دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، بیمارستان، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

ه ی پایانی کلیه و تحت همودیالیز در مراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان تشکیل می دادند که طبق گزارش بیمار دارای ملیت ایرانی، حداقل سن 18 سال تمام، سواد خواندن نوشتن، سابقه حداقل 3 ماه همودیالیز ، دسترسی عروقی از نوع فیستول، عدم ابتلا به بیماری های روانی شناخته شده ( طبق گزارش بیمار)، هپاتیت B و C و یا شرایط حاد جسمی محدودکننده ی مشارکت فعال در گردآوری داده ها و نیازمند بستری در بیمارستان بودند.
محیط پژوهش:
محیط پژوهش این مطالعه را بخشهای همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان تشکیل می داد که دسترسی به طیف وسیعی از بیماران تحت همودیالیز استان را امکان پذیر می سازد. در زمان انجام پژوهش، 13 مرکز دیالیز در سطح استان گیلان حدود 807 بیمار همودیالیزی را تحت پوشش درمانی قرار می داد.البته یکی از این مراکز در بیمارستان 17 شهریور رشت واقع شده بود که ویژه ی کودکان نیازمند همودیالیز بود که با توجه به معیار ورود به مطالعه(سن بالای 18 سال) از فهرست مراکز مورد نظر به عنوان محیط پژوهش حذف گردید. دوازده مرکز دیگر شامل مراکز همودیالیز رازی رشت(257 بیمار)، شهید انصاری رودسر(71 بیمار)، سیدالشهدای لاهیجان(70 بیمار)، کوثر آستانه(62 بیمار)، شهید بهشتی انزلی 62 بیمار)، امینی لنگرود(58 بیمار)، شهید نورانی تالش(51 بیمار)، امام خمینی صومه سرا(46 بیمار)، شهید بهشتی آستارا(39 بیمار)، ولیعصر رودبار(33 بیمار)، امام حسن فومن(21 بیمار) و رسالت ماسال(18 بیمار) بودند. بیماران در این مراکز در 2 شیفت صبح و ظهر دیالیز می شدند بجر در مرکز دیالیز رازی رشت که به دلیل تعداد زیاد بیماران در شیفت عصر نیز همودیالیز انجام می شد. در کلیه ی بیمارستان ها اغلب ساعات شیفت ها شامل: شیفت صبح از ساعت 8 صبح تا 12ظهر ، شیفت ظهر از ساعت 13 تا 17 و در بیمارستان رازی شیفت عصر از ساعت 18 تا 22 بود.
ابزار گردآوری داده ها:
ابزار گردآوری اطلاعات وسیله ای است که به پژوهشگر کمک می نماید تا اطلاعات لازم جهت انجام پژوهش را جمع آوری نماید(92). داده های این پژوهش با استفاده از ابزاری 4 بخشی شامل 1) پرسشنامه پژوهشگر ساخت در زمینه ی اطلاعات فردی (سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد ماهیانه، حمایت اجتماعی، سرپرست خانواده بودن، محل سکونت، علت اولیه بیماری، شاخص توده بدنی75(BMI)، سابقه استعمال سیگار ، تعداد سیگارمصرفی در روز، سابقه ی قبلی پیوند کلیه و شهر مرکز دیالیز) 2) ابزار بررسی عوامل جسمی مشتمل بر شاخص بیماری های همراه چارلسون76 به انضمام 9 سوال جهت ارزیابی فشار خون قبل از دیالیز و برخی پارامترهای آزمایشگاهی(شامل: مقادیر هموگلوبین، هموتوکریت، کلسیم، فسفر، پتاسیم، نیتروژن اوره خون و کراتنین سرم) و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز 3) پرسشنامه ای پژوهشگر ساخت در زمینه عوامل مرتبط با درمان (تعداد دفعات دیالیز در هفته، مدت زمان دیالیز، نوبت معمول دیالیز، مدت زمان صرف شده از خانه تا محل دیالیز، نوع صافی دیالیز و کاهش وزن بعد از جلسه دیالیز) و 4) ابزار استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران کلیوی77 نسخه ی 1.3(KDQOL-SF) گردآوری شدند.
ارزیابی بیماریهای همراه با استفاده از شاخص بيماريهاي همراه چارلسون(Charlson’s Comorbidity Index) انجام شد که در سال ۱۹۸۷ براساس طبقهبندي بينالمللي بيمار ها(ویرایش نهم)ICD-9 توسط چارلسون طراحي شده است. اين شاخص 19 بيماري را با توجه به تأثير بالقوه آنان بر مرگ و مير امتيازبندی کرده است. بدین ترتیب این شاخص 1 امتیاز برای انفارکتوس ميوکارد، نارسايي احتقاني قلب، بيماري رگ هاي محيطي، بيماري عروق مغزي، دمانس، بيماري انسدادي مزمن ريوي، بيماري بافت همبند، زخم، پپتيک، بيماري کبدي خفيف، ديابت بدون عارضه، 2 امتیاز برای همي پلژي، بيماري کليوي متوسط تا شديد، ديابت همراه با آسيب به ارگان هاي انتهايي، ابتلاي به هر نوع بدخيمی (در مدت ۵ سال گذشته)، لنفوم و لوسمی، 3 امتیاز در صورت ابتلا به بيماري کبدي متوسط تا شديد و 6 امتیاز برای تومورهاي جامد با متاستاز و ايدز در نظر می گیرد. امتياز حاصل از شاخص چارلسون با سن تطبيق داده می شود که طی آن، بعد از 40 سالگي، به ازای هر 10 سال افزایش سن يک امتياز به جمع نمرات کسب شده اضافه می گردد. در نهایت امتياز کل، از جمع امتيازهاي مربوط به هر بيماري همراه بدست مي آید که محدوده آن در سنین کمتر از 40 سالگی، از صفر تا ۳۷ و در سن بالاتر از 40 سالگی صفر تا ۴۳ خواهد شد در نهايت وضعیت بیمار با توجه به امتياز کسب شده در پنج طبقه بدون بیماری همراه با خطر میرایی به میزان 12 درصد در 10 سال آینده(امتیاز صفر)، خطر مرگ و میر به میزان 26 درصد(امتیاز 1- ۲)، خطر مرگ و میر به میزان 52 درصد( امتیاز 4-3)، خطر مرگ و میر به میزان 85 درصد( امتیاز 7-5) و خطر بسیار زیاد با امتیاز حداقل 8 رتبه بندی شدند.
بيماریهاي ثبت شده در پرونده بيماران، يا بيماري هاي تحت درمان به عنوان بيماري همراه در نظر گرفته شدند. ولي بيماریهاي کاملاً درمان شده مثل سابقه پنوموني يا سابقه جراحي بيماري غيرفعال اخير مثلاً سابقه کلسيستکتومي به عنوان بيماريهای همراه در نظر گرفته نمی شوند(94).
