دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، بیمارستان، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

MCS با متغییرهای دیگر مشاهده شد که جنس زن، سن کمتر از 65 سال، برون ده ادراری بیشتر از ml100 در روز، بستری در بیمارستان، هموگلوبین پایین، pg/ml150PTH ، زمان مسافرت60دقیقه، دوزهای اضافی اریتروپوئیتین، استفاده از کاتتر، دیالیز ناسازگار و افزایش وزن بین دو دیالیز بیش از 5 درصد وزن بدن، با نمرات پایین در PCS و MCS و کل کیفیت زندگی همراه بودند.
آزمون رگرسیون لوجستیک نشانگر جنسیت مرد، pg/ml150PTH، دستیابی عروقی ناموفق مکرر و نمرات کلی بیش از 50 بطور معنی داری با بستری در بیمارستان همراه بودند که در رگرسیون لوجستیک دو سویه، نمرات کلی 50≥ (9%=OR)، دستیابی های ناموفق عروقی مکرر(36/3=OR) و pg/ml150PTH (29/1=OR) بطور مستقل پیشگویی کنندهای بستری در بیمارستان شناخته شدند.
قابل ذکر است که در این مطالعه هر 5 بخش KDQOL- SF36 در زنان ضعیفتر بود. در مقابل بیماران با pg/ml150 مطالعه لسان پزشکی و همکارش تحت عنوان “عوامل مشارکت کننده در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی” در سال 1388 مطالعه ای مقطعی بود که 152 بیمار تحت همویالیز از بیمارستان امام خمینی تهران از سالهای 1386تا 1387 نمونه های آن را تشکیل می داد. سن بیشتر از 18 سال، 3 بار دیالیز در هفته هر بار به مدت 4 ساعت و سابقه دیالیز به مدت بیش از 3 ماه معیارهای ورود به مطالعه را شامل می شد. داده ها با پرسشنامه های KDQOL-SF36 و اطلاعات دموگرافیک (از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل و علت بیماری کلیوی ) جمع آوری شد. فرم کوتاه کیفیت زندگی بیماران کلیوی (KDQOL-SF) نسخه 1.3 ، شامل 19 بعد مرتبط با سلامت در دو بخش عمومی و مرتبط با بیماری است که بخش عمومی آن را ابزار کوتاه 36 عبارتی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی SF-36-HRQOL نسخه 1 تشکیل می داد. این بخش خود شامل 8 مقیاس عملکرد جسمی، نقش جسمی، درد بدنی، سلامت عمومی، سرزندگی(انرژی / خستگی)،عملکرد اجتماعی، سلامت ذهنی(حس خوب بودن عاطفی) و نقش عاطفی است که در نهایت در 2 مقیاس اجزای جسمی(PCS) و اجزای روانی(MCS) مورد بررسی قرار گرفتند. بخش موارد مرتبط با بیماری KDQOL شامل 11 مقیاس مرتبط با بیماری کلیوی شامل نشانه ها/مشکلات، تاثیر بیماری کلیوی روی زندگی روزانه، بار مسئولیت بیماری کلیوی، وضعیت کار، عملکرد شناختی، کیفیت تعامل اجتماعی، عملکرد جنسی، خواب، حمایت اجتماعی، دلگرمی دادن توسط کارکنان بخش دیالیز و رضایت بیمار بود. دامنه نمرات هر یک از مقیاس ها به صورت 0 تا 100 محاسبه می شد که نمرات بالاتر کیفیت زندگی بهتر را نشان می داد. این پژوهشگران KDQOL-SF را به فارسی ترجمه کرده و سپس ثبات داخلی هر یک از آیتم ها را بوسیله α کرونباخ (بالاتر از 8/0) را نشان دادند.
داده ها بوسیله ی SPSS نسخه 15 تحلیل شدند. ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی و متغییرهای پیوسته و نیز برای مقایسه متغییر های مستقل از T-Tes استفاده شد05/0=P یا کمتر به عنوان تفاوت آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج نشان داد که میانگین سنی شرکت کنندگان4/18± 8/51 سال و 9/58 درصد آنها مرد بودند. بیشترین علت اولیه ابتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی دیابت(5/28%) و اکثریت بیماران متاهل(2/70%) ، باسواد(2/72%)، بیکار(4/46%)، با وضعیت اجتماعی –اقتصادی پایین(8/79%) و سن بیش از 50 سال (3/60%) بودند. بالاترین امتیاز در پرسشنامه مربوط به حمایت اجتماعی (6/27±4/72) و کمترین آن مربوط به عملکرد جنسی(8/35±19) بود. میانگین نمره ی بخش بیماری کلیوی68(KDCS)( 5/13±6/52) بود که به طور معنی داری در سطحی بالاتر از بخش MCS (9/20±6/41)و PCS ( 2/19±60/39-) قرار داشت (001/0>P). میانگین نمرات PCS و MCS ( به ترتیب با 004/0P و 008/0 p ) و همه ی اجزاء و زیر مقیاس های آن بطور معنی داری با افزایش سن کاهش می یافت، به استثنای زیر مقیاس های مرتبط با دلگرمی دادن پرسنل که ارتباط معنی داری نشان نداد(29/0p) و رضایت بیمار که با افزایش سن افزایش می یافت(02/0p). همچنین تفاوت معنی داری بین زنان و مردان در عملکرد جسمی(01/0P) ، حمایت اجتماعی (03/0P) و عملکرد جنسی(001/0P) وجود داشت. افراد با سطح اجتماعی اقتصادی بالاتر به طور معنی داری نمرات کمتری در بعد ایفای نقش جسمی نسبت به افراد فقیر کسب کردند(05/0P). افراد تحصیل کرده در مقایسه با بی سواد نمرات بهتری در علایم و عملکرد جنسی داشتند(03/0P) . همچنین افراد استخدامی نمرات بیشتری در حس خوب بودن عاطفی(04/0P)، وضعیت شغلی (004/0P)، عاطفه(04/0P) و کیفیت عملکرد اجتماعی(004/0P) و نمرات کمتری در ایجاد انگیزه (04/0P) در مقایسه با افراد غیر استخدامی کسب کردند. علاوه بر آن نمرات عملکرد جنسی در افراد متاهل در مقایسه با افراد مجرد بهتر بود(001/0P).
در نهایت پژوهشگران بیان کردند که بیماری کلیوی مرحله ی پایانی و عوامل همراه با درمان آن می تواند بطور معکوسی روی کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذارد. از جمله محدودیت های مطالعه این بود که عوامل مداخله گری چون سطح هموگلوبین، طول دیالیز و… در نظر گرفته نشده بودند(6).
از این رو مطالعه توصیفی- مقطعی انیس و همکارانش در سال 2011 مورد بررسی قرار می گیرد که تحت عنوان “عوامل مرتبط با دیالیز تاثیر گذار بر روی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز” بر روی 125 بیمار مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی، با سابقه بیش از 3 ماه همودیالیز از سه مرکز دیالیز لاهور (پاکستان) انجام گرفته است. این پژوهشگران علاوه بر توجه به عوامل مرتبط با دیالیز در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی، 50 نفر از مراقبین این بیماران با وضعیت عملکرد کلیوی طبیعی و همگون با نمونه های بیمار از نظر جنس، سن، و وضعیت اقتصادی- اجتماعی را به عنوان گروه کنترل مورد مقایسه قرار دادند. داده ها توسط پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک شامل(سن، جنس، اقامت، علت بیماری کلیوی مرحله ی پایانی ، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، تحصیلات) ، ابزار پژوهشگر ساخت در زمینه عوامل مرتبط با دیالیز (آغاز دیالیز، دسترسی عروقی، تعداد دفعات دیالیز، و طول دیالیز)، نوع مسافرت برای دیالیز شدن، زمان کلی صرف شده جهت دیالیز و تعداد همراهان و مقیاس کیفیت زندگی معتبر شده ی نسخه اردوی 26 بخشی سازمان بهداشت جهانی(QOL BRIEF WHOQOL) در چهار بعد سلامت جسمی، سلامت ذهنی، ارتباط اجتما عی و محیط(با محدوده نمرات 4 تا 20 ) جمع آوری شدند. نمرات بالاتر در مقیاس کیفیت زندگی به مفهوم کیفیت زندگی بهتر بیماران بود. تحلیل داده های WHOQOL-BREF با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
اکثر نمونه ها را مردان(2/71%)، افراد متاهل (2/79%) ، تحصیل کرده (2/67%) ، بیکار(4/82%)و سن بالاتر از 45 سال (60%)، ساکن شهر(80%) ، تحت درمان با دیالیز به مدت بیش از 8 ماه (6/61%) و با درآمد ماهیانه کمتر از 90 دلار (8/60%) تشکیل می داد. تنها تفاوت موجود در کیفیت زندگی بین 3 مرکز دیالیز تحت مطالعه، در بعد ارتباط اجتماعی بود که نمونه های بیمارستان مایو بطور معنی داری نمرات بالاتری کسب کرده بودند(001/0P). همچنین بیماران تحت همودیالیز غیر دیابتی کیفیت زندگی بهتری در بعد سلامت جسمی در مقایسه با بیماران دیابتی داشتند(04/0P). اما طول مدت دیالیز دارای ارتباط معکوسی با کیفیت زندگی بود. بدین صورت که نمرات بعد سلامت جسمی کیفیت زندگی بیماران با طول مدت دیالیز کمتر از 8 ماه، بالاتر از بیماران با طول مدت دیالیز بیشتر از 8 ماه بود(03/0P) . اما تعداد دفعات دیالیز و نوع دسترسی عروقی بیماران بر کیفیت زندگی اثری نداشت. همچنین بیماران بیمارستانهای خصوصی، در مقایسه با مراکز دولتی، کیفیت زندگی ضعیفتری داشتند. نتایج نهایی این پژوهش بیانگر این بود که کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در مقایسه با مراقبینشان ضعیف تر بود.
تعداد نسبتاً کوچک جمعیت بیماران و عدم بررسی متغییرهای دیگر مانند هموگلوبین و آلبومین سرم از جمله محدودیت های این مطالعه ذکر شدند(16).
جرمین-پترویس69 و همکارانش در سال 2011، مطالعه ای تحت عنوان ” کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز نگهدارنده: تجزیه و تحلیل عوامل دموگرافیکی و بالینی” با هدف مقایسه ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران تحت همودیالیز با جمعیت عمومی انجام دادند. در این مطالعه 255 بیمار تحت همودیالیز از سال 2008 تا 2009 از 4 مرکز دیالیز در شمال کراواسی وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران حداقل به مدت 3 ماه به دفعات 3 بار در هفته با استفاده از فیلترهای پلی سولفان تحت دیالیز بودند. بیمارانی که به بیماری های نارسایی احتقانی قلب، بیماری مزمن شدید کبدی، عفونت حاد یا سرطان مبتلا بودند و نیز آنهایی که باردار، در دوره ی شیردهی و مبتلا به اختلال شناختی بودند از مطالعه خارج شدند. عوامل دموگرافیکی(سن، جنس، سطح تحصیلات)، بالینی(طول مدت همودیالیز و فشار خون سیستولیک) و پارامترهای آزمایشگاهی(هموگلوبین، اوره، کراتنین و آلبومین) از پرونده بیماران در زمان ورود بیماران به مطالعه ثبت می شدند.
داده ها با استفاده از پرسشنامه Sf-36 مشتمل بر 2 مقیاس اجزای جسمی(PCS) و اجزای روانی(MCS) با روش خود گزارش دهی، طی جلسات همودیالیز و یا طی ویزیت های پزشکی، گردآوری شدند. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 11 انجام شد. آزمون t مستقل برای بیان تفاوت های بین گروهی، آنالیز رگرسیون خطی برای ارتباط بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و زیر مجموعه های آن با داده های پیوسته(سن، هموگلوبین و مدت زمان همودیالیز)، آنالیز رگرسیون مولتیپل برای بیان ارتباط بین هموگلوبین، آلبومین، خوشه بندی درمان همودیالیز، سطح تحصیلات و سن با PCS و MCS استفاده شد. سطح معنی داری در تمامی آزمون ها 05/0 P در نظر گرفته شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 1/54 درصد از بیماران سن≤ 65سال داشته و دیابت را به عنوان علت غالب بیماری کلیوی مرحله ی پایانی (5/26%) اعلام کرده بودند. از نظر آماری ارتباط معنی داری بین بیماران همودیالیز و گروه کنترل در خصوص سن و جنس وجود نداشت. هر چند که اکثریت بیماران همودیالیز با سن≤ 65 سال، دارای 43PCS 5/83 %)، 51MCS (7/77%)، 43PCS + 51MCS (3/63%) و 43MCS (2/53 %)داشتند. میانگین نمرات بیماران همودیالیز در مقایسه با گروه کنترل در هر 8 بعد SF-36 پایین تر بودند. نتایج نشان داد که اکثریت نمونه های بیمار دارای نمرات 43PCS (74 %)، 51MCS (67%) و در هر دو بعد 43PCS + 51MCS (7/52%) بودند.
