دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عملکرد شناختی، رضایتمندی، زندگی روزانه

دانلود پایان نامه ارشد

CS)
خوب بودن عاطفی
r=025/0- p= 699/0

محدودیت نقش عاطفی
r=006/0 p= 925/0

عملکرد اجتماعی
r= 005/0 p= 934/0

انرژی/ خستگی
r=019/0- p= 769/0

کل
r=006/0- p= 930/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=032/0- p= 626/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=097/0 p= 157/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 103/0 p= 109/0

بار مسئولیت بیماری
r=034/0 p= 602/0

وضعیت شغلی
r=072/0- p= 265/0

عملکرد شناختی
r=025/0- p= 703/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 022/0- p= 729/0

(n=56) عملکرد جنسی
r=053/0 p= 700/0

خواب
r=004/0- p= 947/0

حمایت اجتماعی
r=025/0- p= 696/0

دلگرمی توسط پرسنل
r= 119/0 p= 066/0

رضایتمندی بیمار
r= 076/0 p= 241/0

کل
r=033/0 p= 614/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=001/0 p= 986/0
جدول فوق نشان می دهد که بین BUN واحدهای مورد پژوهش و کیفیت زندگی کل، حیطه ها و زیر مقیاس های آن ارتباط معنی داری وجود ندارد.

جدول شماره29: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین کراتنین سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
کراتنین سرم( mg/dl)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=005/0 p= 933/0

محدودیت نقش جسمی
r= 011/0 p= 861/0

درد
r=159/0 p= 014/0

درک سلامت عمومی
r=017/0 p= 798/0

کل
r=081/0 p= 210/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=028/0 p= 667/0

محدودیت نقش عاطفی
r=003/0 p= 959/0

عملکرد اجتماعی
r=086/0 p= 182/0

انرژی/ خستگی
r=094/0 p= 147/0

کل
r=058/0 p= 370/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=164/0 p= 011/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=064/0 p= 354/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 068/0 p= 293/0

بار مسئولیت بیماری
r=045/0 p= 483/0

وضعیت شغلی
r=076/0- p= 238/0

عملکرد شناختی
r=025/0 p= 697/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 118/0- p= 067/0

(n=56) عملکرد جنسی
r=070/0 p= 611/0

خواب
r=023/0- p= 721/0

حمایت اجتماعی
r=080/0- p= 213/0

دلگرمی توسط پرسنل
r= 097/0 p= 133/0

رضایتمندی بیمار
r=0001/0 p= 995/0

کل
r=016/0 p= 809/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=057/0 p= 376/0
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین کراتنین سرم واحدهای پژوهش بطور معنی داری نمرات زیر مقیاس علایم از حیطه KDCS (011/0P، 164/0=r) افزایش می یافت.

جدول شماره30: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان کلسیم سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
کلسیم سرم(mg/dl)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=016/0- p= 807/0

محدودیت نقش جسمی
r=067/0 p= 304/0

درد
r= 056/0 p= 388/0

درک سلامت عمومی
r=118/0 p= 069/0

کل
r=054/0 p= 401/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=028/0 p= 670/0

محدودیت نقش عاطفی
r=032/0 p= 625/0

عملکرد اجتماعی
r=050/0- p= 440/0

انرژی/ خستگی
r=044/0- p= 497/0

کل
r=018/0 p= 780/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=019/0- p= 765/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=003/0- p= 969/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 023/0 p= 727/0

بار مسئولیت بیماری
r=019/0 p= 773/0

وضعیت شغلی
r=0001/0 p= 00/1

عملکرد شناختی
r=053/0 p= 409/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
r=065/0 p= 316/0

(n=56) عملکرد جنسی
r= 096/0- p= 482/0

خواب
r=092/0 p= 153/0

حمایت اجتماعی
r=095/0 p= 139/0

دلگرمی توسط پرسنل
r=052/0 p= 425/0

رضایتمندی بیمار
r= 022/0 p= 739/0

کل
r=078/0 p= 225/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=057/0 p= 379/0
جدول فوق نشان می دهد که بین کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیرمقیاس های آن و کلسیم سرم واحدهای مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود ندارد.

