دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انحراف معیار، دانشگاه علوم پزشکی، سلامت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد


90
3/37

50
151
7/62

جمع
241
100

میانگین و انحراف استاندارد
59/15±45/54

تحصیلات
ابتدایی
137
8/56

راهنمایی
44
3/18

دبیرستان/دیپلم
48
9/19

دانشگاهی
12
0/5

جمع
241
100

تاهل
مجرد
30
4/12

متاهل
148
3/76

بیوه
27
2/11

جمع
241
100

شغل
بیکار
82
34

شاغل
58
1/24

بازنشسته
50
7/20

خانه دار
51
2/21

جمع
241
100

درآمد(صدهزارتومان)
400
136
4/56

400≤
63
1/26

بدون پاسخ
42
4/17

جمع
241
100

میانگین و انحراف معیار
02/2± 02/369

حمایت اجتماعی
بیمه
88
5/36

بیمه و انجمن
153
5/63

جمع
241
100

سرپرست خانواده

بلی
154
9/63

خیر
87
1/36

جمع
241
100

سکونت
شهر
91
8/38

مناطق اطراف شهر
150
2/62

جمع
241
100

ادامه جدول شماره 2: توزیع واحد های مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
فراوانی
عوامل فردی
ل

تعداد
درصد

علت اولیه بیماری
دیابت
48
9/19

فشار خون بالا
78
4/32

سنگ کلیه
19
9/7

گلومرونفریت
16
6/6

مادرزادی
15
2/6

چند عاملی
12
0/5

ناشناخته
53
22

جمع
241
100

شاخص توده بدنی
BMI

لاغر
16
6/6

طبیعی
128
2/53

اضافه وزن
62
7/25

چاق
35
5/14

جمع
241
100

میانگین و انحراف معیار
84/4±76/24

سیگار کشیدن
بلی
27
2/11

خیر
214
8/88

جمع
241
100
تعداد نخ سیگار
در روز
9≥
16
26/59

10≤
11
74/40

جمع
27
100

سابقه پیوند
بلی
15
2/6

خیر
226
8/93

جمع
241
100
جدول فوق نشان می دهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در گروه سنی بالای 50 سال(7/62%)، مرد (66%)، متاهل (3/76%)، بیکار (34%)، دارای سواد خواندن و نوشتن یا ابتدایی (8/56%)، درآمد کمتر از 400 هزار تومان در ماه (4/56%)، تحت پوشش بیمه و عضو انجمن حمایت از بیماران کلیوی (5/63%)، سرپرست خانواده (9/63%)، ساکن در مناطق خارج شهر (2/62%)، با علت اولیه بیماری فشار خون بالا(4/32%)، دارای شاخص توده بدنی طبیعی (1/53%)، بدون سابقه ی پیوند (8/93%)، فاقد سابقه مصرف سیگار(8/88%) بودند. در میان افراد سیگاری نیز اکثریت مصرف حداکثر 9 عدد سیگار در روز(26/59%) را گزارش نمودند.

جدول شماره 3: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل جسمی(شاخص بیماریهای همراه چارلسون) در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

درصد

تعداد
فراوانی
عوامل جسمی
22
53
0

امتیاز شاخص بیماریهای همراه

8/27
67
2-1

3/30
73
4-3

2/18
44
7-5

7/1
4
8

100
241
جمع

جدول فوق نشان می دهد که اکثریت(3/30%) واحدهای مورد پژوهش دارای امتیاز 4-3 از بیماریهای همراه بودند.
جدول شماره 4: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل جسمیدر مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
میانگین و انحراف معیار
عوامل جسمی
95/23±133

فشارخون سیستولیکmmHg قبل از دیالیز
93/54±49/84
فشار خون دیاستولیکmmHg قبل از دیالیز
89/1±40/10
g/dl هموگلوبین سرم
91/5±81/32
% هماتوکریت سرم
34/49±45/84
نیتروژن اوره خون سرم mg/dl
06/8±04/9
کراتنین سرم mg/dl
35/1±81/8
mg/dl کلسیم سرم
47/1±65/5
mg/dlفسفر سرم
87/0±07/5
mEq/mlپتاسیم سرم
05/1±18/2
افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز(کیلوگرم)
جدول فوق نشان می دهد که واحدهای پژوهش دارای میانگین فشارخون سیتولیک و دیاستولیک، نیتروژن اوره خون و کراتینین سرم بالاتر از مقادیر طبیعی و میانگین هموگلوبین و هماتوکریت کمتر از طبیعی بودند و نیز میانگین افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز آنان 18/2 کیلوگرم بود.

جدول شماره 5: توزیع واحد های مورد پژوهش بر حسب عوامل درمانی در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درصد
تعداد
فراوانی
عوامل درمانی
3/40
97
صبح

نوبت دیالیز
6/38
93
ظهر

6/6
16
عصر

5/14
35
متغیر

100
241
جمع

5/68
165
30≥

مدت زمان صرف شده از خانه تا مکان دیالیز(دقیقه)
5/31
76
30

100
241
جمع

48/43±53/34
میانگین و انحراف معیار

2/77
186
5

مدت زمان دیالیز(سال)

8/22
55
5≤

100
241
جمع

83/4±65/3
میانگین و انحراف معیار

4/27
66
2

دفعات دیالیز (باردر هفته)

6/72
175
3

100
241
جمع

4/56
136
با جریان کند

نوع صافی دیالیز
6/43
105
با جریان سریع

100
241
جمع

میانگین و انحراف معیار

95/0±22/2
کاهش وزن طی جلسه دیالیز(کیلوگرم)
جدول فوق نشان میدهد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش تحت برنامه دیالیز سه بار در هفته(2/77%)و در نوبت صبح (2/40%) و با صافی با جریان کند(4/56%) بودند. همچنین اکثریت آنها کمتر از 5 سال تحت دیالیز(2/77%) بوده و اکثریت مدت کمتر و مساوی30 دقیقه(5/68%)را از منزل تا مکان دیالیز صرف می کردند.

جدول شماره 6: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی واحدهای پژوهش به تفکیک حیطه ها و ابعاد آن
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
میانگین و انحراف معیار

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
69/2±40/53

محدودیت نقش جسمی
04/4±74/42

درد
21/3±79/56

درک سلامت عمومی
96/17±78/40

کل
94/1±99/46

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
60/19±63/54

محدودیت نقش عاطفی
89/3±43/49

عملکرد اجتماعی
49/27±72/57

انرژی/ خستگی
08/20±22/41

کل
80/1±76/48

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
69/16±29/74

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه
00/2±40/44

تاثیر بیماری بر زندگی روزانه بدون تاثیر زندگی جنسی
42/20±20/44

بار مسئولیت بیماری
00/23±43/27

وضعیت شغلی
90/2±10/19

عملکرد شناختی
84/20±52/74

کیفیت ارتباط اجتماعی
14/15±65/56

(n=56) عملکرد جنسی
55/31±25/58

خواب
94/22±98/61

حمایت اجتماعی
26/22±55/76

دلگرمی توسط پرسنل
20/21±22/70

رضایتمندی بیمار
20/20±29/80

کل
03/1±41/58
کل کیفیت زندگی(KDQoL-SF36)
33/13±00/54
جدول فوق نشان می دهد که پایینترین میانگین و انحراف معیار در بین حیطه های کیفیت زندگی مربوط به حیطه ی PCS(94/1±99/46) و در زیر مقیاس ها مربوط به وضعیت شغلی(90/2±10/19) بود.

جدول شماره 7: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب جنسیت واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
جنسیت
نتایج آزمون آماری t مستقل

زن
مرد

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
60/24±37/45

24/27±54/57
t=39/3- df=239 p 001/0

محدودیت نقش جسمی
02/39±61/43
33/41±30/42
t=239/0 df=239 p 812/0

درد
90/29±78/49
77/32±40/60
t=45/2- df=239 p 015/0

درک سلامت عمومی
39/16±06/35
07/18±74/43
t=64/3- df=239 p 0001/0

کل
72/17±50/42
87/19±53/49
t= 86/2- df=239 P005/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
36/16±19/50
75/20±93/56
t=75/2- df=40/200 p 006/0

محدودیت نقش عاطفی
14/37±56/41
30/39±4853
t=27/2- df=239 p 024/0

عملکرد اجتماعی
70/23±21/50
75/28±08/61
t=82/2- df=47/193 p 005/0

انرژی/ خستگی
97/19±46/36
76/19±67/43
t=67/2- df=239 p 008/0

کل
39/15±90/42
56/18±78/51
t= 72/3- df=239 P0001/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
20/17±44/67
32/15±83/87
t=78/4- df=239 p 0001/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
40/17±05/40
93/20±56/46
t=26/2- df=212 p 025/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
95/16±54/38
51/21±85/46
t=28/3- df=51/200 p 001/0

بار مسئولیت بیماری
27/19±64/21
22/24±42/30
t=06/3- df=03/199 p 003/0

وضعیت شغلی
65/25±92/18
70/30±19/19
t=069/0 df=239 p 945/0

عملکرد شناختی
80/21±03/72
28/20±80/75
t=33/1- df=239 p 184/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
39/14±88/57
51/15±10/56
t=908/0 df=239 p 365/0

(n=56) عملکرد جنسی
57/38±61/59
63/29±84/57
t=175/0 df=54 p 862/0

خواب
66/22±83/58
99/22±61/63
t=53/1- df=239 p 126/0

حمایت اجتماعی
18/22±16/73
16/22±29/78
t=70/1- df=239 p 090/0

دلگرمی توسط پرسنل
67/22±90/68
45/20±91/70
t=696/0- df=239 p 487/0

رضایتمندی بیمار
91/19±06/79
52/20±92/70
t=672/0- df=239 p 502/0

کل
56/8±68/55
48/10±82/59
t = 00/3- df=239 P003/0
کیفیت زندگی کل(KDQOL-SF36)
35/11±92/49
82/13±11/56
t=71/3 df=04/194 P0001/0
* در تمامی جداول 05/0p از لحاظ آماری معنی دار محسوب می شود.
جدول فوق نشان میدهد که مردان بطور معنیداری نمرات بالاتری در کیفیت زندگی کل(0001/0P)، حیطه های PCS(005/0P)، MCS(0001/0P)، KDCS(003/0P) و زیر مقیاسهای عملکرد جسمی، درد، درک سلامت عمومی از PCS، تمام زیر مقیاس هایMCS، علایم، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه و بار مسئولیت بیماری از KDCS، کسب کردند.
جدول شماره8: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیتزندگی به تفکیک حیطهها و زیرمقیاسها بر حسب سن واحدهای مورد پژوهش
اجزاء کیفیت زندگی
زیر مقیاسهای کیفیت زندگی
سن به سال
نتایج آزمون آماری t مستقل

50≥
50

خلاصه اجزاء جسمی
(PCS)
عملکرد جسمی
89/25±44/63
84/25±41/47
t=65/4 df=239 p 0001/0

محدودیت نقش جسمی
86/40±50/47
11/40±91/39
t=41/1 df=239 p 159/0

درد
87/30±86/60
77/32±37/54
t=51/1 df=239 p 130/0

درک سلامت عمومی
84/18±88/44
01/17±34/38
t=77/2 df= 239 p 006/0

کل
41/18±94/52
25/19±44/43
t=76/3 df=239 P0001/0

خلاصه اجزاء ذهنی
(MCS)
خوب بودن عاطفی
50/21±62/56
35/18±45/53
t=21/1 df=239 p 226/0

محدودیت نقش عاطفی
08/31±41/50
52/39±84/48
t=304/0 df=239 p 762/0

عملکرد اجتماعی
99/28±36/62
26/26/±96/54
t=03/2 df=239 p 043/0

انرژی/ خستگی
77/19±00/48
23/19±18/37
t=17/4 df=239 p 0001/0

کل
05/18±45/52
68/17±55/46
t=48/2 df=239 P014/0

خلاصه اجزاء بیماری کلیوی
(KDCS)
علایم
10/15±57/77
33/17±34/72
t=45/2 df=62/207 p 015/0

تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی
10/21±03/46
34/19±39/43
t=939/0 df=212 p 349/0

تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی
52/21±99/45
73/19±85/42
t=15/1 df=239 p 250/0

بار مسئولیت بیماری
07/26±88/28
00/21±57/26
t=716/0 df=21/157 p 475/0

وضعیت شغلی
51/34±33/23
98/24±58/16
t=62/1 df=90/144 p 107/0

عملکرد شناختی
95/19±92/77
17/21±49/72
t=96/1 df=239 p 050/0

کیفیت ارتباط اجتماعی
55/15±37/58
84/14±62/55
t=36/1 df=239 p 175/0

(n=56) عملکرد جنسی
61/30±50/62
50/32±30/49
t=47/1 df=54 p 146/0

خواب
02/22±52/66
13/23±28/59
t=39/2 df=239 p 017/0

حمایت اجتماعی
41/23±66/76
62/21±48/76
t=059/0 df=239 p 953/0

دلگرمی توسط پرسنل
11/22±55/70
77/20±03/70
t=185/0

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عوامل فردی، دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، عملکرد شناختی