دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت خدمات، تصویر برند، ارزش درک شده

دانلود پایان نامه ارشد

به دست آمده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات تأثیر مستقیم و معنیداری بر ابعاد بازاریابی رابطه ای دارند همچنین تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی ارزش درک شده مشتریان تأیید شد. و تأثیرات ابعاد بازاریابی رابطه ای بر روی تمایلات رفتاری مشتریان نیز قابل توجه و مثبت بود. در نهایت پیشنهاد می شود که ارائه کنندگان خدمات و مدیران فروشگاه ها با تمرکز بر روی متمایز سازی برند فروشگاه در مقایسه با رقبا و همچنین بهبود کیفیت محصولات و خدمات زمینه ایجاد پیوند بسیار کارای بلندمدت با مشتریان را فراهم نمایند که آن هم به نوبه خود موجب ایجاد تمایلات رفتاری مثبت در مشتریان خواهد شد.فرضیه های این پژوهش عبارتند از :
فرضیه اول: تصویر برند رابطه مثبت و معنیداری باکیفیت درک شده دارد؛
فرضیه دوم: تصویر برند رابطه مثبت و معنیداری باارزش درک شده مشتری دارد؛
فرضیه سوم: تصویر برند رابطه مثبت و معنیداری با اعتماد مشتری دارد؛
فرضیه چهارم: تصویر برند رابطه مثبت و معنیداری با تعهد مشتری دارد.
فرضیه پنجم: کیفیت خدمات رابطه مثبت و معنیداری باارزش درک شده مشتری دارد؛
فرضیه ششم: کیفیت خدمات رابطه مثبت و معنیداری با اعتماد مشتری دارد؛
فرضیه هفتم: کیفیت خدمات رابطه مثبت و معنیداری با تعهد مشتری دارد.
فرضیه نهم: اعتماد رابطه مثبت و معنی داری با تبلیغات شفاهی مثبت دارد.
فرضیه دهم: تعهد رابطه مثبت و معنی داری با تبلیغات شفاهی مثبت دارد.
الگوی مفهومی این پژوهش به صورت زیر است :

شکل 2-6

این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی و دارای هدف کاربردی است.ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ی استاندارد است.در این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که تصویر برند تأثیر مثبت و معنیداری بر کیفیت خدمات دارد همچنین، نتایج نشان میدهد که تصویر برند تأثیر مستقیم بر ارزش درک شده دارد. رابطه مستقیم، مثبت و معنیدار بین تصویر برند و اجزای بازاریابی رابطهای )اعتماد و تعهد(وجود دارد. کیفیت خدمات درک شده تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش درک شده دارد. یافته های پژوهش بیان میکند که کیفیت خدمات تأثیرمستقیم، مثبت و معنیدار بر عناصر بازاریابی رابطه ای )اعتماد و تعهد( دارد. نتایج تأثیر مثبت و مستقیمی از ارزش درک شده بر تبلیغات شفاهی مثبت نشان نداد. در نهایت رابطه مثبت و معنیدار بین بازاریابی رابطه ای و تبلیغات شفاهی مثبت تأیید شد.
3- بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر تمايلات رفتاري خريداران تجهيزات آزمايشگاهي- عبدالوند، علی پور، 1390
این تحقیق با هدف بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر تمايلات رفتاري خريداران تجهيزات آزمايشگاهي، شامل تمايل به خريد مجدد و گفته هاي كوچه و بازار صورت گرفته است و ادراك از كيفيت خدمات پس از فروش توسط الگوي سلسله مراتبي كيفيت خدمت – متشكل از سه بعد اوليه شامل متغيرهاي كيفيت تعامل، كيفيت محيط فيزيكي و كيفيت نتيجه – مورد سنجش قرار گرفته است . فرآيند تجزيه و تحليلهاي دادههاي اين تحقيق شامل مشخصه هاي توصيفي و آمار استنباطي است.
در اين تحقيق با توجه به ماهيت متغيرهاي تحقيق و شيوه اندازه گيري آنها از تحليل عاملي تاييدي براي استخراج نمرههاي متغيرهاي مكنون، براي تجزيه و تحليل مدل مفهومي از مدلسازي معادلات ساختاري و براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آماره تي استيودنت استفاده گرديده است . وجود رابطه مثبت بين ادراك از كيفيت خدمت و گفته هاي كوچه و بازار، ادراك از كيفيت خدمت وتمايل به خريد مجدد، ادراك از كيفيت خدمت و رضايت، رضايت و تمايل به خريد مجدد، و رضايت و گفته هاي كوچه و بازار، مورد تاييد قرار گرفته است.
فرضيه اول: ادارك از كيفيت خدمت اندازه گيري شده به وسيله روش سلسله مراتبي، به طور مستقيم بر سطح رضايت مشتري تاثيرگذار است.
فرضيه دوم: ادارك از كيفيت خدمت اندازه گيري شده به وسيله روش سلسله مراتبي، به طور مستقيم بر تمايلات خريد مجدد تاثيرگذار است.
فرضيه سوم: ادارك از كيفيت خدمت اندازه گيري شده به وسيله روش سلسله مراتبي، به طور مستقيم بر تمايل به گفته هاي كوچه و بازار تاثيرگذار است.
فرضيه چهارم: سطح رضايت مشتري به طور مستقيم بر تمايلات خريد مجدد تاثيرگذار است.
فرضيه پنجم: سطح رضايت مشتري به طور مستقيم بر تمايل به گفتههاي كوچه و بازار تاثيرگذار است.
مدل مفهومی تحقیق: بخش اول اين مدل كه نشان دهنده مولفههاي كيفيت خدمت
است از مدل مطرح شده توسط بردي و كرونين (2001) برگرفته شده است و كل مدل اقتباسي است از تحقيقي كه توسط پولاك(2009) ، انجام گرفته است.

اين تح

شکل 2-7

این تحقيق از حيث هدف يك تحقيق كاربردي است و از حيث روش ميتوان آن را تحقيق همبستگي برشمرد. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات هم از روش ميداني و هم از روشكتابخانه اي استفاده شده است. كليه خريداران دستگاههاي كروماتوگرافي در بخشهاي داروسازي، تحقيقاتي و پژوهشي ودانشگاهي در سطح كشور، كه دستگاههاي خود را از دو عدد از شركتهاي فعال فروشنده اين دستگاهها در شهر تهران طي 2 سال گذشته خريداري نموده اند.از پرسشنامه استفاده شده است. در اين پژوهش ابتدا از آزمون نرماليتي كلوموگروف – اسميرنوف به منظور تعيين نرمال بودن عوامل مدل استفاده شده است. از ميان توزيع مقادير پانزده متغير مكنون استخراج شده از تحليل عاملي، تعداد دوازده متغير مكنون نرمال مشاهده شده است. همچنين رابطه خطي بين متغيرهاي مكنون با نمودار پراكنش بررسي شده و روابط خطي در بين آنها مشاهده شده است.
نتيجه كلي به دست آمده از اين تحقيق نشان ميدهد كه كيفيت خدمات پس از فروش اندازهگيري شده به وسيله “مدل سلسله مراتبي كيفيت خدمت” بر تمايلات رفتاري خريدارن تجهيزات آزمايشگاهي تاثيري قطعي دارد. از آنجايي كه در اين تحقيق كيفيت خدمت توسط زير شاخه هايي شامل كيفيت تعامل، كيفيت محيطي و كيفيت نتيجه مورد سنجش قرار گرفته و پس از تحليل دادهها تفاوت ملموسي بين تاثير هر يك از اين عوامل بر كيفيت خدمت مشاهده نگرديد، ميتوان اينگونه بيان كرد كه نه تنها در خدمات محض، بلكه در خدماتي كه بر مبناي تجهيزات ارائه ميشوند نيز عواملي نظير چگونگي رابطه بين مشتري و ارائه كننده خدمت، فاكتورهاي محيطي و در نهايت نتيجه خدمت، بر رضايت و تمايلات رفتاري مشتريان تاثيري بسزا دارد.
4- الگوي آميخته ي بازاريابي خدمات درماني در بيمارستا نهاي دولتي ايران نصيري پور ، رئيسي ، ملكي ، اكبريان بافقي-1390
پرداختن به آميخته ي بازاريابي در بيمارستان ها و سازما نهاي ارايه دهنده ي خدمات درماني در عصر حاضر جهت رفع نيازهاي درماني واقعي، داشتن سهم بيشتر بازار، مشتري، درامد و افزايش كارايي و اثربخشي اين مراكز ضروري ميباشد. هدف از اين مقاله، ارايه ي الگوي آميخته ي بازاريابي در خدمات درماني، جهت بيمارستانهاي دولتي ايران بود. پژوهش حاضر از نوع كاربردي و تحليلي بود. با توجه به خدماتي بودن عرصه ي بهداشت و درمان، در اين پژوهش از الگوي مفهومي استفاده گرديد كه مشتمل بر 7 بعد محصول، قيمت، مكان، ترويج، شواهد فيزيكي، فرايند و كاركنان مي باشد. سپس با استفاده از مطالعات كتابخانه اي، متغيرهاي مربوط به هر بعد جمع آوري گرديد. ابزار جمع آوري داد ه ها در بخش مطالعات كتابخانه اي، فيشكارت و در بخش مطالعه ي ميداني پرسش نامه ي محقق ساخته بود كه سؤالات آن بر اساس طيف پنج گزينه اي ليكرت تنظيم گرديد. جامعه ي پژوهش را مديران بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر تهران و كارشناسان حوزه ي معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل دادند. مؤثرترين ابعادي كه در الگوي آميخته ي بازاريابي خدمات درماني در اين پژوهش شناسايي گرديد، دو بعد مکان و قیمت بود.

5- بررسي نقش برند در خريد خودروهاي لوكس كشور. بلالی، آقازاده، احمدی، 1391
خودرو با توجه به ذائقه مشتريان و ديگر عوامل اثرگذار در تصميم خريد ، با كمك منابع كتابخانه اي و مصاحبه با متخصصان و نخبگان بررسي شده است. نتايج با الگوي تصميم گيري ای اچ پی و نرم افزار سوپر دیسیژن تحلیل شده است.جهت ایجاد مدل برای پنج خودروی مبنا
در كل نوزده عامل مؤثر شناسايي شد(شش مشخصات محصول ، چهار محدوده سني ، سه شرايط مشتري، شش روش هاي مؤثر در تبليغ و معرفي محصولات)سپس با مدل ايجاد شده ، بازار بالقوه 21 خودروهاي لوكس با قيمت به نسبت بالا در رنج 40 تا 150 ميليون تومان بررسي شد. نتايج نشان م يدهد، به دليل تعرفه بالا و تنوع كم محص ول وارداتي ، خودروهاي مونتاژ داخل، با پوشش خدمات گستردهتر، تعرفه قطعات پايي نتر و قيمت مناسب تر بازار بهتري دارند.
البته اگر درصد قطعات داخلي يا زمان عرضه آنها خيلي زياد باشد ، رشد بازار كمتري دارند.
اعتماد مشتريان به برند خودروهاي كره نسبت به ژاپني و اروپايي كمتر است ولي به علت قيمت مناسب بازار خوبي دارند.
مشتري ايراني با توجه به واردات محدود خودرو با تنوع محصول كمتري روبرو است .
همان طور كه مي بينيم خودروهايي مانند زانتيا، ماكسيما و مگان كه توسط خودروسازان داخلي وارد يا مونتاژ مي شود، به دليل گستردگي امكان سروي سدهي، پايين بودن تعرف ه واردات شانس بالاتري دارند. درضمن برند خودروهاي كره اي نسبت به ژاپن و اروپايي ها، هنوز نتوانسته اند اعتماد مشتريان را جلب كنند ولي به علت قيمت مناسب بازار خوبي دارند. خودروهايي كه درصد قطعات داخلي آنها خيلي زياد است و از عرضه آنها زمان طولاني گذشته است، برخلاف قيمت مناسب ، بازار رو به رشد كمتري دارند.
6- بررسی تاثیرقیمت وکیفیت بر رضایت مشتری، پور تکلو، برآهویی، 1392
هدف از این مقاله تحلیل ادبیات مبنی بر دسترس به شواهد تجربی در رابطه با تاثیر قیمت و کیفیت کالا بر رضایت مشتری از طریق روش نوین بازاریابی عصب شناسی می باشد.رضایت مشتری از خرید خود عامل بسیار مهمی است که منجر به یک تجارت موفق می شود.رضایت مشتری از خرید خود باعث می شود تا دوباره میل به خرید داشته باشد و اغلب نیز خرید آن محصول را به دیگران نیز توصیه می کند.در نهایت این تحقیق نتایجی می گیرد که دو مورد از آنها این است که کیفیت و قیمت با رضایت مربوطند.
7- شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک استان هرمزگان. برآهویی، ازم ، 1389
از آنجا که هر مشتري ديدگاهها و انتظارات خاص خود را از خدمت دارد،براي شناسايي مشخصه هاي اصلي و مهم ارزيابي کيفيت ارايه خدمات از ديد مشتريان بايد نيازها و انتظارات مشترک مشتريان را در نظر گرفت . هدف از انجام اين تحقيق شناسايي عوامل موثربرکيفيت خدمات پس از فروش و بررسي ارتباط آن عوامل با ميزان رضايت مشتريان درشرکت خدمات انفورماتیک  استان هرمزگان مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف،كاربردي و از نظر روش، توصيفي- پيمايشي است. جامعهي آماري اين تحقيق را کليه مشتريان شرکتهاي خدمات انفورماتيک در استان هرمزگان تشکيل مي دهند که 200نفر از انها بعنوان نمونه پزوهش انتخاب شدندکه به علت گسترده بودن جامعه از روش نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شد. براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي شامل جدول فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، ‌ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده و تمام محاسبات توسط نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. نتايج تحقيق گوياي آن است که وضعيت ارتباطي با کارکنان، ميزان کارايي، سطح عملکرد، و دسترسي به خدمات همگي ارتباط معناداري با رضايت مشتريان دارند و متغير کارايي سهم بيشتري در پيشگويي متغير وابسته دارد.
8- نقش شخصيت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش هاي برندسازي در آسيا. گنجی نیا، اخوان فومنی، 1389
شخصيت برند را هسته ي مرکزي و نزديکترين متغيردر تصميم گيري مشتري در هنگام انتخاب مي دانند. (نصيري پور و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع بازار کالا، نام تجاری، ویژگی های شخصیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، رضایت مشتری، رفتار خرید