جدول شماره 31: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان فسفر سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
فسفر سرم(mg/dl)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r= 027/0 p= 687/0

محدودیت نقش جسمی
r= 019/0- p= /0 774

درد
r= 103/0- p= /0 122

درک سلامت عمومی
r= 013/0 p= /0 845

کل
r= 032/0 p= /0 636

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=012/0 p= /0 857

محدودیت نقش عاطفی
r= 060/0- p= /0 371

عملکرد اجتماعی
r= 064/0 p= /0 340

انرژی/ خستگی
r= 004/0 p= /0 956

کل
r= 006/0- p= /0 933

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r= 048/0 p= /0 478

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r= 132/0 p= /0 064

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 093/0 p= /0 165

بار مسئولیت بیماری
r= 034/0 p= /0 615

وضعیت شغلی
r= 014/0- p= /0 837

عملکرد شناختی
r= 055/0- p= /0 415

کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 084/0- p= /0 210

(n=56) عملکرد جنسی
r= 062/0 p= /0 633

خواب
r= 013/0 p= /0 846

حمایت اجتماعی
r= 051/0- p= /0 423

دلگرمی توسط پرسنل
r=182/0 p= /0 006

رضایتمندی بیمار
r= 034/0- p= /0 608

کل
r= 034/0 p= /0 608
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r= 026/0 p= /0 700
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین فسفر سرم واحدهای پژوهش نمرات کیفیت زندگی در زیر مقیاس دلگرمی دادن توسط پرسنل از حیطه KDCS (006/0p، 182/0=r) بطور معنی داری افزایش می یافت.

جدول شماره 32: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
پتاسیم سرم(mEq/ml)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=130/0- p= 043/0

محدودیت نقش جسمی
r=046/0- p= 235/0

درد
r=092/0- p= 476/0

درک سلامت عمومی
r=024/0- p= 251/0

کل
r= 139/0- p= 538/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=082/0 p= 673/0

محدودیت نقش عاطفی
r=075/0 p= 138/0

عملکرد اجتماعی
r=231/0- p= 079/0

انرژی/ خستگی
r=004/0 p= 956/0

کل
r=009/0 p= 862/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=035/0- p= 586/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=005/0 p= 948/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r=023/0 p= 727/0

بار مسئولیت بیماری
r=0001/0 p= 997/0

وضعیت شغلی
r=074/0- p 253/0

عملکرد شناختی
r=185/0- p= 004/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
r=026/0- p= 540/0

(n=56) عملکرد جنسی
r=091/0 p= 504/0

خواب
r=059/0- p= 365/0

حمایت اجتماعی
r=059/0 p= 361/0

دلگرمی توسط پرسنل
r=019/0 p= 773/0

رضایتمندی بیمار
r=038/0 p= 934/0

کل
r=093/0 p= 351/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=025/0 p= 696/0
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش نمرات کیفیت زندگی در زیر مقیاس های عملکرد جسمی در حیطه PCS (043/0P، 130/0- =r) و عملکرد شناختی در حیطه KDCS (004/0P، 185/0- =r) بطور معنی داری کاهش می یافت.

جدول شماره 33: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسهای آن بر حسب افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز در واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
افزایش وزن بین دو دیالیز(کیلوگرم)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=046/0 p /0 474

محدودیت نقش جسمی
r=013/0- p 845/0

درد
r= 049/0 p 453/0

درک سلامت عمومی
r=061/0- p /0 344

کل
r=007/0 p /0 913

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r= 046/0 p /0 480

محدودیت نقش عاطفی
r=100/0 p 121/0

عملکرد اجتماعی
r=050/0- p /0 439

انرژی/ خستگی
r=026/0- p /0 693

کل
r=02/0 p /0 757

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r= 026/0 p /0 691

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r= 024/0 p /0 722

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 003/0- p 967/0

بار مسئولیت بیماری
r=072/0- p 263/0

وضعیت شغلی
r=024/0- p /0 707

عملکرد شناختی
r= 030/0 p /0 645

کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 068/0 p /0 292

(n=56) عملکرد جنسی
r= 009/0 p /0 950

خواب
r= 021/0- p /0 747

حمایت اجتماعی
r= 044/0- p 496/0

دلگرمی توسط پرسنل
r=131/0 p /0 043

رضایتمندی بیمار
r= 115/0- p /0 076

کل
r= 034/0- p

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، انحراف معیار Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی