دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عوامل فردی، دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

ه دلیل در دست تعمیر بودن، در بیمارستان امام خمینی صومعه سرا دیالیز می شدند. از این رو سهمیه تعیین شده برای نمونه های مورد نظر از بیماران آن مرکز انتخاب شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها :
داده های این پژوهش در یک مرحله و به صورت تک گروهی و چند متغیری جمع آوری شد. با در نظر گرفتن عنوان پژوهش متغیرهای اصلی این پژوهش عوامل مرتبط با کیفیت زندگی (شامل عوامل فردی، جسمی و مرتبط با بیماری) به عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به عنوان متغیر وابسته مطرح شدند. یافته های پژوهش حاضر هم از نوع کیفی و هم از نوع کمی بودند.
متغیرهای مطرح در عوامل فردی شامل سن (کمی- پیوسته)، جنس(کیفی- اسمی)، وضعیت تاهل (کیفی- اسمی)، تحصیلات (کیفی– رتبه ای)، شغل (کیفی-اسمی)، درآمد(کمی- پیوسته)، حمایت اجتماعی(کیفی- اسمی)، سرپرست خانواده بودن(کیفی-اسمی)، محل سکونت(کیفی- اسمی)، علت اولیه بیماری(کیفی- اسمی)، شاخص توده بدنی(کمی- پیوسته که در نهایت بصورت کیفی- رتبه ای بیان می شود)، سابقه مصرف سیگار(کیفی- اسمی)، تعداد سیگار مصرفی در روز(کمی- گسسته)، سابقه پیوند کلیه(کیفی- اسمی) و شهر مرکز دیالیز(کیفی- اسمی) بودند که برخی از آنها به علت پراکندگی در برخی متغیر ها و تسهیل بررسی ارتباط آنها با متغیر وابسته و مقایسه با مطالعات دیگر به دو با چند گروه تقسیم شدند. از جمله سن واحدهای مورد پژوهش که به دو گروه سنی کمتر و مساوی 50 سال و بیشتر از 50 سال و همچنین درآمد خانواده که با توجه به حداقل پایه حقوق به دو گروه کمتر و بیشتر از 4 صدهزارتومان در ماه طبقه بندی شده است، حمایت اجتماعی نیز که با هدف بررسی نوع بیمه و سایر خدمات اجتماعی دریافت شده توسط بیمار ارزیابی شد در نهایت به دلیل داشتن بیمه بهداشتی توسط تمامی بیماران به دو گروه بیمارانی که فقط بیمه بهداشتی داشتند و بیمارانی که علاوه بر آن از حمایت های انجمن دیالیز نیز بهره مند می شدند تقسیم شدند. در متغیر علت اولیه بیماری نیز به دلیل اینکه برخی بیماران چند علت را با هم ذکر کردند(برای مثال دیابت و فشارخون بالا یا فشارخون بالا و سنگ کلیه) تمامی این موارد در متغیری به نام چند عامل دسته بندی شدند. قابل ذکر است که شاخص توده بدنی با استفاده از کسر میانگین وزن بعد از دیالیز 4 جلسه ی قبل(کیلوگرم) بر مجذور قد(متر) بدست آمد(95) و در نهایت به چهار گروه لاغر(کمتر از 5/18)، طبیعی(9/24-5/18)، اضافه وزن(9/29-25) و چاق(بیشتر از30) طبقه بندی شد(96).
عوامل جسمی شامل فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل از دیالیز(کمی- پیوسته)، شاخص بیماریهای همراه چارلسون(کمی- گسسته)، پارامترهای آزمایشگاهی قبل از دیالیز (کمی- پیوسته) و افزایش وزن بین دو جلسه ی دیالیز بودند. مقدار افزایش وزن بین دو جلسه ی دیالیز با محاسبه میانگین تفاوت بین وزن بعد ازپایان دیالیز قبلی از وزن قبل دیالیز بعدی در 4 جلسه (جلسه فعلی و 3 جلسه قبل) بدست می آمد.
عوامل درمانی شامل: نوبت دیالیز(کیفی- اسمی) که به دلیل کمبود دستگاه در برخی مراکز برخی بیماران دارای نوبت های متغیر بودند و گزینه متغیر نیز به نوبت دیالیز صبح، ظهر و عصر اضافه شد، مدت زمان دیالیز(کمی- گسسته) که به دو گروه کمتر از 5 سال و بیشتر و مساوی 5 سال تقسیم شد، مدت زمان صرف شده از خانه تا مکان دیالیز(کمی- گسسته) که به دو گروه کمتر مساوی 30 دقیقه و بیشتر از 30 دقیقه تقسیم شد، دفعات دیالیز در هفته(کمی- گسسته) که به دو گروه 2 و 3 بار در هفته تقسیم شدند، نوع صافی دیالیز استفاده شده در 4 هفته اخیر(کیفی- اسمی) که با توجه به نوع صافی به دو گروه با جریان کند80( F3-F8،R4-R8 ، PS10 و PS13 ) و جریان سریع81(F40- F100 ، R40 – R100) تقسیم شدند(نام صافی های دیالیز شرکت های مختلف متفاوت بودند که با توجه به بر چسب روی آنها(High – Low) نوع صافی دسته بندی می شد) ). کاهش وزن بعد از جلسه ی دیالیز(کمی – پیوسته) نیز با محاسبه میانگین تفاوت وزن قبل و بعد از دیالیز 4 جلسه (جلسه فعلی و 3 جلسه قبل) بدست می آمد. نمره کل ˜کیفیت زندگی نیز کمی- پیوسته بود.
پس از پایان نمونه گیری، داده هاي پرسشنامه جهت تجزيه وتحليل آماري کد گذاری و در نرم افزارآماريSPSS نسخه 16وارد شدند. به منظور دسته بندی و خلاصه کردن داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی استفاده شد.
قابل ذکر است که تنها 56 نفر(23%) از بیماران به سوالات مربوط به زندگی و عملکرد جنسی(سوال 15 بخش 7 و سوال 16 ) پاسخ داده بودند. با توجه به محاسبه نمرات کیفیت زندگی به صورت درصد، عدم پاسخگویی به این سوالات مشکلی ایجاد نمی کرد. فقط در زیر مقیاس تاثیر بیماری بر زندگی روزانه که بخشی از آن در رابطه با زندگی جنسی بیماران بود (بخش 7 از سوال 15) با توجه به اهمیت پاسخگویی به این سوال، طبق نظر استادان این زیر مقیاس به دو شکل با نام تاثیر بیماری بر زندگی روزانه و تاثیر بیماری بر زندگی روزانه بدون زندگی جنسی، اضافه شد. بدین ترتیب این زیر مقیاس یکبار فقط در نمونه های پاسخگو (56 نفر)، با محاسبه تاثیر زندگی جنسی نمونه ها بر زندگی، و یک بار با حذف این سوالات برای تمام نمونه های پژوهش (241 نفر) ارزیابی شد.
ابتدا با استفاده از آزمون کولموگرو اسمیرنو82، توزیع نرمال داده ها ارزیابی شد. جهت بررسی ارتباط عوامل فردی، جسمی و درمانی مرتبط با کیفیت زندگی با توجه به توزیع نرمال داده ها، ارتباطات تک متغیره83 از طریق آزمون های تی تست و آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون84 تعیین شد. سطح معنی داری در همه آزمون ها 05/0P در نظر گرفته شد.
سپس هر کدام از عوامل فردی، جسمی و درمانی که براساس آزمون های آماری ذکر شده سطح معنی داری 25/0P داشتند وارد مدل رگرسیون خطی چندگانه شدند. و در نهایت متغیرهای باقی مانده و از نظر آماری معنی دار(50/0p) وارد مدل نهایی که تعیین کننده ی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کل بود، شدند.
بنابراین جهت دستیابی به هدف اول این پژوهش یعنی تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران تحت همودیالیز از روشهای آمار توصیفی (محاسبه میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. برای هدفهای 2 تا 4 این پژوهش که عبارتست از تعیین عوامل فردی، جسمی و درمانی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز، روشهای آمار توصیفی (برآورد فراوانی، درصد، محاسبه میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تست، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش backward) مورد استفاده قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقي :
پژوهشگر در راستاي انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقي زير را رعايت نمود:
1. کسب معرفینامه کتبی و رسمی از دانشکده پرستاری و مامایی و معاونت پژوهشی و ارائه به مسئولين محيط پژوهش.
2 . معرفی خود به عنوان پژوهشگر و ارائه توضيحات پيرامون اهداف پژوهش به نمونه هاي مورد پژوهش ضمن بيان اينكه شركت در تحقيق اجباري نيست و کسب رضایت کتبی از آنها.
4. کسب اجازه کتبی از مترجمین پرسشنامه KDQOL-SF نسخه 1.3
5 . اطمینان دادن به واحدهای مورد پژوهش در مورد محرمانه ماندن اطلاعات و همچنین در اختیار گذاشتن نتایج پژوهش در صورت تمایل آنها.
6. ذکر تمامی منابع و ماخذ استفاده شده در تحقیق و حفظ امانتداری.
7. . قرار دادن نتایج پژوهش در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و محیط های پژوهش.
محدودیت های پژوهش:
– علی رغم تلاش محقق در کنترل شرایط نمونه گیری و اقدام به گردآوری داده ها در زمان حداقل خستگی و ضعف جسمی بیماران و وجود توان لازم برای شرکت در مصاحبه، ممکن است اشتغالات ذهنی و ضعف معمول همراه با این بیماران بر نحوه پاسخگویی به عبارات پرسشنامه موثر بوده باشد که محقق قادر به کنترل آنها نبود.
– نکته دیگر ماهیت خود گزارش دهی پرسشنامه در مورد شرایط کیفیت زندگی بیماران طی 4 هفته گذشته و احتمال مشکلاتی در به یاد آوردی نکات مورد پرسش توسط نمونه ها است که با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها جزء محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر بوده است.
– تعداد زیاد سوالات مطرح شده در پرسشنامه نیز ممکن است منجر به بی حوصلگی در تکمیل پرسشنامه گردد كه با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه كنترل آن خارج از اختيار پژوهشگر بوده است.
– الزام به قبول گزارش بیماران در زمینه عدم ابتلا به بیماری روانی به دلیل عدم ثبت دقیق شرایط و وضعیت عمومی در پرونده بیماران و همچنین وجود مشکلات روحی غیر قابل شناسایی ممکن است موجب عدم شناسایی اختلالات روانی موثر بر کیفیت زندگی و گزارش آن در بیماران گردد که محدودیت دیگر این طرح را مشخص می سازد.
– عوامل دیگری همچون وضعیت تغذیه نیز می تواند بر کیفیت زندگی این بیماران تاثیر گذارد که به علت طولانی شدن بیشتر پرسشنامه و احتمال تشدید خستگی و بی حوصلگی بیماران در پاسخ دهی به سوالات در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتند.

یافته های پژوهش :
در این فصل یافته های پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در قالب 43 جدول تدوین گردیده است.
جدول شماره 1 : توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
جدول شماره 2: توزیع واحد ای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل فردی
جداول شماره 3 و 4: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل جسمی
جدول شماره 5: توزیع واحدهای مورد پژوهش مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل درمانی
جدول شماره 6: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن
جداول شماره7 تا 22: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل فردی واحدهای مورد پژوهش
جداول شماره 23 تا 33: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل جسمی واحدهای مورد پژوهش
جداول شماره 34 تا 39: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب عوامل درمانی واحدهای مورد پژوهش
جداول شماره40: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
جدول شماره 41: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
جدول شماره 42: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی
جدول شماره43: برآورد ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش بر اساس مدل تعمیم یافته خطی

جدول شماره 1: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
فراوانی
نام شهر
تعداد

درصد

رشت
83
4/34
آستانه
17
1/7
لاهیجان
21
7/8
لنگرود
18
5/7
رودسر
22
1/9
صومعه سرا
20
3/8
انزلی
18
5/7
ماسال
5
1 /2
رودبار
10
1/4
تالش
15
2/6
آستارا
12
0/5
جمع
241
100

جدول فوق نشان می دهد که بیشترین درصد واحدهای مورد پژوهش(4/34%) را بیماران تحت همودیالیز در مرکز رازی رشت تشکیل می دادند.

جدول شماره 2: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل فردی
فراوانی
عوامل فردی
تعداد
درصد

جنس
زن
82
34

مرد
159
66

جمع
241
100

سن (سال)
50≥

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، بیمارستان، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انحراف معیار، دانشگاه علوم پزشکی، سلامت عمومی