دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، ارزیابی کیفی، بیماران مبتلا، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

شناخت و ارزیابی تاثیر روشهای مختلف درمان جایگزین کلیه(دیالیز خونی و دیالیز صفاقی )، ب)ارزیابی کارایی و تاثیر دیگر روشهای درمانی بکار رفته برای بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی (یعنی درمان با اریتروپوئیتین انسانی) و ج) پی گیری سیر تکاملی افراد با بیماری کلیوی مد نظر قرار می گیرد(40).
در این میان توجه به ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی و تحت همودیالیز به دلیل شیوع تاسف بار این بیماری در دهه های اخیر و نیز تاثیر این بیماری بر ابعاد مختلف زندگی بیماران و سطوح بالای ناتوانی که منجر به تخریب کیفیت زندگی این بیماران می شود گسترش یافته است(13). زیرا شناخت کیفیت زندگی این بیماران به درک متخصصان بالینی از پیشرفت بیماری کمک نموده(28)، تاثیر مداخلات درمانی و روشهای مختلف درمانهای جایگزین کلیه را برآورد می نماید(31)، همچنین مرگ و میر زود هنگام و بستری در بیمارستان را در مراحل اولیه شناسایی نماید(27).
همانطور که ذکر شد بیماری کلیوی مرحله ی پایانی جنبه های مختلفی از زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین کیفیت زندگی آنها نیز باید با دیدگاهی چند جانبه ارزیابی شود. در مطالعات مختلف انجام گرفته بر روی این بیماران شایعترین ابعاد مورد توجه ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بوده اند(31). البته ابعاد دیگری چون وضعیت اقتصادی، معنوی، درک سلامت عمومی، اعتماد به نفس و سطح فعالیت نیز باید مورد توجه باشند(28). بنابراین بهترین ابزار بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، ابزاری است که تمامی تاثیرات بیماری و درمان بر ابعاد جسمی، عاطفی، اجتماعی و ذهنی بیماران را بررسی نموده و دارای ساختاری جامع، معتبر و پایا و پاسخگو به تغییرات و به اندازه ی کافی کوتاه باشد تا اجازه ی یک ارزیابی سریع را بدهد(31).
بدین منظور ابزارها و پرسشنامه هاي فراواني جهت اندازه گيري كيفيت زندگي ساخته شده و روشهاي مختلفي براي تكميل آنها پيشنهاد شده است. در اکثر موارد تاکید زیادی بر استفاده از پرسشنامه های خود گزارش دهی است. علي رغم مزاياي اين روش، گروههایي از بیماران که نمی توانند بخوانند یا بنویسند، همچون سالمندان و یا مبتلایان به مشکلات جسمی شدید، قادر به تکمیل ابزار نبوده و داده های زیادی از دست مي رود. مصاحبه با بيماران و تكميل پرسشنامه ها يكي ديگر از روشها است كه از جمله مزایای آن اين است كه تعداد زيادي از بیماران می توانند ارزیابی شوند و تمامیت داده ها حفظ شود. مشاهده مستقیم نیز روش دیگری برای جمع آوری داده ها است و عموماً در ارزیابی محدودیت فعالیت و مراقبت از خود استفاده می شود. اما این روش برای اندازه گیری اجزای درک پذیر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با محدودیت مواجه می شود. ثبت وقایع روزانه نيز برای جمع آوری اطلاعات جزئی در طول فواصل ویژه مفید هستند. این روش برای کشف عملکردهای روزانه و یا کوتاه مدت در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مي تواند به كار رود(28).
بنابراين شناخت انواع ابزارهاي اندازه گيري کیفیت زندگی، روشهاي استفاده و تفاوتهاي آنها جهت انتخاب ابزار مناسب مطالعات بسيار مهم است. روشهاي متفاوتي براي سنجش كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در دسترس است كه در يك دسته بندي كلي مي توان آنها را به سه بخش (1) ابزارهای عمومی، (2) ابزارهای مخصوص بیماری و (3) ابزارهای ویژه ی ابعاد تقسيم كرد (31).
ابزارهای عمومی ابزارهایی هستند که بطور ضمنی و یا صریحاً با هدف اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ساخته شده اند(HRQOLTHESE) و شامل سه بعد اصلی جسمی، اجتماعی و روانشناختی یا ذهنی می باشند(28). این ابزارها صرف نظر از بیماری و وضعیت های بیمار برای استفاده ی عمومی ساخته شده اند و ممکن است برای افراد سالم هم قابل استفاد باشند(HRQOLTHES). فرم تاثیر بیماری52(SIP) ، فرم کوتاه بررسی برآیند پزشکی36 سوالی(SF-36)53، فرم سلامت ناتینگهام54(NHP)، شاخص ميزان سلامت عمومی55(GHRI) و ارزيابي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني56 نمونه هایی از ابزار های عمومی هستند(31 و 40).
دسته دوم ابزارهای مخصوص بیماری هستند این ابزارها با هدف تمرکز بر جنبه های ویژه ی بیماری، پایش پاسخ به درمان در یک موقعیت منحصر به فرد و شناخت مشکلات بیماران خاص ساخته شدند. ابزارهای مخصوص بیماری اهمیت بالینی و اجتماعی زیادی در موقعیت های ویژه دارند. این ابزارها بدلیل حساسیت بالا در بررسی تغييرات کوچک ولی مهم درمانها و مراقبتها در ارزیابی اثر بيماری يا درمان و مراقبت خاص استفاده می شوند. (HRQOLTHESE). پرسشنامه سلامت پارفری57 مختص بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحلهی پایانی، پرسشنامه بیماران کلیوی لوپاسیس58، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی59 (KDQoL Q) و چک لیست علائم مرحله پایانی بیماری کلیوی- مقیاس پیوند (ESRDSC-TM)60 مثال هایی از این ابزار می باشند(31).
دسته سوم ابزارهای مخصوص ابعاد هستند که بر روی یک مشکل در یک گروه خاص مانند درد، خستگی و عملکرد جسمی تمرکز دارند. حوزه های مخصوص ابعاد مورد نظر بسته به نوع تاثیر یک موقعیت و درمانهای آن بر بیماری فرق دارند. از مزایای این ابزارها حساسیت بیشتر به تغییرات ابعاد مخصوص می باشد. هر چند که این ابزارها را نمی توان برای ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کل استفاده کرد. مقیاس ناتوانی بارتل61 و پرسشنامه درد مک گیل62 مثال هایی از ابزار های مخصوص ابعاد هستند(40).
بدین ترتیب جهت اندازه گیری دقیق کیفیت زندگی استفاده از يک روش چند بعدی به پژوهشگر اجازه میدهد که کلیه نشانگرهای ذهنی و عينی را ارزيابی و ترکيب کند. با این وجود محدوديتهايي چون قابليت عملکرد ابزار، هزينه و وقتگير بودن و خستگی شرکت کنندگان در موقع استفاده از اندازهگيریهای چند گانه در ارزیابی کيفيتزندگی وجود دارد (90).
با توجه به مطالب ذکر شده در این فصل می توان دریافت، به دلیل ماهیت بیماری و نوع درمانی که بیماران تحت همودیالیز دریافت می کنند، کیفیت زندگی آنها پایین است(15، 16، 17، 18) و کیفیت زندگی پایین با بستری در بیمارستان و مرگ و میر این بیماران همراه است(26و 27). بنابراین نه تنها تلاش برای بهبود برآیندهای پزشکی و درمانی در آنها ضروریست، بلکه این بیماران باید مراقبتی را دریافت نمایند که علی رغم مقرون به صرفه بودن منجر به بهبود کیفیت زندگی آنها شود. پرستاران به عنوان اعضای اصلی گروه فراهم کنندگان مراقبت، نقش حیاتی در توسعه، کاربرد، ارتقاء کیفیت زندگی و برنامه های بازتوانی بیماران کلیوی دارند(28) و زمانی مراقبتهای پرستاری می توانند بهبود یابند که یک پرستار دانشی قوی از موضوعات مرتبط با کیفیت زندگی داشته باشد(44). اولین قدم در شناخت کیفیت زندگی بیماران دیالیزی شناخت عواملی است که بر کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارند(28) زیرا شناسایی عوامل مشارکت کننده در کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و همچنین راههای ارتقای آنها در جهت پیشگیری از برآیندهای مضر و افزایش اثر بخشی و پاسخدهی به درمان ضرورت دارد(5).
پژوهش ها نشان داده اند که داشتن نگرش مثبت، برخورداری از حمایت های اجتماعی، اختلالات خواب، درد، اختلال عملکرد نعوظ، رضایت بیمار از مراقبت های بهداشتی و افسردگی همگی می توانند با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در ارتباط باشند(71) علی رغم اینکه در مطالعات و متون مربوط به کیفیت زندگی این بیماران، عوامل مشارکت کننده و تاثیرگذار فراوانی ذکر شده است، اما نتایج حاصل از آنها در بسیاری موارد متناقص می باشد و همین امر لزوم ارزیابی ها و مطالعات گسترده تر در این زمینه را مسجل می نماید. بنابراین برای دستیابی به نتایج قطعی مطالعات بیشتر در زمینه ی این عوامل و برخی عوامل تاثیر گذار دیگر بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز ضروری می باشد و از آنجا که پرستاران بخش همودیالیز زمان بیشتری را نسبت به دیگر اعضای تیم درمان با بیمار می گذرانند، می توانند با ارزیابی و شناخت جنبه های مختلف کیفیت زندگی این بیماران و عوامل تاثیر گذار بر آن نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی آنها ایفا کنند.

سابقه طرح و بررسي متون :
در سالهای اخیر ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مرحله ی پایانی بیماری کلیوی تمرکز اصلی بسیاری مطالعات شده است. زیرا سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت علاوه بر تشخیص بیماری زایی و مرگ و میر، به عنوان یک برآیند مهم در ارزیابی کیفیت و اثر بخشی مراقبت های پزشکی در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله ی پایانی شناخته شده است(49). در این میان ارزیابی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته و مطالعات زیادی در کشورهای مختلف در این رابطه صورت گرفته است. در این فصل، به آن دسته از بررسیهایی اشاره میگردد که ارتباط بیشتری با موضوع این پژوهش دارند. زیرا مرور بر این مطالعات می تواند در شناخت نتایج مرتبط با موضوع پژوهش، جنبه های مختلف مورد بررسی، شیوه ی کار، محدودیت ها و در پیش گرفتن مناسبترین روش کار، کمک نماید(91). لذا در ادامه به مرور 9 مطالعه در رابطه با عنوان پژوهش می پردازیم.
در این راستا ویراپان63 و همکارش مطالعه ای تحت عنوان عوامل پیشگویی کننده ی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در سال 2012 بر روی 91 بیمار در هند انجام دادند. جامعه پژوهش این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی را تمامی بیماران تحت دیالیز به مدت بیش از 2 ماه در بیمارستانی در بنگالورا با استفاده از دیالیزور F6 تشکیل می داد. بیماران با تاریخچه سپسیس شدید نیازمند بستری، ترومای شدید، بدخیمی و شکستگی اخیر از مطالعه خارج شدند. داده ها با استفاده از ابزاری مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، شاخص بیماریهای همراه، مواد باند شونده به فسفات، استفاده از ویتامین D، دریافت کالری پروتئین، میزان کلسیم سرم، فسفر، آلبومین و PTH یکبار قبل از دیالیز و بعد از فاصله ی از دیالیز ارزیابی شدند. ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی نیز به ترتیب با استفاده از ارزیابی عمومی ذهنی64SGA و پرسشنامه ی KDQOL-36 ،که دارای 36 سوال و شامل 5 زیرمقیاس عملکرد جسمی، ذهنی، مسئولیت بیماری، علایم و مشکلات، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی روزانه بود، ارزیابی شد.
روش تکمیل پرسشنامه به شکل خود گزارش دهی بود اما فقط دو بیمار پرسشنامه را خودشان به تنهایی تکمیل کردند و باقی بیماران جهت تکمیل پرسشنامه از محققان کمک گرفتند. پنج زیر مقیاس و نمرات کلی این پرسشنامه از 100-0 بودند که نمرات بالاتر کیفیت زندگی بهتر را نشان می داد. از آزمون های t مستقل، من ویتنی، آزمونu و آنالیز واریانس به تناسب استفاده شد. همچنین جهت ارزیابی مشکلات و مقایسه ی های چندگانه از همبستگیBonferroni و از آنالیز univariate برای شناخت پیشگویی کننده ها با 2/0p و عواملی که در مدل لوجستیک وارد شده بودند، استفاده شد. اکثریت نمونه ها را مردان (77%) با میانگین سنی 35/13±35/52 سال، میانگین طول مدت دیالیز 3/14±3/14 ماه و نفروپاتی دیابتی به عنوان شایعترین علت بیماری مزمن کلیوی (4/53%) تشکیل می داد. آنالیز کیفیت زندگی در 78 نفر انجام شد. زیرا 2 نفر به دلیل بیماری دمانس شدید، 5 بیمار به علت نبود مترجم پزشکی و 6 بیمار بدلیل عدم تکمیل پرسشنامه از نمونه ها حذف شدند. جلسات دیالیز بیماران بین یک تا سه بار در هفته متفاوت بود. نوزده بیمار(4/24%) پیگیری65 لازم را در زمینه تعداد جلسات و یا طول مدت دیالیز نداشتند. در این مطالعه عدم پیگیری به معنای از دست دادن حداقل یک جلسه دیالیز در ماه و یا کوتاه شدن جلسه دیالیز به مدت حداقل 10 دقیقه در طی یک جلسه دیالیز در یک ماه بود. در طول دوره ی سه ماهه 6 بیمار فوت کردن، 4 بیمار به مرکز دیگر رجوع کرده و 4 بیمار نیز به دلیل پیوند کلیه مطالعه را ترک کردند.
نمرات میانگین کل KDQOL-36 برابر75/11±73/53، خلاصه اجزاء جسمی66(PCS) برابر 25/12±29/36 و خلاصه اجزاء ذهنی67MCS برابر 91/4±29/33 بود. در ارزیابی PCS و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی، حمایت اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، بیمارستان، رگرسیون