دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عملکرد شناختی، سلامت عمومی، عملکرد جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

18±88/42
53/22±12/28
df=4 F=692/0 p599/0

تاثیر بیماری بدون زندگی جنسی
48/23±10/47
92/20±57/44
35/18±55/43
44/18±02/41
71/28±71/35
df=4 F=721/0 p 578/0

بار مسئولیت بیماری
20/29±78/32
43/22±54/28
05/19±54/23
48/19±71/24
60/33±06/39
df=4 F=70/1 p 149/0

وضعیت شغلی
81/34±58/23
77/29±91/17
19/27±19/19
49/22±68/13
00/25±50/37
df=4 F=13/1 p 342/0

عملکرد شناختی
29/21±61/78
19/19±90/79
55/20±14/72
01/19±06/66
69/35±66/66
df=4 F=00/4 p 004/0

کیفیت تعامل اجتماعی
70/16±48/57
29/13±99/60
42/14±60/53
74/15±03/53
38/6±33/68
df=4 F=52/3 p 008/0

عملکرد جنسی
(n=56)

08/33±04/67
31/24±15/58
50/40±47/46
00/25±00/25

df=4 F=15/2 p 105/0

خواب
95/19±90/69
79/24±62/64
72/21±36/60
07/21±72/52
90/31±37/44
df=4 F=52/4 p 002/0

حمایت اجتماعی
86/25±15/75
74/19±08/82
48/19±37/72
77/24±37/75
62/9±66/91
df=4 F=27/2 p 062/0

دلگرمی توسط پرسنل
73/24±99/70
49/21±85/65
46/17±26/72
28/22±59/71
21/7±25/81
df=4 F=21/1 p 305/0

رضایتمندی بیمار
83/20±55/79
15/20±84/80
09/19±76/78
32/22±06/81
0001±100
df=4 F=09/1 p 361/0

کل
90/12±37/61
22/10±27/60
30/8±75/56
38/8±45/54
57/9±13/62
df=4 F=07/4 P003/0

کیفیت زندگی کلKDQOL-SF
37/14±46/58
74/13±62/57
55/11±36/50
91/10±76/48
68/13±40/58
df=4 F=39/6 P0001/0
جدول فوق نشان میدهد که نمرات بالاتر در شاخص بیماریهای همراه چارلسون بطور معنیداری با نمرات پایینتر در کیفیت زندگی کل(0001/0P) و هر سه حیطهی PCS(0001/0P)، MCS(0001/0P) و KDCS(003/0P) و نیز اکثر زیرمقیاسها(عملکرد جسمی، درک سلامت عمومی، محدودیت نقش عاطفی، عملکرد اجتماعی، خستگی/انرژی، علایم، عملکرد شناختی، کیفیت تعامل اجتماعی و خواب) همراه بوده است.
جدول شماره24: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین فشار خون سیستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
فشار خون سیستولیکmmHg

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r= 052/0- p /0 420

محدودیت نقش جسمی
r=023/0- p /0 723

درد
r= 043/0- p /0 503

درک سلامت عمومی
r= 090/0- p /0 166

کل
r= 064/0- p /0 325

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r= 033/0- p /0 610

محدودیت نقش عاطفی
r= 047/0 p /0 470

عملکرد اجتماعی
r= 059/0- p 358/0

انرژی/ خستگی
r=- 043/0 p 509/0

کل
r= 033/0- p /0 616

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=094/0- p /0 145

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r= 025/0 p 712/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r=001/0 p 985/0

بار مسئولیت بیماری
r=034/0 p 600/0

وضعیت شغلی
r= 005/0- p /0 938

عملکرد شناختی
r= 048/0- p /0 460

کیفیت تعامل اجتماعی
r= 053/0 p /0 415

(n=56) عملکرد جنسی
r=324/0- p /0 015

خواب
r= 014/0 p 833/0

حمایت اجتماعی
r= 005/0 p /0 942

دلگرمی توسط پرسنل
r=084/0- p /0 195

رضایتمندی بیمار
r=019/0- p /0 772

کل
r= 051/0- p /0 431
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r= 051/0- p /0 432
جدول فوق نشان می دهد که میانگین بالاتر در فشار خون سیستولیک قبل از دیالیز واحدهای پژوهش بطور معنی داری با نمرات پایین تری در زیر مقیاس عملکرد جنسی در حیطه KDCS (015/0P) همراه بوده است.

جدول شماره 25: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین فشار خون دیاستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
فشار خون دیاستولیکmmHg

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=087/0 p 178/0

محدودیت نقش جسمی
r= 082/0 p 204/0

درد
r=088/0 p 175/0

درک سلامت عمومی
r=031/0- p /0 636

کل
r=100/0 p /0 122

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=055/0 p /0 394

محدودیت نقش عاطفی
r=091/0 p /0 158

عملکرد اجتماعی
r=097/0 p /0 133

انرژی/ خستگی
r= 089/0 p /0 169

کل
r=095/0 p /0 143

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r= 063/0 p /0 334

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=132/0 p /0 054

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 116/0 p /0 073

بار مسئولیت بیماری
r=124/0 p /0 055

وضعیت شغلی
r= 019/0 p /0 772

عملکرد شناختی
r=046/0 p /0 473

کیفیت ارتباط اجتماعی
r= 075/0 p /0 249

(n=56) عملکرد جنسی
r=043/0 p /0 752

خواب
r=123/0 p /0 056

حمایت اجتماعی
r= 085/0 p 187/0

دلگرمی توسط پرسنل
r= 043/0- p 463/0

رضایتمندی بیمار
r=057/0 p /0 382

کل
r=117/0 p /0 069
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=125/0 p /0 053
جدول فوق نشان می دهد که بین فشار خون دیاستولیک قبل از دیالیز واحدهای مورد پژوهش و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن هیچ ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد.

جدول شماره26 : ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان هموگلوبین سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
هموگلوبین(g/dl)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=188/0 p 003/0

محدودیت نقش جسمی
r=147/0 p 023/0

درد
r=112/0 p 083/0

درک سلامت عمومی
r=111/0 p 086/0

کل
r=197/0 p 002/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=111/0 p 086/0

محدودیت نقش عاطفی
r=065/0 p 316/0

عملکرد اجتماعی
r=057/0 p 377/0

انرژی/ خستگی
r=131/0 p 042/0

کل
r=161/0 p 061/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=149/0 p 021/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=048/0- p 485/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r=015/0- p 818/0

بار مسئولیت بیماری
r=107/0 p 099/0

وضعیت شغلی
r=097/0 p 133/0

عملکرد شناختی
r=058/0 p 369/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
r=005/0- p 933/0

(n=56) عملکرد جنسی
r= 049/0- p 721/0

خواب
r=105/0 p 104/0

حمایت اجتماعی
r=066/0 p 308/0

دلگرمی توسط پرسنل
r=063/0- p 329/0

رضایتمندی بیمار
r=023/0- p 720/0

کل
r=163/0 p 167/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=089/0 p 011/0
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین هموگلوبین سرم واحدهای پژوهش بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی کل (011/0P، 089/0=r)، حیطهی PCS(002/0P، 197/0=r) و زیر مقیاسهای عملکرد جسمی(003/0P، 188/0=r)، محدودیت نقش جسمی(023/0P، 147/0=r)، انرژی و خستگی(042/0P ،131/0=r) و علایم(021/0P، 149/0=r) افزایش می یابند.

جدول شماره27: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین درصد هماتوکریت سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
هماتوکریت(%)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=157/0 p 015/0

محدودیت نقش جسمی
r=182/0 p 005/0

درد
r=112/0 p 084/0

درک سلامت عمومی
r=059/0 p 362/0

کل
r=195/0 p 002/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=091/0 p 160/0

محدودیت نقش عاطفی
r=011/0 p 871/0

عملکرد اجتماعی
r=110/0 p 089/0

انرژی/ خستگی
r=137/0 p 034/0

کل
r=100/0 p 121/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
r=126/0 p 051/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
r=040/0- p 557/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
r= 018/0- p 784/0

بار مسئولیت بیماری
r=068/0 p 290/0

وضعیت شغلی
r=061/0 p 343/0

عملکرد شناختی
r=061/0 p 347/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
r=045/0- p 488/0

(n=56) عملکرد جنسی
r= 034/0 p 804/0

خواب
r=042/0 p 520/0

حمایت اجتماعی
r=032/0 p 626/0

دلگرمی توسط پرسنل
r=066/0- p 308/0

رضایتمندی بیمار
r=087/0- p 179/0

کل
r=046/0 p 476/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
r=131/0 p 042/0
جدول فوق نشان می دهد که با افزایش میانگین درصد هماتوکریت سرم واحدهای پژوهش بطور معنی داری نمرات کیفیت زندگی کل(042/0P، 131/0=r)، حیطه ی PCS(002/0P، 195/0=r) و زیر مقیاس های عملکرد جسمی(015/0P، 157/0=r)، محدودیت نقش جسمی(005/0P، 182/0=r) و انرژی/ خستگی(034/0P، 137/0=r) افزایش می یابد.

جدول شماره 28: ارتباط میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن با میانگین میزان نیتروژن اوره خون(BUN) سرم واحدهای مورد پژوهش بر اساس آزمون پیرسون
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
نیتروژن اوره خون سرم( mg/dl)

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
r=045/0 p= 484/0

محدودیت نقش جسمی
r=085/0- p= 188/0

درد
r=009/0 p= 892/0

درک سلامت عمومی
r=001/0- p= 985/0

کل
r=024/0- p= 710/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
r=025/0- p= 699/0

محدودیت نقش عاطفی
r=006/0

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، انحراف معیار Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی