دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، بیماران همودیالیزی، گروه کنترل، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

تایج این مطالعه نشان داد که دامنه ی سنی نمونه ها 70-51 سال بود. هر دو گروه نمونه ها از نظر متغییرهای سن، جنس، وضعیت ورزش، عملکرد شغلی، تاهل، سیگار کشیدن و یا تعداد داروها مصرفی، تعداد بیماریهای همراه همگون بودند. البته بیماران همودیالیزی نسبت به گروه کنترل دارای تحصیلات کمتر(003/0p) ، BMI کمتر(005/0p) و مصرف کمتر الکل (001/0p) بودند. بیماران تحت همودیالیز نمرات کمتری در کیفیت زندگی کل(89 در برابر 3/94 با 035/0p) و حیطه ی روانی(6/21 در برابر 8/19 با 012/0p)، بویژه در سوالات مرتبط با لذت زندگی(032/0p)، احساس معنی دار بودن زندگی(023/0p)، اوقات فراغت(003/0p) و رضایت از زندگی جنسی(044/0p) داشتند. همچنین بیماران تحت همودیالیز در مقایسه با گروه کنترل بطور معنی داری نمرات کمتری را در بخشهای عملکرد اجرایی با FIM (001/0p)، شناخت اجتماعی(002/0p) و نمرات کلی(002/0p) داشتند. ارزیابی عملکرد شناختی بیماران همودیالیزی در MMSE نمرات کمتری در حیطه های میزان آگاهی (016/0p)، توجه/ محاسبه(001/0p) و نمرات کلی(002/0p) در مقایسه با گروه کنترل را نشان داد.نمرات کمتر در حیطه های فعالیت جسمی، قدرت کم دست راست و چپ در چنگ زدن (به ترتیب 007/0p و 006/0p) و مسافت کمتر حرکت (001/0p) و نمرات بالاتر مقیاس بورگ(001/0p) در آزمون 6mwt در بیماران همودیالیزی دیده شد. تفاوت معنی داری در اختلال روانشناسی(chq-12 و زیر گروههای آن) و زمان نشستن تا برخواستن بین دو گروه یافت نشد. بیماران همودیالیزی مرد و دارای 24 BMI بطور معنی داری در تمامی جنبه های کیفیت زندگی ضعیفتر بودند(7/86 در برابر 8/94 با 023/0 Pو 85 در برابر 1/94 با 009/0p). بین دو گروه تفاوت معنی داری در داخل گروهها و بین گروه ها از نظر سن، BMI، DM، بیماری همراه و نعداد داروی تجویز شده یافت نشد. اما بیماران با طول مدت همودیالیز کمتر از 5 سال بطور معنی داری کیفیت زندگی کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند(6/87 در برابر 3/94 با 035 /0p). هیچ اختلاف معنی داری بین بیماران همودیالیزی که کمتر از 5 سال دیالیز می شدندو بیشتر از 5 سال وجود نداشت(6/87 در برابر 91 با 40/0p). تفاوت معنی دار بین گروهها و یا داخل گروهها از نظر کفایت دیالیز، پارامترهای آزمایشگاهی و وضعیت تغذیه وجود نداشت.
در نهایت کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی با سن(038/0p)، BMI(024/0p) و زیر مقیاسهای از لرزش و کرختی پاها(001/0p) و نمرات کلی CHQ-12(021/0p) ارتباط معکوسی داشت و از سوی دیگر کیفیت زندگی ارتباط مثبتی با رضایت از سلامت در زمان حال(047/0p) و قبل از ابتلا(017/0p) نشان داد. پژوهشگران در نهایت لزوم انجام مطالعات بیشتر و با تعداد نمونه های بیشتر را جهت تایید این یافته ها ضروری ذکر کردند(15).
یانگ74 و همکارانش در سال 2005 نیز مطالعه ای تحت عنوان “کیفیت زندگی و پیشگویی کننده های آن در بیماران تحت همودیالیز تایوان ” بر روی 376 بیمار تحت همودیالیز فاقد مشکلات ذهنی، بدون سابقه بستری در بیمارستان طی 3 ماه گذشته و راضی به شرکت در مطالعه و 283 مراجعه کننده سالم و همگون از لحاظ سن، جنس و تحصیلات انجام دادند. داده های این مطالعه از 13 مرکز بیمارستانی در متروپولیتان تایپی و شهر کیلانگ جمع آوری شدند. از 513 نفر بیمار این مراکز، 376 بیمار به عنوان نمونه انتخاب شدند.
نسخه تایوانی WHOQOL-BREF (26سوالی) در این مطالعه استفاده شد که شامل دو بخش G1(کیفیت زندگی کلی) و G2 (سلامت عمومی) بود که 4 بعد جسمی، روانی، روابط اجتماعی و محیط را مورد بررسی قرار می داد. علاوه بر آن این پرسشنامه حاوی 2 سوال اضافی( 27 و28 ) که به منظور هماهنگ سازی آن با فرهنگ مردم تایوان اضافه شدند. این دو سوال شامل مواردی در ارتباط با “مورد احترام بودن از سوی دیگران” و” توانمندی در تهیه مواد غذایی” به عنوان قسمتی از روابط اجتماعی و بعد محیط در نظر گرفته می شدند. نمرات کیفیت زندگی عمومی از محاسبه ی میانگین G1 و G2 بدست می آمد. نمرات هر سوال از 1 تا 5 و نمرات ابعاد از 4 تا 20 و هر دو مقیاس لیکرت بودند. مقیاس مشکلات/ نشانه(S/P) ، برگرفته از پرسشنامه ی کوتاه کیفیت زندگی بیماران کلیوی ،برای نشان دادن حساسیت بالینی استفاده شد که نمرات آن نیز از 1 تا 5 بود و نمرات کل S/P از میانگین این 15 سوال بدست می آمد. نمرات بالاتر شدت مشکل و علایم را ذکر می کرد. دادها توسط نرم افزار SAS و RISREL-SIMPLIS تجزیه و تحلیل شدند
بیماران تحت همودیالیز از نظر شدت وضعیت همودیالیز (با 2S/P و 2S/P≥ ) و مقدار اریتروپوییتین تزریقی ( 2000 واحد و یا 2000≤ واحد در هفته) طبقه بندی شدند. مدل رگرسیون خطی موتیپل با استفاده از خلاصه ی نمرات هر عبارت و بعد به عنوان متغییرهای وابسته استفاده شد.
در کل بیماران همودیالیزی درصد کمتری در اشتغال، عادت به سیگارکشیدن و نوشیدن را نسبت به سالم ها به خود اختصاص دادند. نمرات میانگین تمامی ابعاد کیفیت زندگی ، بجز محیط، در نمونه های همودیالیزی بطور معنی داری کمتر از افراد سالم بود (01/0P). بیماران همودیالیزی در برخی موارد همچون “امنیت” یا “اوقات فراغت”، در بعد محیط، نمرات پایین تر(05/0P) و در برخی عبارات مانند “محیط فیزیکی”، “سلامت”، “قابلیت مراقبت” و “محیط خانه” نمرات بالاتر (01/0/P) از افراد سالم داشتند. نمرات تمامی عبارات کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی ساکن متروپولیتام تایپی نسبت به ساکنین شهر کیلانگ، بجز”احساسات منفی” از بعد روانی و “فراغت” از بعد محیط، پایین تر از نمونه های سالم بود. بطور کلی بیماران همودیالیزی با مشکلات/ علایم بیشتر و یا تزریق مقادیر بیشتر EPO نمرات کیفیت زندگی کمتری در تمامی ابعاد بجز محیط داشتند. بعد از کنترل اثر سن، جنس، تحصیلات و تاهل با هیچیک از ابعاد کیفیت زندگی و عبارات آن ارتباط معنی داری نداشت. بیماران با نمرات S/P بالاتر کیفیت زندگی ضعیفتری را در تمامی ابعاد بجز ارتباط اجتماعی و تمام زیرمقیاس های بعد جسمی و بسیاری از زیر مقیاس های دیگر نشان دادند(05/0P). همچنین در نمونه های همودیالیزی ابتلا به بیماری های همراه با کاهش نمرات کیفیت زندگی در بعد حمایت اجتماعی، مورد احترام بودن در بعد ارتباط اجتماعی و قابلیت و کیفیت مراقبت بهداشتی در بعد محیط (50/0P) همراه بود. سطوح پایین HB و مقدار تزریق کمتر EPO تاثیر مستقل مثبتی روی موارد مختلف کیفیت زندگی داشت. از سوی دیگر مقدار nPCR دارای ارتباط معنی داری با بسیاری از آیتم ها در ابعاد جسمی، روانی و محیط بود که بیانگر ارتباط بالقوه ی آن با کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی می باشد. شاغل بودن نیز ارتباط معنی داری با نمرات “کیفیت و قابلیت دسترسی به مراقبت بهداشتی” و “انتقال” در بعد محیط داشت و منجر به افزایش نمرات شد(05/0P). با افزایش مدت زمان همودیالیز، نمرات بعد ارتباط اجتماعی، آیتم های “فعالیت جنسی”، “مورد احترام بودن” و “وضعیت خانه” کاهش می یافت.
مقایسه ی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و افراد سالم نشان داد که بیماران در همه ی ابعاد بجز بعد محیطی و برخی موارد، کیفیت زندگی پایین تری داشتند. همچنین به نظر می رسد که نمرات S/P پایین، مقادیر کافی تزریق EPO، nPCR بالاتر با نمرات کیفیت زندگی بالاتر همراه باشد(23).

اين فصل مشتمل بر مباحث روش پژوهش و ملاحظات اخلاقي است و مواردي که تحت عنوان روش پژوهش ارائه مي گردد، شامل نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، مشخصات واحدهای مورد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گيري، محيط پژوهش، ابزار گردآوري داده ها، اعتبار و اعتماد علمي، روش گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها مي باشد.
نوع پژوهش:
این مطالعه یک پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است که با هدف تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1390 انجام شده است. مطالعات مقطعی مطالعاتی هستند که ارتباط میان بیماریها را با دیگر متغیرها ی مورد نظر، در شرایط موجود در جامعه ای معین و زمانی خاص تعیین می کنند(91)
جامعه پژوهش:
جامعه پژوهش عبارت است از کلیه واحدهایی که دارای خصوصیات مشترکی بوده و مطابق با شرایط مورد نظر پژوهشگر می باشند و نتایج حاصل از نمونه های بر گرفته از آنان قابل تعمیم به این جامعه می باشد(92). جامعه پژوهش این مطالعه را کلیه بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان تشکیل دادند که شامل 807 بیمار تحت همودیالیز بودند.
نمونه مورد پژوهش:
نمونه پژوهش قسمت کوچکی از جامعه می باشد و با توجه به آنکه هدف مطالعه بررسی جامعه است باید نمونه را چنان انتخاب کرد که معرف جامعه باشد. در واقع نمونه معرف، نمونه ایست که کلیه ویژگیهای مهم جامعه ای که در آن انتخاب شده است را داشته باشد(93). نمونه های مورد پژوهش در این مطالعه شامل 241 بیمار تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخشهای همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بودند که در صورت داشتن معیارهای ورود به مطالعه از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند.
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه:
نمونه گیری در این مطالعه به شیوه ی تصادفی سیستماتیک انجام شد. بدین ترتیب که ابتدا حجم نمونه لازم جهت تعیین عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی با استفاده از نتایج مطالعه پاکپور و همکارانش تحت عنوان “ترجمه، ارزیابی تطابق فرهنگی و آزمونهای روایی و پایایی پرسشنامه ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی- فرم کوتاه نسخه ی 3/1 در بیماران ایرانی” و براساس جدول شماره 5 این مطالعه( ارتباط متغیر طول مدت دیالیز با مولفه های ˜کیفیت زندگی) با اطمینان 95% و قدرت آزمون 90%(58) با استفاده از فرمول نمونه گیری ذیل به تعداد 241 نفر تعیین گردید. سپس تعداد یا سهمیه نمونه مورد نظر در هر مرکز برحسب نسبت جمعیت مرکز مربوطه به کل جامعه پژوهش برآورد شد که شامل 83 بیمار از مرکز دیالیز رازی رشت(34%)، 21 بیمار از شهید انصاری رودسر(7/8%)، 21 بیمار از سیدالشهدای لاهیجان(6/8%)، 18 بیمار از کوثر آستانه(6/7%)، 18 بیمار از شهید بهشتی انزلی(6/7%)، 18 بیمار از امینی لنگرود(2/7%)، 15 بیمار از شهید نورانی تالش(3/6%)، 14بیمار از امام خمینی صومه سرا(7/5%)، 12 بیمار از شهید بهشتی آستارا(8/4%)، 10 بیمار از ولیعصر رودبار(4%)، 6 بیمار امام حسن فومن(6/2%) و 5 بیمار از رسالت ماسال(2/2%) بودند. البته قابل ذکر است که بیماران بخش دیالیز بیمارستان امام حسن فومن، به دلیل در دست تعمیر بودن، در بیمارستان امام خمینی صومعه سرا دیالیز می شدند پژوهشگر در هر بار مراجعه به مراکز نامبرده بطور تصادفی با توجه به شماره و یا قرارگیری تخت های دیالیز ،نمونه های دارای معیارهای ورود را در شیفت های دیالیز مختلف هر مرکز و روزهای غیر تعطیل بصورت یک در میان(تختهای با شماره فرد 2=K) وارد مطالعه می کرد. در هر مرکز به منظور پیشگیری از ریزش بیشتر از سهمیه ی مورد نظر، حجم نمونه 10درصد بالاتر از سهمیه تعیین شده جمع آوری شد که در نهایت تعداد 265 بیمار پرسشنامه ها را تکمیل کردند و از این تعداد 10 نفر به دلیل عدم تکمیل تمام سوالات(به استثنای سوالات مرتبط با عملکرد جنسی) از مطالعه خارج شدند و جهت رسیدن به حجم نمونه ی مورد نظر، 14 نفر دیگر نیز بطور تصادفی با توجه به سهمیه ی هر مرکز خارج شدند.
n= ((z_(1-∝/2)+z_(1-β) ) 〖^2〗(s_1^2+ s_2^2 ))/((μ_1- μ_2 ) 〖^2〗)
1-∝ =0.95 1-β =90%
s_1 =18 s_2=21.2
μ_1 =38.4 μ_2=32.6
n= 10.497(〖18〗^2+ 〖21.2〗^2 )/((38.4- 32.6) 〖^2〗)= 241.34

مشخصات واحدهای مورد پژوهش:
واحدهای پژوهش در این مطالعه را بیماران مبتلا به بیماری مرحله ی پایانی کلیه و تحت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سلامت عمومی، بیماری مزمن، عملکرد جنسی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، بیمارستان، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی