0

انزلی
22/6-
55/5
18/17-
73/4
12/1-
264/0

ماسال
87/2-
21/7
10/17-
35/11
399/0-
691/0

رودبار
72/4
19/6
50/7-
94/16
763/0
447/0

تالش
03/4-
05/6
97/15-
90/7
667/0-
506/0
متغیرهای باقی مانده در مدل نهایی
جنس
زن

مرد
15/7
67/2
89/1
42/12
68/2
008/0

سن(سال)
50≥
رفرنس

50
12/4-
01/2
08/8-
154/0-
04/2-
042/0

اثر شاغل در مقابل بیکار
12/7
43/2
33/2
92/11
93/2
004/0

اثر بازنشسته در مقابل بیکار
46/9
52/2
47/4
44/14
74/3
0001/0

اثر خانه دار در مقابل بیکار
34/8
20/3
01/2
67/14
60/2
010/0

آستانه در مقابل آستارا
20/6-
62/3
34/13-
949/0
71/1-
089/0

لاهیجان در مقابل آستارا
72/5-
25/3
14/12-
697/0
75/1-
080/0

رودبار در مقابل آستارا
09/8
24/2
287/0-
47/16
90/1
058/0
جدول فوق بیانگر آن است که نمونه های با جنسیت مرد نسبت به زنان 15/7 نمره ی کیفیت زندگی بالاتری داشتند(42/12 ، 68/2= CI) و نمونه های بالای 50 سال نسبت به زیر 50 سال بطور متوسط 12/4 نمره ی کیفیت زندگی کمتری کسب کردند(154/0- ، 04/2-= CI) همچنین نمونه های شاغل در مقابل بیکار بطور متوسط 12/7 (92/11، 93/2 = CI)، نمونه های بازنشسته در مقابل بیکار بطور متوسط 46/9 (44/14، 74/3 = CI) و نمونه های خانه دار در مقابل بیکار بطور متوسط 34/8 نمرهی کیفیت زندگی بالاتری داشتند(67/14 ، 60/2= CI) و در نهایت اثر آستانه، لاهیجان و رودبار در مقابل آستارا به عنوان متغیرهای نزدیک به معنی داری در مدل باقی ماندهاند.

جدول شماره41: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
متغیرهای وارد شده در مدل
عامل پیش بینی کننده جسمی
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
فاصله اعتماد 95%
آماره t
سطح معنی داری

حداقل
حداکثر

نمرات شاخص بیماریهای همراه
بدون بیماری
رفرنس

نمره 2-1
576/0-
33/2
17/5-
01/4
247/0-
805/0

4-3
33/7-
29/2
86/11-
80/2-
19/3-
002/0

7-5
90/8-
59/2
01/14-
79/3-
43/3-
001/0

8
551/0
56/6
38/12-
48/13
084/0
933/0

فشار خون دیاستولیکmmHg
027/0
015/0
002/0-
057/0
82/1
069/0

هموگلوبین سرمmg/dl
45/1
03/1
597/0-
49/3
39/1
164/0

هماتوکریت%
179/0-
333/0
835/0-
476/0
539/0-
591/0
متغیرهای باقی مانده در مدل نهایی
اثر بیماریهای همراه نمره 4-3 در مقابل بدون بیماری
09/7-
86/1
77/10-
42/3-
80/3-
0001/0

اثر بیماریهای همراه نمره 7 -5 در مقابل بدون بیماری
61/8-
21/2
99/12-
24/4-
88/3-
0001/0

فشار خون دیاستولیکmmHg
027/0
015/0
002/0-
056/0
83/1
067/0

هموگلوبین سرم mg/dl
940/0
430/0
093/0
78/1
18/2
030/0
جدول فوق بیانگر آن است که از بین عوامل جسمی، در مدل نهایی اثر شاخص بیماریهای همراه و میزان هموگلوبین سرم عوامل پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی می باشند. بطوریکه افراد دارای نمرات بیماری همراه 4-3 در مقابل افراد بدون بیماری همراه بطور متوسط 09/7- نمره ی کیفیت زندگی کمتری داشتند(42/3- ، 77/10- =CI و 0001/0P)، افراد دارای نمرات بیماری همراه 7-5 در مقابل افراد بدون بیماری همراه بطور متوسط 61/8 نمره ی کیفیت زندگی پایین تری داشتند(24/4- ، 99/12- = CI و 0001/0P) و با افزایش هر واحد هموگلوبین سرم، نمره ی کیفیت زندگی940/0 افزایش می یافت. همچنین اثر فشارخون دیاستولیک به عنوان عامل پیش بینی کننده ی نزدیک به معنی داری در مدل باقی ماند(067/0P).

جدول شماره42 : برآورد ضریب رگرسیونی عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
متغیر وارد شده در مدل
عامل پیش بینی کننده درمانی
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
فاصله اعتماد 95%
آماره t
سطح معنی داری

حداقل
حداکثر

نوع صافی
با جریان سریع
رفرنس

با جریان کند
16/3
72/1
237/0-
55/6
83/1
068/0
جدول فوق بیانگر این است از بین عوامل درمانی، در مدل نهایی اثر صافی به عنوان متغیر نزدیک به معنی داری(068/0p) باقی مانده است و افرادی که با صافی با جریان سریع دیالیز می شدند در مقابل افرادی که با صافی با جریان کند دیالیز می شدند بطور متوسط 16/3 نمره ی کیفیت زندگی بالاتری دارند(237/0- ، 55/6= CI).
جدول شماره 43: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
متغیرهای وارد شده در مدل
عوامل پیش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، ارتباط معنی دار، کیفیت زندگی زنان، عملکرد جنسی