دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

88/14±60/56
71/20±57/57
t=353/0- df= 27 p 727/0

(n=56) عملکرد جنسی
98/32±50/59
28/12±91/47
t=69/1 df=14/16 p 110/0

خواب
93/22±10/62
28/24±54/59
t=36 df=27 p 718/0

حمایت اجتماعی
41/22±22/79
25/18±33/83
t=03/1- df= 27 p 302/0

دلگرمی توسط پرسنل
27/21±43/70
22/20±90/65
t= 69/0 df=27 p 490/0

رضایتمندی بیمار
21/20±21/80
91/22±81/81
t= 25/0 – df=27 p 799/0

کل
25/10±30/58
62/11±69/60
t=74/0 – df=27 p 455/0

کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36 )
32/13±76/53
13/13±97/58
t=26/1 – df=239 p 207/0

جدول بالا نشان می دهد که نمرات کیفیت زندگی نمونه هایی که بیشتر و مساوی 10 عدد سیگار در روز مصرف می کردند بطور معنی داری در زیر مقیاس درد از حیطه PCS (048/0P) بالاتر بود.

جدول شماره 20: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاسها بر حسب سابقهی پیوند کلیه در واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
سابقه پیوند کلیه
نتایج آزمون آماری t مستقل

بلی
خیر

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
95/23±66/71
74/26±19/52
t=74/2 df=239 p 006/0

محدودیت نقش جسمی
54/45±05/45
24/40±95/42
t=227/0 df=239 p 821/0

درد
80/33±00/66
03/32±18/56
t=14/1 df=239 p 253/0

درک سلامت عمومی
74/20±33/45
77/17±48/40
t=01/1 df=239 p 313/0

کل
60/19±54/55
36/19±42/46
t=76/1 df=239 P79/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
91/24±66/62
14/19±10/54
t=30/1 df=11/15 p 211/0

محدودیت نقش عاطفی
57/44±75/55
59/38±10/49
t=639/0 df=239 p 517/0

عملکرد اجتماعی
99/31±33/68
10/27±02/57
t=45/1 df=239 p 123/0

انرژی/ خستگی
25/21±66/49
93/19±66/40
t=68/1 df=239 p 093/0

کل
30/23±35/56
56/17±25/48
t=32/1 df=239 P20/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
78/11±44/84
77/16±62/73
t=33/3 df=00/18 p 004/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
04/28±59/47
47/19±19/44
t=430/0 df=76/12 p 674/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
74/27±61/52
80/19±45/43
t=25/1 df=/14 p 228/0

بار مسئولیت بیماری
39/33±00/40
99/21±60/26
t=53/1 df=81/14 p 147/0

وضعیت شغلی
81/25±66/26
20/29±59/18
t=04/1 df=239 p 298/0

عملکرد شناختی
87/16±88/80
04/21±10/74
t=22/1 df=239 p 223/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
62/14±55/55
20/15±72/56
t=289/0- df=239 p 773/0

(n=56) عملکرد جنسی

64/45±00/50
75/30±89/58
t=540/0- df=54 p 592/0

خواب
66/22±83/64
00/23±80/61
t=495/0 df=239 p 621/0

حمایت اجتماعی
88/22±99/79
25/22±32/76
t=618/0 df=239 p 537/0

دلگرمی توسط پرسنل
99/23±00/70
06/21±24/70
t=043/0- df=239 p 966/0

رضایتمندی بیمار
41/22±88/88
07/20±71/79
t=70/1 df=239 p 090/0

کل
40/13±75/63
00/10±06/58
t=61/1 df=239 P127/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
29/17±90/60
95/12±54/53
t=08/2 df=239 P038/0
جدول بالا نشان می دهد نمونه هایی که سابقه ی پیوند کلیه داشتند بطور معنی داری نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(038/0p) زیر مقیاس های عملکرد جسمی از حیطه PCS (006/0P) و علایم از حیطه KDCS (004/0P) کسب کرده اند.

جدول شماره 21: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی کل و حیطه های آن در واحدهای پژوهش بر حسب مراکز دیالیز انتخابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
مراکز انتخابی
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

آستارا
لنگرود
ماسال
رشت
آستانه

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
95/30±83/55
67/14±22/47
64/36±00/44
74/26±75/56
85/22±94/47
df=10 F=740/0 p 687/0

محدودیت نقش جسمی
25/43±08/52
63/36±50/37
23/48±30/65
23/42±61/50
20/27±53/23
df=10 F=452/2 p 008/0

درد
15/24±20/70
87/30±03/69
87/30±00/57
15/32±61/59
84/26±94/37
df=10 F=577/1 p 114/0

درک سلامت عمومی
03/17±17/39
93/13±33/48
50/13±00/43
09/18±83/42
58/21±06/37
df=10 F=603/1 p 107/0

کل
21/21±54/51
86/12±30/49
37/25±06/46
09/19±64/51
84/14±35/35
df=10 F=948/1 p 040/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
31/16±67/63
86/12±89/50
37/22±60/41
45/19±91/56
72/21±41/49
df=10 F=191/1 p 298/0

محدودیت نقش عاطفی
92/38±00/50
80/35±59/42
55/50±67/46
37/41±46/51
34/32±18/41
df=10 F=739/0 p 687/0

عملکرد اجتماعی
69/24±79/69
92/18±19/63
50/37±50/37
25/25±75/61
19/26±62/56
df=10 F=796/1 p 062/0

انرژی/ خستگی
58/16±42/40
45/7±44/44
49/19±00/21
18/20±43/48
35/20±29/30
df=10 F=880/2 p 002/0

کل
43/13±60/52
50/8±89/49
04/22±95/37
73/18±28/52
05/16±91/42
df=10 F=274/1 p 246/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
10/15±52/75
40/13±38/87
79/22±42/70
58/17±69/74
52/12±20/65
df=10 F=024/2 p 032/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
79/23±09/43
35/14±85/58
21/14±87/46
23/21±14/44
54/17±84/31
df=10 F=539/3 p 000/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
11/25±40/42
59/14±75/56
46/19±71/45
99/21±52/42
19/18±77/32
df=10 F=748/2 p 003/0

بار مسئولیت بیماری
95/21±54/38
89/14±96/23
59/5±50/2
27/27±19/34
74/20±18/16
df=10 F=372/3 p 000/0

وضعیت شغلی
43/33±17/29
35/35±00/25
00/00±00/00
62/30±30/25
74/26±76/11
df=10 F=392/2 p 010/0

عملکرد شناختی
30/18±89/73
55/15±33/62
45/14±33/81
15/19±79/78
74/22±74/62
df=10 F=977/2 p 002/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
82/18±78/67
43/10±81/44
45/14±00/72
05/15±91/57
84/13±61/59
df=10 F=400/5 p 000/0

(n=56) عملکرد جنسی

87/28±67/66
39/27±50/57
00/00±00/00
94/30±29/64
28/48±87/46
df=10 F=912/0 p 524/0

خواب
09/22±25/76
39/18±50/52
85/34±00/56
71/22±41/62
70/20±85/39
df=10 F=627/3 p 000/0

حمایت اجتماعی

36/10±83/95
99/19±25/59
73/21±33/63
48/19±52/81
39/26±52/73
df=10 F=208/3 p 001/0

دلگرمی توسط پرسنل
11/24±04/76
82/9±42/85
18/11±50/82
21/25±61/64
50/18±06/72
df=10 F=011/3 p 001/0

رضایتمندی بیمار
81/4±61/98
72/16±63/79
00/00±00/1
09/20±32/79
87/22±47/76
df=10 F=530/4 p 000/0

کل
67/10±23/61
01/7±07/54
78/15±94/50
73/13±83/56
43/9±70/45
df=10 F=011/3 p 001/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)

96/7±32/67
19/7±74/57
20/7±38/57
20/7±11/60
96/9±90/50
جدول بالا نشان می دهد که بطور معنی داری میانگین نمرات زیر مقیاسهای بار مسئولیت(0001/0p)، وضعیت شغلی(010/0p)، خواب(0001/0p) و حمایت اجتماعی(001/0p) در نمونههای انتخابی از مرکز دیالیز آستارا؛ زیر مقیاسهای علایم(032/0p)، تاثیر بیماری بر زندگی روزانه (001/0p) ، تاثیر بر زندگی روزانه بدون اثر فعالیت جنسی (003/0p) و دلگرمی دادن توسط پرسنل (001/0p) در نمونههای مرکز دیالیز لنگرود و رضایتمندی(001/0p) و تعامل اجتماعی(0001/0p) در واحدهای تحت دیالیز در ماسال، خستگی و انرژی(002/0p) در مرکز دیالیز رشت و محدودیت جسمی (08/0p) در مرکز دیالیز آستانه بالاتر از دیگر مراکز انتخابی بودند.

جدول شماره 22: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی کل و حیطه های آن در واحدهای پژوهش بر حسب مراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
کیفیت زندگی بیماران کلیوی(KDQOL-SF36)
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
خلاصه ابعاد بیماری کلیوی(KDCS)
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
خلاصه ابعاد روانی(MCS)
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
خلاصه ابعاد فیزیکی(PCS)
کیفیت زندگی
نام شهر

df=10
F=02/2
019/0p
91/13±49/56

df=10
F=86/2
001/0p
75/10±96/59

df=10
F=17/1
246/0p
81/18±80/51

df=10
F= 69/1
040/0p
44/19±05/51
رشت

42/9±70/45

96/9±90/50

04/16±91/42

84/14±35/35
آستانه

88/12±91/50

04/11±58/54

27/14±36/48

62/19±38/41
لاهیجان

01/7±07/54

19/7±74/57

50/8±89/49

86/12±30/49
لنگرود

62/10±37/51

99/7±02/57

39/15±53/44

95/16±52/43
رودسر

44/18±86/52

44/12±30/57

51/26±90/45

16/24±52/47
صومعه سرا

02/15±45/54

44/10±39/60

60/21±19/49

96/21±05/45
انزلی

78/15±94/50

20/7±37/57

04/22±95/37

37/25±06/46
ماسال

45/15±48/60

52/9±60/62

80/20±23/56

98/22±95/54
رودبار

07/7±62/49

30/5±12/56

61/10±76/42

93/11±83/40
تالش

66/10±23/61

96/7±31/67

42/13±60/52

21/21±54/51
آستارا

33/13±00/54

30/10±41/58

08/18±76/48

46/19±99/46
جمع
جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمرات کیفیت زندگی بطور معنی داری در نمونه های تحت دیالیز شهر رودبار در حیطهی PCS(98/22±95/54، 040/0p) و در نمونه های تحت دیالیز شهر آستارا در حیطه ی KDCS(96/7±31/67، 001/0p) و کیفیت زندگی کل (66/10±23/61، 019/0p) بالاتر بوده است.

جدول شماره23: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب امتیازات کسب شده از شاخص بیماریهای همراه چارلسون توسط واحدهای مورد پژوهش
کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
امتیاز شاخص بیماری های همراه چارلسون(CCI)
نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه

بدون بیماری
2-1
4-3
7-5
8

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
28/27±74/62
78/24±05/63
60/25±68/45
18/23±18/43
52/16±25/21
df=4 F=39/9 p 0001/0

محدودیت جسمی
43/39±18/47
27/43±49/51
39/40±66/36
00/34±95/32
53/51±25/56
df=4 F=14/2 p 076/0

درد
95/30±15/64
92/32±19/61
61/31±10/54
49/30±53/46
18/42±50/47
df=4 F=39/2 p 052/0

درک سلامت
14/18±92/47
12/19±55/44
51/16±97/33
13/13±95/37
93/23±75/38
df=4 F=24/6 p 0001/0

کل
63/18±49/54
22/20±02/53
83/17±81/40
70/15±46/39
63/22±00/42
df=4 F=96/7 P0001/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
95/24±62/55
90/17±67/57
74/17±63/50
97/16±36/54
69/19±00/67
df=4 F=61/1 p 172/0

محدودیت عاطفی
83/37±74/49
68/39±23/57
37/39±21/41
17/36±96/46
66/16±66/91
df=4 F=79/2 p 027/0

عملکرد اجتماعی
60/27±50/66
75/30±70/59
77/25±99/55
35/21±02/46
13/16±75/68
df=4 F=83/3 p 005/0

انرژی/ خستگی
57/20±47/50
46/18±85/44
58/19±63/33
58/18±70/36
52/16±25/46
df=4 F=26/7 p 0001/0

کل
83/18±05/54
42/18±80/52
59/17±08/43
43/13±40/44
36/12±48/62
df=4 F=38/5 P0001/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
43/15±87/77
95/14±96/78
11/16±48/72
23/18±47/67
19/19±77/56
df=4 F=44/5 p 0001/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
92/22±60/46
99/19±21/44
69/18±61/44
63/18±88/42
53/22±12/28
df=4 F=692/0 p599/0

تاثیر بیماری بدون زندگ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سلامت عمومی، عملکرد شناختی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عملکرد شناختی، سلامت عمومی، عملکرد جنسی