در کل بیماران با سن ≤65 سال بطور معنی داری نمرات پایین تری در ابعاد HRQOL، MCS و PCS نشان داد. نمرات تمامی ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران زنان کمتر از مردان بود، اما فقط نقش جسمی(023/0p) و سلامت روانی(036/0p) بین دو گروه از نظر جنیست از نظر آماری معنی دار بودند. بیماران با تحصیلات متوسطه یا بالا بطور معنی داری نمرات SF-36 بالاتری نسبت به بیماران با سطح تحصیلات پایین داشتند. اما در آنالیز مدت زمان همودیالیز فقط در 2 بعد از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت تفاوت معنی دار وجود داشت به این صورت که عملکرد جسمی(042/0p) و عملکرد اجتماعی(046/0p) بیمارانی که بیش از یک سال از دیالیزشان می گذشت بطور معنی داری پایین تر بود. بین نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با درصد دیابت در بیماران همودیالیز ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
سن بر PCS و MCS و تمامی ابعاد SF-36 بجز سلامت عمومی ارتباط معنی دار معکوسی داشت. در مقابل ارتباط مستقیمی بین سالهای تحصیل و نقش جسمی، سرزندگی، نقش عاطفی و MCS دیده شد. علاوه بر آن نقش جسمی، سلامت عمومی و سرزندگی بطور مستقیم با مقادیرهموگلوبین خون نمونه ها ارتباط داشتند.
تاثیر Hb، آلبومین، مدت همودیالیز، سطح تحصیلات و سن رویPCS توسط آنالیز رگرسیون مولتیپل ارزیابی شد که نشانگر اهمیت سن به عنوان تنها پیشگویی کننده PCS (R2=0.15, β=-0.32, p<0.001). و MCS (R2=0.075, β=-0.174, p<0.05) بود. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران همودیالیز در شمال کراواسی در مقایسه با جمعیت عمومی کمتر است و عوامل اجتماعی دموگرافیکی و بالینی بسیاری همچون سن بالاتر، جنس زن، سطح تحصیلات پایین تر و درمان همودیالیز بیش از یک سال با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت پایین تری همراه هستند. سن بالاتر به عنوان تنها پیشگویی کننده ی منفی PCS و MCS شناخته شد. این پژوهشگران معتقدند که مطالعات بیشتری نیاز است تا تاثیر بهتر عوامل دیگر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و مداخلات پیشرفته بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی را بررسی کنند.
پژوهشگران از جمله محدودیت های این پژوهش را تعداد کم نمونه ها ی وارد شده به مطالعه، سن بالا و درصد بالای بیماران دیابتی اعلام کردند که در تجزیه وتحلیل مطالعات دیگر باید در نظر گرفته شوند(49).
مطالعهی دیگری نیز توسط سیلوریا70 و همکارانش با عنوان” کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در یک بیمارستان عمومی برزیلی در بلم-پارا” در سال 2010 با هدف بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با کیفیت زندگی این بیماران انجام شد. در این مطالعه ی مقطعی توصیفی تحلیلی تعداد 50 بیمار تحت همودیالیز با سن 18 سال و بالاتر و راضی به شرکت در تحقیق و فاقد مشکلات ذهنی و یا جسمی منجر به اختلال در پاسخدهی به سوالات عدم ابتلا به نئوپلازی و یا سابقه ی پیوند کلیه ، از مرکز دیالیز بیمارستان گاسپروینا، وارد مطالعه شدند.
داده ها به روش مصاحبه و با استفاده از نسخه ی برزیلی SF-36 و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک در طول جلسات همودیالیز و شرایط ثبات بالینی بیمار جمع آوری شد. آزمون تی برای ارزیابی تفاوت معنی دار بین میانگین های گروههای مختلف و ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط بین جنبه های دموگرافیک و ابعاد Sf-36 استفاده شد. آنالیز آماری توسط نرم افزار Biostat 4.0 انجام شد. سطح معنی داری در تمامی آزمون ها 05/0 P<در نظر گرفته شد
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین سنی بیماران 2/16±1/48سال و 62 درصد آنها مرد با میانگین طول دوره ی همودیالیز 9/2±0/3 سال بودند. بالاترین میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه های Sf-36 در عملکرد اجتماعی (25±74)، و سلامت ذهنی (24± 70) دیده شد.. کمترین نمرات مربوط به ابعاد سلامت جسمی، مشکلات عاطفی و عملکرد جسمی می شد.مردان نمرات پایینتری در عملکرد جسمی، سلامت جسمی، عملکرد اجتماعی، سرزندگی و سلامت ذهنی داشتند اما فقط موارد سلامت جسمی و سرزندگی در مردان بطور معنی داری بیش از زنان (به ترتیب با 003/0>p و 014/0p ) بود. سن نمونه ها ، بر اساس ضریب همبستگی پیرسون ، بطور معکوسی با عملکرد جسمی همبستگی داشت( 4357/0=r و 0016/0p ). از سوی دیگر بیمارانی که بیش از یک سال تحت همودیالیز بودند نمرات بهتری در عملکرد اجتماعی داشتند و نیز مدت زمان همودیالیز همبستگی مثبتی با عملکرد جسمی نشان داد(3161/0=r و 0253p). در نهایت سیلوریا و همکارانش بر لزوم انجام مطالعات بیشتر و ثبت نتایج آنها به عنوان پی گیری های روتین این بیماران تاکید کردند(42).
سئیکا71 و همکارانش نیز در سال 2009 مطالعه ی توصیفی-مقطعی را تحت عنوان کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز نگهدارنده: تجزیه و تحلیل عوامل دموگرافیکی و بالینی ” با هدف تشخیص عوامل دموگرافیک و بالینی تاثیر گذار بر کیفیت زندگی این بیماران انجام دادند. تمام بیماران تحت همودیالیز (709 نفر) از 12 مرکز دیالیز 3 منطقه جغرافیایی اصلی رومانی وارد مطالعه شدند. از میان کل بیماران، 38 بیمار به دلیل ابتلا به بیماری حاد و 65 نفر بدلیل عدم رضایت به شرکت در مطالعه، حذف شدند. در این پژوهش متغیرهای میزان هموگلوبین سرم، کیفیت دیالیز، ابتلا به دیابت و نارسایی قلبی نیز علاوه بر متغیرهای دموگرافیک بررسی شدند. کیفیت زندگی بوسیله ی 2 ابزار کوتاه SF-36 QOL عمومی تنظیم شده برای جمعیت رومانی و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماری کلیوی(KDQOL-SF)بررسی شد. ابزار SF36، کیفیت زندگی را در 8 حیطه عملکرد جسمی، عملکرد اجتماعی، نقش عاطفی، نقش جسمی، سرزندگی، درد، سلامت ذهنی و درک سلامت عمومی بررسی می کند و در نهایت در 2 طبقه مقیاس اجزای جسمی(PCS ) شامل عملکرد جسمی، نقش عاطفی، سرزندگی، درد و نمرات درک سلامت عمومی ؛ و مقیاس اجزای روانی (MCS) شامل عملکرد اجتماعی، عملکرد عاطفی، سلامت ذهنی، سرزندگی و نمرات درک سلامت عمومی در نظر گرفته می شود. دامنه نمرات از 0 تا 100 بوده و نمرات بالاتر، کیفیت زندگی بالاتری را نشان می دادند. مقیاسهای ویژه ی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماری کلیوی(KDQOL-SF) شامل 1) نشانه ها و مشکلات2)تاثیر بیماری کلیوی روی زندگی روزانه3) بار مسئولیت بیماری کلیوی4) وضعیت شغلی5) عملکرد شناختی 6) کیفیت تعامل اجتماعی 7) عملکرد جنسی 8) خواب 9) حمایت اجتماعی 10) دلگرمی دادن توسط پرسنل بخش دیالیز و 11) رضایت بیماران بود. داده های این مطالعه بوسیله ی SPSS 12 تحلیل شدند و بر پایه ی مطالعات دیگر در تحلیل از cut-off نمره 43 برای PCS و از 51 برای MCS استفاده شد. همه ی متغییرهای دموگرافیک، اجتماعی- اقتصادی و بالینی در یک تحلیل چند متغییری وارد شدند.p کمتر و مساوی 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج نشان داد که هیچ تفاوت معنی داری از نظر متغییرها بین نمونه های مناطق جغرافیایی مختلف وجود نداشت. در کل نمرات 9/4

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، ارزیابی کیفی، بیماران مبتلا، بیمارستان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سلامت عمومی، بیماری مزمن، عملکرد جنسی