دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، عملکرد شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

می
55/26±70/50
31/26±31/60
t=38/2- df=197 p 018/0

محدودیت نقش جسمی
49/40±85/44
38/42±87/44
t=004/0- df=197 p 997/0

درد
33/31±95/57
39/32±02/57
t=194/0 df=197 p 846/0

درک سلامت عمومی
68/17±69/40
98/18±28/39
t=512/0 df=197 p 609/0

کل
11/19±63/46
08/20±87/48
t=755/0 df=197 P451/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
62/19±41/53
72/19±39/57
t=33/1- df=197 p 185/0

محدودیت نقش عاطفی
94/37±35/48
28/40±19/58
t=49/1- df=197 p 136/0

عملکرد اجتماعی
40/27±26/57
34/29±53/58
t=297/0- df=197 p 666/0

انرژی/ خستگی
94/19±97/38
35/20±85/42
t=27/1- df=197 p 205/0

کل
82/17±73/47
86/18±05/51
t=19/1- df=197 P233/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
64/17±78/72
32/15±98/76
t=62/1- df=197 p 105/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
77/20±39/42
94/17±22/46
t=18/1- df=174 p 237/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
01/21±80/42
15/19±68/44
t=605/0- df=197 p 546/0

بار مسئولیت بیماری
95/22±01/26
63/24±34/31
t=49/1- df=197 p 138/0

وضعیت شغلی
43/28±39/18
44/33±39/25
t=43/1- df=04/105 p153/0

عملکرد شناختی
43/21±94/72
74/18±74/80
t=48/2- df=197 p 014/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
13/15±56/56
18/16±24/57
t=288/0- df=197 p 773/0

(n=56) عملکرد جنسی

97/31±60/55
14/35±75/58
t=325/0- df=47 p 746/0

خواب
10/23±97/59
83/22±23/66
t=78/1- df=197 p 076/0

حمایت اجتماعی
12/22±36/75
44/22±83/78
t=02/1- df=197 p 307/0

دلگرمی توسط پرسنل
49/19±69/71
08/23±85/67
t=21/1 df=197 p 226/0

رضایتمندی بیمار
44/19±69/71
73/19±62/79
t=709/0 df=197 p 479/0

کل
94/9±73/57
46/11±66/60
t=83/1- df=197 P067/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
12/13±38/53
00/14±42/56
t=48/1- df=197 P138/0
جدول بالا نشان می دهد که درآمد بالاتر در واحدهای پژوهش بطور معنی داری با نمرات کیفیت زندگی بالاتر در زیر مقیاس های عملکرد جسمی در حیطه PCS (018/0p) و عملکرد شناختی در حیطه KDCS (014/0p) همراه بوده است.

جدول شماره13: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب نوع حمایت اجتماعی واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
حمایت اجتماعی
نتایج آزمون آماری t مستقل

بیمه
بیمه و انجمن بیماران کلیوی

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
25/27±05/47
17/26±05/57
t=81/2- df=239 p 005/0

محدودیت نقش جسمی
02/39±07/38
19/41±43/45
t=36/1- df=239 p 175/0

درد
46/32±26/53
92/31±82/58
t=29/1- df=239 p 197/0

درک سلامت عمومی
20/18±37/39
83/17±60/41
t=926/0- df=239 p 355/0

کل
58/19±62/43
18/19±93/48
t=05/2- df=239 P041/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
31/19±27/54
82/19±84/54
t=220/0- df=239 p 826/0

محدودیت نقش عاطفی
99/38±12/50
00/39±02/49
t=211/0 df=239 p 833/0

عملکرد اجتماعی
09/28±39/54
13/27±06/59
t=998/0- df=239 p 319/0

انرژی/ خستگی
35/22±34/40
71/18±73/41
t=493/0- df=71/156 p 623/0

کل
83/18±90/47
57/17±25/49
t=56/0- df=239 P57/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
28/18±18/72
65/15±51/75
t=43/1- df=54/159 p 154/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
00/19±94/41
52/20±78/45
t=35/1- df=212 p 178/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
33/19±92/40
88/20±81/45
t=79/1- df=212 p 074/0

بار مسئولیت بیماری
38/23±91/27
85/22±16/27
t=242/0 df=239 p 809/0

وضعیت شغلی
31/25±79/14
76/30±57/21
t=84/1- df=64/210 p 066/0

عملکرد شناختی
87/20±21/71
66/20±42/76
t=87/1- df=239 p 061/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
67/13±37/55
91/15±37/58
t=03/1- df=25/204 p 304/0

(n=56) عملکرد جنسی

01/39±53/61
40/29±26/57
t=424/0 df=54 p 673/0

خواب
52/21±06/58
50/23±24/64
t=02/2- df=239 p 044/0

حمایت اجتماعی
58/21±59/78
62/22±37/75
t=08/1 df=239 p 281/0

دلگرمی توسط پرسنل
60/21±44/71
01/21±52/69
t=677/0 df=239 p 499/0

رضایتمندی بیمار
14/18±30/80
49/21±28/80
t=007/0 df=239 p 994/0

کل
57/9±08/57
65/10±18/59
t=52/1- df=239 P129/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
44/13±16/52
20/13±06/55
t=63/1 df=239 P104/0
جدول بالا نشان میدهد که نمونههای تحت حمایت بیمه و انجمن حمایت از بیماران کلیوی بطور معنیداری در زیرمقیاسهای عملکرد جسمی در حیطه PCS(005/0p) و خواب در حیطه KDCS (044/0p) نمرات بالاتری کسب کردهاند.

جدول شماره14: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب سرپرست خانواده بودن واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
سرپرست خانواده
نتایج آزمون آماری t مستقل

بلی
خیر

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
14/27±64/52
29/26±42/49
t=72/1 df=239 p 085/0

محدودیت نقش جسمی
62/41±13/45
26/38±52/38
t=21/1 df=239 p 224/0

درد
97/32±00/60
04/30±12/51
t=07/2 df=239 p 039/0

درک سلامت عمومی
97/17±88/42
43/17±06/37
t=44/2 df=239 p 015/0

کل
77/19±33/49
27/18±83/42
t=51/2 df=239 P012/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
09/20±35/57
81/17±83/49
t=90/2 df=239 p 004/0

محدودیت نقش عاطفی
77/39±54/51

28/37±68/45
t=12/1 df=239 p 363/0

عملکرد اجتماعی
13/28±09/62
63/24±00/50
t=34/3 df=239 p 001/0

انرژی/ خستگی
07/20±01/43
83/19±04/38
t=85/1 df=239 p 065/0

کل
92/18±37/51
31/15±12/44
t=23/3 df=239 P001/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
79/15±97/76
21/21±85/23
t=37/3 df=239 p 001/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
10/20±53/46
38/19±37/40
t=15/2 df=212 p 032/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
94/20±82/46
58/18±08/39
t=86/2 df=239 p 004/0

بار مسئولیت بیماری
78/23±46/29
21/21±85/23
t=88/1 df= 93/195p 061/0

وضعیت شغلی
94/30±49/19
44/25±40/18
t=278/0 df=239 p 781/0

عملکرد شناختی
87/20±45/74
93/20±63/74
t=063/0- df=239 p 950/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
15/15/±40/57
11/15±32/55
t=02/1 df=239 p 307/0

(n=56) عملکرد جنسی

17/28±23/58
55/40±33/58
t=009/0- df=17/19 p993/0

خواب
54/24±88/62
85/19±39/60
t=858/0 df=43/210 p392/0

حمایت اجتماعی
89/20±70/77
49/24±51/74
t=60/1 df=239 p287/0

دلگرمی توسط پرسنل
44/21±21/70
90/20±25/70
t=017/0- df=239 p987/0

رضایتمندی بیمار
23/20±84/80
48/20±31/79
t=563/0 df=239 p 574/0

کل
83/10±47/59
03/9±54/56
t=24/2 df=239 P026/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
90/13±84/55
63/11±75/50
t=03/3 df=55/205 P003/0
جدول بالا نشان می دهد که سرپرست خانواده بودن بطور معنی داری با نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(003/0P)، حیطه های PCS(012/0P)، MCS(001/0P) و KDCS(026/0P) و زیرمقیاس های درد، درک سلامت عمومی، خوب بودن عاطفی، علایم، عملکرد اجتماعی، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی و تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی همراه است..
جدول شماره15: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب محل سکونت واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
محل سکونت
نتایج آزمون آماری t مستقل

شهر
مناطق اطراف شهر

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
02/27±21/55
93/26±30/52
t=814/0 df=239 p 417/0

محدودیت نقش جسمی
37/40±27/47
44/40±00/40
t=35/1 df=239 p 117/0

درد
64/31±74/57
57/32±21/56
t=357/0 df=239 p 721/0

درک سلامت عمومی
59/18±19/42
57/17±93/39
t=948/0 df=239 p 344/0

کل
12/18±43/49
14/20±51/45
t=52/1 df=239 P13/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
27/17±82/59
30/20±49/51
t=26/3 df=239 p 001/0

محدودیت نقش عاطفی
20/40±23/53
06/38±12/47
t=18/1 df=239 p 238/0

عملکرد اجتماعی
58/25±34/59
62/28±74/56
t=708/0 df=239 p 479/0

انرژی/ خستگی
62/19±72/44
13/20/10/39
t=12/2 df=239 p 035/0

کل
69/17±86/51
01/18±87/46
t=09/2 df=239 P037/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
00/17±23/75
58/16±72/73
t=682/0 df=239 p 496/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
38/20±27/42
75/19±77/45
t=24/1- df=212 p 213/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
09/21±01/42
98/19±25/42
t=19/1- df=239 p 234/0

بار مسئولیت بیماری
64/25±89/32
63/20±12/24
t=76/2 df=68/159 p 006/0

وضعیت شغلی
16/30±72/24
86/27±69/15
t=31/2 df=46/178 p 022/0

عملکرد شناختی
07/19±33/76
84/21±42/73
t=05/1 df=239 p 294/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
63/14±87/57
44/15±91/55
t=976/0 df=239 p 330/0

(n=56)عملکرد جنسی

44/32±52/48
61/30±50/62
t=54/1- df=54 p 129/0

خواب
07/22±85/62
52/23±46/61
t=456/0 df=239 p 649/0

حمایت اجتماعی
92/20±21/80
81/22±33/74
t=00/2 df=239 p 046/0

دلگرمی توسط پرسنل
59/23±68/68
64/19±16/71
t=882/0- df=239 p379/0

رضایتمندی بیمار
50/18±78/82
23/21±77/78
t=48/1 df=239 p 138/0

کل
72/9±03/60
54/10±43/57
t=90/1 df=239 P058/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
30/12±23/56
79/13±65/52
t=03/2 df=239 P043/0
جدول بالا نشان می دهد که نمونه های ساکن در شهر بطور معنی داری نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(043/0P)، حیطه های PCS(013/0P)، MCS(037/0P) و KDCS(058/0P) و زیر مقیاس خوب بودن عاطفی، انرژی/ خستگی، بار مسئولیت بیماری، وضعیت شغلی و حمایت اجتماعی کسب کردند.

جدول شماره 16: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب علت اولیه ی بیماری واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
علت اولیه بیماری
نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه

دیابت
فشار خون بالا
سنگ کلیه
گلومرونفریت
مادرزادی
چند عامل
ناشناخته

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
10/26±32/50
48/25±78/53
12/27±52/55
38/29±18/62
44/26±66/60
31/33±75/48
09/28±22/51
df=6 F=704/0 p 647/0

محدودیت نقش جسمی
05/40±83/45
35/40±85/45
09/44±00/50
70/41±78/46
15/47±71/46
64/45±66/41
90/35±66/30
df=6 F=06/1 p 383/0

درد
98/30±69/48
18/32±30/58
85/32±86/59
92/34±00/65
65/32±33/58
51/35±12/53
59/31±72/58
df=6 F=797/0 p 573/0

درک سلامت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، رضایتمندی، حمایت اجتماعی، انحراف معیار