ابزارKDQOL-SF نیز یک ابزار استاندارد شده خود گزارشدهی است که شامل 8 زیر مقیاس کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و 11 زیر مقیاس کیفیت زندگی مخصوص بیماری کلیوی است. ابزار کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی که به عنوان هسته عمومی KDQOL-SF است، همان پرسشنامه 36 سوالی(SF-36) راند نسخه یک می باشد. این ابزار 8 بعد عملکرد جسمی(10 سوال)، محدودیت نقش ایجاد شده توسط مشکلات جسمی(4 سوال)، محدودیت نقش ایجاد شده توسط مشکلات عاطفی(3 سوال)، عملکرد اجتماعی(2 سوال)، حس خوب بودن عاطفی(5 سوال)، درد(2 سوال)، خستگی و انرژی(4 سوال)، درک سلامت عمومی (5 سوال) و یک سوال کلی در زمینه سلامت فرد را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصله از این ابزار در نهایت در دو بخش PCS که شامل زیر مقیاس های عملکرد جسمی، محدودیت نقش جسمی، درد جسمی، درک سلامت عمومی می باشد و MCS که شامل زیر مقیاس های حس خوب بودن عاطفی، محدودیت نقش عاطفی، عملکرد اجتماعی و سرزندگی(خستگی و انرژی)است، طبقه بندی می شوند. بخش دوم ابزار KDQOL-SF بر روی موارد مرتبط با سلامت افراد مبتلا به بیماری کلیوی و تحت همودیالیز تمرکز می کند که تحت عنوان خلاصه اجزاء بیماری کلیوی78(KDCS) تقسیم بندی شده و شامل زیر مقیاس های: علایم(نشانه ها/ مشکلات)(12 سوال)،تاثیر بیماری کلیوی بر روی زندگی (8 سوال)، بار مسئولیت بیماری کلیوی(4 سوال)، وضعیت شغلی(2 سوال)، عملکرد شناختی(3 سوال)، کیفیت تعامل اجتماعی(3 سوال)، عملکرد جنسی(2 سوال) ، خواب(4 سوال) ، حمایت اجتماعی(2 سوال)، دلگرمی دادن توسط کارکنان بخش دیالیز(2 سوال) و رضایت بیمار(1 سوال) می باشد. این ابزار به صورت خود ایفا تکمیل شده و مدت زمان تخمینی برای پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه حدود 30-20 دقیقه است. در صورت عدم تمایل بیمار به تکمیل پرسشنامه توسط فرد دیگر، طبق توصیه مرکز غیر انتفاعی ارتقا دهنده سیاستهای عمومی از طریق تحقیق و آنالیز و گروه کار کیفیت زندگی بیماران کلیوی، پژوهشگر مجاز به انجام مصاحبه با بیمار خواهد بود.
عبارات این ابزار دارای نمره دهی متفاوتی شامل پاسخهای مستقیم(عبارات3-9- 10-11-12-17-19-21-22-23)، معکوس( عبارات 1-2-4- 5-6-7- 8- 13- 14- 15- 16- 18-20-و 24) و یا بر روی بردار(17 و22) بودند. در سوالاتی که نمره دهی معکوس داشتند و نمرات پایین وضعیت مطلوب را منعکس می کرد، در زمان محاسبه نهایی نمرات، به طور معکوس نمره دهی شدند. تمامی نمرات به صورت درصدی از کل نمره هر مقیاس محاسبه شد و برخی نتایج، همچون نمرات سوالات 17 و 22 که بر بردار صفر تا ده قرار داشتند، برای قرار گرفتن در دامنه 0 تا 100 در عدد 10 ضرب شدند. در نهایت دامنه نمرات هر یک از مقیاس ها بر حسب 0 تا 100 تنظیم شدند که نمرات بالاتر در تمامی عبارات، کیفیت زندگی بهتر را نشان می داد(95). برای مثال اگر میانگین نمره ی کیفیت زندگی در زیر مقیاس درد جسمی بالاتر باشد نشان دهنده ی میزان کمتر درد درک شده توسط بیمار می باشد.
روایی و پایایی ابزار:
ابزار کیفیت زندگی مرتبط با بیماری کلیوی یا KDQOL-SF متشکل از فرم عمومی کوتاه شده کیفیت زندگی (SF-36) و پرسشنامه خاص برای مبتلایان به ESRD و تحت دیالیز توسط هایس79 وهمکارانش در سال 1994 ارائه گردیده و به زبانهای مختلف اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، ترکی، ژاپنی، فرانسوی و… ترجمه شده است. در ایران نیز این ابزار توسط دکتر پاکپور و همکارانش، در سال 1389، با توجه به فرهنگ ایرانی ترجمه و از نظر روایی و پایایی بررسی شد. این پژوهشگران ابزار KDQOL-36 را با توجه به دامنه ی ضریب آلفا کرونباخ از 71/0 تا 93/0 جهت استفاده در جمعیت ایرانی روا و پایا اعلام کردند(57). از این رو در تحقیق حاضر ابزار فوق با کسب مجوز کتبی از دکتر پاکپور، بدون نیاز به تعیین روایی و پایایی، استفاده شد. اما سه پرسشنامه مربوط به اطلاعات فردی، عوامل جسمی و عوامل مرتبط با درمان از نظر روایی محتوایی در اختیار 10 نفر از اعضای هیئت علمی گیلان و قزوین قرار گرفت و اصلاحات لازم طبق نظرات ارائه شده صورت گرفت. از آنجایی که داده های مورد نیاز این بخشها تماما از طریق مشاهده داده های ثبت شده در پرونده، دستگاهها و وسایل مورد استفاده برای بیمار کسب می شد، نیازی به بررسی پایایی آنها نبود.
داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها در نهایت با استفاده از آمار توصیفی(توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار تحلیلی(آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) برای تعیین پیش بینی کننده های کیفیت زندگی تجزیه و تحلیل شدند.
روش کاربرد ابزارها و گردآوري داده‌ها:
گردآوری داده های پژوهش با استفاده از روش مشاهده و ثبت اطلاعات موجود در پرونده و مدارک آزمایشگاهی نمونه ها، اندازه گیری (قد و فشارخون) و خودایفا انجام شد. بدین منظور پژوهشگر پس از اخذ معرفي نامه كتبي از دانشكده پرستاري و مامايي شهید بهشتی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ارائه آن به مدیران، مسئولین دفتر پرستاري و سرپرستاران بخشهای همودیالیز مراكز آموزشي درماني، در نوبت های مختلف دیالیز(صبح، ظهر و عصر) و تمامی روزهای هفته بجز روزهای تعطیل، افراد واجد شرایط را به عنوان نمونه مورد نظر پژوهش انتخاب و پس از ارائه توضیحاتی در مورد اهداف و روش تحقیق و اطمينان دادن به آنها در مورد محرمانه بودن پاسخ‌ها دعوت به مشارکت و تکمیل پرسشنامه ها نمود. نمونه های پژوهش پس از آگاهی از اهداف تحقيق و امضای رضايت نامه کتبی جهت شركت در تحقيق (درصورت تمایل به مشارکت در تحقیق) حدود سی دقیقه بعد از شروع دیالیز (به منظور ثبات وضعیت بیمار و ایجاد شرایط تقریبا یکسان برای پاسخگویی)، به صورت خود ایفا، اقدام به تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی نمودند، پژوهشگر در هنگام تکمیل پرسشنامه حضور داشته و در صورت نیاز به سوالات واحدهاي پژوهش پاسخ ميداد. هر نمونه براي پر كردن پرسشنامه به بيست الي سی دقيقه زمان نياز داشت. بخش مربوط به شاخص های آزمایشگاهی، وزن قبل و بعد دیالیز، از پرونده بیمار و بیماریهای همراه با توجه به اظهارات بیمار و بیماریهای ذکر شده در پرونده پزشکی بیمار تکمیل شدند. در پرونده ی پزشکی واحدهای مورد پژوهش مرکز دیالیز آستانه میزان فسفر سرم ثبت نشده بود و در نتیجه این متغیر در این نمونه ها ارزیابی نشد. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران نیز در وضعیت نشسته و در 5 الی 10 دقیقه اول دیالیز توسط پژوهشگر اندازه گیری و ثبت می شد.
در مجموع جمع‌آوري داده ها از 12 مرکز دیالیز سراسر استان به مدت تقريبي3 ماه از دي تا اسفند ماه 1390 به طول انجاميد. البته قابل ذکر است که بیماران بخش دیالیز بیمارستان امام حسن فومن، ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، بیماران همودیالیزی، گروه کنترل، بیمارستان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عوامل فردی، دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی