دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سلامت عمومی، عملکرد شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

5/32±86/59
92/34±00/65
65/32±33/58
51/35±12/53
59/31±72/58
df=6 F=797/0 p 573/0

درک سلامت عمومی
41/17±54/38
61/.17±69/42
51/18±73/44
65/20±00/35
69/20±33/44
11/14±83/30
42/17±60/41
df=6 F=44/1 p 198/0

کل
47/17±13/44
09/19±79/48
47/19±07/50
84/21±93/49
43/24±01/51
85/19±79/42
65/19±74/44
df=6 F=73/0 P62/0
خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
88/18±83/54
74/18±76/52
60/17±31/58
80/24±00/57
57/26±86/57
98/18±33/59
91/18±20/53
df=6 F=492/0 p 814/0

محدودیت نقش عاطفی
65/38±56/51
68/39±88/47
46/40±59/38
01/38±02/46
42/34±44/64
15/37±58/38
45/39±83/52
df=6 F=894/0 p 05/0

عملکرد اجتماعی
48/26±12/53
33/24±52/53
13/23±21/59
79/36±50/62
89/33±16/59
92/28±20/55
01/28±27/66
df=6 F=51/1 p 174/0

انرژی/ خستگی
88/16±29/37
55/19±33/43
82/19±26/40
65/23±62/40
32/27±00/45
30/22±58/39
22/20±50/41
df=6 F=557/0 p 765/0

کل
32/17±07/47
32/17±04/48
84/17±22/48
39/22±22/48
97/21±16/54
83/15±76/44
98/17±08/51
df=6 F=56/0 P762/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
06/16±43/73
55/15±41/73
82/16±13/73
41/18±87/71
77/20±64/73
09/17±70/67
36/15±20/79
df=6 F=21/1 p 300/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
70/18±95/41
14/20±45/44
27/21±64/42
69/18±96/41
57/28±06/42
06/19±88/38
42/18±83/49
df=6 F=911/0 p 488/0

تاثیر بدون زندگی جنسی
31/19±74/41
41/19±86/43
83/22±90/42
59/20±96/41
12/30±42/46
40/21±97/39
01/19±60/47
df=6 F=516/0 p 796/0

بار مسئولیت بیماری
60/19±29/29
86/21±40/25
47/20±68/23
14/23±53/19
03/30±58/39
32/28±25/31
38/24±18/28
df=6 F=32/1 p 247/0

وضعیت شغلی
56/25±66/15
15/27±89/19
62/22±15/13
51/36±00/25
25/42±00/50
61/22±50/12
63/26±15/14
df=6 F=80/3 p 001/0

عملکرد شناختی
66/20±25/79
38/20±35/74
67/24±47/69
57/20±41/80
09/22±88/80
95/18±88/73
51/20±57/71
df=6 F=863/0 p 523/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
97/14±83/55
34/14±89/55
37/15±24/58
72/15±08/62
82/15±11/55
65/12±55/65
19/16±71/54
df=6 F=30/1 p 256/0

(n=56) عملکرد جنسی

22/20±14/57
25/32±14/57
30/43±00/25
86/27±33/83
50/37±50/62
86/27±66/16
31/22±64/69
df=6 F=37/2 p043/0

خواب
94/23±17/58
69/23±05/60
35/23±13/70
26/21±15/70
14/16±16/71
70/22±04/56
05/22±65/61
df=6 F=60/1 p 145/0

حمایت اجتماعی
27/17±51/79
00/22±86/72
56/17±33/83
44/26±08/77
93/27±77/77
57/18±55/80
65/25±46/75
df=6 F=885/0 p 507/0

دلگرمی توسط پرسنل
10/21±75/68
78/20±79/71
18/21±78/65
18/8±65/72
36/23±66/71
43/27±75/68
17/23±04/70
df=6 F=300/0 p 939/0

رضایتمندی بیمار
35/18±68/83
93/19±12/80
07/20±07/78
24/19±33/83
77/24±22/82
05/24±61/73
07/21±30/78
df=6 F=640/0 p 698/0

کل
18/9±14/58
59/9±63/57
56/10±42/57
16/12±69/60
86/16±51/64
73/9±94/55
18/9±31/58
df=6 F=24/1 P28/0

کیفیت زندگی کل
56/12±83/52
54/12±70/53
03/13±12/54
71/16±29/56
03/19±54/59
13/13±93/50
56/12±91/53
df=6 F=697/0 P667/0

اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که چند عاملی بودن علت اولیه بیماری واحدهای پژوهش بطور معنی داری با نمرات پایین تر در زیر مقیاس های وضعیت شغلی(001/0p) و عملکرد جنسی(043/0p) همراه بوده است.

جدول شماره17: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب شاخص توده بدنی واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
شاخص توده بدنی
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

لاغر
نرمال
اضافه وزن
چاق

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
94/25±37/44
68/26±76/54
78/26±91/54
65/28±85/49
df=3 F=975/0 p 405/0

محدودیت نقش جسمی
01/40±31/45
01/39±03/41
25/43±98/47
71/41±57/38
df=3 F=565/0 p 639/0

درد
11/37±59/43

07/31±69/56
96/31±14/63
79/32±92/51
df=3 F=99/1 p 115/0

درک سلامت عمومی
83/19±81/32

40/17±22/42
92/16±40/40
48/20±85/39
df=3 F=37/1 p 252/0

کل
28/20±65/40
40/19±41/47
03/18±06/50
16/21±90/42
df=3 F=62/1 P183/0
P183/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
85/22±50/47

44/20±71/54
91/17±41/57
39/17±68/52
df=3 F=24/1 p 295/0

محدودیت نقش عاطفی
28/38±16/54

59/39±03/49
99/38±53/50
98/37±75/46
df=3 F=154/0 p 927/0

عملکرد اجتماعی
59/23±59/58

88/27±49/58
06/28±45/56
67/27±78/56
df=3 F=096/0 p 962/0

انرژی/ خستگی
28/22±18/37

20/20±34/42
22/18±87/43
83/20±28/34
df=3 F=12/2 p 097/0

کل
92/18±05/46
53/17±36/49
00/17±73/49
82/17±08/46
df=3 F=48/0 P69/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
32/16±09/68

19/15±75/75
83/17±20/75
29/19±20/70
df=3 F=83/1 p 141/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
08/25±07/41

64/19±75/45
10/19±75/45
35/20±55/38
df=3 F=27/1 p 286/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
67/24±73/39
13/20±84/45
78/19±37/44
25/20±72/38
df=3 F=37/1 p 251/0

بار مسئولیت بیماری
42/25±17/26

94/22±41/28
51/22±23/29
64/22±25/21
df=3 F=06/1 p 365/0

وضعیت شغلی
45/31±87/21

25/28±79/16
98/30±66/26
27/25±85/12
df=3 F=29/2 p 078/0

عملکرد شناختی
70/19±66/71

20/21±05/75
74/19±51/75
65/22±90/73
df=3 F=136/0 p 938/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
77/15±25/56

26/15±82/56
68/15±55/56
03/14±38/56
df=3 F=014/0 p 998/0

(n=56) عملکرد جنسی

04/52±66/41

04/31±91/54
12/26±91/66
75/37±81/57
df=3 F=799/0 p 500/0

خواب
37/20±50/62

42/22±93/61
09/24±12/62
70/24±71/61
df=3 F=005/0 p 995/0

حمایت اجتماعی

54/22±12/78
79/22±03/76
85/21±56/79
98/20±37/72
df=3 F=837/0 p 475/0

دلگرمی توسط پرسنل
71/23±75/68

94/21±53/69
62/18±97/71
29/22±35/70
df=3 F=21/0 p 889/0

رضایتمندی بیمار
81/25±00/75

74/19±46/80
56/18±91/80
91/22±95/80
df=3 F=395/0 p 397/0

کل
53/10±23/56
45/10±52/58
24/10±17/60
45/9±91/55
df=3 F=54/1 P20/0

کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
88/13±83/50
34/13±21/54
16/13±00/56
17/13±12/51
df=32/1 F=3 P267/0
P267/0

جدول فوق نشان میدهد که میانگین کیفیت زندگی افراد دارای اضافه وزن در تمام حیطه ها و اکثر زیرمقیاس ها( بجز درک سلامت عمومی، محدودیت نقش عاطفی، عملکرد اجتماعی، علایم، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه بدون تاثیر عملکرد جنسی و خواب ) بالاتر از دو گروه دیگر بود. هر چند که آزمون آماری بین شاخص توده بدنی و کیفیت زندگی کل و حیطه ها و زیر مقیاس های آن ارتباط معنی داری نشان نداد.

جدول شماره18: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب مصرف سیگار توسط واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
مصرف سیگار
نتایج آزمون آماری t مستقل

بلی
خیر

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
80/22±44/64
16/27±01/52
t=27/2 df=239 p 024/0

محدودیت نقش جسمی
57/38±17/48
75/40±06/42
t=739/0 df=239 p 461/0

درد
40/32±35/59
19/32±47/56
t=438/0 df=239 p 662/0

درک سلامت عمومی
82/18±03/42
89/17±63/40
t=383/0 df=239 p 702/0

کل
43/17±61/51
66/19±40/46
t=31/1 df=239 P19/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
20/25±48/53
84/17±78/54
t=260/0- df=78/29 p 797/0

محدودیت نقش عاطفی
04/35±61/50
45/39±28/49
t=168/0 df=239 p 867/0

عملکرد اجتماعی
28/30±88/63
09/27±95/56
t=23/1 df=239 p 217/0

انرژی/ خستگی
19/20±07/44
09/20±86/40
t=782/0 df=239 p 435/0

کل
64/18±81/50
96/17±50/48
t=62/0 df=239 P53/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
35/15±38/76
87/16±03/74
t=690/0 df=239 p 491/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
87/20±87/44
96/19±33/44
t=126/0 df=239 p 900/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
99/22±82/43
14/20±05/44
t=055/0- df=239 p 956/0

بار مسئولیت بیماری
57/24±16/29
84/22±21/27
t=414/0 df=239 p 679/0

وضعیت شغلی
64/37±92/25
74/27±24/18
t=02/1 df=66/29 p 313/0

عملکرد شناختی
64/21±76/78
73/20±98/73
t=12/1 df=239 p 263/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
02/16±80/55
06/15±76/56
t=309/0- df=239 p 758/0

(n=56) عملکرد جنسی
89/23±25/56
95/33±92/58
t=324/0- df=82/31 p 748/0

خواب
31/21±38/61
19/23±06/62
t=144/0 df=239 p 886/0

حمایت اجتماعی
08/27±92/75
65/21±63/76
t=156/0- df=239 p 876/0

دلگرمی توسط پرسنل
10/24±05/68
76/20±50/80
t=564/0- df=239 p 573/0

رضایتمندی بیمار
38/23±01/79
93/19±45/80
t=347/0- df=239 p 729/0

کل
79/12±19/59
97/9±31/58
t=415/0 df=239 P678/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36 )
53/13±22/56
31/13±72/53
t=918/0 df=239 P360/0
جدول بالا نشان می دهد که نمونه های سیگاری در اکثر حیطه ها و زیر مقیاس ها نمرات بالاتری را کسب کرده بودند اما فقط در زیرمقیاس عملکرد جسمی از حیطه MCS (024/0P)ارتباط معنی داری مشاهده شد.

جدول شماره19: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب تعداد سیگار مصرف شده در روز توسط واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
تعداد نخ سیگار در روز
نتایج آزمون آماری t مستقل

10
10≤

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
07/27±74/52

53/20±27/67
t= 75/1- df= 27 p 081/0

محدودیت نقش جسمی
43/40±64/41
83/35±90/65
t=95/1 – df=27 p 052/0

درد
26/32±85/55
54/23±36/76
t=07/2- df= 27 p 048/0

درک سلامت عمومی
96/17±86/40

81/18±09/39
t=32/0 df=27 p 749/0

کل
57/19±49/46
83/13±36/57

t= 81/1- df=27 p 07/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
49/19±69/54
71/22±45/53
t=20/0 df= 27 p 838/0

محدودیت نقش عاطفی
92/34±04/49
69/39±57/57
t=71/0 – df=27 p 479/0

عملکرد اجتماعی
38/27±60/57
03/31±22/60
t=30/0- df= 27 p 758/0

انرژی/ خستگی
12/20±36/41
03/20±18/38
t= 51/0 df=27 p 608/0

کل
92/17±71/48
75/20±70/49
t=17/0- df=27 p 859/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
85/16±30/74
54/14±05/74
t= 05/0 df= 27 p 961/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
04/20±25/44
48/20±25/47
t=48/0- df= 27 p 630/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
31/20±89/43
56/23±85/46
t=46/0- df=27 p 639/0

بار مسئولیت بیماری
14/23±39/27
79/20±40/28
t=14/0 – df=27 p 886/0

وضعیت شغلی
90/27±27/18
22/45±36/36
t= 31/1- df=36/10 p<217/0 عملکرد شناختی
87/20±26/74
43/20±00/80
t= 892/0- df= 27 p 375/0>

کیفیت ارتباط اجتماعی
88/14±60/56
71/20±57/57
t=353/0- df= 27 p 727/0

(n=56) عملکرد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، انحراف معیار